Umowa na wykonanie projektu budowlane. Wzór o prace projektowe Inwestor – Architekt

Wzór Umowy

Umowa na wykonanie projektu budowlanego wzór Inwestora i Architekta-Jednostki Projektowej

Umowa o Prace Projektowe nie doczekała się wzoru ustawowego, który byłby powszechnie stosowany. Dlatego ważna jest czujność Inwestora i Jednostki Projektowej, którzy mają zamiar zawrzeć umowę o prace projektowe. Umowa winna być oparta w całości na Kodeksie Cywilnym, a drugim rzędzie oparta na odpowiedzialności wynikającej z Prawa Budowlanego.

Mój wzór powstawał na podstawie wielu lat obserwacji umów własnych i kolegów. Głównym bodźcem stała się lektura książki „Solidne kontrakty w spółce z o.o.” Michał Kuryłek. Proszę nie sugerować się tytułem, ponieważ treść w całości dotyczy zawierania umów między podmiotami. Oprócz wzorów umów w książce krok po kroku podano jak stworzyć własną umowę wg. standardów kodeksu cywilnego. Książka dodatkowo wyjaśnia wiele niuansów jak np zwłoka czy opóźnienie etc.

Właściwa umowa to taka, która zabezpiecza w równomiernym stopniu interes obu stron. W moim odczuciu właśnie taki wzór przedstawiam Wam do podejrzenia w trakcie pisania własnej umowy.

Na początek wspomnę jedynie o tym, że umowa firma ( Inwestor ) a firma ( Jednostka Projektowa ), może być zawarta bez formy pisemnej. Czy istnieje możliwość wykonania projektu bez formy pisemnej, gwarantując zadowolenia Zamawiającego i Zleceniobiorcy ? Moim zdaniem z powodu tzw. „zysku” w firmach taki kontrakt spowoduje czyjeś straty oraz dodatkowe strat Inwestycji. Zawsze należy podpisywać umowy o prace projektowe, chyba że dotyczy to niedużych kwot na podstawie rachunku lub faktury. Proszę także pamiętać, że nic nie zastąpi kontaktu z profesjonalnym prawnikiem. Niemniej jednak z powodu ograniczenie kosztów każdy będzie próbował własnych sił przy umowie dlatego warto abyś miał podstawową wiedzę w tym zakresie.

Oczywiście umowa jest tylko szablonem który można dostosować do swoich potrzeb lub wybrać wyłącznie fragmenty które są istotne w Twojej umowie. Z pewnością odradzam stosowania skomplikowanych i rozbudowanych umów przy prostych projektach. Przy kontraktach wysoko cennych nie szczędź pieniędzy na radcę prawnego ponieważ druga strona z pewnością z niego korzysta.

Części składowe umowy na projekt

Umowa składa się z części zasadniczej oraz załączników tekstowych i graficznych. Na początku umowy podane są jej strony Zleceniodawca i Zleceniobiorca. Dla wskazywania podstawy prawnej zależności między stronami użyte są nazwy Inwestor i Jednostka Projektowa. Dla obu stron należy wpisać adres firmy i jej dane. Osoby reprezentujące nie mają tak kluczowego znaczenia, ponieważ to firmy zawierają umowę. Wg mojej wiedzy jedynie znaczenia ma aby umowę w wypadku spółek podpisywała osoba z zarządu spółki i taka umowa zawsze będzie ważna ( to jest wewnętrzny problem spółki jeżeli oddelegował osobę bez stosownego upoważnienia ). Oczywiście jeżeli reprezentantem firmy będzie osoba z pełnomocnictwem to trzeba być czujnym bo w takim wypadku stroną takiej umowy będzie ta osoba fizyczna ,a nie firma ( oczywiście jeżeli pełnomocnictwo było niewłaściwe). Żądajcie od partnera aktualnego krs oraz informacji na temat jego podmiotu, takie informacje są ogólnie dostępne i żaden z podmiotów na rynku nie uchyla się z przekazywaniem takich informacji. Dodatkowe informacje zdobędziecie w internecie.

