Miejsca Postojowe w obrębie Śródmieścia — obecna treść planu miejscowego.

Ostat­nie orze­cze­nie Sądu po raz kolej­ny wska­za­ło, jak nie nale­ży kształ­to­wać tre­ści Pla­nów Miej­sco­wych. Wyrok  IISA/GD 119/14 w Gdań­sku wyraź­nie wska­zu­je, że treść pla­nu miej­sco­we­go nie może zastę­po­wać prze­pi­sów wyż­sze­go rzę­du, jak usta­wy czy roz­po­rzą­dze­nia.
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-gd-119–14/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_skargi_na_uchwaly_rady_gminy_w_przedmiocie_art_i/37d1a94.html
Plan miej­sco­wy ma wyłącz­nie kształ­to­wać prze­pi­sy, któ­re są mu przy­pi­sa­ne w roz­po­rzą­dze­niach lub ustawie.

 

Jak zmienić treść Planu Miejscowego Śródmieścia Gdańska o miejscach postojowych?

 1. Plan miej­sco­wy winien zostać uzu­peł­nio­ny o opi­nię Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków. Opi­nia powin­na doty­czyć koniecz­no­ści loka­li­za­cji miejsc posto­jo­wych poza obrę­bem śród­mie­ścia celem ochro­ny zabyt­ków. Opi­nia to uła­twie­nie uzy­ska­nia odstęp­stwa od warun­ków tech­nicz­nych w zakre­sie loka­li­za­cji miejsc posto­jo­wych poza dział­ką budow­la­ną i poza tere­nem Śródmieścia.
 2. Plan miej­sco­wy nale­ży uzu­peł­nić o Gmin­ną mapa miejsc posto­jo­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych na tere­nie Śród­mie­ścia. Mapa okre­śli­ła by roz­miesz­cze­nie i zakres dostęp­no­ści dla osób nie­peł­no­spraw­nych, co uła­twi­ło­by życie ludziom nie­peł­no­spraw­nym. Mapa miejsc posto­jo­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych to uła­twie­nie wska­za­nia loka­li­za­cji miejsc posto­jo­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych na tere­nie Śród­mie­ścia.
 3. Z pla­nu miej­sco­we­go powin­no wykre­ślić się wyma­ga­nia, co do ilo­ści miejsc posto­jo­wych. Ilo­ści miejsc posto­jo­wych okre­śla Pro­jek­tant i Inwe­stor, jako pod­mio­ty upraw­nio­ne i zna­ją­ce inwe­sty­cję pod wzglę­dem funk­cji i koniecz­no­ści miejsc posto­jo­wych cza­so­wych i stałych.

 

Miejsca postojowe w Rozporządzeniu Warunków Technicznych.

Wymo­gi miejsc posto­jo­wych kształ­tu­je roz­po­rzą­dze­nie o warun­kach tech­nicz­nych par.18 ust.1 i2  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
Warun­ki tech­nicz­ne dzie­lą pro­ble­ma­ty­kę miejsc posto­jo­wych w zależ­no­ści od for­my praw­nej działki :

 • Miej­sca posto­jo­we w przy­pad­ku Decy­zji o Warun­kach Zabu­do­wy :
  w wypad­ku decy­zji o warun­kach zabu­do­wy punkt 2 daje moż­li­wość kształ­to­wa­nia “dowol­nej” ilo­ści miejsc przez organ wyda­ją­cy decy­zję o warun­kach zabu­do­wy ( obec­nie w przy­pad­ku Gdań­skie­go śród­mie­ścia nie ma mowy o decy­zji z powo­du pla­nu miejscowego ).
 • Miejsc posto­jo­we w przy­pad­ku Pla­nu Miej­sco­we­go :
  W wypad­ku pla­nu miej­sco­we­go punkt 1, cyt. “Zago­spo­da­ro­wu­jąc Dział­kę Budow­la­ną” miej­sca posto­jo­we nale­ży prze­wi­dzieć zgod­nie z :
  1. prze­zna­cze­niem i  spo­so­bem zabu­do­wy
  2. roz­dzie­le­nie miejsc posto­jo­wych na : “miej­sca sta­łe” i “miej­sca cza­so­we” oraz “w tym dla osób niepełnosprawne”.

Czy istnieje możliwość lokalizacji miejsc postojowych poza Działką budowlaną ?

Wg mojej oce­ny jedy­na moż­li­wość loka­li­za­cji poza dział­kę budow­la­ną, to odstęp­stwo od prze­pi­sów warun­ków tech­nicz­nych. W wypad­ku śród­mie­ścia Gdań­ska doty­czyć będzie to punk­tu 1. par.18 Warun­ków Tech­nicz­nych cyt. “Zago­spo­da­ro­wu­jąc Dział­kę Budow­la­ną”. Szcze­gó­ły odstęp­stwa moż­na zna­leźć na stro­nie Mini­ster­stwa Infra­struk­tu­ry
https://www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/odstepstwa/strony/start.aspx
Na pod­sta­wie prze­pi­sów odstęp­stwa od warun­ków tech­nicz­nych pro­po­nu­ję prze­nie­sie­nie miejsc posto­jo­wych poza teren Śród­mie­ścia jako roz­wią­za­nie zamien­ne. Roz­wią­za­nie zamien­ne, nie może doty­czyć miejsc posto­jo­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych z powo­du ode­lgło­ści, ale jako roz­wią­za­nie dla nich pro­po­nu­ję mapę miejsc posto­jo­wych dla osób nie­peł­no­spraw­nych na tere­nie Śródmieścia.

Jak kształtować zapisy planu miejscowego na terenie ochrony konserwatorskiej i śródmieścia ?

Głów­ny pro­blem Śród­mie­ścia ( stre­fa ochro­ny kon­ser­wa­tor­skiej ) to cia­sna zabu­do­wa, czę­sto wyklu­cza­ją­ca moż­li­wość jakie­go­kol­wiek miej­sca posto­jo­we­go, tak­że dla oso­by nie­peł­no­spraw­nej. Dla­te­go w rejo­nie śród­mie­ścia dzia­ła­nia Gmi­ny win­ny być sku­pio­ne na uła­twie­niach dla Inwe­sto­rów i Wła­ści­cie­li Nie­ru­cho­mo­ści, i speł­nie­niu warun­ków zamien­nych co do miejsc posto­jo­wych.
Uła­twie­nia w zakre­sie odstępstw co miejsc posto­jo­wych jest w inte­re­sie Gmi­ny i Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków z powo­du moż­li­wo­ści odcią­że­nie ruchu koło­we­go na tere­nie Śród­mie­ścia tj. stre­fy ochro­ny zabytków.

ps.

Moja pry­wat­na opi­nia to pró­ba pod­po­wie­dzi roz­wią­za­nia, jakie stoi przed Radą Mia­sta po uchy­le­niu tre­ści pla­nu miej­sco­we­go w obrę­bie Śród­mie­ścia Gdańska.

Share This