Czy szukasz Zaufanych Architektów lub Biur projektowych ?

Poni­żej znaj­dziesz tele­fo­ny, adre­sy i jak doje­chać do nas lub gdzie możesz się spo­tkać z nami. Dla Cie­bie jeste­śmy dostęp­ni w róż­nych miej­scach Trój­mia­sta oraz więk­szych gmi­nach woj. pomorskiego.

Architekci

Jeże­li szu­kasz archi­tek­ta, to z przy­jem­no­ścią moż­na każ­de­go zare­ko­men­do­wać.  Wszy­scy posia­da­ją nie­zbęd­ne wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie zawodowe.

Lata pra­cy w zawo­dzie to gwa­ran­cja suk­ce­su budowy.

Dla­te­go nie zwle­kaj ale zadzwoń i zapy­taj o wyce­nę projekt.

mgr. inż. arch Arka­diusz Zubowicz

mgr. inż. arch Maciej Faust

mgr. inż. arch Roman Lewosiuk

mgr. inż. arch Maja Markiewicz

kon­struk­cje Krzysz­tof Sobczak

mail do biu­ra : biuro@dom-projekty.pl

mail do archi­tek­ta : architekt@dom-projekty.pl

kon­takt tele­fo­nicz­ny : 501 799 240

Architekt Gdańsk Arkadiusz Zubowicz

MM Maja Markiewicz

Versa sp. z o.o.

dp

Biura Projektowe

Biu­ra to zespo­ły ludzi, któ­re potra­fią szyb­ko przy­go­to­wać skom­pli­ko­wa­ny projekt.

Biu­ro to naj­czę­ściej archi­tekt i pro­jek­tan­ci innych branż. Dla­te­go zaj­mu­ją się budo­wa­mi, któ­re wyma­ga­ją więk­szej ilo­ści osób. To gwa­ran­tu­je spraw­ność i ter­mi­no­wość w reali­za­cji projektu.

Dzwoń z zapy­ta­niem o wyce­nę lub wyślij maila o pro­jekt budowlany.

Archi­tekt Arka­diusz Zubo­wicz ul. Ryce­rza Bli­zbo­ra 20/9, 80–177 Gdańsk

Biu­ro Pro­jek­to­we Stu­dio AV ul. Ryce­rza Bli­zbo­ra 20/9, 80–177 Gdańsk

MM Stu­dio Maja Mar­kie­wicz ul. Józe­fa Bema 27 / 17 , 81–381 Gdynia

Stu­dio Pro­jek­to­we Oikos Roman Lewo­siuk ul. Fisze­ra 14, 80–231 Gdańsk

Socos sp. z o.o. ul. Flo­ria­na Cey­no­wy 4A/1, 80–321 Gdańsk

Share This