 • Część zasadnicza umowy na projekt budowlany

  Zasadnicza umowa – główna część z zapisaniem stron, własnych definicji, określenie przedmiotu etc to co jest najbardziej niezbędne

  1. Definicje nazewnictwa w umowie

   Inwestycja – całe zamierzenie Inwestora, a projekt, dokumentacja ma być na te potrzeby. Proszę pamiętać że projekt inwestycji będzie oznaczać projekt całej inwestycji nie tylko projekt budowlany. Projekt budowlany jest jakąś cząstką całej Inwestycji.

   Przepisy miejscowe – ważne aby wskazać na jakiej podstawie prawnej wykonywany jest projekt. Pamiętajmy że zmiana prawa, decyzji spowoduje problem dla Inwestora, ale nie można problemami związanymi z przygotowaniem inwestycji obciążać projektanta.

   Dokumentacja – pamiętajmy, że definicja „dokumentacji” pojawia się w ustawie zamówień publicznych. Dlatego ważne jest abyśmy wprowadzili swoją nazwę z określeniem zawartości. Domyślnie można uznać, że dokumentacja projektowa to projekt budowlano wykonawczy, ze specyfikacjami technicznymi i kosztorysem – zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

  2. Przedmiot Umowy i Prawa Autorskie

   Przedmiot umowy – w tym wypadku dokumentacja. Jednak to co najważniejsze jest to że jeżeli przygotowujecie wyłącznie projekt budynku to winno się znaleźć w definicji lub tutaj. „Projekt inwestycji” należy rozumieć jako zastępstwo inwestycyjne i przygotowanie na „całe życie inwestycji” projektów. Oczywiście jeżeli prowadzicie zastępstwo inwestycyjne należy określić przedmiot jako projekt inwestycji. Podkreślam to ponieważ nie wszyscy zdają sobie sprawę z niuansu, który może zaprzepaści całą umowę z powodu niewłaściwego przedmiotu umowy.

   Prawa autorskie do projektu budowlanego – sam projekt budowlany jako załącznik do pozwolenia na budowę nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego. Niemniej jednak za pomocą jego wykonuje się utwór architektoniczny w postaci budynku. Dlatego ważne jest aby uregulować sprawy związane z samy utworem architektonicznym.

   Prawa autorskie do utworu architektonicznego i wszystkich innych nim związanych – sprzedając projekt budowlany sprzedaje się prawa autorskie majątkowe do realizacji budynku. Oczywiście nie ma konieczności dodatkowej sprzedaży praw autorskich do utworu architektonicznego ( w innym wypadku projekt budowlany jest nie kompletny i nie do użytku ). Niemniej jednak z powodów, że Inwestor w trakcie realizacji jest zmuszony do zmian dlatego zawsze należy rozważyć dodatkowy wykup praw autorskich w zakresie bezpłatnej zmiany utworu architektonicznego.

   Prawa autorskie do utworów plastycznych – to temat związany z powielaniem w wielu egzemplarzach utworu na różnych nośnikach, dlatego w umowie należy określić wartość praw autorskich majątkowych dla utworów plastycznych i zakres ich stosowania.

  3. Materiały Wyjściowe Terminy Wykonania Wynagrodzenie

   Materiały wyjściowe– ważne aby określić jakie materiały należy zgromadzić aby rozpocząć prace projektowe.

   Pełnomocnictwo -powinno być podpisane przez właściwego reprezentanta Inwestora, ze wskazaniem zakresu tego Pełnomocnictwa. Jednostka Projektowa winna być uważna w zakresie wykonywanych czynności i nie wykonywać czynności o skutkach prawnych jak np. nabycie nieruchomości, być stroną w pozwoleniu na budowę. Jeżeli nie prowadzi się zastępstwa inwestycyjnego nie podpisywać się w miejscu Inwestor na formularzach jak np prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

   Termin wykonania – w tygodniach od terminów poprzednich lub otrzymania materiałów wyjściowych. Przecież trudno umawiać się jeżeli w sposób oczywisty jedna ze stron nie może wykonywać przedmiotu umowy.

