Nowelizacja Prawa Budowlanego za kilka miesięcy 2015 ?

Infor­ma­cje o nowe­li­za­cji z dniem 01 stycz­nia 2016 są już real­ne z powo­du pod­pi­su Pre­zy­dent. Nie widać zmia­na na stro­nie Sej­mu, ale to może być kwe­stia kosme­ty­ki “stro­ny”.

Pozo­sta­je pyta­nie Co z Kodek­sem Budowlanym ?

http://dom-projekty.pl/wiadomosci/nowe-prawo-budowlane-czy-nowelizacja-czy-kodeks-budowlany/

Poni­żej znaj­dziesz lin­ki do stron z pra­ca­mi sej­mu i tam są wia­ry­god­ne infor­ma­cje o obec­nym pro­ce­sie legi­sla­cyj­nym, któ­ry doty­czy “nowych pozwo­leń na budo­wę”, a może przy­szłym ich braku.

Obec­nie trwa­ją pra­ce sej­mu i sena­tu, któ­re możesz śle­dzić pod tym lin­kiem http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2710

Tu ścią­gniesz treść pla­no­wa­nej nowe­li­za­cji sty­czeń 2015  http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2710_u/$file/2710_u.pdf

 

Dlaczego Sejm szykuje się do Nowelizacji,
a co z Kodeksem Budowlanym ?

Odpo­wiedź na to pyta­nie byś może znaj­dziesz w moim komen­ta­rzu doty­czą­cym Kodek­su Budow­la­ne­go http://dom-projekty.pl/wiadomosci/bez-pozwolenia-na-budowe/

Zmiany Prawa Budowlanego marzec/kwiecień 2015

Treść moni­to­rów już jest dostęp­na na stro­nie sejmowej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000443

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000528

 

Share This