Umowa na wykonanie projektu budowlane. Wzór o prace projektowe Inwestor – Architekt

Wzór Umowy

Umowa na wykonanie projektu budowlanego wzór Inwestora i Architekta-Jednostki Projektowej

Umo­wa o Pra­ce Pro­jek­to­we nie docze­ka­ła się wzo­ru usta­wo­we­go, któ­ry był­by powszech­nie sto­so­wa­ny. Dla­te­go waż­na jest czuj­ność Inwe­sto­ra i Jed­nost­ki Pro­jek­to­wej, któ­rzy mają zamiar zawrzeć umo­wę o pra­ce pro­jek­to­we. Umo­wa win­na być opar­ta w cało­ści na Kodek­sie Cywil­nym, a dru­gim rzę­dzie opar­ta na odpo­wie­dzial­no­ści wyni­ka­ją­cej z Pra­wa Budowlanego.

Mój wzór powsta­wał na pod­sta­wie wie­lu lat obser­wa­cji umów wła­snych i kole­gów. Głów­nym bodź­cem sta­ła się lek­tu­ra książ­ki “Solid­ne kon­trak­ty w spół­ce z o.o.” Michał Kury­łek. Pro­szę nie suge­ro­wać się tytu­łem, ponie­waż treść w cało­ści doty­czy zawie­ra­nia umów mię­dzy pod­mio­ta­mi. Oprócz wzo­rów umów w książ­ce krok po kro­ku poda­no jak stwo­rzyć wła­sną umo­wę wg. stan­dar­dów kodek­su cywil­ne­go. Książ­ka dodat­ko­wo wyja­śnia wie­le niu­an­sów jak np zwło­ka czy opóź­nie­nie etc.

Wła­ści­wa umo­wa to taka, któ­ra zabez­pie­cza w rów­no­mier­nym stop­niu inte­res obu stron. W moim odczu­ciu wła­śnie taki wzór przed­sta­wiam Wam do podej­rze­nia w trak­cie pisa­nia wła­snej umowy.

Na począ­tek wspo­mnę jedy­nie o tym, że umo­wa fir­ma ( Inwe­stor ) a fir­ma ( Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa ), może być zawar­ta bez for­my pisem­nej. Czy ist­nie­je moż­li­wość wyko­na­nia pro­jek­tu bez for­my pisem­nej, gwa­ran­tu­jąc zado­wo­le­nia Zama­wia­ją­ce­go i Zle­ce­nio­bior­cy ? Moim zda­niem z powo­du tzw. “zysku” w fir­mach taki kon­trakt spo­wo­du­je czy­jeś stra­ty oraz dodat­ko­we strat Inwe­sty­cji. Zawsze nale­ży pod­pi­sy­wać umo­wy o pra­ce pro­jek­to­we, chy­ba że doty­czy to nie­du­żych kwot na pod­sta­wie rachun­ku lub fak­tu­ry. Pro­szę tak­że pamię­tać, że nic nie zastą­pi kon­tak­tu z pro­fe­sjo­nal­nym praw­ni­kiem. Nie­mniej jed­nak z powo­du ogra­ni­cze­nie kosz­tów każ­dy będzie pró­bo­wał wła­snych sił przy umo­wie dla­te­go war­to abyś miał pod­sta­wo­wą wie­dzę w tym zakresie.

Oczy­wi­ście umo­wa jest tyl­ko sza­blo­nem któ­ry moż­na dosto­so­wać do swo­ich potrzeb lub wybrać wyłącz­nie frag­men­ty któ­re są istot­ne w Two­jej umo­wie. Z pew­no­ścią odra­dzam sto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­nych i roz­bu­do­wa­nych umów przy pro­stych pro­jek­tach. Przy kon­trak­tach wyso­ko cen­nych nie szczędź pie­nię­dzy na rad­cę praw­ne­go ponie­waż dru­ga stro­na z pew­no­ścią z nie­go korzysta.

Części składowe umowy na projekt

Umo­wa skła­da się z czę­ści zasad­ni­czej oraz załącz­ni­ków tek­sto­wych i gra­ficz­nych. Na począt­ku umo­wy poda­ne są jej stro­ny Zle­ce­nio­daw­ca i Zle­ce­nio­bior­ca. Dla wska­zy­wa­nia pod­sta­wy praw­nej zależ­no­ści mię­dzy stro­na­mi uży­te są nazwy Inwe­stor i Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa. Dla obu stron nale­ży wpi­sać adres fir­my i jej dane. Oso­by repre­zen­tu­ją­ce nie mają tak klu­czo­we­go zna­cze­nia, ponie­waż to fir­my zawie­ra­ją umo­wę. Wg mojej wie­dzy jedy­nie zna­cze­nia ma aby umo­wę w wypad­ku spół­ek pod­pi­sy­wa­ła oso­ba z zarzą­du spół­ki i taka umo­wa zawsze będzie waż­na ( to jest wewnętrz­ny pro­blem spół­ki jeże­li odde­le­go­wał oso­bę bez sto­sow­ne­go upo­waż­nie­nia ). Oczy­wi­ście jeże­li repre­zen­tan­tem fir­my będzie oso­ba z peł­no­moc­nic­twem to trze­ba być czuj­nym bo w takim wypad­ku stro­ną takiej umo­wy będzie ta oso­ba fizycz­na ‚a nie fir­ma ( oczy­wi­ście jeże­li peł­no­moc­nic­two było nie­wła­ści­we). Żądaj­cie od part­ne­ra aktu­al­ne­go krs oraz infor­ma­cji na temat jego pod­mio­tu, takie infor­ma­cje są ogól­nie dostęp­ne i żaden z pod­mio­tów na ryn­ku nie uchy­la się z prze­ka­zy­wa­niem takich infor­ma­cji. Dodat­ko­we infor­ma­cje zdo­bę­dzie­cie w internecie.

