Decyzja o Warunkach Zabudowy, Co w Decyzji

Infor­ma­cje o pro­ce­du­rze Decy­zji o Warun­kach zabu­do­wy znaj­dziesz w usta­wie i roz­po­rzą­dze­niu, lin­ki do prze­pi­sów znaj­dziesz na dole.

O pro­ce­du­rze wyda­wa­nych decy­zji war­to prze­czy­tać krót­kie infor­ma­cje ze stro­ny  warun­ki zabudowy.

Lin­ki do przepisów :

Usta­wa o pla­no­wa­niu i zago­spo­da­ro­wa­niu prze­strzen­nym
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717

Roz­po­rzą­dze­nie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031641588

 

Share This