Słownik Budowlany Część 1. Pojęcia Podstawowe

Słownik Budowlany, czyli Budujemy Dom i Twoja definicje dodatkowe.

Proces Budowlany i jego uczestnicy

Inwestor

Oso­ba pry­wat­na lub oso­bo­wość praw­na, któ­ra korzy­sta z pra­wa zabu­do­wy i inwe­stu­je w budo­wę zabu­do­wy lub budyn­ku. Defi­ni­cji usta­wo­wej raczej nie znaj­dzie­cie ale książ­ko­we poja­wia­ją się. Nato­miast w pra­wie budow­la­nym okre­ślo­no obo­wiąz­ki Inwe­sto­ra.

Projektant

Oso­ba posia­da­ją­ca upraw­nie­nia do pro­jek­to­wa­nia i nale­żą­ca do izby zawo­do­wej.

Kierownik Budowy

Kie­row­nik budo­wy to oso­ba upraw­nio­na do budo­wy i nale­żą­ca do izby zawo­do­wej.

Adaptacja Projektu

Adap­ta­cja pro­jek­tu to przy­sto­so­wa­nie pro­jek­tu powta­rzal­ne­go do warun­ków miej­sco­wych. Pro­jekt adap­ta­cji sta­no­wi część pro­jek­tu budow­la­ne­go domu.

Architekt Adaptujący

Upraw­nio­ny pro­jek­tant spe­cjal­no­ści archi­tek­to­nicz­nej, któ­ry doko­nu­je adap­ta­cji pro­jek­tu typo­we­go do warun­ków miej­sco­wych. Archi­tekt ten przy­go­to­wu­je sto­sow­ny pro­jekt budow­la­ny, któ­ry sta­je się załącz­ni­kiem do pozwo­le­nia na budo­wę.

Projekt Gotowy, Powtarzalny, Typowy

Pro­jekt goto­wy, kata­lo­go­wy, typo­wy to ina­czej nazy­wa pro­jek­tu któ­ry zawie­ra pale­tę powta­rzal­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Taki pro­jekt jest prze­zna­czo­na do adap­ta­cji w róż­nych loka­li­za­cjach.

Plan miejscowy

Miej­sco­wy plan zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu uchwa­lo­ny przez gmi­nę to uchwa­ła rady gmi­ny. Uchwa­ła taka sta­no­wi pra­wo miej­sco­we, ale tak jak każ­de pra­wo miej­sco­we jest pra­wem niż­sze­go rzę­du do ustaw i przy­go­to­wa­ne na pod­sta­wie usta­wy o pla­no­wa­niu prze­strzen­nym.

Decyzja o warunkach zabudowy

Decy­zja o warun­kach zabu­do­wy doty­czy tere­nów tam gdzie nie uchwa­lo­no pla­nu miej­sco­we­go. Jest to w pew­nym sen­sie jed­nost­ko­wy plan miej­sco­wy któ­ry regu­lu­je daną sytu­ację budow­la­ną. Dla­te­go jeże­li Inwe­stor nie wie czy będzie budo­wał dom jed­no­ro­dzin­ny czy bliź­nia­ka dla pew­no­ści powi­nien wysta­pić o dwie decy­zje. Tak nale­ży postą­pić wła­śnie z powo­du jed­nost­ko­wej decy­zji o warun­kach zabu­do­wy.

Pozwolenie na budowę

Pozwo­le­nie na budo­wę to decy­zja admi­ni­stra­cyj­na “pozwa­la­ją­ca” budo­wać inwe­sty­cję. Nato­miast pro­szę nie zapo­mnieć o tym że nie upo­waż­nia ona do roz­po­czę­cia robót budow­la­nych. Roz­po­czę­cie budo­wy nastę­pu­je po obję­ciu obo­wiąz­ków przez kie­row­ni­ka budo­wy.

Pozwolenie na użytkowanie

Pozwo­le­nie na użyt­ko­wa­nie zgła­sza kie­row­nik budo­wy na zakoń­cze­nie budo­wy.

Zmiany w Projekcie Gotowym

Zmia­ny w pro­jek­cie goto­wym nano­si pro­jek­tant adap­ta­cji. Celem zmian jest dosto­so­wa­nie do warun­ków miej­sco­wych.

Rozbudowa domu

Roz­bu­do­wa domu to powięk­sze­nie rzu­tu, obry­su domu. Nie moż­na mylić roz­bu­do­wy z nad­bu­do­wą i prze­bu­do­wą. Szcze­gó­ły i róż­ni­ce zwią­za­ne z roz­bu­do­wą domu znaj­dziesz w “Roz­bu­do­wa domu krok po kro­ku”.

