Słownik Budowlany Część 1. Pojęcia Podstawowe

Słownik Budowlany, czyli Budujemy Dom i Twoja definicje dodatkowe.

Proces Budowlany i jego uczestnicy

Inwestor

Osoba prywatna lub osobowość prawna, która korzysta z prawa zabudowy i inwestuje w budowę zabudowy lub budynku. Definicji ustawowej raczej nie znajdziecie ale książkowe pojawiają się. Natomiast w prawie budowlanym określono obowiązki Inwestora.

Projektant

Osoba posiadająca uprawnienia do projektowania i należąca do izby zawodowej.

Kierownik Budowy

Kierownik budowy to osoba uprawniona do budowy i należąca do izby zawodowej.

Adaptacja Projektu

Adaptacja projektu to przystosowanie projektu powtarzalnego do warunków miejscowych. Projekt adaptacji stanowi część projektu budowlanego domu.

Architekt Adaptujący

Uprawniony projektant specjalności architektonicznej, który dokonuje adaptacji projektu typowego do warunków miejscowych. Architekt ten przygotowuje stosowny projekt budowlany, który staje się załącznikiem do pozwolenia na budowę.

Projekt Gotowy, Powtarzalny, Typowy

Projekt gotowy, katalogowy, typowy to inaczej nazywa projektu który zawiera paletę powtarzalnych rozwiązań technologicznych. Taki projekt jest przeznaczona do adaptacji w różnych lokalizacjach.

Plan miejscowy

Miejscowy plan zagospodarowania terenu uchwalony przez gminę to uchwała rady gminy. Uchwała taka stanowi prawo miejscowe, ale tak jak każde prawo miejscowe jest prawem niższego rzędu do ustaw i przygotowane na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym.

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy terenów tam gdzie nie uchwalono planu miejscowego. Jest to w pewnym sensie jednostkowy plan miejscowy który reguluje daną sytuację budowlaną. Dlatego jeżeli Inwestor nie wie czy będzie budował dom jednorodzinny czy bliźniaka dla pewności powinien wystapić o dwie decyzje. Tak należy postąpić właśnie z powodu jednostkowej decyzji o warunkach zabudowy.

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna „pozwalająca” budować inwestycję. Natomiast proszę nie zapomnieć o tym że nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych. Rozpoczęcie budowy następuje po objęciu obowiązków przez kierownika budowy.

Pozwolenie na użytkowanie

Pozwolenie na użytkowanie zgłasza kierownik budowy na zakończenie budowy.

Zmiany w Projekcie Gotowym

Zmiany w projekcie gotowym nanosi projektant adaptacji. Celem zmian jest dostosowanie do warunków miejscowych.

Rozbudowa domu

Rozbudowa domu to powiększenie rzutu, obrysu domu. Nie można mylić rozbudowy z nadbudową i przebudową. Szczegóły i różnice związane z rozbudową domu znajdziesz w „Rozbudowa domu krok po kroku”.

Budowa bez pozwolenia

Budowa bez pozwolenia na budowę to samowola budowlana. Samowola budowlana została opisana w części „Budowa domu bez pozwolenia”

Generalny Wykonawcy

Generalny wykonawca to firma budowlana, która przejęła kompleksowe wykonanie Inwestycji i nadzoruje całość prac budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego ( nie mylić z inspektorem nadzoru który jest organem urzędowym ) jest to osoba uprawniona reprezentująca Inwestora na budowie.

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to forma prawna przekazanie całości praw do zabudowy innej osobie fizycznej lub prawnej. Od strony formalnej Inwestor zastępczy będzie w zastępował Inwestora na budowie. W zasadzie nie ma definicji jego praw i obowiązków więc, najważniejsze jest kto występuje na pozwoleniu na budowę. Inwestor zastępczy tak na prawdę będzie to pełnomocnik Inwestora.

Kosztorys ślepy – Inwestorski

Kosztorys bez ujawnionych cen to tzw ślepy do uzupełnienia przez oferentów. Inwestorski bo służy Inwestorowi do porównania ofert.

Warunki techniczne

Warunki techniczne to dokumenty wydawane przez gestora sieci dotyczący możliwości technicznych podłączenia się do jego infrastruktury technicznej. W skrócie oznacza zakres prac i wymagań niezbędnych, aby można było się podłączyć do danej sieci. Każdy gestor ma swoje wytyczne wewnętrzne, ustawy na podstawie których pracuje, to co w jednym rejonie jest standardem nie oznacza, że musi być standardem w innym rejonie kraju. Najczęściej dla budowy domu warunki techniczne otrzymamy w terminie do 4 tygodni. Pamiętajmy, że przyszłą umowę do podpisania nie zawsze dostaniemy wraz z warunkami często trzeba o nią oddzielnie wystąpić, to samo dotyczy zapewnienia dostarczenia (wody, prądu, gazu, odbioru ścieków)

Zapewnienie dostaw

to oddzielny dokument czasem wpisany w warunki techniczne o gwarancji zapewnienia dostaw mediów do danej nieruchomości o danych parametrach przez określony czas.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Wypis to określeniem przeznaczenia i właścicieli działek. Wyrys to mapka z określeniem granic i ich numeracją. Bez trudności można uzyskać takie mapki w wydziale geodezji właściwej gminy.

