Budowa domu bez zezwolenia i pozwolenia

Budo­wa domu bez zezwo­le­nia i pozwo­le­nia, od kiedy.Ciągle napły­wa­ją infor­ma­cje o pra­cach sej­mu o znie­sie­niu pozwo­leń na budowę.Czy będzie to moż­li­we ? Jeże­li uda­ło­by się wpro­wa­dzić tryb bez pozwo­le­nia na budo­wę, to jest szan­sa na kolej­ne...

Organizacje Zbiorowego Zarządzania

Czy  Orga­ni­za­cje Zbio­ro­we­go Zarzą­dza­nia to pro­blem nas wszyst­kich ?  Wg mnie obec­ny pro­blem z OZZ-teami to pro­blem zmian sys­te­mo­wych, któ­rych nie moż­na się docze­kać. Brak “uszczel­nie­nia” prze­pi­sów pra­wa autor­skie­go oraz jasno...

Słownik Budowlany Online — uzupełnienie.

Słow­nik Budow­la­ny Część 1. Poję­cia Pod­sta­wo­we Słow­nik Budow­la­ny, czy­li Budu­je­my Dom i Two­ja defi­ni­cje dodat­ko­we. Pro­ces Budow­la­ny i jego uczest­ni­cy Inwe­stor Oso­ba pry­wat­na lub oso­bo­wość praw­na, któ­ra korzy­sta z pra­wa zabu­do­wy i...

Umowa na projekt budowlany Wzór Inwestor Architekt

Umo­wa na wyko­na­nie pro­jek­tu budow­la­ne. Wzór o pra­ce pro­jek­to­we Inwe­stor – Archi­tek­tW­zór Umo­wy­Umo­wa na wyko­na­nie pro­jek­tu budow­la­ne­go wzór Inwe­sto­ra i Archi­tek­ta-Jed­nost­ki Pro­jek­to­we­jU­mo­wa o Pra­ce Pro­jek­to­we nie docze­ka­ła się...