Gwarancja 100% Pozwolenia na Budowę — Inwestuj, Buduj i Wydawaj Rozsądnie Pieniądze.

Architekci, Biuro Projektowe, Budowy, Domy i Projekty na terenie woj. pomorskiego Gdańsk, Sopot, Gdynia, Wejherowo, Kartuzy, Rumia, Puck, Reda, Tczew i Kościerzyna.

W czym pomagam jako architekt i co zawiera serwis dom-projekty.pl :

Jako archi­tekt z Gdań­ska poma­gam Inwe­sto­rom, któ­rzy mają pro­blem z wyko­rzy­sta­niem peł­nej powierzch­ni użyt­ko­wej w pro­jek­to­wa­nym budyn­ku i/lub zwią­za­ne z tym pra­wo zabu­do­wy nieruchomości/działki. Moje pro­jek­ty obej­mu­ją : przy­go­to­wa­nie inwe­sty­cji, zakup dział­ki, pro­jekt kon­cep­cyj­ny, budow­la­ny i wyko­naw­czy, budo­wa i odbiór budyn­ku. Celem osta­tecz­nym jest eko­no­mi­ka oraz funk­cjo­nal­ność i este­ty­ka budyn­ków. W ser­wi­sie dom-projekty.pl znaj­dziesz odpo­wie­dzi na naj­częst­sze pyta­nia zwią­za­ne z inwe­sty­cją, pro­jek­to­wa­niem i budo­wą domów.

Jakie problemy wiążą się z budową, projektami domów, Inwestycją ?

Wszy­scy Inwe­sto­rzy, mniej­si od domów jed­no­ro­dzin­nych i więk­si deve­lo­pe­rzy nie zawsze wyko­rzy­stu­ją w peł­ni moż­li­wość uzy­ska­nia powierzch­ni użyt­ko­wej za naj­niż­szą cenę już eta­pie przy­go­to­wa­nia Inwe­sty­cji. Oso­by odpo­wie­dzial­ne za przy­go­to­wa­nie Inwe­sty­cji, czę­sto nie mają poję­cia jak sku­tecz­nie przy­go­to­wać pro­jek­ty i domy, któ­re wci­sną się w obwa­ro­wa­nia praw­ne i będą paso­wać do dział­ki. To czę­sto powo­du­je stra­ty eko­no­micz­ną, któ­ra jest dostrze­żo­na przez Inwe­stor dopie­ro po zakoń­cze­niu Inwe­sty­cji lub w trak­cie budo­wy.

Co jest źródłem problemów budowy ?

Inwe­sty­cja to pra­wo do zabu­do­wy któ­re obwa­ro­wa­ne jest gąsz­czem prze­pi­sów, od pla­nu miej­sco­we­go do użyt­ko­wa­nia budyn­ku. Ta wie­dza pozor­nie jest ogól­nie dostęp­na. Ale to co ma olbrzy­mie zna­cze­nie to spo­sób roz­wią­zań prze­strzen­nych w kon­tek­ście uwa­run­ko­wań praw­nych. Zasad­ni­czym błę­dem jest „kopio­wa­nie inwe­sty­cji” czy­li przy­ję­cie roz­wią­zań z innych loka­li­za­cji do nowych. To czę­sto pro­wa­dzi do „strat ukry­tych” ponie­waż prze­pi­sy lokal­ne dają duże pole manew­ru w zakre­sie oszczęd­no­ści inwe­sty­cji. Źró­dłem pro­ble­mów dla Inwe­sto­rów jest tak­że bar­dzo szyb­ko zmie­nia­ją­ce się prze­pi­sy, mate­ria­ły budow­la­ne i zmia­ny na ryn­ku budow­la­nym i nie­ru­cho­mo­ści. Kie­dyś budynek/ inwe­sty­cję budo­wa­no na 100 lat, dziś część budyn­ków budu­je się pod kre­dyt czy­li na ok 20–40 lat.