 • Część zasadnicza umowy na projekt budowlany

  Zasad­ni­cza umo­wa — głów­na część z zapi­sa­niem stron, wła­snych defi­ni­cji, okre­śle­nie przed­mio­tu etc to co jest naj­bar­dziej niezbędne

  1. Definicje nazewnictwa w umowie

   Inwe­sty­cja — całe zamie­rze­nie Inwe­sto­ra, a pro­jekt, doku­men­ta­cja ma być na te potrze­by. Pro­szę pamię­tać że pro­jekt inwe­sty­cji będzie ozna­czać pro­jekt całej inwe­sty­cji nie tyl­ko pro­jekt budow­la­ny. Pro­jekt budow­la­ny jest jakąś cząst­ką całej Inwestycji.

   Prze­pi­sy miej­sco­we — waż­ne aby wska­zać na jakiej pod­sta­wie praw­nej wyko­ny­wa­ny jest pro­jekt. Pamię­taj­my że zmia­na pra­wa, decy­zji spo­wo­du­je pro­blem dla Inwe­sto­ra, ale nie moż­na pro­ble­ma­mi zwią­za­ny­mi z przy­go­to­wa­niem inwe­sty­cji obcią­żać projektanta.

   Doku­men­ta­cja — pamię­taj­my, że defi­ni­cja “doku­men­ta­cji” poja­wia się w usta­wie zamó­wień publicz­nych. Dla­te­go waż­ne jest aby­śmy wpro­wa­dzi­li swo­ją nazwę z okre­śle­niem zawar­to­ści. Domyśl­nie moż­na uznać, że doku­men­ta­cja pro­jek­to­wa to pro­jekt budow­la­no wyko­naw­czy, ze spe­cy­fi­ka­cja­mi tech­nicz­ny­mi i kosz­to­ry­sem — zgod­nie z usta­wą o zamó­wie­niach publicznych.

  2. Przedmiot Umowy i Prawa Autorskie

   Przed­miot umo­wy — w tym wypad­ku doku­men­ta­cja. Jed­nak to co naj­waż­niej­sze jest to że jeże­li przy­go­to­wu­je­cie wyłącz­nie pro­jekt budyn­ku to win­no się zna­leźć w defi­ni­cji lub tutaj. “Pro­jekt inwe­sty­cji” nale­ży rozu­mieć jako zastęp­stwo inwe­sty­cyj­ne i przy­go­to­wa­nie na “całe życie inwe­sty­cji” pro­jek­tów. Oczy­wi­ście jeże­li pro­wa­dzi­cie zastęp­stwo inwe­sty­cyj­ne nale­ży okre­ślić przed­miot jako pro­jekt inwe­sty­cji. Pod­kre­ślam to ponie­waż nie wszy­scy zda­ją sobie spra­wę z niu­an­su, któ­ry może zaprze­pa­ści całą umo­wę z powo­du nie­wła­ści­we­go przed­mio­tu umowy.

   Pra­wa autor­skie do pro­jek­tu budow­la­ne­go — sam pro­jekt budow­la­ny jako załącz­nik do pozwo­le­nia na budo­wę nie sta­no­wi przed­mio­tu pra­wa autor­skie­go. Nie­mniej jed­nak za pomo­cą jego wyko­nu­je się utwór archi­tek­to­nicz­ny w posta­ci budyn­ku. Dla­te­go waż­ne jest aby ure­gu­lo­wać spra­wy zwią­za­ne z samy utwo­rem architektonicznym.

   Pra­wa autor­skie do utwo­ru archi­tek­to­nicz­ne­go i wszyst­kich innych nim zwią­za­nych — sprze­da­jąc pro­jekt budow­la­ny sprze­da­je się pra­wa autor­skie mająt­ko­we do reali­za­cji budyn­ku. Oczy­wi­ście nie ma koniecz­no­ści dodat­ko­wej sprze­da­ży praw autor­skich do utwo­ru archi­tek­to­nicz­ne­go ( w innym wypad­ku pro­jekt budow­la­ny jest nie kom­plet­ny i nie do użyt­ku ). Nie­mniej jed­nak z powo­dów, że Inwe­stor w trak­cie reali­za­cji jest zmu­szo­ny do zmian dla­te­go zawsze nale­ży roz­wa­żyć dodat­ko­wy wykup praw autor­skich w zakre­sie bez­płat­nej zmia­ny utwo­ru architektonicznego.

   Pra­wa autor­skie do utwo­rów pla­stycz­nych — to temat zwią­za­ny z powie­la­niem w wie­lu egzem­pla­rzach utwo­ru na róż­nych nośni­kach, dla­te­go w umo­wie nale­ży okre­ślić war­tość praw autor­skich mająt­ko­wych dla utwo­rów pla­stycz­nych i zakres ich stosowania.

