Prawo autorskie do projektu budowlanego i przywłaszczenie autorstwa.

Jaka będzie przyszłość patentów, projektów budowlanych i utworów architektonicznych?

Spra­wę przy­własz­czeń oraz paten­to­wa­nia utwo­rów archi­tek­to­nicz­nych opi­szę na pod­sta­wie wła­snej histo­rii, któ­ra toczy się w Urzę­dzie Paten­to­wym. Jed­no­cze­śnie posta­ram się opo­wie­dzieć wszyst­ko o pra­wie autor­skim co doty­czy utwo­ru archi­tek­to­nicz­ne­go, pro­jek­tu budow­la­ne­go, w tym i w kolej­nych arty­ku­łach.

Począt­kiem mojej “histo­rii” jest roku 2008, kie­dy pod­czas pro­jek­to­wa­nia osie­dli domów jed­no­ro­dzin­nych nie mogłem roz­wią­zać pew­ne­go zagad­nie­nia geo­me­trycz­ne­go. Zagad­nie­nie roz­wią­za­łem, ale nie paso­wa­ło ono do osie­dla nad któ­rym aktu­al­nie pra­co­wa­łem. Pro­jekt wło­ży­łem do “szu­fla­dy” w roku 2008.
Na pod­sta­wie moje­go mode­lu z “szu­fla­dy”, w maju 2010 pre­zes Krzysz­tof Kul­czyc­ki Inter­fa­ma sp. z o.o. otrzy­mał pozwo­le­nia na budo­wę np. nr BMG.7353–845/10 z 31/05/2010 roku. Przy pro­jek­cie budow­la­nym współ­pra­co­wał ze mną archi­tekt Maciej Faust.
Rok póź­niej pro­jekt z “szu­fla­dy” i rysun­ki z pro­jek­tu budow­la­ne­go zna­la­zły się w zgło­sze­niu paten­to­wym nr P.394599 z dnia 18/04/2011 przy któ­rym zapi­sa­no twór­cę : Krzysz­tof Kul­czyc­ki oraz wła­ści­cie­la : Krzysz­tof Kul­czyc­ki.

Spra­wa jest bez pre­ce­den­su, cze­go dowo­dem jest np brak spe­cja­li­sty spe­cjal­no­ści archi­tek­to­nicz­nej w Urzę­dzie Paten­to­wym. Spe­cja­li­sta w danej dzie­dzi­nie jest wyma­ga­ny usta­wą, a brak takie­go spe­cja­li­sty spo­wo­du­je nie­waż­ność orze­czeń Urzę­du Paten­to­we­go.

Twór­ca ma pra­wo 70 lat na docho­dze­nie do swo­ich praw oso­bi­stych i mająt­ko­wych, więc wszyst­ko wska­zu­je że mam dość cza­su na docho­dze­nie do swo­ich praw :)

Przywłaszczenie autorstwa utworu

Poję­cie przy­własz­cze­nie autor­stwa łatwo zro­zu­miesz pró­bu­jąc odpo­wie­dzieć na poniż­sze pyta­nia.
Czy kupu­jąc obraz Woj­cie­cha Kos­sa­ka będziesz twór­cą obra­zu lub możesz pod­pi­sać się pod tym obra­zem?
Czy Inwe­stor, któ­ry kupu­jąc pro­jekt jest twór­cą budyn­ku ?

Przy­własz­cze­nie utwo­ru to “pod­pi­sa­nie się wła­snym nazwi­skiem” pod cudzym utwo­rem.  Myślę, że nie ma więk­sze­go prze­stęp­stwa pra­wa autor­skie­go, jak przy­własz­cze­nie autor­stwa.

Projekt Budowlany i Zgłoszenie patentowe.

Pro­jekt Budow­la­ny domów jed­no­ro­dzin­nych otrzy­mał pozwo­le­nie na budo­wę nr BMG.7353–845/10 z 31/05/2010 roku.
Rzut kon­dy­gna­cji par­te­ru z pro­jek­tu demon­stru­ję z pra­wej stro­ny.

Zgło­sze­nie paten­to­we P.394599 z 18/04/2011 roku w zgło­sze­niu figu­ru­je twór­ca Krzysz­tof Kul­czyc­ki.
Rzut kon­dy­gna­cji par­te­ru ze zgło­sze­nia wid­nie­je z lewej stro­ny.

tu link do stro­ny Urzę­du Paten­to­we­go

http://regserv.uprp.pl/register/application;jsessionid=9998168F1EDB7B620B10B95753E86D23?number=P.394599&lng=de&tab=main

zgło­sze­nie paten­tu
P.394599 z 18/04/2011

pozwo­le­nie na budo­wę
BMG.7353–845/10 z 31/05/2010

Czym jest Projekt Budowlany bez wymiarów ?