   Wydłużenie terminów – winny być wydłużane automatycznie o czas tzw urzędowy. Należy zaznaczyć kiedy ten okres jest „nierozsądny” tj kiedy sprawy powinna przejąć kancelaria prawna, a nie projektant. Działania urzędu potrafią niejednokrotnie „zabić” inwestycję i trudno za to winić projektanta. Natomiast jeżeli przedmiotem umowy jest zastępstwo inwestycyjne to taka sytuacja obciąża tego kto podjął się zastępstwa inwestycyjnego, jako ryzyka biznesowego.

   Wynagrodzenie – powinno być rozkładane wg kolejnych etapów oraz tak aby prace mogły odbywać się odpowiednio sprawnie.

   Współpraca – między Inwestorem a Projektantem jest ważna i powinna być podkreślona w treści umowy. Jeżeli tego nie zapiszemy to Jednostka Projektowa w zasadzie ma „wolną rękę” co do podejmowanych kroków projektowych, bez konsultacji. Takie przyjęcie sprawy z pewnością zniweczy Inwestycję.

  4. Zatwierdzenie Dokumentacji i Prace Dodatkowe

   Miejsce odbioru prac – ważne z powodu składania prac. Niemniej jednak z powodu wygody stron najczęściej Jednostka Projektowa z powodu dostępności wszystkich dokumentów.

   Zatwierdzanie uzgodnionych etapów – to najważniejszy element umowy z powodu wpływu na terminy i koszty. Dlatego ważne aby Inwestor miał możliwość składania w tym trybie uwag a projektant ustosunkować się do nich.

   Odbiór Dokumentacji – następuje po zatwierdzeniu lub po określonym czasie bez uwag.

   Warunkowy odbiór Dokumentacji – bardzo ważne z powodu konieczności ustosunkowania się Jednostki Projektowej do warunków odebrania Dokumentacji

   Wady dokumentacji – winny być określone terminy w jakim następuje usunięcie wad. Inwestor powinien mieć możliwość obciążenia karami umownymi po przekroczeniu terminów.

   Opłaty – urzędowe, opracowań nie zawartych, umowy etc uznaje się że zawsze stoją po stronie Inwestora. Przyczyną jest to, że opłaty tego typu zawsze są zmienne i wiążą się często z

   Prace dodatkowe – to te których brak w załączniku oraz które wynikają ze zmian Inwestora po zatwierdzeniu etapu.

  5. Rozwiązanie za Wypowiedzeniem

   Wypowiedzenie umowy – to jednostronne zaprzestanie wykonywania umowy, które jednak nie kończy umowy. W przeciwieństwie do odstąpienia umowa nie zostanie zamknięta do czasu uzgodnienia wzajemnych roszczeń. Więc po rozwiązaniu należy jeszcze formalnie ją zamknąć i rozliczyć umowę.

   Rozwiązanie umowy – w tym punkcie nastąpi po pokryciu szkód, jeżeli takie nastąpiły.

   Kary umowne – najczęściej wysokość kar jest taka sama jak dla odstąpienia.

   Zwrot poniesiony nakładów na rzecz umowy.

   Kara za szkodę wynikła z wypowiedzenia – w tym punkcie nastąpi po pokryciu szkód, jeżeli takie nastąpiły.

  6. Odstąpienie od Umowy i Kary Umowne

   Odstąpienie od Umowy – to doprowadzenie automatycznie do stanu prawnego jakby nigdy nie było umowy z odszkodowaniem. Dlatego w tym miejscu jest określone tylko stytuacje szczególne które nadają się na rozwiązanie np jedna ze stron w ogóle nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

   Rozwiązanie umowy – w tym wypadku następuje automatycznie.

   Kary umowne – to odszkodowanie za niewywiązywanie się z przedmiotu umowy.

   Zwrot poniesiony nakładów na rzecz umowy.

   Kara za szkodę wynikłe za odstąpienie – w tym punkcie nastąpi po pokryciu szkód, jeżeli takie nastąpiły.