  3. Materiały Wyjściowe Terminy Wykonania Wynagrodzenie

   Mate­ria­ły wyj­ścio­we- waż­ne aby okre­ślić jakie mate­ria­ły nale­ży zgro­ma­dzić aby roz­po­cząć pra­ce projektowe.

   Peł­no­moc­nic­two ‑powin­no być pod­pi­sa­ne przez wła­ści­we­go repre­zen­tan­ta Inwe­sto­ra, ze wska­za­niem zakre­su tego Peł­no­moc­nic­twa. Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa win­na być uważ­na w zakre­sie wyko­ny­wa­nych czyn­no­ści i nie wyko­ny­wać czyn­no­ści o skut­kach praw­nych jak np. naby­cie nie­ru­cho­mo­ści, być stro­ną w pozwo­le­niu na budo­wę. Jeże­li nie pro­wa­dzi się zastęp­stwa inwe­sty­cyj­ne­go nie pod­pi­sy­wać się w miej­scu Inwe­stor na for­mu­la­rzach jak np pra­wo dys­po­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią na cele budowlane.

   Ter­min wyko­na­nia — w tygo­dniach od ter­mi­nów poprzed­nich lub otrzy­ma­nia mate­ria­łów wyj­ścio­wych. Prze­cież trud­no uma­wiać się jeże­li w spo­sób oczy­wi­sty jed­na ze stron nie może wyko­ny­wać przed­mio­tu umowy.

   Wydłu­że­nie ter­mi­nów — win­ny być wydłu­ża­ne auto­ma­tycz­nie o czas tzw urzę­do­wy. Nale­ży zazna­czyć kie­dy ten okres jest “nie­roz­sąd­ny” tj kie­dy spra­wy powin­na prze­jąć kan­ce­la­ria praw­na, a nie pro­jek­tant. Dzia­ła­nia urzę­du potra­fią nie­jed­no­krot­nie “zabić” inwe­sty­cję i trud­no za to winić pro­jek­tan­ta. Nato­miast jeże­li przed­mio­tem umo­wy jest zastęp­stwo inwe­sty­cyj­ne to taka sytu­acja obcią­ża tego kto pod­jął się zastęp­stwa inwe­sty­cyj­ne­go, jako ryzy­ka biznesowego.

   Wyna­gro­dze­nie — powin­no być roz­kła­da­ne wg kolej­nych eta­pów oraz tak aby pra­ce mogły odby­wać się odpo­wied­nio sprawnie.

   Współ­pra­ca — mię­dzy Inwe­sto­rem a Pro­jek­tan­tem jest waż­na i powin­na być pod­kre­ślo­na w tre­ści umo­wy. Jeże­li tego nie zapi­sze­my to Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa w zasa­dzie ma “wol­ną rękę” co do podej­mo­wa­nych kro­ków pro­jek­to­wych, bez kon­sul­ta­cji. Takie przy­ję­cie spra­wy z pew­no­ścią zni­we­czy Inwestycję.

  4. Zatwierdzenie Dokumentacji i Prace Dodatkowe

   Miej­sce odbio­ru prac — waż­ne z powo­du skła­da­nia prac. Nie­mniej jed­nak z powo­du wygo­dy stron naj­czę­ściej Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa z powo­du dostęp­no­ści wszyst­kich dokumentów.

   Zatwier­dza­nie uzgod­nio­nych eta­pów — to naj­waż­niej­szy ele­ment umo­wy z powo­du wpły­wu na ter­mi­ny i kosz­ty. Dla­te­go waż­ne aby Inwe­stor miał moż­li­wość skła­da­nia w tym try­bie uwag a pro­jek­tant usto­sun­ko­wać się do nich.

   Odbiór Doku­men­ta­cji — nastę­pu­je po zatwier­dze­niu lub po okre­ślo­nym cza­sie bez uwag.

   Warun­ko­wy odbiór Doku­men­ta­cji — bar­dzo waż­ne z powo­du koniecz­no­ści usto­sun­ko­wa­nia się Jed­nost­ki Pro­jek­to­wej do warun­ków ode­bra­nia Dokumentacji

   Wady doku­men­ta­cji — win­ny być okre­ślo­ne ter­mi­ny w jakim nastę­pu­je usu­nię­cie wad. Inwe­stor powi­nien mieć moż­li­wość obcią­że­nia kara­mi umow­ny­mi po prze­kro­cze­niu terminów.

   Opła­ty — urzę­do­we, opra­co­wań nie zawar­tych, umo­wy etc uzna­je się że zawsze sto­ją po stro­nie Inwe­sto­ra. Przy­czy­ną jest to, że opła­ty tego typu zawsze są zmien­ne i wią­żą się czę­sto z

   Pra­ce dodat­ko­we — to te któ­rych brak w załącz­ni­ku oraz któ­re wyni­ka­ją ze zmian Inwe­sto­ra po zatwier­dze­niu etapu.

  5. Rozwiązanie za Wypowiedzeniem

   Wypo­wie­dze­nie umo­wy — to jed­no­stron­ne zaprze­sta­nie wyko­ny­wa­nia umo­wy, któ­re jed­nak nie koń­czy umo­wy. W prze­ci­wień­stwie do odstą­pie­nia umo­wa nie zosta­nie zamknię­ta do cza­su uzgod­nie­nia wza­jem­nych rosz­czeń. Więc po roz­wią­za­niu nale­ży jesz­cze for­mal­nie ją zamknąć i roz­li­czyć umowę.

