Nowy przewodniczący Komisji Kodeksu Budowlanego, podejmuje wyzwanie.

Wła­śnie powo­ła­no nowe­go prze­wod­ni­czą­ce­go, link  http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Budownictwo/Strony/M_Wierzbowski_nowy_przewodniczacy_KKPB_28112014.aspx

Cie­ka­we, czy Prze­wod­ni­czą­cy pora­dzi sobie z mate­rią pra­wa budow­la­ne­go, bo jego doświad­cze­nie to zna­jo­mość mate­rii admi­ni­stra­cyj­nej. Wąt­pię, aby dzia­ła­nia były skie­ro­wa­ne na roz­po­czę­cie prac od nowa, wszyst­ko wska­zu­je że będzie to dro­ga kon­ty­nu­acji, a więc “dro­ga cią­głej kon­tro­li” państwa.

 

War­to obser­wo­wać co się dzie­je, w toczą­cych się grach sej­mo­wych o budo­wę bez pozwolenia.

http://www.wierzbowski.com/nasz-zespo

 

Share This