O auto­rze : archi­tekt Arka­diusz Zubo­wicz od 20 lat spe­cja­li­zu­je się w pro­jek­to­wa­niu domów jed­no­ro­dzin­nych, osie­dli miesz­ka­nio­wych, budyn­ków usłu­go­wych, biu­ro­wych oraz prze­my­sło­wych. Jego Klien­ta­mi są Inwe­sto­rzy domów jed­no­ro­dzin­nych, Fir­my oraz Dewe­lo­pe­rzy. Pro­wa­dzi pro­jek­ty Inwe­sty­cyj­ne dla Firm i Dewe­lo­pe­rów, ze szcze­gól­nym naci­skiem na wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści pra­wa budow­la­ne­go w zakre­sie budyn­ku i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu. Obec­nie zaan­ga­żo­wa­ny w dzie­le­nie się swo­ją wie­dzą w poprzez arty­ku­ły o budow­nic­twie i o pra­wach autor­skich
woj. pomor­skie : Gdy­nia, Sopot, Wej­he­ro­wo, Kar­tu­zy, Rumia, Kar­tu­zy, Reda, Tczew, Koście­rzy­na i Puck.

Trzy główne punkty straty finansowej to :

– koniecz­ność inwe­sty­cji na dział­kach publicz­nych, czy­li infra­struk­tu­ra zewnętrz­na. Nie prze­wi­dze­nie inwe­sty­cji publicz­nych któ­re są powią­za­ne z Two­ją inwe­sty­cją, może spo­wo­do­wać zatrzy­ma­nie Inwe­sty­cji na wie­le lat. To może tak­że spo­wo­do­wać prze­rzu­ce­nie kosz­tów tej inwe­sty­cji wła­śnie przez Cie­bie.
– zaka­zy i wymo­gi pla­nu miej­sco­we­go lub decy­zji o warun­kach zabu­do­wy, czy­li pra­wo miej­sco­we któ­re obcią­żą Two­ją Inwe­sty­cję. Czę­sto zaka­zy gmin­ne narzu­ca­ją okre­ślo­ną loka­li­za­cję i funk­cję dla zabu­do­wy, co powo­du­je szu­ka­nia roz­wią­zań, któ­re zni­we­lu­ją stra­ty powierzch­ni dział­ki i jej funk­cjo­nal­no­ści. Wymo­gi miej­sco­we mogą powo­do­wać dodat­ko­we czyn­no­ści, roz­wią­za­nia droż­sze lub inwe­sty­cje któ­re przy­czy­nią się do dodat­ko­wych kosz­tów budo­wy. Pie­niądz to tak­że po wybu­do­wa­niu póź­niej­sza funk­cjo­nal­ność, moż­li­wość roz­bu­do­wy i prze­bu­do­wy, a to może blo­ko­wać roz­wój przy­szłych inwe­sty­cji na nie­ru­cho­mo­ści.
– wymo­gi prze­pi­sów warun­ków tech­nicz­nych dla dróg, insta­la­cji i budyn­ków, któ­re pod­nio­są kosz­ty inwe­sty­cji jeże­li pro­jek­tant ma nie­wy­star­cza­ją­cą wie­dzę lub przyj­mu­je roz­wią­za­nia „dodat­ko­wo bez­piecz­ne”. Tu nastę­pu­je bez­po­śred­nie prze­ło­że­nie funk­cji i powierzch­ni użyt­ko­wej na finan­se budo­wy. Ten pro­ble­my będą ina­czej widzia­ne z per­spek­ty­wy Inwe­sto­ra któ­ry budu­je dla Sie­bie, a ina­czej wymo­gi sta­wiał będzie Inwe­stor budu­ją­cy do sprze­da­ży. Ale zawsze stra­ta nastę­pu­je na zbęd­nych lub nie­wła­ści­wie zapro­jek­to­wa­nych ele­men­tach budyn­ku.

Jak ratować finanse budowy, jeżeli przepisy lub gmina “chcą za dużo” ?