   Roz­wią­za­nie umo­wy — w tym punk­cie nastą­pi po pokry­ciu szkód, jeże­li takie nastąpiły.

   Kary umow­ne — naj­czę­ściej wyso­kość kar jest taka sama jak dla odstąpienia.

   Zwrot ponie­sio­ny nakła­dów na rzecz umowy.

   Kara za szko­dę wyni­kła z wypo­wie­dze­nia — w tym punk­cie nastą­pi po pokry­ciu szkód, jeże­li takie nastąpiły.

  6. Odstąpienie od Umowy i Kary Umowne

   Odstą­pie­nie od Umo­wy — to dopro­wa­dze­nie auto­ma­tycz­nie do sta­nu praw­ne­go jak­by nigdy nie było umo­wy z odszko­do­wa­niem. Dla­te­go w tym miej­scu jest okre­ślo­ne tyl­ko sty­tu­acje szcze­gól­ne któ­re nada­ją się na roz­wią­za­nie np jed­na ze stron w ogó­le nie wywią­zu­je się ze swo­ich obowiązków.

   Roz­wią­za­nie umo­wy — w tym wypad­ku nastę­pu­je automatycznie.

   Kary umow­ne — to odszko­do­wa­nie za nie­wy­wią­zy­wa­nie się z przed­mio­tu umowy.

   Zwrot ponie­sio­ny nakła­dów na rzecz umowy.

   Kara za szko­dę wyni­kłe za odstą­pie­nie — w tym punk­cie nastą­pi po pokry­ciu szkód, jeże­li takie nastąpiły.

  7. Postanowienie kończące

   For­ma pisem­na — wg mnie bar­dzo waż­ny zapis, chy­ba że inten­cją obu firm jest reali­zo­wać kon­trakt ust­nie. For­ma ust­na może mieć jedy­nie zasto­so­wa­nie przy czyn­no­ściach nisko­cen­nych i jeże­li part­ne­rzy zna­ją się z dotych­cza­so­wej współpracy.

   Sąd roz­strzy­ga­ją­cy spo­ry — nale­ży przy­jąć że będzie to miej­sce inwe­sty­cji lub wg wygo­dy stron.

   Pod­pi­sy stron umo­wy — jak na wstę­pie zazna­czy­łem, w wypad­ku spół­ek naj­waż­niej­sze jest pod­pi­sa­nie umo­wy z kimś z zarzą­du spół­ki oczy­wi­ście naj­le­piej z prezesem.

 • Część Załączniki Tekstowe

  Załącz­ni­ki okre­śla­ją w for­mie tek­sto­wej szcze­gó­ło­wą zawar­tość przed­mio­tu zamówienia.

 • Część Załączniki Graficzne

  Załącz­ni­ki gra­ficz­ne okre­śla­ją zakres rysun­ko­wy i jego war­tość mery­to­rycz­ną oraz wiel­ko­ści jakie są przy­ję­te wg pro­por­cji, ska­li rysun­ko­wej głów­nie doty­czy to zago­spo­da­ro­wa­nie ter­nu, budyn­ku oraz czę­ści wizualnej.


Wzór Umowy na Projekt

Umowa na prace : Koncepcyjne ( nr 1.PK ), Projektowe ( nr 2.PBZT, 3.PBAB i 4.PW ), Wizualne ( nr 5.PR )

Zawar­ta w ____ w dniu _______ pomię­dzy : Inwe­sto­rem : _______________nazwa fir­my, adres KRS NIP REGON ./ a Jed­nost­ką Pro­jek­to­wą _______________nazwa fir­my, adres KRS NIP REGON ./

§1. Definicje

Umo­wa : niniej­sza umo­wa wraz załącznikami

Inwe­sty­cja : _____________________

Prze­pi­sy miej­sco­we : miej­sco­wy plan zago­spo­da­ro­wa­nia lub decy­zji o warun­kach zabu­do­wy nr ____________

Nie­ru­cho­mość : dział­ka nr __________ obręb nr ____________ gmi­na ___________ adres _________

Doku­men­ta­cja nr 1. — PK‑1 : Pro­jekt Kon­cep­cyj­ny zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu i budyn­ku dla Inwe­sty­cji, zawar­tość wg załącz­ni­ka nr 1,2,3

Doku­men­ta­cja nr 2. — PBZT‑1 : Pro­jekt Budow­la­ny Zago­spo­da­ro­wa­nie Tere­nu dla Inwe­sty­cji, zawar­tość wg załącz­ni­ka nr 1,2,3 ( załącz­ni­ki 2,3 po zatwier­dze­niu PK‑1 )

Doku­men­ta­cja nr 3. — PBAB‑1 : Pro­jekt Budow­la­ny Archi­tek­to­nicz­no-Budow­la­ny dla Inwe­sty­cji zawar­tość wg załącz­ni­ka nr 1,2,3 ( załącz­ni­ki 2,3 po zatwier­dze­niu PK‑1 )

Doku­men­ta­cja nr 4. — PW‑1 : Pro­jekt Wyko­naw­czy zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu i budyn­ku zawar­tość wg załącz­ni­ka nr 1,2,3 ( załącz­ni­ki 2,3 po zatwier­dze­niu PBZT‑1 I PBAB‑1 )