  7. Postanowienie kończące

   Forma pisemna – wg mnie bardzo ważny zapis, chyba że intencją obu firm jest realizować kontrakt ustnie. Forma ustna może mieć jedynie zastosowanie przy czynnościach niskocennych i jeżeli partnerzy znają się z dotychczasowej współpracy.

   Sąd rozstrzygający spory – należy przyjąć że będzie to miejsce inwestycji lub wg wygody stron.

   Podpisy stron umowy – jak na wstępie zaznaczyłem, w wypadku spółek najważniejsze jest podpisanie umowy z kimś z zarządu spółki oczywiście najlepiej z prezesem.

 • Część Załączniki Tekstowe

  Załączniki określają w formie tekstowej szczegółową zawartość przedmiotu zamówienia.

 • Część Załączniki Graficzne

  Załączniki graficzne określają zakres rysunkowy i jego wartość merytoryczną oraz wielkości jakie są przyjęte wg proporcji, skali rysunkowej głównie dotyczy to zagospodarowanie ternu, budynku oraz części wizualnej.


Wzór Umowy na Projekt

Umowa na prace : Koncepcyjne ( nr 1.PK ), Projektowe ( nr 2.PBZT, 3.PBAB i 4.PW ), Wizualne ( nr 5.PR )

Zawarta w ____ w dniu _______ pomiędzy : Inwestorem : _______________nazwa firmy, adres KRS NIP REGON ./ a Jednostką Projektową _______________nazwa firmy, adres KRS NIP REGON ./

§1. Definicje

Umowa : niniejsza umowa wraz załącznikami

Inwestycja : _____________________

Przepisy miejscowe : miejscowy plan zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy nr ____________

Nieruchomość : działka nr __________ obręb nr ____________ gmina ___________ adres _________

Dokumentacja nr 1. – PK-1 : Projekt Koncepcyjny zagospodarowania terenu i budynku dla Inwestycji, zawartość wg załącznika nr 1,2,3

Dokumentacja nr 2. – PBZT-1 : Projekt Budowlany Zagospodarowanie Terenu dla Inwestycji, zawartość wg załącznika nr 1,2,3 ( załączniki 2,3 po zatwierdzeniu PK-1 )

Dokumentacja nr 3. – PBAB-1 : Projekt Budowlany Architektoniczno-Budowlany dla Inwestycji zawartość wg załącznika nr 1,2,3 ( załączniki 2,3 po zatwierdzeniu PK-1 )

Dokumentacja nr 4. – PW-1 : Projekt Wykonawczy zagospodarowania terenu i budynku zawartość wg załącznika nr 1,2,3 ( załączniki 2,3 po zatwierdzeniu PBZT-1 I PBAB-1 )

Dokumentacja nr 5. – PR-1 : Materiały reklamowe, wizualne, karty lokali dla Inwestycji zawartość wg załącznika nr 4 ( po zatwierdzeniu PK-1 oraz po zatwierdzeniu PBZT-1 i PBAB-1)

§2. Przedmiot umowy i prawa autorów

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie : Dokumentacji nr1, nr2, nr3, nr4 i nr5.

2. Przedmiotem umowy są także prawa autorskie majątkowe i stanowią integralną część przedmiotu umowy. Jednostka projektowa dysponuje tymi prawami zezwala na bezpłatnie zmiany utwory ale wyłącznie pod warunkiem zapłaty.

3. Integralną częścią przedmiotu umowy są prawa autorskie związane z Inwestycją na działce nieruchomości. Warunkiem przekazania praw autorskich jest zapłata

4. Integralną częścią przedmiotu umowy są prawa autorskie materiałów reklamowych. Użycie w internecie, radiu, telewizji, banerach ulicznych.

