Co znajdziesz w nowym serwisie o budownictwie i opinie na jego temat ?

dom-projekty.pl to cią­głe zmia­ny w tre­ści i  opro­gra­mo­wa­niu, dla­te­go wygląd stro­ny czę­sto odbie­ga od “wła­ści­we­go wzorca”.

Ale dzię­ki wasze­mu zain­te­re­so­wa­niu oraz wspar­ciu rodzi­ny i przy­ja­ciół zde­cy­do­wa­łem o zmia­nie kształ­tu witry­ny w ser­wis o budow­nic­twie z opiniami.

Zakres zain­te­re­so­wa­nia ser­wi­su ma odzwier­cie­dlać głów­nie pro­ble­my Inwe­sto­rów budow­la­nych oraz Pro­jek­tan­tów budow­la­nych na tere­nie woj. pomorskiego.

11 katalogów Serwisu Budownictwo i Opinie !

Pod­sta­wą ser­wi­su ma być 11 kata­lo­gów, któ­re będą two­rzyć całość. Aktu­al­nie kolej­ne kata­lo­gi są uru­cha­mia­ne, czy uda się wszyst­ko połą­czyć  w jed­ną całość na stro­nie głównej ?

Tema­ty­ka poszcze­gól­nych kata­lo­gów to :

Katalogi Serwisowe są w trakcie przygotowania !

Proszę o cierpliwość :)

dom-projekty.pl — ser­wis głów­ny, któ­ry ma słu­żyć jako głów­na stro­na dla wszyst­kich katalogów,

wiadomości.dom-projekty.pl — infor­ma­cje, wia­do­mo­ści, new­sy ze świa­ta budownictwa

forum.dom-projekty.pl ‑forum budow­la­ne dla Inwe­sto­rów, stu­den­tów i zawo­do­wych pro­jek­tan­tów, wymia­na myśli i doświadczenia

firmy.dom-projekty.pl ‑urzę­dy, gesto­rzy, fir­my budow­la­ne, archi­tek­ci woj. pomorskie

architekci.dom-projekty.pl ‑pro­ble­my zawo­do­we archi­tek­tów, nie tyl­ko tych z uprawnieniami

inwestor.dom-projekty.pl ‑ser­wis z pora­da­mi dla Inwe­sto­rów tych małych i tych Większych

budowa.dom-projekty.pl ‑spra­wy tech­nicz­ne budowy

projektant.dom-projekty.pl — o i dla projektantów

praca.dom-projekty.pl ‑ogło­sze­nia o pra­cę dla archi­tek­tów i projektantów

recenzje.dom-projekty.pl ‑wszyst­ko o pro­duk­tach budowlanych

sklep.dom-projekty.pl ‑po pro­stu sklep

 

Jeże­li chcesz współ­two­rzyć Ser­wis o Budow­nic­twie zapra­szam do współpracy.

 Szu­ka osób, któ­re chcą uczest­ni­czyć w two­rze­niu Ser­wis Budow­nic­two Opi­nie. Do two­rze­nia ser­wi­su potrze­by jest jedy­nie zapał oraz odro­bi­na wykształ­ce­nia wyż­sze­go, nie koniecz­nie technicznego.

Mile widzia­ni stu­den­ci archi­tek­tu­ry i budownictwa.

Ofe­ru­ję cie­ka­we moż­li­wo­ści roz­wo­ju dla osób, któ­re chcą wejść w prze­strzeń inter­ne­tu, jako samo­dziel­ne jednostki.

Pod­czas współ­pra­cy dowiesz się jak stwo­rzyć stro­nę, co pisać i jak być widzia­nym w internecie.

 

© Depo­sit­pho­to­scom / khunaspix

Share This