Doku­men­ta­cja nr 5. — PR‑1 : Mate­ria­ły rekla­mo­we, wizu­al­ne, kar­ty loka­li dla Inwe­sty­cji zawar­tość wg załącz­ni­ka nr 4 ( po zatwier­dze­niu PK‑1 oraz po zatwier­dze­niu PBZT‑1 i PBAB‑1)

§2. Przedmiot umowy i prawa autorów

1. Przed­mio­tem umo­wy jest wyko­na­nie : Doku­men­ta­cji nr1, nr2, nr3, nr4 i nr5.

2. Przed­mio­tem umo­wy są tak­że pra­wa autor­skie mająt­ko­we i sta­no­wią inte­gral­ną część przed­mio­tu umo­wy. Jed­nost­ka pro­jek­to­wa dys­po­nu­je tymi pra­wa­mi zezwa­la na bez­płat­nie zmia­ny utwo­ry ale wyłącz­nie pod warun­kiem zapłaty.

3. Inte­gral­ną czę­ścią przed­mio­tu umo­wy są pra­wa autor­skie zwią­za­ne z Inwe­sty­cją na dział­ce nie­ru­cho­mo­ści. Warun­kiem prze­ka­za­nia praw autor­skich jest zapłata

4. Inte­gral­ną czę­ścią przed­mio­tu umo­wy są pra­wa autor­skie mate­ria­łów rekla­mo­wych. Uży­cie w inter­ne­cie, radiu, tele­wi­zji, bane­rach ulicznych.

§3. Materiały wyjściowe, terminy wykonania i wynagrodzenie

1. Inwe­stor prze­ka­że Jed­no­st­ce Pro­jek­to­wej nastę­pu­ją­ce Mate­ria­ły Wyj­ścio­we : — peł­no­moc­nic­two do wystę­po­wa­nia w imie­niu Inwe­sto­ra wobec urzę­dów i insty­tu­cji w związ­ku z wyko­ny­wa­niem Doku­men­ta­cji nr 1,2,3,4 i 5; — doku­ment stwier­dza­ją­cy pra­wo wła­da­nia nie­ru­cho­mo­ścią na cele budow­la­ne; — wypi­sy i wyry­sy z reje­stru grun­tów nie­ru­cho­mo­ści oraz dzia­łek po któ­rych prze­bie­gać będą tra­sy sie­ci i przy­łą­czy o raz dział­ki sąsied­nie; — opi­nie geo­tech­nicz­ną oraz bada­nia grun­tu a w razie potrze­by pro­jekt geo­tech­nicz­ny; — mapę do celów pro­jek­to­wych – aktu­al­ną wg ZUDiP;

2. Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa zobo­wią­zu­je się do wyko­na­nia Przed­mio­tu Umo­wy, a Inwe­stor zobo­wią­zu­je się do zapła­ty wg. poniż­sze­go ter­mi­na­rza. Całość łącz­nej kwo­ty do zapła­ty to ______________ zł + vat __% = łącz­nie _______________ ( słow­nie _____________ zło­te ______ groszy )

etap wyko­na­nia 1. PK‑1 Pro­jekt Kon­cep­cyj­ny Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa — wyko­na­na w ter­mi­nie ____ tygo­dni od otrzy­ma­nia mate­ria­łów wyj­ścio­wych Inwe­stor zapła­ci 10% kwo­ty łącz­nej bez vat płat­ne w ter­mi­nie 7 dni od otrzy­ma­nia Pro­jek­tu Koncepcyjnego

etap 2. wyko­na­nia PBZT‑1 — Pro­jekt Budow­la­ny Zago­spo­da­ro­wa­nia Tere­nu Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa — wyko­na­ny w ter­mi­nie ____ tygo­dni od otrzy­ma­nia mate­ria­łów wyj­ścio­wych Inwe­stor zapła­ci 10% kwo­ty łącz­nej bez vat płat­ne w ter­mi­nie 7 dni od otrzy­ma­nia Pro­jek­tu Budow­la­ne­go Wstęp­ne­go Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa — wyko­na­ny w ter­mi­nie ____ tygo­dni od otrzy­ma­nia mate­ria­łów wyj­ścio­wych Inwe­stor zapła­ci 15% kwo­ty łącz­nej bez vat płat­ne w ter­mi­nie 7 dni od otrzy­ma­nia Pro­jek­tu Budowlanego

etap 3. wyko­na­nia PBAB‑1 — Pro­jekt Budow­la­ny Archi­tek­to­nicz­no-Budow­la­ny Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa — wyko­na­ny w ter­mi­nie ____ tygo­dni od otrzy­ma­nia mate­ria­łów wyj­ścio­wych Inwe­stor zapła­ci 15% kwo­ty łącz­nej bez vat płat­ne w ter­mi­nie 7 dni od otrzy­ma­nia Pro­jek­tu Budow­la­ne­go Wstęp­ne­go Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa — wyko­na­ny w ter­mi­nie ____ tygo­dni od otrzy­ma­nia mate­ria­łów wyj­ścio­wych Inwe­stor zapła­ci 15% kwo­ty łącz­nej bez vat płat­ne w ter­mi­nie 7 dni od otrzy­ma­nia Pro­jek­tu Budowlanego

