Gwa­ran­cja 100% Pozwo­le­nia na Budowę — Inwe­stuj, Buduj i Wyda­waj Roz­sąd­nie Pieniądze.

Archi­tekci, Biuro Pro­jek­towe, Budowy, Domy i Pro­jekty na tere­nie woj. pomor­skiego Gdańsk, Sopot, Gdy­nia, Wej­he­rowo, Kar­tuzy, Rumia, Puck, Reda, Tczew i Kościerzyna.

W czym poma­gam jako archi­tekt i co zawiera ser­wis dom-projekty.pl :

Jako archi­tekt z Gdań­ska poma­gam Inwe­sto­rom, któ­rzy mają pro­blem z wyko­rzy­sta­niem peł­nej powierzchni użyt­ko­wej w pro­jek­to­wa­nym budynku i/lub zwią­zane z tym prawo zabu­dowy nieruchomości/działki. Moje pro­jekty obej­mują : przy­go­to­wa­nie inwe­sty­cji, zakup działki, pro­jekt kon­cep­cyjny, budow­lany i wyko­naw­czy, budowa i odbiór budynku. Celem osta­tecz­nym jest eko­no­mika oraz funk­cjo­nal­ność i este­tyka budyn­ków. W ser­wi­sie dom-projekty.pl znaj­dziesz odpo­wie­dzi na naj­częst­sze pyta­nia zwią­zane z inwe­sty­cją, pro­jek­to­wa­niem i budową domów.

Jakie pro­blemy wiążą się z budową, pro­jek­tami domów, Inwestycją ?

Wszy­scy Inwe­sto­rzy, mniejsi od domów jed­no­ro­dzin­nych i więksi deve­lo­pe­rzy nie zawsze wyko­rzy­stują w pełni moż­li­wość uzy­ska­nia powierzchni użyt­ko­wej za naj­niż­szą cenę już eta­pie przy­go­to­wa­nia Inwe­sty­cji. Osoby odpo­wie­dzialne za przy­go­to­wa­nie Inwe­sty­cji, czę­sto nie mają poję­cia jak sku­tecz­nie przy­go­to­wać pro­jekty i domy, które wci­sną się w obwa­ro­wa­nia prawne i będą paso­wać do działki. To czę­sto powo­duje straty eko­no­miczną, która jest dostrze­żona przez Inwe­stor dopiero po zakoń­cze­niu Inwe­sty­cji lub w trak­cie budowy.

O auto­rze : archi­tekt Arka­diusz Zubo­wicz od 20 lat spe­cja­li­zuje się w pro­jek­to­wa­niu domów jed­no­ro­dzin­nych, osie­dli miesz­ka­nio­wych, budyn­ków usłu­go­wych, biu­ro­wych oraz prze­my­sło­wych. Jego Klien­tami są Inwe­sto­rzy domów jed­no­ro­dzin­nych, Firmy oraz Dewe­lo­pe­rzy. Pro­wa­dzi pro­jekty Inwe­sty­cyjne dla Firm i Dewe­lo­pe­rów, ze szcze­gól­nym naci­skiem na wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści prawa budow­la­nego w zakre­sie budynku i zago­spo­da­ro­wa­nia terenu. Obec­nie zaan­ga­żo­wany w dzie­le­nie się swoją wie­dzą w poprzez arty­kuły o budow­nic­twie i o pra­wach autor­skich
woj. pomor­skie : Gdy­nia, Sopot, Wej­he­rowo, Kar­tuzy, Rumia, Kar­tuzy, Reda, Tczew, Koście­rzyna i Puck.

Co jest źró­dłem pro­ble­mów budowy ?

Inwe­sty­cja to prawo do zabu­dowy które obwa­ro­wane jest gąsz­czem prze­pi­sów, od planu miej­sco­wego do użyt­ko­wa­nia budynku. Ta wie­dza pozor­nie jest ogól­nie dostępna. Ale to co ma olbrzy­mie zna­cze­nie to spo­sób roz­wią­zań prze­strzen­nych w kon­tek­ście uwa­run­ko­wań praw­nych. Zasad­ni­czym błę­dem jest „kopio­wa­nie inwe­sty­cji” czyli przy­ję­cie roz­wią­zań z innych loka­li­za­cji do nowych. To czę­sto pro­wa­dzi do „strat ukry­tych” ponie­waż prze­pisy lokalne dają duże pole manewru w zakre­sie oszczęd­no­ści inwe­sty­cji. Źró­dłem pro­ble­mów dla Inwe­sto­rów jest także bar­dzo szybko zmie­nia­jące się prze­pisy, mate­riały budow­lane i zmiany na rynku budow­la­nym i nie­ru­cho­mo­ści. Kie­dyś budynek/ inwe­sty­cję budo­wano na 100 lat, dziś część budyn­ków buduje się pod kre­dyt czyli na ok 20–40 lat.

Trzy główne punkty straty finan­so­wej to :