§3. Materiały wyjściowe, terminy wykonania i wynagrodzenie

1. Inwestor przekaże Jednostce Projektowej następujące Materiały Wyjściowe : – pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora wobec urzędów i instytucji w związku z wykonywaniem Dokumentacji nr 1,2,3,4 i 5; – dokument stwierdzający prawo władania nieruchomością na cele budowlane; – wypisy i wyrysy z rejestru gruntów nieruchomości oraz działek po których przebiegać będą trasy sieci i przyłączy o raz działki sąsiednie; – opinie geotechniczną oraz badania gruntu a w razie potrzeby projekt geotechniczny; – mapę do celów projektowych – aktualną wg ZUDiP;

2. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy, a Inwestor zobowiązuje się do zapłaty wg. poniższego terminarza. Całość łącznej kwoty do zapłaty to ______________ zł + vat __% = łącznie _______________ ( słownie _____________ złote ______ groszy )

etap wykonania 1. PK-1 Projekt Koncepcyjny Jednostka Projektowa – wykonana w terminie ____ tygodni od otrzymania materiałów wyjściowych Inwestor zapłaci 10% kwoty łącznej bez vat płatne w terminie 7 dni od otrzymania Projektu Koncepcyjnego

etap 2. wykonania PBZT-1 – Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu Jednostka Projektowa – wykonany w terminie ____ tygodni od otrzymania materiałów wyjściowych Inwestor zapłaci 10% kwoty łącznej bez vat płatne w terminie 7 dni od otrzymania Projektu Budowlanego Wstępnego Jednostka Projektowa – wykonany w terminie ____ tygodni od otrzymania materiałów wyjściowych Inwestor zapłaci 15% kwoty łącznej bez vat płatne w terminie 7 dni od otrzymania Projektu Budowlanego

etap 3. wykonania PBAB-1 – Projekt Budowlany Architektoniczno-Budowlany Jednostka Projektowa – wykonany w terminie ____ tygodni od otrzymania materiałów wyjściowych Inwestor zapłaci 15% kwoty łącznej bez vat płatne w terminie 7 dni od otrzymania Projektu Budowlanego Wstępnego Jednostka Projektowa – wykonany w terminie ____ tygodni od otrzymania materiałów wyjściowych Inwestor zapłaci 15% kwoty łącznej bez vat płatne w terminie 7 dni od otrzymania Projektu Budowlanego

etap 4. wykonania PW-1 – Projekt Wykonawczy Jednostka Projektowa – wykonana w terminie ____ tygodni od otrzymania materiałów wyjściowych Inwestor zapłaci 25% kwoty łącznej bez vat płatne w terminie 7 dni od otrzymania Projektu Wykonawczego

etap 5. wykonania PR-1 – Projekt Wizualny / Reklam Jednostka Projektowa – wykonana w terminie ____ tygodni od uzgodnienia i zapłaty za etap PK Inwestor zapłaci 25% kwoty łącznej bez vat płatne w terminie 7 dni od otrzymania Projektu Koncepcyjnego

3. Jednostka Projektowa i Inwestor będą współdziałać we wszystkich Etapach równocześnie.

4. Wydłużenie terminów następuje automatycznie w wyniku czynności wykonywanych przez gestorów mediów, urzędy etc jeżeli ich praca jest dłuższa niż 14 dni. Wydłużenie terminów następuje o ten czas i dodatkowy czas konieczny na zmiany wraz z wykonaniem dodatkowych opracowań.

5. Płatność dokonana na podstawie przekazanej faktur VAT lub faktury proforma VAT przelewem na konto Projektanta w terminie 14 dni. W wypadku faktury proforma po dokonaniu zapłaty Jednostka Projektowa wystawi natychmiast fakturę VAT.

§4. Zatwierdzenie dokumentacji i prace dodatkowe

1. Miejscem odbioru wykonywanych i przekazywanych etapów projektu będzie pod biuro Jednostki Projektowej.

2. Zatwierdzeniem etapu dokumentacji lub jego części jest napis „Zatwierdzono” wraz z datą i podpisem osoby upoważnionej przez Inwestora oraz podpisany protokół odbioru Dokumentacji, jej etapu lub jego części.

3. Inwestor zapozna się z dokumentacjami , etapami lub częściami i zgłosi ewentualne uwagi w terminie 14 dni od daty jego dostarczenia. Po upływie tego terminu w przypadku nie wniesienia uwag przez Inwestora dokumentacja, etap lub jego część zostaną uznane za zatwierdzone i w takiej sytuacji traci moc zapis pkt.2.

