Bez pozwolenia na budowę, Kiedy ?

Budo­wać bez pozwo­le­nia na budo­wę już moż­na ! Tryb samo­wo­li budow­la­nej to budo­wa bez pozwo­le­nia na budo­wę, któ­ry wyma­ga zgod­no­ści z pla­nem, eks­per­ty­zy budow­la­nej i opła­ty “lega­li­za­cyj­nej”.

Obec­ne pra­ce nad “budo­wą bez pozwo­le­nia” odby­wa­ją się w Komi­sji Pra­wa Budow­la­ne­go. Komi­sja Pra­wa Budow­la­ne­go przy­go­to­wu­je nowe prze­pi­sy pra­wa budow­la­ne­go tzw. Kodeks Budow­la­ny. Aby usta­lić kie­dy będzie moż­na “legal­nie” budo­wać bez pozwo­le­nia na budo­wę, trze­ba prze­śle­dzić har­mo­no­gram komi­sji, zakres prac oraz pro­ble­my jakie spo­tka­ją nowe przepisy.

Naj­więk­szy pro­blem pozwo­leń nie jest pozwo­le­nie na budo­wę, ale tryb i czas doku­men­tów zbie­ra­nych do tego pozwolenia.

Zostaw komen­tarz z odpowiedzią“Kiedy będzie moż­na budo­wać bez pozwo­le­nia na budowę ?”

 Tu link do Komi­sji Pra­wa Budowlanego

Co z Kodeksem Budowlanym ?

MIiR-v1

Co z Kodek­sem Budowlanym ?

Kil­ka tygo­dni temu zakoń­czył się pierw­szy etap Kodek­su Budow­la­ne­go do któ­re­go moż­na było skła­dać wnio­ski do Komi­sji Pra­wa Budowlanego.

Jeże­li nie czy­ta­łeś zary­su Kodek­su Budow­la­ne­go to nie martw się, bo w środ­ku domi­nu­je “poli­ty­ka gmin­na”.
Oso­bi­ście czy­ta­łem wła­sne uwa­gi na szyb­ko prze­sła­łem do Komi­sji Pra­wa Budow­la­ne­go. 
tu link — moje uwa­gi do Komi­sji Pra­wa Budowlanego 

Jeże­li myślisz że mam nega­tyw­ne nasta­wie­nie do zmian w pra­wie budow­la­nym, to się mylisz.
Gaze­ta Praw­na potwier­dza moje spo­strze­że­nia i kolej­ne ozna­ki nega­tyw­ne­go odbio­ru prac Komi­sji
Kodeks budow­la­ny budzi wąt­pli­wo­ści — Gaze­ta Prawna 

Czy kiedykolwiek będzie możliwa budowa bez pozwolenia na budowę ?

Wcze­śniej wspo­mnia­łem, że już moż­na budo­wać bez pozwo­le­nia na budo­wę w try­bie samo­wo­li budow­la­nej, któ­ra jest dopro­wa­dza­na do zgod­no­ści z pra­wem. Oczy­wi­ście takie­go try­bu nie pole­cam z uwa­gi na czas, pie­nią­dze i róż­ne wąt­pli­wo­ści praw­ne zwią­za­ne tym try­bem. Ale w sytu­acjach szcze­gól­nych Inwe­sto­rzy decy­du­ją się na takie roz­wią­za­nia, czę­sto zda­jąc sobie spra­wę z opła­ty legalizacyjnej.

Jeże­li już moż­na budo­wać bez pozwo­le­nia to, czas na to aby pra­wo mogło dopu­ścić budo­wę bez pozwo­leń na budo­wę, coś na wzór lega­li­za­cji samo­wo­li budowlanej.

Dla­cze­go usta­wo­daw­ca nie mógł­by prze­kształ­cić prze­pi­sów samo­wo­li dla wszyst­kich, któ­rzy chcą się po pro­stu budować ?