Cią­gle wzra­sta licz­ba „bez­rad­nych” Inwe­sto­rów, któ­rzy tra­fia­ją do mnie. Naj­czę­ściej zła oce­na przy­go­to­wu­ją­ce­go inwe­sty­cję, pro­wa­dzi do wstrzy­ma­nia pro­ce­su wyda­wa­nia pozwo­le­nia na budo­wę lub pro­ble­my z zamknię­ciem budo­wy. Jed­ne wypad­ki doty­czą spraw for­mal­nych czy­li ter­mi­nów i kosz­tów dodat­ko­wych. A dru­gie spra­wy to inwe­sty­cje dodat­ko­we wyma­ga­ne prze­pi­sa­mi pra­wa. Czę­sto są to roz­wią­za­nia zbyt kosz­tow­ne i trze­ba „wycza­ro­wać” alter­na­ty­wę. Osią­ga­nie suk­ce­su przy Inwe­sty­cji to zapew­nie­nie wła­ści­wej infor­ma­cji o real­nych zaka­zach i wyma­ga­niach któ­re narzu­ca pra­wo budow­la­ne i gmi­na. Czę­sto zda­rza się, że gmi­na pró­bu­je wymóc wię­cej niż to wyni­ka z prze­pi­sów, dla­te­go zawsze trze­ba roz­ma­wiać z urzę­dem i uzgad­niać alter­na­ty­wy. Przed­sta­wia­nie prze­pi­sów w innym świe­tle i alter­na­ty­wa pozwa­la czę­sto rato­wać wza­jem­ną sytu­ację mię­dzy Inwe­sto­rem, a Gmi­ną. Cza­sa­mi sytu­ację ratu­je odstęp­stwo od prze­pi­sów tech­nicz­no-budow­la­nych.

Co robić aby uchronić się przed błędami Inwestycji ?

Dla­te­go sta­wiam na solid­ne przy­go­to­wa­nie inwe­sty­cji od począt­ku, tj wyprze­da­nie pro­ble­mów. Inwe­stor musi mieć wie­dzę na tema real­nych zagro­żeń przed poja­wie­niem się tych zagro­żeń. Real­ne zagro­że­nia te któ­re wyni­ka­ją jasno z prze­pi­sów, uwa­run­ko­wań gmin­ny oraz bie­żą­cych pism. Obec­nie aby przy­go­to­wać Inwe­sty­cję nie wystar­czy pro­jekt budow­la­ny, trze­ba jesz­cze dawać gwa­ran­cję pozwo­le­nia na budo­wę i uchro­nić Inwe­sto­ra przed nie­po­trzeb­ny­mi kosz­ta­mi i dodat­ko­wy­mi inwe­sty­cja­mi, któ­re zawsze chęt­nie pro­po­nu­je gmi­na w ramach dobra spo­łecz­no­ści lokal­nej. Zawsze nie­za­leż­nie od prze­pi­sów pamię­tam o tym jak waż­na jest funk­cja i wygląd budyn­ku, jego zna­cze­niu dla oto­cze­nia i war­to­ści inwe­sty­cji w zakre­sie wizu­al­nym.

Dlaczego Architekt z Gdańska ?

Od ponad 20 lat przy­go­to­wu­ję inwe­sty­cje i pro­jek­ty budyn­ków na tere­nie woj. pomor­skie­go. Dzię­ki naby­te­mu doświad­cze­niu, wyko­rzy­sta­niu naj­now­szych tech­nik pro­jek­to­wych i zna­jo­mo­ści prze­pi­sów pra­wa umoż­li­wiam Inwe­sto­rom naj­lep­sze wyko­rzy­sta­nie powierzch­ni w prze­li­cze­niu na nakład finan­so­wy. Sed­no moje­go roz­wią­za­nia to bie­żą­ce infor­mo­wa­nie Inwe­sto­ra o waż­nych uwa­run­ko­wa­niach wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów, urzę­dów czy gesto­rów. Pole­ga to na auten­tycz­nej kon­cen­tra­cji na wyko­rzy­sta­niu prze­pi­sów, powierzch­ni i este­ty­ki zabu­do­wy. Wyni­kiem tego bez dodat­ko­wych kosz­tów Inwe­stor jest efek­tyw­niej zmniej­szyć wyda­wa­ne pie­nią­dze na budo­wę. Moje pro­jek­ty to 100% pozwo­leń na budo­wę, bez nie­spo­dzia­nek, miesz­czą­ce się w budże­cie, ter­mi­no­we i speł­nia­ją­ce ocze­ki­wa­nia Inwe­sto­ra.

Share This