4. Jeżeli Inwestor uzależni zatwierdzenie dokumentacji od dokonania w nim zmian bądź uzupełnień, Jednostka Projektowa ustosunkuje się na do tych warunków w terminie 14 dni od zgłoszenia. Po upływie tego terminu warunki Inwestora będą przyjęte bez zastrzeżeń.

5. Jeżeli Inwestor odmówi potwierdzenia dostarczenia dokumentacji, etapu lub jego części, Jednostka Projektowa może sporządzić jednostronny protokół zdawczy i przesłać go wraz z dokumentacją Inwestorowi na jego koszt i ryzyko przesyłką pocztową.

6. Jeżeli w trakcie budowy okaże się, że Dokumentacja jest niekompletna lub zawiera inne wady Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzupełnienia Dokumentacji lub do usunięcia wady Dokumentacji na swój koszt w terminie 14 dni roboczych od powiadomienia go przez Inwestora.

7. Za roboty dodatkowe uznaje się zmiany wprowadzane przez Inwestora w zatwierdzonych już etapach dokumentacji i jego częściach oraz opracowania nie zawarte w Załączniku Dokumentacji, z zastrzeżeniem że zmiany istotne wymagają odrębnego aneksu. Dodatkowe opłaty urzędowe np. takie jak decyzje, uzgodnienia, umowy i pozwolenia pokrywa Inwestor.

§5. Rozwiązanie za wypowiedzeniem

1. Strony mogą wypowiedzieć Umowę z ważnych powodów z 21 dniowym terminem wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi zostać złożone na piśmie i staje się skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenie drugiej stronie. W wypadku nieodebrania oświadczenia decyduje data stempla pocztowego wysłania oświadczenia.

2. W wypadku wypowiedzenia Umowy Jednostce Projektowej przez Inwestora, Jednostce Projektowej należy się wynagrodzenie za wykonywane prace do dnia wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy to także sytuacja gdy terminy urzędowe, gestorów sieci i zatwierdzanie Dokumentacji przez Inwestora przekraczają 120 dni. Podstawą obliczenia wynagrodzenia będzie protokół inwentaryzacyjny z prac sporządzony przez Jednostkę Projektową.

3. Wypowiedzenie Umowy nie wyłącza prawa do dochodzenia zapłaty kary umownej lub do naprawienia szkód na zasadach ogólnych w przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje wyrządzonej szkody.

§6. Odstąpienie od umowy i kary umowne

1. Bez względu na pozostałe postanowienia Umowy Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy Jednostka Projektowa pozostaje w zwłoce Etapu Prac o 40 dni, ale nie wypadku jeżeli opóźnienie wynika przyczyn niezależnych jak wydawanie decyzji administracyjnych lub uzgodnień z gestorami sieci. Dni zwłoki liczone są niezależnie dla każdego Etapu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zostać złożone na piśmie i staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia Jednostce Projektowej.

2. Jednostka Projektowa zapłaci Inwestorowi karę umowną :

2.1. za odstąpienie od umowy przez Jednostkę Projektową lub Inwestora z przyczyn Jednostki Projektowej, za które ponosi ona odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia.

2.2. za zwłokę w wykonaniu projektu w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.

2.3. za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

3. Inwestor zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną :

3.1. za odstąpienie od umowy przez Inwestora lub Jednostkę Projektową z przyczyn Inwestora, za które ponosi on odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia. W takim przypadku Jednostka Projektowa otrzyma również wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej stopniowi zaawansowania prac.

3.2. za opóźnienia w realizacji zapłaty za faktury Jednostki Projektowej w wysokości odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia Inwestora z zapłatą całości kwoty wynikającej z faktury za dany Etap Projektu, Jednostka Projektowa ma prawo do zwłoki w wykonaniu kolejnego etapu Projektu o ilość dni zwłoki zapłaty całości kwoty wynikającej z faktury. W przypadku opóźnienia z zapłatą kwoty wynikającej z faktury proforma lub faktury za dany etap dokumentacji przekraczają 60 dni Jednostka Projektowa ma prawo rozwiązać jednostronnie umowę z winy Inwestora.

