Pro­jekty i Inwe­sty­cje Budowlane

Zapra­szam do Współ­pracy
mgr inż. arch. Arka­diusz Zubowicz

Jeżeli szu­kasz Archi­tekta lub Pro­jek­tów Domów, to zain­te­re­suje Cię oferta :

Czy szu­kasz infor­ma­cji o budownictwie ?

Potrze­bu­jesz Pro­jektu Domu, Budynku … ?

Nie wiesz, co można wybu­do­wać na Two­jej działkce ?

Szu­kasz doradcy budow­la­nego, architekta ?

Nie wiesz jak roz­po­cząć Inwe­sty­cję budowlaną ?

Jeżeli na jedno z pytań odpo­wie­dzia­łeś twier­dząco, zapo­znaj się z moją ofertą pro­jek­tową i zacznij Swoją Inwe­sty­cję budow­laną.

Prawo budow­lane „nie roz­piesz­cza” Inwe­sto­rów, dla­tego od tego jest spe­cja­li­sta archi­tekt. Dla archi­tekta zna­jo­mość prze­pi­sów pla­no­wa­nia prze­strzen­nego i prawa budow­la­nego to “codzienność”.

Od czasu roz­po­czę­cia pracy zawo­do­wej w roku 1993, zapro­jek­to­wa­łem setki budyn­ków: miesz­kal­nych, usłu­go­wych, hotelarsko-turystycznych, prze­my­sło­wych, służby zdro­wia etc. Dora­dzam w skom­pli­ko­wa­nych i poma­gam w pro­stych Inwe­sty­cjach budowlanych.

mgr inż. arch. Arka­diusz Zubo­wicz

Co ofe­ruje Tobie i w czym pomaga dom-projekty.pl ?

Jeżeli już zna­la­złeś się już na tej stro­nie, to poświęć kilku minut na obej­rze­nie ser­wisu.
Prze­ko­nasz się, że dom-projekty.pl to nie zwy­kły ser­wis fir­mowy z ofertą na usługi architektoniczne.

Przy oka­zji prze­glą­da­nia ofert na usługi archi­tek­to­niczne i pro­jek­towe, masz moż­li­wość dowie­dzieć się z wielu rze­czy z dzie­dziny archi­tek­tury i budow­nic­twa. Infor­ma­cje pozo­sta­wione na blo­gach, służą głów­nie naszej pracy zawo­do­wej, ale nie zawsze odpo­wia­dają stan­dar­dom literackim.

 

Cel i misja dom-projekty.pl

Ser­wis dom-projekty.pl został stwo­rzony jako sze­roko pojęta roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy o usłu­gach archi­tek­to­nicz­nych, pro­jek­to­wych i budow­la­nych. Celem witryny jest zado­wo­le­nie Klien­tów oraz poszu­ki­wa­nie part­ne­rów biz­ne­so­wych i kon­tak­tów inwestycyjnych.

Co dalej mam zrobić ?”

poni­żej kilka opcji do wyboru :

Podej­mij wybór naj­lep­szy dla Ciebie,

Pozdra­wiam Cię
Arek Zubo­wicz


Share This