Słownik budowlany online abc budowlane

Słownik budowlany online abc budowlane

Słownik Budowlany Online — czyli A,B,C … budowlane i podstawowe definicje. A,B,C … budow­la­ne skie­ro­wa­ne jest głów­nie do Cie­bie, któ­ry po raz pierw­szy reali­zu­je lub przy­go­to­wu­je swo­ją inwe­sty­cję budow­la­ną. Nie ma zna­cze­nia czy przy­go­to­wu­jesz...

Organizacje Zbiorowego Zarządzania

Czy  Organizacje Zbiorowego Zarządzania to problem nas wszystkich ?  Wg mnie obec­ny pro­blem z OZZ-teami to pro­blem zmian sys­te­mo­wych, któ­rych nie moż­na się docze­kać. Brak “uszczel­nie­nia” prze­pi­sów pra­wa autor­skie­go oraz jasno wska­za­nych...