W jed­nym miej­scu zebra­łem więk­szość lin­ków do por­ta­li zwią­za­nych z archi­tek­tu­rą i budow­nic­twem.
Zasto­so­wa­ne kry­te­rium wybo­ru to “widocz­ność w internecie”.

Jeżeli uważasz, że należy uzupełnić spis portali,
zostaw informację lub linka w komentarzu.

Urzędy państwowe związane z budownictwem i architekturą

Organy i Stowarzyszenia zawodowe

Organy Izby Architektów Okręgowe Izby Architektów RP

 

Spis portali dla Architektów, Inwestorów i Projektantów

utwo­rzo­ne przez | blog | 0 komen­ta­rzy

Share This