Słownik Budowlany Online — uzupełnienie.

Słownik Budowlany Część 1. Pojęcia Podstawowe Słownik Budowlany, czyli Budujemy Dom i Twoja definicje dodatkowe. Proces Budowlany i jego uczestnicy Inwestor Oso­ba pry­wat­na lub oso­bo­wość praw­na, któ­ra korzy­sta z pra­wa zabu­do­wy i inwe­stu­je w budo­wę...

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej Samo­wo­la budow­la­na — co to jest i kie­dy powsta­je ? Samo­wo­la budow­la­na to stan praw­ny któ­ry okre­śla wyko­ny­wa­nie prac budow­la­nych któ­re wyma­ga­ją zgło­sze­nia orga­no­wi lub wyma­ga­ją pozwo­le­nia na budo­wę....

Budowa domu i odbiór domu

Budowa domu i odbiór domu Po zaku­pie pro­jek­tu i adap­ta­cji przy­cho­dzi czas na pozwo­le­nie na budo­wę, budo­wę i zamiesz­ka­nie. W mojej oce­nie to naj­trud­niej­szy etap do przej­ścia dla cie­bie, ponie­waż w tym cza­sie two­je wyobra­że­nia zwe­ry­fi­ko­wa­ne...

Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego.   Kupi­łeś dział­kę, masz wybra­ny pro­jekt goto­wy, kon­cep­cję zmian w posta­ci rzu­tów oraz har­mo­no­gram przy­szłe­go domu, więc jesteś goto­wy pod­pi­sy­wać umo­wę z archi­tek­tem na pro­jekt budow­la­ny. Nie­za­leż­nie od...