etap 4. wyko­na­nia PW‑1 — Pro­jekt Wyko­naw­czy Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa — wyko­na­na w ter­mi­nie ____ tygo­dni od otrzy­ma­nia mate­ria­łów wyj­ścio­wych Inwe­stor zapła­ci 25% kwo­ty łącz­nej bez vat płat­ne w ter­mi­nie 7 dni od otrzy­ma­nia Pro­jek­tu Wykonawczego

etap 5. wyko­na­nia PR‑1 — Pro­jekt Wizu­al­ny / Reklam Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa — wyko­na­na w ter­mi­nie ____ tygo­dni od uzgod­nie­nia i zapła­ty za etap PK Inwe­stor zapła­ci 25% kwo­ty łącz­nej bez vat płat­ne w ter­mi­nie 7 dni od otrzy­ma­nia Pro­jek­tu Koncepcyjnego

3. Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa i Inwe­stor będą współ­dzia­łać we wszyst­kich Eta­pach równocześnie.

4. Wydłu­że­nie ter­mi­nów nastę­pu­je auto­ma­tycz­nie w wyni­ku czyn­no­ści wyko­ny­wa­nych przez gesto­rów mediów, urzę­dy etc jeże­li ich pra­ca jest dłuż­sza niż 14 dni. Wydłu­że­nie ter­mi­nów nastę­pu­je o ten czas i dodat­ko­wy czas koniecz­ny na zmia­ny wraz z wyko­na­niem dodat­ko­wych opracowań.

5. Płat­ność doko­na­na na pod­sta­wie prze­ka­za­nej fak­tur VAT lub fak­tu­ry pro­for­ma VAT prze­le­wem na kon­to Pro­jek­tan­ta w ter­mi­nie 14 dni. W wypad­ku fak­tu­ry pro­for­ma po doko­na­niu zapła­ty Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa wysta­wi natych­miast fak­tu­rę VAT.

§4. Zatwierdzenie dokumentacji i prace dodatkowe

1. Miej­scem odbio­ru wyko­ny­wa­nych i prze­ka­zy­wa­nych eta­pów pro­jek­tu będzie pod biu­ro Jed­nost­ki Projektowej.

2. Zatwier­dze­niem eta­pu doku­men­ta­cji lub jego czę­ści jest napis „Zatwier­dzo­no” wraz z datą i pod­pi­sem oso­by upo­waż­nio­nej przez Inwe­sto­ra oraz pod­pi­sa­ny pro­to­kół odbio­ru Doku­men­ta­cji, jej eta­pu lub jego części.

3. Inwe­stor zapo­zna się z doku­men­ta­cja­mi , eta­pa­mi lub czę­ścia­mi i zgło­si ewen­tu­al­ne uwa­gi w ter­mi­nie 14 dni od daty jego dostar­cze­nia. Po upły­wie tego ter­mi­nu w przy­pad­ku nie wnie­sie­nia uwag przez Inwe­sto­ra doku­men­ta­cja, etap lub jego część zosta­ną uzna­ne za zatwier­dzo­ne i w takiej sytu­acji tra­ci moc zapis pkt.2.

4. Jeże­li Inwe­stor uza­leż­ni zatwier­dze­nie doku­men­ta­cji od doko­na­nia w nim zmian bądź uzu­peł­nień, Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa usto­sun­ku­je się na do tych warun­ków w ter­mi­nie 14 dni od zgło­sze­nia. Po upły­wie tego ter­mi­nu warun­ki Inwe­sto­ra będą przy­ję­te bez zastrzeżeń.

5. Jeże­li Inwe­stor odmó­wi potwier­dze­nia dostar­cze­nia doku­men­ta­cji, eta­pu lub jego czę­ści, Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa może spo­rzą­dzić jed­no­stron­ny pro­to­kół zdaw­czy i prze­słać go wraz z doku­men­ta­cją Inwe­sto­ro­wi na jego koszt i ryzy­ko prze­sył­ką pocztową.

6. Jeże­li w trak­cie budo­wy oka­że się, że Doku­men­ta­cja jest nie­kom­plet­na lub zawie­ra inne wady Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa zobo­wią­za­na jest do uzu­peł­nie­nia Doku­men­ta­cji lub do usu­nię­cia wady Doku­men­ta­cji na swój koszt w ter­mi­nie 14 dni robo­czych od powia­do­mie­nia go przez Inwestora.

7. Za robo­ty dodat­ko­we uzna­je się zmia­ny wpro­wa­dza­ne przez Inwe­sto­ra w zatwier­dzo­nych już eta­pach doku­men­ta­cji i jego czę­ściach oraz opra­co­wa­nia nie zawar­te w Załącz­ni­ku Doku­men­ta­cji, z zastrze­że­niem że zmia­ny istot­ne wyma­ga­ją odręb­ne­go anek­su. Dodat­ko­we opła­ty urzę­do­we np. takie jak decy­zje, uzgod­nie­nia, umo­wy i pozwo­le­nia pokry­wa Inwestor.

§5. Rozwiązanie za wypowiedzeniem

1. Stro­ny mogą wypo­wie­dzieć Umo­wę z waż­nych powo­dów z 21 dnio­wym ter­mi­nem wypo­wie­dze­nia. Oświad­cze­nie o wypo­wie­dze­niu Umo­wy musi zostać zło­żo­ne na piśmie i sta­je się sku­tecz­ne z chwi­lą dorę­cze­nia oświad­cze­nie dru­giej stro­nie. W wypad­ku nie­ode­bra­nia oświad­cze­nia decy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go wysła­nia oświadczenia.

