Nowe Inwestycje — Architekci Trójmiasto

Spis lin­ków do firm archi­tek­to­nicz­nych z nota­tek pra­so­wych posia­da­ją­ce stro­ny inter­ne­to­we.

Przy­go­to­wa­ne zesta­wie­nie ma cha­rak­ter subiek­tyw­nej infor­ma­cji inter­ne­to­wej, a nie rze­tel­ne­go zesta­wie­nia na pod­sta­wie Rocz­ni­ka Sta­ty­stycz­ne­go :)

Zapra­szam do zgła­sza­nia archi­tek­tów, firm archi­tek­to­nicz­nych trój­mia­sta ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi.

Architekci, Pracownie i Biura biorące udział w nowych Inwestycjach w Trójmieście.

3A Stu­dio

Arch-Deco

Art. Biu­ro Pro­jek­to­we

KD KOZIKOWSKI DESIGN Pra­cow­nia Archi­tek­to­nicz­na

PROCONCEPT pra­cow­nia archi­tek­to­nicz­na

P.P.W. Fort

Stu­dio Archi­tek­to­nicz­ne Kwa­drat

Wol­ski Archi­tek­ci sp. z o.o.

 

źró­dła infor­ma­cji :

Google — archi­tek­ci trój­mia­sto

gazeta.pl — infor­ma­cja pra­so­wa — kon­kurs Budi­mex Nie­ru­cho­mo­ści na nową inwe­sty­cję

 

 

Share This