Projekty Adaptacji Projektów Gotowych
Architekt — woj. pomorskie Kartuzy, Wejherowo, Pruszcz Gdański

Projekt Adaptacji Projektu Gotowego Dowolnej Firmy

Posiadasz Projekt Gotowy
Zamierzasz kupić projekt gotowy
Potrzebujesz doradztwa ws. zakupu projektu i adaptacji ?

cena 2500 — 3500 zł

Mam dla Cie­bie Pro­jekt Adap­ta­cji, któ­ry w jed­nej cenie zawie­ra pro­jekt szam­ba, przy­łą­cza wodo­cią­go­we­go, elek­trycz­ne­go oraz wewnętrz­ne pod­łą­cze­nie gazu. Do Typo­we­go Pro­jek­tu Adap­ta­cji daje­my moż­li­wość zmian w pro­jek­cie bez dodat­ko­wej opła­ty.
Jeże­li zmia­ny w pro­jek­cie mają doty­czyć całe­go stro­pu lub nowej kon­struk­cji dachu to zapo­znaj się z ofer­tą niżej na “Adap­ta­cję i Zmia­nę Pro­jek­tu Goto­we­go”.
Nie ukry­wa­my kosz­tów, któ­re póź­niej zasko­czą Cie­bie i twój budżet. Od począt­ku wiesz za co pła­cisz.
Każ­dą Umo­wę na Pro­jekt pro­wa­dzi indy­wi­du­al­nie jeden archi­tekt, bez pośred­ni­ków. A Ty otrzy­mu­jesz naj­lep­szą obsłu­gę upraw­nio­ne­go architekta.

Adaptacja i Zmiany Projektu Gotowego Pozwolenie na Budowę

cena 3000 — 5000 zł
Zestaw “Adap­ta­cja + Zmia­ny” to kom­plek­so­wy pro­jekt zmian stro­pów, dachu i przy­sto­so­wa­nie do warun­ków miej­sco­wych.
Kom­plek­so­wo przy­go­to­wa­ne pro­jek­ty to atut któ­ry, pozwo­li Tobie nie zaj­mo­wać się spra­wa­mi zwią­za­ny­mi z pro­jek­tem budow­la­ny.
Wszyst­kie nie­zbęd­ne spra­wy zała­twi­my za Cie­bie, a Ty masz ode­brać pozwo­le­nie na budowę.

Posiadasz Projekt Gotowy i musisz wprowadzić dużo zmian?
Masz Projekt i Nietypową działkę ?
Chcesz kupić projekt gotowy ale będziesz go zmieniał stropy oraz dach ?

Projekt Gotowy +
Adaptacja Projektu
ze strony
dom-projekty.pl

Posiadasz Projekt Gotowy i musisz wprowadzić dużo zmian ?
Masz Projekt i Nietypową działkę ?
Chcesz kupić projekt gotowy ale będziesz go zmieniał stropy oraz dach ?

cena
5 000 — 6 500 zł
Zestaw “Pro­jekt Goto­wy + Adap­ta­cja Pro­jek­tu” to wybra­ny pro­jekt z naszej stro­ny wraz z adap­ta­cją pro­jek­tu i pozwo­le­niem na budo­wę.
Obec­nie z powo­du pro­mo­cji stro­ny otrzy­masz 30% zniż­ki od tej kwo­ty. Ta zniż­ka obo­wią­zu­je do odwo­ła­nia, dla­te­go śpiesz się bo może się wię­cej oka­zja nie tra­fić.
Kupu­jąc tez zestaw otrzy­masz Kom­plet­ny Pro­jekt i Pozwo­le­nie na budo­wę. Jeże­li tra­fisz w obniż­kę 30% Twój pro­jekt może kosz­to­wać nawet 4500 zł brut­to.
Ofer­ta pro­mo­cyj­na obo­wią­zu­je do odwołania.

Co otrzymasz w Projekcie Adaptacji :

Ofe­ru­je­my Tobie roz­wią­za­nie pro­ble­mów podej­mo­wa­nia decy­zji przy wybo­rze mebli, roz­wią­zań funk­cjo­nal­nych. Z nami oszczę­dzisz czas, a pro­jekt przy­go­tu­je pro­fe­sjo­nal­ny archi­tekt z wie­lo­let­nią prak­ty­ką zawodową.

To co otrzy­masz to :
Pozwo­le­nie na Budo­wę z Załącz­ni­ka­mi ( w tym upraw­nie­nia pro­jek­tan­tów, oświad­cze­nia o zgod­no­ści pro­jek­tu z prze­pi­sa­mi, BiOZ etc ) i Pro­jek­tem Budow­la­nym.
Pro­jekt Zago­spo­da­ro­wa­nia Tere­nu ( opis + plan )
Pro­jekt Kana­li­za­cji Sani­tar­nej — “Szam­bo”
Pro­jekt Linii Elek­trycz­nej WLZ na dział­ce do Złą­cza Kablo­we­go
Pro­jekt ruro­cią­gu wodo­cią­go­we­go na dział­ce do licz­ni­ka
Pro­jekt ruro­cią­gu gazo­we­go na dział­ce do licz­ni­ka
Pro­jekt Adap­ta­cji czy­li Pro­jekt Archi­tek­to­nicz­no-Budow­la­ny
Pro­jekt zmian domu, do 50–150cm na stro­pie, ścia­nach otwo­rach szcze­gó­ły do uzgod­nie­nia
Każ­dy pro­jek­tant jest czyn­nym człon­kiem Izby Zawo­do­wej, pra­cu­je zawo­do­wo przy pro­jek­to­wa­niu i budo­wie domów.

Poproś o wycenę

13 + 4 =

Share This