Wypis z księgi wieczystej

Wypis sądowy to określenie właściciela działki oraz obciążeń jakim podlega dana nieruchomość. Taki wypis można nabyć w wydziale ksiąg wieczystych sądu we właściwej gminie.

Mapa do celów projektowych

Mapę do celów projektowych wykona dla Was uprawniony geodeta. Mapa taka jest rejestrowana w wydziale geodezji urzędu gminy.

Badania geotechniczne

Badania gruntowe wykonuje uprawniony geolog. Najczęściej dla działki pod budowę domu jednorodzinnego 3 punkty odwiertów są wystarczające.

Słownictwo związane z bankowością i kredytem

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki, to taki który bank przyzna na podstawie historii rachunku, danych o zarobkach – w zasadzie cel jest dowolny pod warunkiem zgody banku. Jego wielkość nie przekroczy na obecny stan kwoty 255 000 zł.

Kredyt budowlany

Kredyt budowlany to kredyt udzielony osobie, która posiada działkę budowlaną. Celem kredytu budowlanego jest finansowanie budowy, nie zakupu działki. Na zakup działki należy postarać się o innego typu kredyt.Do wniosku o taki kredyt będziesz potrzebował kosztorys wykonany przez osobę uprawnioną.

Kredyt hipoteczny

Kredyt udzielony pod zastaw nieruchomości. Taki kredyt jest możliwy jak wybudujesz dom.

Udział własny

Udział własny obecnie często wymagany, aby uzyskać kredyt. To środki własne, które stanowią albo zabezpieczenie lub część kwoty kredytowej.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to kwota kredytu jaką możesz otrzymać z banku na podstawie jego wyliczeń. Dla różnych banków będzie różna zdolność kredytowa.

Maksymalna wysokość kredytu zabezpieczenie

Bank określi wysokość kredytu zabezpieczającego.

Prowizja lub opłata za wniosek kredytu

Opłata bankowa za „pracę” banku, przy przygotowaniu oferty kredytowej.

Karencja

Karencja to okres czasu między pierwszą, a ostatnią wypłatą transzy kredytowej dla kredytu budowlanego.

Hipoteka

Dział w księdze wieczystej, określające obciążenie na nieruchomości.

Kapitał

Kapitał to środki gotówkowe jakimi dysponujesz.

Poręczyciel

Osoba poręczająca za osobę biorącą pożyczkę bankową

Transza ( bankowe )

Transze udzielane są w trakcie kredytu budowlanego wg postępujących prac na budowie.

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste to używanie gruntu skarbu państwa.

Księga wieczysta

Księga wieczysta to rejestr nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzą wydzielone wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

Pojęcia z zakresu prawa autorskiego.

Znajdziecie tu tylko okrojone podstawowe pojęci dotyczące prawa autorskiego. Wyjaśnienie ich nawet w w wersji ogólnej zajęłoby dużo miejsca. Dlatego podaję informacje wyłącznie uproszczone.

Autor / Twórca Dzieła Architektonicznego

Autorem/twórcą będzie architekt, który określił model przestrzenny budynku.

Projektant Projektu Budowlanego

Projektantem tj projektu budowlanego będzie osoba z uprawnieniami, która podpisała się jako osoba uprawniona projekt budowlany. Projekt budowlany jest dokumentem urzędowym tj. załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dzieło architektoniczne / plastyczne / literackie

Dzieło architektoniczne to budynek lub model przestrzenny budynku. Plastyczne dzieła to rysunki, plany etc dotyczące architektury. Dzieło literackie to różne opisy etc.

Prawa autorskie autora i majątkowe

Prawa autorskie autora to wszystko co łączy autora dziełem i tego nie można sprzedać ani kupić np nazwisko autora dzieła. Prawa majątkowe to, prawo do sprzedaży dzieła w różnej formie, ale nigdy prawo do sprzedaży nie może naruszyć prawa autora do dzieł. Czyli można sprzedać projekt ale nie można zmienić nazwiska autora tego projektu.

Słownik Budowlany Część 1. Pojęcia Podstawowe.

© wszelkie prawa autorskie zastrzeżone Arkadiusz Zubowicz

Share This