Biuro projektów, Usługi projektowe Biuro projektowe Gdańsk, Sopot, Kartuzy, Wejherowo, Gdynia woj. pomorskie

Biu­ro pro­jek­to­we Stu­dio AV sp. z o.o.

ul. Ryce­rza Bli­zbo­ra 20/9, 80–177 Gdańsk tel. 58 732 29 72 mail : studioav@dom-projekty.pl Stu­dio AV na Google + NIP 584 26 75 267 REGON 220789916 KRS 000 032 89 77 Sąd Rejo­no­wy Gdańsk-Pół­noc w Gdań­sku VII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go kapi­tał zakła­do­wy 5000 zł w cało­ści zapła­co­ny
Inwe­sto­rzy Osie­dli miesz­ka­nio­wych domów jed­no­ro­dzin­nych. Czy potrze­bu­jesz kon­cep­cji Osie­dla Miesz­ka­nio­we­go, bo nie jesteś pew­ny czy dosta­niesz pozwo­le­nia na budo­wę ? Żeby mieć pew­ność pozwo­le­nia na budo­wę, musisz roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści praw­ne jakie cze­ka­ją na każ­de­go Inwe­sto­ra w prze­pi­sach pla­nu miej­sco­we­go lub decy­zji o warun­kach zabu­do­wy. Oprócz prze­czy­ta­nia od deski do deski całej uchwa­ły z załącz­ni­ka­mi, koniecz­nie się na spo­tka­nie w gmi­nie lub sta­ro­stwie. Te pierw­sze kro­ku pomo­gą Tobie w roze­zna­niu tema­tu, ale bez spe­cja­li­stycz­ne­go doradz­twa archi­tek­ta, nie wyko­rzy­stasz peł­nych moż­li­wo­ści dział­ki. Na każ­dym eta­pie od stu­dium, poprzez pla­ny miej­sco­we, decy­zje o warun­kach zabu­do­wy oraz pozwo­le­nia na budo­wę uczest­ni­czą archi­tek­ci. Dla­te­go tak waż­ne jest dla Cie­bie abyś zasię­gał opi­nii osób któ­re sie­dzą w spe­cy­fi­ce praw­no-budow­la­nej. Jeże­li przy­go­to­wu­jesz się di zaku­pu dział­ki pod budyn­ki sze­re­go­we sprawdź czy plan miej­sco­wy pozwoli 
Pla­nu­jesz wybu­do­wać Hale Maga­zy­no­wą, Budy­nek Biu­ro­wy, Usłu­go­wy lub Hotel ? osie­dle mieszk budyn­ków biu­ro­wych, usłu­go­wych oraz han­dlo­wych ;- budyn­ków hote­lar­skich oraz tury­stycz­nych aniowe 
Jak sko­rzy­stasz na naszej bez­płat­nej Ana­li­zie Przy­go­to­wa­nia Inwe­sty­cji ? osie­dle mie Nasza pra­cow­nia archi­tek­to­nicz­na kon­cen­tru­je się na opra­co­wy­wa­niu doku­men­ta­cji pro­jek­to­wych archi­tek­to­nicz­nych, kon­struk­cyj­nych, sani­tar­nych, elek­trycz­nych i dro­go­wych. Wyko­nu­je­my rów­nież wszel­kie opra­co­wa­nia dodat­ko­we takie jak eks­per­ty­zy, opi­nie, ope­ra­ty wyma­ga­ne na róż­nych eta­pach reali­za­cji. W spra­wach skom­pli­ko­wa­nych zwią­za­nych z pla­na­mi miej­sco­wy­mi i prze­pi­sa­mi pra­wa miej­sco­we­go gmin wspie­ra­my się kan­ce­la­rią praw­ną. W trak­cie reali­za­cji zamó­wie­nia dba­my o spraw­ny prze­pływ infor­ma­cji pomię­dzy Inwe­sto­rem, Urzę­dem i Pro­jek­tan­tem. Na bie­żą­co infor­mu­je­my o postę­pach prac, wyni­ka­ją­cych ze zło­żo­no­ści zagad­nień zwią­za­nych z pra­ca­mi pro­jek­to­wy­mi i pro­ce­du­ra­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi. — ana­li­za for­mal­no-praw­na miej­sco­wych pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go; — ana­li­za decy­zji o warun­kach zabu­do­wy; — two­rze­nie kon­cep­cji pro­gra­mow-prze­strzen­nych obiek­tu wraz z warun­ka­mi gesto­rów sie­ci, gmin i skar­bu pań­stwa; — wyko­ny­wa­nie wizu­ali­za­cji, kart miesz­kań i innych mate­ria­łów pomoc­ni­czych dla biur sprze­da­ży; szkaniowe 
