Projekty i Inwestycje Budowlane

Zapra­szam do Współ­pra­cy
mgr inż. arch. Arka­diusz Zubowicz

Jeżeli szukasz Architekta lub Projektów Domów, to zainteresuje Cię oferta :

Czy szukasz informacji o budownictwie ?

Potrzebujesz Projektu Domu, Budynku … ?

Nie wiesz, co można wybudować na Twojej działkce ?

Szukasz doradcy budowlanego, architekta ?

Nie wiesz jak rozpocząć Inwestycję budowlaną ?

Jeżeli na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, zapoznaj się z moją ofertą projektową i zacznij Swoją Inwestycję budowlaną.

Pra­wo budow­la­ne „nie roz­piesz­cza” Inwe­sto­rów, dla­te­go od tego jest spe­cja­li­sta archi­tekt. Dla archi­tek­ta zna­jo­mość prze­pi­sów pla­no­wa­nia prze­strzen­ne­go i pra­wa budow­la­ne­go to “codzien­ność”.

Od cza­su roz­po­czę­cia pra­cy zawo­do­wej w roku 1993, zapro­jek­to­wa­łem set­ki budyn­ków: miesz­kal­nych, usłu­go­wych, hote­lar­sko-tury­stycz­nych, prze­my­sło­wych, służ­by zdro­wia etc. Dora­dzam w skom­pli­ko­wa­nych i poma­gam w pro­stych Inwe­sty­cjach budowlanych.

mgr inż. arch. Arka­diusz Zubowicz

Co oferuje Tobie i w czym pomaga dom-projekty.pl ?

Jeże­li już zna­la­złeś się już na tej stro­nie, to poświęć kil­ku minut na obej­rze­nie ser­wi­su. .
Prze­ko­nasz się, że dom-projekty.pl to nie zwy­kły ser­wis fir­mo­wy z ofer­tą na usłu­gi architektoniczne.

Przy oka­zji prze­glą­da­nia ofert na usłu­gi archi­tek­to­nicz­ne i pro­jek­to­we, masz moż­li­wość dowie­dzieć się z wie­lu rze­czy z dzie­dzi­ny archi­tek­tu­ry i budow­nic­twa. Infor­ma­cje pozo­sta­wio­ne na blo­gach, słu­żą głów­nie naszej pra­cy zawo­do­wej, ale nie zawsze odpo­wia­da­ją stan­dar­dom literackim.

 

Cel i misja dom-projekty.pl

Ser­wis dom-projekty.pl został stwo­rzo­ny jako sze­ro­ko poję­ta roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy o usłu­gach archi­tek­to­nicz­nych, pro­jek­to­wych i budow­la­nych. Celem witry­ny jest zado­wo­le­nie Klien­tów oraz poszu­ki­wa­nie part­ne­rów biz­ne­so­wych i kon­tak­tów inwestycyjnych.

Co dalej mam zrobić ?”

poni­żej kil­ka opcji do wyboru :

Podejmij wybór najlepszy dla Ciebie,

Pozdra­wiam Cię
Arek Zubo­wicz

Share This