2. W wypad­ku wypo­wie­dze­nia Umo­wy Jed­no­st­ce Pro­jek­to­wej przez Inwe­sto­ra, Jed­no­st­ce Pro­jek­to­wej nale­ży się wyna­gro­dze­nie za wyko­ny­wa­ne pra­ce do dnia wypo­wie­dze­nia umo­wy. Wypo­wie­dze­nie umo­wy to tak­że sytu­acja gdy ter­mi­ny urzę­do­we, gesto­rów sie­ci i zatwier­dza­nie Doku­men­ta­cji przez Inwe­sto­ra prze­kra­cza­ją 120 dni. Pod­sta­wą obli­cze­nia wyna­gro­dze­nia będzie pro­to­kół inwen­ta­ry­za­cyj­ny z prac spo­rzą­dzo­ny przez Jed­nost­kę Projektową.

3. Wypo­wie­dze­nie Umo­wy nie wyłą­cza pra­wa do docho­dze­nia zapła­ty kary umow­nej lub do napra­wie­nia szkód na zasa­dach ogól­nych w przy­pad­ku, gdy kwo­ta kary umow­nej nie pokry­je wyrzą­dzo­nej szkody.

§6. Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. Bez wzglę­du na pozo­sta­łe posta­no­wie­nia Umo­wy Inwe­stor jest upraw­nio­ny do odstą­pie­nia od Umo­wy w przy­pad­ku, gdy Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa pozo­sta­je w zwło­ce Eta­pu Prac o 40 dni, ale nie wypad­ku jeże­li opóź­nie­nie wyni­ka przy­czyn nie­za­leż­nych jak wyda­wa­nie decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych lub uzgod­nień z gesto­ra­mi sie­ci. Dni zwło­ki liczo­ne są nie­za­leż­nie dla każ­de­go Eta­pu. Oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od Umo­wy musi zostać zło­żo­ne na piśmie i sta­je się sku­tecz­ne z chwi­lą jego dorę­cze­nia Jed­no­st­ce Projektowej.

2. Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa zapła­ci Inwe­sto­ro­wi karę umowną :

2.1. za odstą­pie­nie od umo­wy przez Jed­nost­kę Pro­jek­to­wą lub Inwe­sto­ra z przy­czyn Jed­nost­ki Pro­jek­to­wej, za któ­re pono­si ona odpo­wie­dzial­ność w wyso­ko­ści 10% wynagrodzenia.

2.2. za zwło­kę w wyko­na­niu pro­jek­tu w wyso­ko­ści 0,05% za każ­dy dzień zwłoki.

2.3. za zwło­kę w usu­nię­ciu wad pro­jek­tu w wyso­ko­ści 0,05% wyna­gro­dze­nia umow­ne­go za każ­dy dzień zwłoki.

3. Inwe­stor zapła­ci Jed­no­st­ce Pro­jek­to­wej karę umowną :

3.1. za odstą­pie­nie od umo­wy przez Inwe­sto­ra lub Jed­nost­kę Pro­jek­to­wą z przy­czyn Inwe­sto­ra, za któ­re pono­si on odpo­wie­dzial­ność w wyso­ko­ści 10% wyna­gro­dze­nia. W takim przy­pad­ku Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa otrzy­ma rów­nież wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści odpo­wia­da­ją­cej stop­nio­wi zaawan­so­wa­nia prac.

3.2. za opóź­nie­nia w reali­za­cji zapła­ty za fak­tu­ry Jed­nost­ki Pro­jek­to­wej w wyso­ko­ści odse­tek usta­wo­wych. W przy­pad­ku opóź­nie­nia Inwe­sto­ra z zapła­tą cało­ści kwo­ty wyni­ka­ją­cej z fak­tu­ry za dany Etap Pro­jek­tu, Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa ma pra­wo do zwło­ki w wyko­na­niu kolej­ne­go eta­pu Pro­jek­tu o ilość dni zwło­ki zapła­ty cało­ści kwo­ty wyni­ka­ją­cej z fak­tu­ry. W przy­pad­ku opóź­nie­nia z zapła­tą kwo­ty wyni­ka­ją­cej z fak­tu­ry pro­for­ma lub fak­tu­ry za dany etap doku­men­ta­cji prze­kra­cza­ją 60 dni Jed­nost­ka Pro­jek­to­wa ma pra­wo roz­wią­zać jed­no­stron­nie umo­wę z winy Inwestora.

§7. Postanowienia kończące

1. Umo­wę spo­rzą­dzo­no w jed­no­brz­mią­cych 2 egzem­pla­rzach, po jed­nym dla stron.

2. Wszel­kie zmia­ny i uzu­peł­nie­nia tre­ści Umo­wy dla swej waż­no­ści wyma­ga­ją for­my pisem­nej pod rygo­rem nieważności.

3. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych Umo­wy będą mia­ły zasto­so­wa­nie prze­pi­sy pra­wa cywil­ne­go i pra­wa budowlanego.

