Architekt Gdynia

Biu­ro Pro­jek­to­we Gdy­nia, Wej­he­ro­wo, Gdańsk oraz Stu­dio Architektoniczne

mgr. inż. arch Faust Maciej

Udzie­lam się na stro­nie http://domy-projekt.pl

W czym mogę Ci pomóc jako architekt.

Moja wie­dza pozwo­li Tobie na bez­pro­ble­mo­we uzy­ska­nie pozwo­le­nia na budo­wę. Dora­dzę i odpo­wiem na każ­de pyta­nie zwią­za­ne z zaku­pem dział­ki pod budo­wę domu, pozwo­le­niem na budo­wę oraz budo­wą domu. Moje umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją na sku­tecz­ne wyko­ny­wa­nie pro­jek­tów, któ­re potrze­bu­jesz do budo­wy domu. W mojej pra­cy pro­ble­my zwią­za­ne z urzę­dem bio­rę na sie­bie, a Two­ja rola Inwe­sto­ra ogra­ni­cza się do spraw­dze­nia i pod­pi­sa­nie doku­men­tów. Moja wie­dza to gwa­ran­cja bez­piecz­nie prze­pro­wa­dzo­ne­go pro­ce­su budow­la­ne­go, To na czym Tobie zale­ży najbardziej.

Jak pracuję i kto zleca mi projekty.

W mojej pra­cy wszyst­ko pod­po­rząd­ko­wa­ne jest Inwe­sto­ro­wi. Jego czas i pie­niądz jest naj­waż­niej­szy, dla­te­go w prak­ty­ce dojeż­dżam do Klien­ta. Od pierw­sze­go spo­tka­nia dbam o ter­mi­ny, aby wszyst­ko moż­na było zapla­no­wać w „real­nych ramach cza­so­wych”. Oczy­wi­ście czę­sto wspie­ram się opi­nia­mi i uzgod­nie­nia­mi rze­czo­znaw­ców do spraw zabez­pie­czeń poża­ro­wych i sani­tar­nych oraz opi­nia­mi pro­jek­tan­tów innych spe­cjal­no­ści. Dla­te­go ze mną współ­pra­cu­je sta­ły zespół pro­jek­tan­tów z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem. Sta­ram się być dokład­ny, co może cza­sa­mi nie być dobrze ode­bra­ne, ale sys­te­ma­tycz­ność i dokład­ność pozwa­la­ją na wywią­zy­wa­nie się z terminów.

Pozwo­le­nia na budo­wę i pro­jek­ty przy­go­to­wu­ję dla Inwe­sto­rów z tere­nu Gdań­ska, Gdy­ni i oko­lic jak Wej­he­ro­wo czy Pruszcz Gdań­ski. Czę­sto mam Klien­tów Indy­wi­du­al­nych z doma­mi jed­no­ro­dzin­ny­mi, ale rów­nież czę­sto przy­go­to­wu­ję pro­jek­ty budow­la­ne wie­lo­bran­żo­we dla Insty­tu­cji czy Deve­lo­pe­ra. Bec­nie przy­go­to­wu­ję pro­jekt hali maga­zy­no­wej, pro­jek­ty domów jed­no­ro­dzin­nych oraz nad­zo­ru­ję pro­jek­ty infra­struk­tu­ry jak magi­stra­le gazociągowe.

Kogo pre­zen­tu­je ta stro­na internetowa.

 

Jeże­li chcesz wie­dzieć kim jestem to nazy­wam się Maciej Faust mam 35 lat, jestem żona­ty mam cór­kę. Stu­dio­wa­łem na Wydzia­le Archi­tek­tu­ry Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej. Zawo­do­wo jestem archi­tek­tem od roku 2005 i posia­dam upraw­nie­nia budow­la­ne w spe­cjal­no­ści archi­tek­to­nicz­nej do pro­jek­to­wa­nia bez ograniczeń.

Ile kosz­tu­je pro­jekt budowlany ?

Moja ofer­ta na usłu­gi pro­jek­to­we jest zawsze racjo­nal­na. Racjo­nal­na to zna­czy, że mam na tyle doświad­cze­nia zawo­do­we­go, że nie otrzy­masz wyce­ny „z sufi­tu”, ale cena będzie odpo­wia­dać zawar­to­ści pro­jek­tu i nie­zbęd­nych prac któ­re wyni­ka­ją z przy­go­to­wa­nia pozwo­le­nia na budo­wę. Jeże­li potrze­bu­jesz wie­dzieć ile kosz­tu­je moja usłu­ga archi­tek­ta pro­szę zadzwoń lub wyślij maila z zapy­ta­niem ofertowym.

 

Czy potrze­bu­jesz wyce­ny pro­jek­tu budowlanego ?

Wyślij maila z zapy­ta­niem o cenę. Dosta­niesz bez­płat­ną wyce­nę naj­szyb­ciej jak to możliwe.

Śpie­szę z pomo­cą odpo­wie­dzi na każ­de pyta­nie doty­czą­ce budo­wy domu.

Wyślij wia­do­mość do maciej.faust@dom-projekty.pl
Nie zapo­mnij dołą­czyć infor­ma­cji o dział­ce oraz adre­su loka­li­za­cji oraz co zamie­rzasz budować :)

Share This