– koniecz­ność inwe­sty­cji na dział­kach publicz­nych, czyli infra­struk­tura zewnętrzna. Nie prze­wi­dze­nie inwe­sty­cji publicz­nych które są powią­zane z Twoją inwe­sty­cją, może spo­wo­do­wać zatrzy­ma­nie Inwe­sty­cji na wiele lat. To może także spo­wo­do­wać prze­rzu­ce­nie kosz­tów tej inwe­sty­cji wła­śnie przez Cie­bie.
– zakazy i wymogi planu miej­sco­wego lub decy­zji o warun­kach zabu­dowy, czyli prawo miej­scowe które obciążą Twoją Inwe­sty­cję. Czę­sto zakazy gminne narzu­cają okre­śloną loka­li­za­cję i funk­cję dla zabu­dowy, co powo­duje szu­ka­nia roz­wią­zań, które zni­we­lują straty powierzchni działki i jej funk­cjo­nal­no­ści. Wymogi miej­scowe mogą powo­do­wać dodat­kowe czyn­no­ści, roz­wią­za­nia droż­sze lub inwe­sty­cje które przy­czy­nią się do dodat­ko­wych kosz­tów budowy. Pie­niądz to także po wybu­do­wa­niu póź­niej­sza funk­cjo­nal­ność, moż­li­wość roz­bu­dowy i prze­bu­dowy, a to może blo­ko­wać roz­wój przy­szłych inwe­sty­cji na nie­ru­cho­mo­ści.
– wymogi prze­pi­sów warun­ków tech­nicz­nych dla dróg, insta­la­cji i budyn­ków, które pod­niosą koszty inwe­sty­cji jeżeli pro­jek­tant ma nie­wy­star­cza­jącą wie­dzę lub przyj­muje roz­wią­za­nia „dodat­kowo bez­pieczne”. Tu nastę­puje bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie funk­cji i powierzchni użyt­ko­wej na finanse budowy. Ten pro­blemy będą ina­czej widziane z per­spek­tywy Inwe­stora który buduje dla Sie­bie, a ina­czej wymogi sta­wiał będzie Inwe­stor budu­jący do sprze­daży. Ale zawsze strata nastę­puje na zbęd­nych lub nie­wła­ści­wie zapro­jek­to­wa­nych ele­men­tach budynku.

Jak rato­wać finanse budowy, jeżeli prze­pisy lub gmina “chcą za dużo” ?

Cią­gle wzra­sta liczba „bez­rad­nych” Inwe­sto­rów, któ­rzy tra­fiają do mnie. Naj­czę­ściej zła ocena przy­go­to­wu­ją­cego inwe­sty­cję, pro­wa­dzi do wstrzy­ma­nia pro­cesu wyda­wa­nia pozwo­le­nia na budowę lub pro­blemy z zamknię­ciem budowy. Jedne wypadki doty­czą spraw for­mal­nych czyli ter­mi­nów i kosz­tów dodat­ko­wych. A dru­gie sprawy to inwe­sty­cje dodat­kowe wyma­gane prze­pi­sami prawa. Czę­sto są to roz­wią­za­nia zbyt kosz­towne i trzeba „wycza­ro­wać” alter­na­tywę. Osią­ga­nie suk­cesu przy Inwe­sty­cji to zapew­nie­nie wła­ści­wej infor­ma­cji o real­nych zaka­zach i wyma­ga­niach które narzuca prawo budow­lane i gmina. Czę­sto zda­rza się, że gmina pró­buje wymóc wię­cej niż to wynika z prze­pi­sów, dla­tego zawsze trzeba roz­ma­wiać z urzę­dem i uzgad­niać alter­na­tywy. Przed­sta­wia­nie prze­pi­sów w innym świe­tle i alter­na­tywa pozwala czę­sto rato­wać wza­jemną sytu­ację mię­dzy Inwe­sto­rem, a Gminą. Cza­sami sytu­ację ratuje odstęp­stwo od prze­pi­sów techniczno-budowlanych.

Co robić aby uchro­nić się przed błę­dami Inwestycji ?

Dla­tego sta­wiam na solidne przy­go­to­wa­nie inwe­sty­cji od początku, tj wyprze­da­nie pro­ble­mów. Inwe­stor musi mieć wie­dzę na tema real­nych zagro­żeń przed poja­wie­niem się tych zagro­żeń. Realne zagro­że­nia te które wyni­kają jasno z prze­pi­sów, uwa­run­ko­wań gminny oraz bie­żą­cych pism. Obec­nie aby przy­go­to­wać Inwe­sty­cję nie wystar­czy pro­jekt budow­lany, trzeba jesz­cze dawać gwa­ran­cję pozwo­le­nia na budowę i uchro­nić Inwe­stora przed nie­po­trzeb­nymi kosz­tami i dodat­ko­wymi inwe­sty­cjami, które zawsze chęt­nie pro­po­nuje gmina w ramach dobra spo­łecz­no­ści lokal­nej. Zawsze nie­za­leż­nie od prze­pi­sów pamię­tam o tym jak ważna jest funk­cja i wygląd budynku, jego zna­cze­niu dla oto­cze­nia i war­to­ści inwe­sty­cji w zakre­sie wizualnym.

Dla­czego Archi­tekt z Gdańska ?

Od ponad 20 lat przy­go­to­wuję inwe­sty­cje i pro­jekty budyn­ków na tere­nie woj. pomor­skiego. Dzięki naby­temu doświad­cze­niu, wyko­rzy­sta­niu naj­now­szych tech­nik pro­jek­to­wych i zna­jo­mo­ści prze­pi­sów prawa umoż­li­wiam Inwe­sto­rom naj­lep­sze wyko­rzy­sta­nie powierzchni w prze­li­cze­niu na nakład finan­sowy. Sedno mojego roz­wią­za­nia to bie­żące infor­mo­wa­nie Inwe­stora o waż­nych uwa­run­ko­wa­niach wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów, urzę­dów czy gesto­rów. Polega to na auten­tycz­nej kon­cen­tra­cji na wyko­rzy­sta­niu prze­pi­sów, powierzchni i este­tyki zabu­dowy. Wyni­kiem tego bez dodat­ko­wych kosz­tów Inwe­stor jest efek­tyw­niej zmniej­szyć wyda­wane pie­nią­dze na budowę. Moje pro­jekty to 100% pozwo­leń na budowę, bez nie­spo­dzia­nek, miesz­czące się w budże­cie, ter­mi­nowe i speł­nia­jące ocze­ki­wa­nia Inwestora.

Share This