Budowa bez pozwolenia

Budo­wa bez pozwo­le­nia na budo­wę to samo­wo­la budow­la­na. Samo­wo­la budow­la­na zosta­ła opi­sa­na w czę­ści “Budo­wa domu bez pozwo­le­nia”

Generalny Wykonawcy

Gene­ral­ny wyko­naw­ca to fir­ma budow­la­na, któ­ra prze­ję­ła kom­plek­so­we wyko­na­nie Inwe­sty­cji i nad­zo­ru­je całość prac budow­la­nych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspek­tor nad­zo­ru inwe­stor­skie­go ( nie mylić z inspek­to­rem nad­zo­ru któ­ry jest orga­nem urzę­do­wym ) jest to oso­ba upraw­nio­na repre­zen­tu­ją­ca Inwe­sto­ra na budo­wie.

Inwestor zastępczy

Inwe­stor zastęp­czy to for­ma praw­na prze­ka­za­nie cało­ści praw do zabu­do­wy innej oso­bie fizycz­nej lub praw­nej. Od stro­ny for­mal­nej Inwe­stor zastęp­czy będzie w zastę­po­wał Inwe­sto­ra na budo­wie. W zasa­dzie nie ma defi­ni­cji jego praw i obo­wiąz­ków więc, naj­waż­niej­sze jest kto wystę­pu­je na pozwo­le­niu na budo­wę. Inwe­stor zastęp­czy tak na praw­dę będzie to peł­no­moc­nik Inwe­sto­ra.

Kosztorys ślepy — Inwestorski

Kosz­to­rys bez ujaw­nio­nych cen to tzw śle­py do uzu­peł­nie­nia przez ofe­ren­tów. Inwe­stor­ski bo słu­ży Inwe­sto­ro­wi do porów­na­nia ofert.

Warunki techniczne

Warun­ki tech­nicz­ne to doku­men­ty wyda­wa­ne przez gesto­ra sie­ci doty­czą­cy moż­li­wo­ści tech­nicz­nych pod­łą­cze­nia się do jego infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej. W skró­cie ozna­cza zakres prac i wyma­gań nie­zbęd­nych, aby moż­na było się pod­łą­czyć do danej sie­ci. Każ­dy gestor ma swo­je wytycz­ne wewnętrz­ne, usta­wy na pod­sta­wie któ­rych pra­cu­je, to co w jed­nym rejo­nie jest stan­dar­dem nie ozna­cza, że musi być stan­dar­dem w innym rejo­nie kra­ju. Naj­czę­ściej dla budo­wy domu warun­ki tech­nicz­ne otrzy­ma­my w ter­mi­nie do 4 tygo­dni. Pamię­taj­my, że przy­szłą umo­wę do pod­pi­sa­nia nie zawsze dosta­nie­my wraz z warun­ka­mi czę­sto trze­ba o nią oddziel­nie wystą­pić, to samo doty­czy zapew­nie­nia dostar­cze­nia (wody, prą­du, gazu, odbio­ru ście­ków)

Zapewnienie dostaw

to oddziel­ny doku­ment cza­sem wpi­sa­ny w warun­ki tech­nicz­ne o gwa­ran­cji zapew­nie­nia dostaw mediów do danej nie­ru­cho­mo­ści o danych para­me­trach przez okre­ślo­ny czas.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Wypis to okre­śle­niem prze­zna­cze­nia i wła­ści­cie­li dzia­łek. Wyrys to map­ka z okre­śle­niem gra­nic i ich nume­ra­cją. Bez trud­no­ści moż­na uzy­skać takie map­ki w wydzia­le geo­de­zji wła­ści­wej gmi­ny.

Wypis z księgi wieczystej

Wypis sądo­wy to okre­śle­nie wła­ści­cie­la dział­ki oraz obcią­żeń jakim pod­le­ga dana nie­ru­cho­mość. Taki wypis moż­na nabyć w wydzia­le ksiąg wie­czy­stych sądu we wła­ści­wej gmi­nie.

Mapa do celów projektowych

Mapę do celów pro­jek­to­wych wyko­na dla Was upraw­nio­ny geo­de­ta. Mapa taka jest reje­stro­wa­na w wydzia­le geo­de­zji urzę­du gmi­ny.

Badania geotechniczne

Bada­nia grun­to­we wyko­nu­je upraw­nio­ny geo­log. Naj­czę­ściej dla dział­ki pod budo­wę domu jed­no­ro­dzin­ne­go 3 punk­ty odwier­tów są wystar­cza­ją­ce.

Słownictwo związane z bankowością i kredytem

Kredyt konsumencki

Kre­dyt kon­su­menc­ki, to taki któ­ry bank przy­zna na pod­sta­wie histo­rii rachun­ku, danych o zarob­kach — w zasa­dzie cel jest dowol­ny pod warun­kiem zgo­dy ban­ku. Jego wiel­kość nie prze­kro­czy na obec­ny stan kwo­ty 255 000 zł.

