Czy  Organizacje Zbiorowego Zarządzania to problem nas wszystkich ?

 Wg mnie obec­ny pro­blem z OZZ-teami to pro­blem zmian sys­te­mo­wych, któ­rych nie moż­na się docze­kać. Brak “uszczel­nie­nia” prze­pi­sów pra­wa autor­skie­go oraz jasno wska­za­nych kom­pe­ten­cji OZZ. Wszyst­ko to tak zwa­na kon­ty­nu­acja prze­pi­sów w poprzed­nie­go sys­te­mu, aby przy­pad­kiem coś za szyb­ko się nie zmie­ni­ło.  Przy­kła­dem jest cią­głe zastrze­że­nia człon­ko­stwa w OZZ czy­li  decy­do­wa­nia przez samo OZZ kto ma być ich człon­kiem. Takie zastrze­że­nia znaj­du­ją się w sta­tu­tach sto­wa­rzy­szeń. Ale to czu­bek góry, a tym razem zna­la­złem temat zwią­za­ny z dzie­le­niem pie­nię­dzy dla twór­ców.

Tu ostat­nia zajaw­ka pra­so­wa, któ­ra wska­zu­je na “pew­ne nie­do­ma­ga­nia” OZZ i bez­rad­nych twór­ców wobec nich :

http://serwisy.gazetaprawna.pl/prawo-autorskie/artykuly/820776,prawa-autorskie-spor-o-miliony-z-tantiem-za-publikacje.html

 

Zmiany Prawa Autorskiego w najbliższym czasie

We wrze­śniu pla­no­wa­ne są zmia­ny w prze­pi­sach pra­wa autor­skie­go. Zmia­ny mają doty­czyć wła­śnie roz­wią­zań Orga­ni­za­cji Zbio­ro­we­go Zarzą­dza­nia.

Czas poka­że czy Mini­ster­stwo Kul­tu­ry cią­gle będzie roz­wią­zy­wać pro­ble­my łata­jąc dziu­ry, bez roz­wią­zań sys­te­mo­wych.

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1418,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-prawie-autorskim-i-prawach-pokrewnych.html

 

 

p.s.

Poni­żej kil­ka odpo­wie­dzi , tak dla przy­po­mnie­nia tema­tu OZZ.

Kogo zrzeszają OZZ ?

Obec­nie OZZ zrze­sza­ją Twór­ców Zrze­szo­nych. Twór­ca zrze­szo­ny to ten, któ­ry dobro­wol­nie zrze­sza się w sto­wa­rzy­sze­niu tj. Orga­ni­za­cji Zbio­ro­we­go Zarzą­dza­nia. Zgod­nie z pra­wem autor­skim OZZ powin­ny móc zrze­szać i chro­nić wszyst­kich twór­ców, tak­że tych któ­rzy nie nale­żą do żad­nej orga­ni­za­cji.

 Kogo OZZ nie zrzeszają ?

 OZZ nie zrze­sza­ją twór­ców, któ­rzy nie speł­nia­ją warun­ków sta­tu­to­wych danej orga­ni­za­cji. W wypad­ku np SARP warun­kiem sta­tu­to­wym jest reko­men­da­cja 3 człon­ków z 5 let­nim sta­żem.

Jeże­li chcesz korzy­stać z ochro­ny praw­nej  OZZ powi­nie­neś wystą­pić do Komi­sji Pra­wa Autor­skie­go o wska­za­nie wła­ści­wej OZZ. Któ­ra ma być wła­ści­wa tego w usta­wie nie wska­za­no, ale wg mnie to dowol­na mają­ca sie­dzi­bę zgod­nie z adre­sem zamiesz­ka­nia twór­cy nie­zrze­szo­ne­go.

Kogo OZZ powinny także zrzeszać ?

Ochro­na praw Twór­ców Nie­zrze­szo­nych jest oczy­wi­stym roz­wią­za­niem w wol­nym pań­stwie.

 

Share This