Gdzie są pra­wa autor­skie do pro­jek­tu budow­la­ne­go ?
Poniż­sze porów­na­nie rysun­ko­we odda­je sens utwo­ru archi­tek­to­nicz­ne­go. Przy­po­mnę defi­ni­cję anglo­sa­ską utwo­ru archi­tek­to­nicz­ne­go “model budyn­ku z usta­lo­ną kon­struk­cją”.
Spójrz poni­żej, usta­lo­ne ele­men­ty kon­struk­cyj­ne ścia­ny i słu­py pokry­wa­ją się w 100%. Funk­cja nie ma zna­cze­nia, bo nie pod­le­ga ochro­nie.
Pod­kre­ślam to z peł­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, że moż­na inspi­ro­wać się cudzym pro­jek­tem. Ale nie wol­no kopio­wać “wymia­rów” oraz pro­por­cji, bo to zawsze skoń­czy się pla­gia­tem czy­li przy­własz­cze­niem autor­stwa. 

Wróć­my do porów­na­nia, te “gołe” rysun­ki z okre­śle­niem głów­nych ele­men­tów kon­struk­cji budyn­ku to utwór archi­tek­to­nicz­ny.

tu link do stro­ny Urzę­du Paten­to­we­go

http://regserv.uprp.pl/register/application?number=P.394599&lng=de&tab=no_data

zgło­sze­nie paten­tu
P.394599 z 18/04/2011

pozwo­le­nie na budo­wę
BMG.7353–845/10 z 31/05/2010

Skala w zgłoszeniu patentowym.

Zgło­sze­nie paten­to­we zosta­ło doko­na­ne na rysun­ku ze  ska­lą przy­pad­ko­wą, ale z deta­la­mi rysun­ko­wy­mi jak linie otwie­ra­nia drzwi czy linie prze­kro­jo­we scho­dów. Poni­żej ostat­nie zesta­wie­nie porów­naw­cze, z lewej rysu­nek z nanie­sio­ną ram­ką rysun­ko­wą, a po pra­wej stro­nie w iden­tycz­nej ska­li rzut budyn­ku z pro­jek­tu budow­la­ne­go.
Gołym okiem widać “dziw­ne podo­bień­stwa” np. strzał­ki, ilość płyt chod­ni­ko­wych, linie bie­gów scho­do­wych itd.

Prze­ra­bia­ją­cy nawet nie sta­rał się zmie­nić tego co przed­sta­wia­ją rysun­ki. Zaku­pił rysun­ki w posta­ci pli­ków kom­pu­te­ro­wych, prze­ro­bił i i czu­je się twór­cą.

Cie­ka­wi mnie czy jak Pan Kul­czyc­ki kupi obraz Pic­ca­sa, to będzie­my mówić o kubiź­mie Kul­czyc­kie­go ?

tu link do stron Urzę­du Paten­to­we­go

http://regserv.uprp.pl/register/application?number=P.394599&lng=de&tab=doclist

zgło­sze­nie paten­tu
P.394599 z 18/04/2011
z ram­ką z pro­jek­tu

pozwo­le­nie na budo­wę
BMG.7353–845/10 z 31/05/2010
bez wymia­ro­wa­nia w ska­li paten­tu

Koniec, czyli Patent i prawa autorskie do projektu budowlanego.

W mojej oce­nie samo zgło­sze­nie utwo­ru archi­tek­to­nicz­ne­go nie zakoń­czy się skut­kiem reje­stra­cji, nie tyl­ko z powo­du pla­ga­itu. Ale tak­że z powo­du nie­moż­li­wo­ści wska­za­nia powsta­nia daty wyna­laz­ku, jaki jest wyma­ga­ny dla zgło­sze­nia — patrz kon­wen­cja ber­neń­ska.
Data utwo­ru archi­tek­to­nicz­ne­go zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neń­ską nie może być usta­lo­na, czy­li nie będzie nigdy speł­niać warun­ków paten­tu.
Podob­nie rze­czy się mają z utwo­ra­mi lite­rac­ki­mi, któ­re nie mogą być opa­ten­to­wa­ne.

 

autor : architekt Arkadiusz Zubowicz

 

Post­scrip­tum :
Z cie­ka­wo­stek wspo­mnę, że  budyn­ki czte­ro­dziel­ne są zna­ne od tysię­cy lat. Naj­czę­ściej wystę­pu­ją one w sys­te­mie atrial­nym na tere­nie Włoch i Gre­cji. 

Lin­ki do stro­ny Urzę­du Paten­to­we­go

http://regserv.uprp.pl/register/application;jsessionid=9998168F1EDB7B620B10B95753E86D23?number=P.394599&lng=de&tab=main
http://regserv.uprp.pl/register/application?number=P.394599&lng=de&tab=no_data
http://regserv.uprp.pl/register/application?number=P.394599&lng=de&tab=doclist

Link do usta­wy o wła­sno­ści prze­my­sło­wej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010490508

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020080059

Co myślisz o patentowaniu utworów architektonicznych, zostaw komentarz?

Co sądzisz o przywłaszczeniu autorstwa, zostaw komentarz ?

Share This