4. Ewen­tu­al­ne spo­ry na tle wyko­na­nia Umo­wy będą roz­pa­try­wa­ne przez sąd powszech­ny w _________.

5. Jako adre­sy do dorę­czeń i kore­spon­den­cji stro­ny usta­la­ją adre­sy wska­za­ne w umo­wie. Stro­ny są zobo­wią­za­ne pisem­nie powia­do­mić o zmia­nie adre­su. W wypad­ku bra­ku powia­do­mie­nia pisma będą kie­ro­wa­ne na adres w umowie.

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

 

 

 

Załącznik nr 1

zawartość projektów z określeniem zawartości opracowań i rysunków dla Dokumentacji 1, 2, 3 i 4

doku­men­ta­cja nr 1 — Pro­jekt Kon­cep­cyj­ny — zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu — kon­cep­cja dro­go­wa, — kon­cep­cja przy­łą­czy, — rzu­ty i prze­kro­je budyn­ków — warun­ki tech­nicz­ne gesto­rów sieci

doku­men­ta­cja nr 2 — Pro­jekt Budow­la­ny — Zago­spo­da­ro­wa­nie Tere­nu Pro­jekt Budow­la­ny Wstęp­ny : — zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu — zjaz­dy dro­go­we — pro­jek­ty przy­łą­czy Pro­jekt Budow­la­ny Zago­spo­da­ro­wa­nie Tere­nu : — zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu budyn­ku — pro­jekt dro­go­wy wewnętrz­ny z par­kin­giem, śmiet­ni­kiem; — pro­jekt wewnętrz­nej sie­ci wodo­cią­go­wej; — pro­jekt WLZ elek­tro­ener­ge­tycz­ny od ZK na gra­ni­cy; — pro­jekt oświe­tle­nia tere­nu; — pro­jekt wewnętrz­nej sie­ci kana­li­za­cji sani­tar­nej; — pro­jekt wewnętrz­nej sie­ci kana­li­za­cji desz­czo­wej; — pro­jekt wewnętrz­nej sie­ci gazo­wej; — uzgod­nie­nie ZUDiP, — uzgod­nie­nia z gestorami

doku­men­ta­cja nr 3 — Pro­jekt Budow­la­ny Archi­tek­to­nicz­no-Budow­la­ny Pro­jekt Budow­la­ny Archi­tek­to­nicz­no-Budow­la­ny Wstęp­ny : - opis tech­nicz­ny z bilan­sem powierzch­ni; — pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny; Pro­jekt Budow­la­ny Archi­tek­to­nicz­no-Budow­la­ny — pro­jekt archi­tek­to­nicz­ny; — pro­jekt kon­struk­cji; — pro­jekt gazo­wej kotłow­ni; — pro­jekt insta­la­cji wewnętrz­nych elek­trycz­nych; — pro­jekt insta­la­cji wewnętrz­nych sani­tar­nych; — pro­jekt insta­la­cji wewnętrz­nych wodo­cią­go­wych; — pro­jekt insta­la­cji wewnętrz­nych desz­czo­we; — pro­jekt insta­la­cji grzew­czych zasi­la­nych gazo­wo – grzej­ni­ki tradycyjne;

doku­men­ta­cja nr 4 — Pro­jekt Wyko­naw­czy Pro­jekt wyko­naw­czy — pro­jekt kon­struk­cji z zesta­wie­niem mate­ria­łów — kosz­to­rys sca­lo­ny Inwe­stor­ski na pod­sta­wie pro­jek­tu budowlanego

Uwa­gi dodat­ko­we Całość zesta­wie­nia doty­czy pro­jek­tów budow­la­nych celem uzy­ska­nia pozwo­le­nia na budo­wę i nie sta­no­wi pro­jek­tów wyko­naw­czych. Pro­jek­ty i opra­co­wa­nia nie wymie­nio­ne powy­żej, nie są przed­mio­tem umo­wy (doty­czy to tak­że sie­ci zewnętrz­nej wodo­cią­go­wej do gasze­nia pożaru ).

 

Załącznik nr 2

rysunek zagospodarowania terenu dla 1.PK, 2.PBZT, 3.PBAB i 4.PW

Zawar­tość infor­ma­cyj­na załącz­ni­ka gra­ficz­ne­go powin­na obej­mo­wać : — plan zago­spo­da­ro­wa­nia z okre­śle­niem obry­su budyn­ków, sie­ci, przy­łą­cza, linie roz­gra­ni­cza­ją­ce oraz bilans teren etc.

 

Załącznik nr 3

rysunek rzutu budynku dla 1.PK, 2.PBZT, 3.PBAB i 4.PW

Zawar­tość infor­ma­cyj­na załącz­ni­ka gra­ficz­ne­go powin­na obej­mo­wać : — rzut pod­sta­wo­wy z okre­śle­niem budyn­ków i loka­li miesz­kal­nych i usłu­go­wych ( nie pomiesz­czeń ale loka­li ) z dodat­ko­wą infor­ma­cją o funk­cji w poszcze­gól­nych częściach.

 

 

Załącznik nr 4

rysunek wizualizacji dla 5.PW

Zawar­tość infor­ma­cyj­na załącz­ni­ka gra­ficz­ne­go powin­na obej­mo­wać : — dla kart miesz­kań : for­mat, logo, nume­ry kolo­rów, szkic takiej kar­ty i zawar­tość infor­ma­cji i opi­sy na karcie

 

autor : arch. Arka­diusz Zubowicz

Share This