Miejsca Postojowe w obrębie Śródmieścia – obecna treść planu miejscowego.

Ostatnie orzeczenie Sądu po raz kolejny wskazało, jak nie należy kształtować treści Planów Miejscowych. Wyrok  IISA/GD 119/14 w Gdańsku wyraźnie wskazuje, że treść planu miejscowego nie może zastępować przepisów wyższego rzędu, jak ustawy czy rozporządzenia.
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-gd-119-14/miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_skargi_na_uchwaly_rady_gminy_w_przedmiocie_art_i/37d1a94.html
Plan miejscowy ma wyłącznie kształtować przepisy, które są mu przypisane w rozporządzeniach lub ustawie.

 

Jak zmienić treść Planu Miejscowego Śródmieścia Gdańska o miejscach postojowych?

 1. Plan miejscowy winien zostać uzupełniony o opinię Konserwatora Zabytków. Opinia powinna dotyczyć konieczności lokalizacji miejsc postojowych poza obrębem śródmieścia celem ochrony zabytków. Opinia to ułatwienie uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w zakresie lokalizacji miejsc postojowych poza działką budowlaną i poza terenem Śródmieścia.
 2. Plan miejscowy należy uzupełnić o Gminną mapa miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Śródmieścia. Mapa określiła by rozmieszczenie i zakres dostępności dla osób niepełnosprawnych, co ułatwiłoby życie ludziom niepełnosprawnym. Mapa miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych to ułatwienie wskazania lokalizacji miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Śródmieścia.
 3. Z planu miejscowego powinno wykreślić się wymagania, co do ilości miejsc postojowych. Ilości miejsc postojowych określa Projektant i Inwestor, jako podmioty uprawnione i znające inwestycję pod względem funkcji i konieczności miejsc postojowych czasowych i stałych.

 

Miejsca postojowe w Rozporządzeniu Warunków Technicznych.

Wymogi miejsc postojowych kształtuje rozporządzenie o warunkach technicznych par.18 ust.1 i2  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
Warunki techniczne dzielą problematykę miejsc postojowych w zależności od formy prawnej działki :

 • Miejsca postojowe w przypadku Decyzji o Warunkach Zabudowy :
  w wypadku decyzji o warunkach zabudowy punkt 2 daje możliwość kształtowania „dowolnej” ilości miejsc przez organ wydający decyzję o warunkach zabudowy ( obecnie w przypadku Gdańskiego śródmieścia nie ma mowy o decyzji z powodu planu miejscowego ).
 • Miejsc postojowe w przypadku Planu Miejscowego :
  W wypadku planu miejscowego punkt 1, cyt. „Zagospodarowując Działkę Budowlaną” miejsca postojowe należy przewidzieć zgodnie z :
  1. przeznaczeniem i  sposobem zabudowy
  2. rozdzielenie miejsc postojowych na : „miejsca stałe” i „miejsca czasowe” oraz „w tym dla osób niepełnosprawne”.

Czy istnieje możliwość lokalizacji miejsc postojowych poza Działką budowlaną ?

Wg mojej oceny jedyna możliwość lokalizacji poza działkę budowlaną, to odstępstwo od przepisów warunków technicznych. W wypadku śródmieścia Gdańska dotyczyć będzie to punktu 1. par.18 Warunków Technicznych cyt. „Zagospodarowując Działkę Budowlaną”. Szczegóły odstępstwa można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury
https://www.mir.gov.pl/budownictwo/rynek_budowlany_i_technika/odstepstwa/strony/start.aspx
Na podstawie przepisów odstępstwa od warunków technicznych proponuję przeniesienie miejsc postojowych poza teren Śródmieścia jako rozwiązanie zamienne. Rozwiązanie zamienne, nie może dotyczyć miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych z powodu odelgłości, ale jako rozwiązanie dla nich proponuję mapę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenie Śródmieścia.

Jak kształtować zapisy planu miejscowego na terenie ochrony konserwatorskiej i śródmieścia ?

Główny problem Śródmieścia ( strefa ochrony konserwatorskiej ) to ciasna zabudowa, często wykluczająca możliwość jakiegokolwiek miejsca postojowego, także dla osoby niepełnosprawnej. Dlatego w rejonie śródmieścia działania Gminy winny być skupione na ułatwieniach dla Inwestorów i Właścicieli Nieruchomości, i spełnieniu warunków zamiennych co do miejsc postojowych.
Ułatwienia w zakresie odstępstw co miejsc postojowych jest w interesie Gminy i Konserwatora Zabytków z powodu możliwości odciążenie ruchu kołowego na terenie Śródmieścia tj. strefy ochrony zabytków.

ps.

Moja prywatna opinia to próba podpowiedzi rozwiązania, jakie stoi przed Radą Miasta po uchyleniu treści planu miejscowego w obrębie Śródmieścia Gdańska.

Share This