Myślę, że likwi­da­cja pozwo­le­nia na budo­wę potrwa naj­bliż­sze 3–4 lata. Ale pro­szę pamię­tać że likwi­da­cja pozwo­leń nie znie­sie obo­wiąz­ku zbie­ra­nia uzgod­nień, opi­nii i inny­mi opracowań.

Kiedy zmiany prawa budowlanego ?

Ofi­cjal­ny naj­bliż­szy ter­min to 7 stycz­nia 2015 roku tzw. “Sca­la­ją­ce pra­ce redak­cyj­ne zakoń­czo­ne posie­dze­niem Komi­sji Kodyfikacyjnej”.

Ten ter­min to jesz­cze nie nie koniec Kodek­su Budow­la­ne­go. Naj­wcze­śniej­sze wej­ście w życie to 6–12 mie­się­cy. Bio­rąc pod uwa­gę sła­bo­ści mery­to­rycz­ne prac, zbli­ża­ją­ce się wybo­ry to nie ocze­kuj na szyb­kie zmia­ny pra­wa budowlanego.

Ana­li­za tre­ści pra­wa budow­la­ne­go i ter­mi­narz Komi­sji Budow­la­nej, utwier­dził mnie że przez naj­bliż­sze lata nie ma szans na Kodeks Budowlany.

Głów­ne przy­czy­ny nie­moż­li­wo­ści przy­go­to­wa­nia Kodek­su Budow­la­ne­go w obec­nym kształ­cie to zasad­ni­cze wątpliwości :

1. Sztucz­ne i bez reflek­syj­ne połą­cze­nie 3 ustaw : pra­wo budow­la­ne, pla­no­wa­nie prze­strzen­ne oraz gospo­dar­ka nieruchomościami.

2. Brak “począt­ku” usta­wy, któ­ra powin­na mieć pod­sta­wę w Kon­sty­tu­cji RP

3. Olbrzy­mia treść pra­wa budow­la­ne­go to poli­ty­ka gmin­na, któ­ra nie powin­na wycho­dzić poza dział­ki publiczne.

4. Olbrzy­mie ilo­ści zarzu­tów z wie­lu śro­do­wisk, nie tyl­ko budowlanych.

Pro­szę pozo­staw komen­tarz dot. “Kie­dy będzie moż­na budo­wać bez pozwo­le­nia na budowę ?”

tu kolej­ny link zwią­za­ny z tym tematem :

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/823894,sejm-jeszcze-w-tym-tygodniu-zaczna-sie-prace-nad-zmianami-w-prawie-budowlanym.html

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/projekt;kodeksu;budowlanego;w;sejmie;jeszcze;przed;koncem;kadencji,112,0,1624944.html

http://inwestycje.pl/budownictwo/Zgloszenie-zamiast-pozwolenia-na-budowe;242194;0.html

Wg mojej opi­nii obec­ny stan Kodek­su Budow­la­ne­go wska­zu­je że nie zoba­czysz wcze­śniej niż za 3 — 4 lata. Jeże­li ktoś podej­mie się wpro­wa­dze­nie go w obec­nym kształ­cie to spo­wo­du­je cha­os i para­liż urzędów.

Post­scrip­tum

Nie­do­sko­na­łość obec­ne­go pra­wa budow­la­ne­go to brak odzwier­cie­dle­nia pra­wa zabu­do­wy jako pra­wa wol­no­ści i wła­sno­ści wyni­ka­ją­cej z Kon­sty­tu­cji RP. Dla­te­go nowe pra­wo budow­la­ne win­no sku­pić się na pra­wach wol­ność czło­wie­ka i pra­wie własności.

Wol­ność czło­wie­ka to “wol­ne budo­wa­nie domu jed­no­ro­dzin­ne­go na wła­snej dział­ce”, bez wzglę­du na jej prze­zna­cze­nie dział­ki. Naru­sza­nie pod­sta­wo­wych praw win­no być odpo­wied­nio regu­lo­wa­ne w zależ­no­ści do tych naru­szeń. az

Share This