Zadzwoń tel. 501 799 240 lub wyślij maila bez­po­śred­nio do nas ✉ architekt@dom-projekty.pl Nasza Gwa­ran­cja to 100% pozwo­leń na budo­wę Dla Cie­bie naj­waż­niej­sza jest nasza gwa­ran­cja pozwo­le­nia na budo­wę. Dla­te­go wie­my że moje 20 lat doświad­cze­nia i osta­nie lata pro­wa­dze­nia spół­ki to dają Tobie naj­więk­szy atut jakim jest doświad­cze­nie i zna­jo­mość lokal­nych urzę­dów, orga­nów i insty­tu­cji. Nie musi­my udo­wad­niać, że dosta­niesz od nas wszyst­kie opra­co­wa­nia jakie są nie­zbęd­ne do pozwo­le­nia na budo­wę. Bo wie­my, że Cie­bie inte­re­su­je ter­mi­no­we wyko­na­nie i kom­plet­ny pro­jekt do uzy­ska­nia pozwo­le­nia na budo­wę. My ofe­ru­je­my kom­plet­ny pro­jekt to pozwo­le­nie na budo­wę oraz dodat­ko­wo otrzy­masz od nas bez­z­płat­ną kla­sy­fi­ka­cję odstępstw nie­istot­nych od pro­jek­tu. Pro­jek­ty któ­re dosta­jesz są kom­pa­ty­bil­ne z pro­gra­ma­mi cad w zakre­sie dxf, dwg, dgn oraz wie­le innych. Zawsze dosta­niesz mate­ria­ły w pli­kach pdf z któ­ry­mi nie będzie kło­po­tu prze­słać, wydru­ko­wać lub prze­gląd­nąć w table­cie. Wypra­co­wa­ne przez lata prak­ty­ki pro­ce­du­ry ogrom­nie uła­twia­ją nam poru­sza­nie się w gąsz­czu prze­pi­sów i pro­ce­dur urzę­do­wych zwią­za­nych z reali­za­cją inwe­sty­cji budow­la­nych. Kła­dzie­my szcze­gól­ny nacisk na sta­ran­ność wyko­na­nia doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej na wszyst­kich eta­pach poczy­na­jąc od kon­cep­cji na pro­jek­cie wyko­naw­czym koń­cząc. Archi­tek­ci i Pro­jek­tan­ci : mgr inż. arch. Arka­diusz Zubo­wicz izba PO-0909 upr. PO/KK/167/2007 mgr inż. arch. Maciej Faust izba PO-1173 upr. 434/POOKK/2011 mgr inż. arch. Marek Gołoś, mgr inż. arch. Roman Lewo­siuk spe­cjal­ność kon­struk­cyj­na : inż. Mar­cin Son­dej, mgr inż. Andrzej Szłu­iń­ski, inż. Krzysz­tof Sob­czak spe­cjal­ność sani­tar­na : mgr inż. Andrzej Naj­do­wski, mgr inż. Marek Naj­do­wski Inży­nier elek­tryk : inż. Janusz Lech­mann , Inży­nier dro­go­wnic­twa : tech. Zbi­gniew Sty­kuć , kosz­to­ry­sy : inż. Lech Rusa­kie­wicz Biu­ro Pro­jek­to­we Stu­dio AV sp. z o.o. Pre­zes Zarzą­du Arka­diusz Zubo­wicz az@dom-projekty.pl tel. 501 799 240 Czło­nek Zarzą­du Maciej Faust mf@dom-projekty.pl 691 181 913 Biu­ro Pro­jek­to­we Stu­dio AV sp. z o.o. ul. Ryce­rza Bli­zbo­ra 20/9, 80–177 Gdańsk tele­fon 58 — 732 29 72 NIP 584 26 75 267 REGON 220789916 KRS 000 032 89 77 Sąd Rejo­no­wy Gdańsk-Pół­noc w Gdań­sku VII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go kapi­tał zakła­do­wy 5000 zł w cało­ści zapłacony 
Share This