Kredyt budowlany

Kre­dyt budow­la­ny to kre­dyt udzie­lo­ny oso­bie, któ­ra posia­da dział­kę budow­la­ną. Celem kre­dy­tu budow­la­ne­go jest finan­so­wa­nie budo­wy, nie zaku­pu dział­ki. Na zakup dział­ki nale­ży posta­rać się o inne­go typu kredyt.Do wnio­sku o taki kre­dyt będziesz potrze­bo­wał kosz­to­rys wyko­na­ny przez oso­bę upraw­nio­ną.

Kredyt hipoteczny

Kre­dyt udzie­lo­ny pod zastaw nie­ru­cho­mo­ści. Taki kre­dyt jest moż­li­wy jak wybu­du­jesz dom.

Udział własny

Udział wła­sny obec­nie czę­sto wyma­ga­ny, aby uzy­skać kre­dyt. To środ­ki wła­sne, któ­re sta­no­wią albo zabez­pie­cze­nie lub część kwo­ty kre­dy­to­wej.

Zdolność kredytowa

Zdol­ność kre­dy­to­wa to kwo­ta kre­dy­tu jaką możesz otrzy­mać z ban­ku na pod­sta­wie jego wyli­czeń. Dla róż­nych ban­ków będzie róż­na zdol­ność kre­dy­to­wa.

Maksymalna wysokość kredytu zabezpieczenie

Bank okre­śli wyso­kość kre­dy­tu zabez­pie­cza­ją­ce­go.

Prowizja lub opłata za wniosek kredytu

Opła­ta ban­ko­wa za “pra­cę” ban­ku, przy przy­go­to­wa­niu ofer­ty kre­dy­to­wej.

Karencja

Karen­cja to okres cza­su mię­dzy pierw­szą, a ostat­nią wypła­tą tran­szy kre­dy­to­wej dla kre­dy­tu budow­la­ne­go.

Hipoteka

Dział w księ­dze wie­czy­stej, okre­śla­ją­ce obcią­że­nie na nie­ru­cho­mo­ści.

Kapitał

Kapi­tał to środ­ki gotów­ko­we jaki­mi dys­po­nu­jesz.

Poręczyciel

Oso­ba porę­cza­ją­ca za oso­bę bio­rą­cą pożycz­kę ban­ko­wą

Transza ( bankowe )

Tran­sze udzie­la­ne są w trak­cie kre­dy­tu budow­la­ne­go wg postę­pu­ją­cych prac na budo­wie.

Użytkowanie wieczyste

Użyt­ko­wa­nie wie­czy­ste to uży­wa­nie grun­tu skar­bu pań­stwa.

Księga wieczysta

Księ­ga wie­czy­sta to rejestr nie­ru­cho­mo­ści. Księ­gi wie­czy­ste pro­wa­dzą wydzie­lo­ne wydzia­ły ksiąg wie­czy­stych sądów rejo­no­wych.

Pojęcia z zakresu prawa autorskiego.

Znaj­dzie­cie tu tyl­ko okro­jo­ne pod­sta­wo­we poję­ci doty­czą­ce pra­wa autor­skie­go. Wyja­śnie­nie ich nawet w w wer­sji ogól­nej zaję­ło­by dużo miej­sca. Dla­te­go poda­ję infor­ma­cje wyłącz­nie uprosz­czo­ne.

Autor / Twórca Dzieła Architektonicznego

Autorem/twórcą będzie archi­tekt, któ­ry okre­ślił model prze­strzen­ny budyn­ku.

Projektant Projektu Budowlanego

Pro­jek­tan­tem tj pro­jek­tu budow­la­ne­go będzie oso­ba z upraw­nie­nia­mi, któ­ra pod­pi­sa­ła się jako oso­ba upraw­nio­na pro­jekt budow­la­ny. Pro­jekt budow­la­ny jest doku­men­tem urzę­do­wym tj. załącz­nik do decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę.

Dzieło architektoniczne / plastyczne / literackie

Dzie­ło archi­tek­to­nicz­ne to budy­nek lub model prze­strzen­ny budyn­ku. Pla­stycz­ne dzie­ła to rysun­ki, pla­ny etc doty­czą­ce archi­tek­tu­ry. Dzie­ło lite­rac­kie to róż­ne opi­sy etc.

Prawa autorskie autora i majątkowe

Pra­wa autor­skie auto­ra to wszyst­ko co łączy auto­ra dzie­łem i tego nie moż­na sprze­dać ani kupić np nazwi­sko auto­ra dzie­ła. Pra­wa mająt­ko­we to, pra­wo do sprze­da­ży dzie­ła w róż­nej for­mie, ale nigdy pra­wo do sprze­da­ży nie może naru­szyć pra­wa auto­ra do dzieł. Czy­li moż­na sprze­dać pro­jekt ale nie moż­na zmie­nić nazwi­ska auto­ra tego pro­jek­tu.

Słownik Budowlany Część 1. Pojęcia Podstawowe.

© wszel­kie pra­wa autor­skie zastrze­żo­ne Arka­diusz Zubo­wicz

Share This