§7. Postanowienia kończące

1. Umowę sporządzono w jednobrzmiących 2 egzemplarzach, po jednym dla stron.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nie uregulowanych Umowy będą miały zastosowanie przepisy prawa cywilnego i prawa budowlanego.

4. Ewentualne spory na tle wykonania Umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny w _________.

5. Jako adresy do doręczeń i korespondencji strony ustalają adresy wskazane w umowie. Strony są zobowiązane pisemnie powiadomić o zmianie adresu. W wypadku braku powiadomienia pisma będą kierowane na adres w umowie.

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

 

 

 

Załącznik nr 1

zawartość projektów z określeniem zawartości opracowań i rysunków dla Dokumentacji 1, 2, 3 i 4

dokumentacja nr 1 – Projekt Koncepcyjny – zagospodarowanie terenu – koncepcja drogowa, – koncepcja przyłączy, – rzuty i przekroje budynków – warunki techniczne gestorów sieci

dokumentacja nr 2 – Projekt Budowlany – Zagospodarowanie Terenu Projekt Budowlany Wstępny : – zagospodarowanie terenu – zjazdy drogowe – projekty przyłączy Projekt Budowlany Zagospodarowanie Terenu : – zagospodarowanie terenu budynku – projekt drogowy wewnętrzny z parkingiem, śmietnikiem; – projekt wewnętrznej sieci wodociągowej; – projekt WLZ elektroenergetyczny od ZK na granicy; – projekt oświetlenia terenu; – projekt wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej; – projekt wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej; – projekt wewnętrznej sieci gazowej; – uzgodnienie ZUDiP, – uzgodnienia z gestorami

dokumentacja nr 3 – Projekt Budowlany Architektoniczno-Budowlany Projekt Budowlany Architektoniczno-Budowlany Wstępny : – opis techniczny z bilansem powierzchni; – projekt architektoniczny; Projekt Budowlany Architektoniczno-Budowlany – projekt architektoniczny; – projekt konstrukcji; – projekt gazowej kotłowni; – projekt instalacji wewnętrznych elektrycznych; – projekt instalacji wewnętrznych sanitarnych; – projekt instalacji wewnętrznych wodociągowych; – projekt instalacji wewnętrznych deszczowe; – projekt instalacji grzewczych zasilanych gazowo – grzejniki tradycyjne;

dokumentacja nr 4 – Projekt Wykonawczy Projekt wykonawczy – projekt konstrukcji z zestawieniem materiałów – kosztorys scalony Inwestorski na podstawie projektu budowlanego

Uwagi dodatkowe Całość zestawienia dotyczy projektów budowlanych celem uzyskania pozwolenia na budowę i nie stanowi projektów wykonawczych. Projekty i opracowania nie wymienione powyżej, nie są przedmiotem umowy (dotyczy to także sieci zewnętrznej wodociągowej do gaszenia pożaru ).

 

Załącznik nr 2

rysunek zagospodarowania terenu dla 1.PK, 2.PBZT, 3.PBAB i 4.PW

Zawartość informacyjna załącznika graficznego powinna obejmować : – plan zagospodarowania z określeniem obrysu budynków, sieci, przyłącza, linie rozgraniczające oraz bilans teren etc.

 

Załącznik nr 3

rysunek rzutu budynku dla 1.PK, 2.PBZT, 3.PBAB i 4.PW

Zawartość informacyjna załącznika graficznego powinna obejmować : – rzut podstawowy z określeniem budynków i lokali mieszkalnych i usługowych ( nie pomieszczeń ale lokali ) z dodatkową informacją o funkcji w poszczególnych częściach.

 

 

Załącznik nr 4

rysunek wizualizacji dla 5.PW

Zawartość informacyjna załącznika graficznego powinna obejmować : – dla kart mieszkań : format, logo, numery kolorów, szkic takiej karty i zawartość informacji i opisy na karcie

 

autor : arch. Arkadiusz Zubowicz

Share This