OFERTA W trakcie przygotowanie

Biuro Architektury i Studio Projektowania Wnętrz pomorskie

Biuro Architektury i Studio Projektowania Wnętrz pomorskie

Biu­ro Archi­tek­tu­ry i Stu­dio Pro­jek­to­wa­nia Wnętrz pomor­skie

 

Potrzebujesz biura lub studio architektury wnętrz ?

Do trud­nych tema­tów zwią­za­nych z prze­bu­do­wą, zmia­ną spo­so­bu użyt­ko­wa­nia pole­ca­my stu­dio, biu­ro archi­tek­tu­ry.

Stu­dio czy biu­ro archi­tek­tu­ry to zespół pro­jek­tan­tów zaj­mu­ją­cych się wnę­trza­mi włącz­nie z pro­jek­ta­mi wyko­naw­czy­mi, deta­la­mi i rysun­ka­mi mon­ta­żo­wy­mi i warsz­ta­to­wy­mi.

Spe­cja­li­ści od spraw higie­nicz­no-sani­tra­nych pomo­gą zdo­być odstęp­stwo od prze­pi­sów w woje­wódz­kim inspek­to­ra­cie sani­tar­nym.

Spe­cja­li­ści od ochro­ny poża­ro­wej, roz­wią­żą pro­ble­my z zabez­pie­cze­nia­mi poża­ro­wy­mi oraz pod­po­wie­dzą jakie roz­wią­za­nie dobrać abyś Ty naj­mniej zapła­cił za ich wyko­na­nie.

 Przy­go­to­wu­je­my adap­ta­cje pomiesz­czeń kom­plek­sach biu­ro­wych, w trak­cie budo­wy gale­rii han­dlo­wych.

Przy­go­to­wu­je­my zmia­ny spo­so­bu użyt­ko­wa­nia w budyn­kach sta­rych i nowych.

12 + 4 =

Share This