Co znajdziesz w Serwisie Budownictwo Opinie ?

Co znajdziesz w Serwisie Budownictwo Opinie ?

Co znajdziesz w nowym serwisie o budownictwie i opinie na jego temat ? dom-projekty.pl to cią­głe zmia­ny w tre­ści i  opro­gra­mo­wa­niu, dla­te­go wygląd stro­ny czę­sto odbie­ga od “wła­ści­we­go wzor­ca”. Ale dzię­ki wasze­mu zain­te­re­so­wa­niu oraz...

Budowa domu bez zezwolenia i pozwolenia

Budowa domu bez zezwolenia i pozwolenia, od kiedy. Cią­gle napły­wa­ją infor­ma­cje o pra­cach sej­mu o znie­sie­niu pozwo­leń na budo­wę. Czy będzie to moż­li­we ? Jeże­li uda­ło­by się wpro­wa­dzić tryb bez pozwo­le­nia na budo­wę, to jest szan­sa na kolej­ne...