rodo

  RODO — infor­ma­cja doty­czą­ca prze­twa­rza­nia danych osobowych 1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Arka­diusz Zubo­wicz ul. Św. Bar­ba­ry 11/183, 80–753 Gdańsk tel. 501799240 mail: az@dom-projekty.pl 2. Otrzy­my­wa­ne dane oso­bo­we...
kontakt

kontakt

Dojazd, adres i kontakt   Archi­tekt Arka­diusz Zubowicz  ul. Świę­tej Bar­ba­ry 11/183, 80–753 Gdańsk tel. 501 799 240 e‑mail : az@dom-projekty.pl Wpis nr PO-0909 na liście człon­ków Pomor­skiej Izby Archi­tek­tów RP sta­re dane: ul. Ryce­rza...

Polityka Prywatności Cookies

Poli­ty­ka Pry­wat­no­ści Cookies dane i kon­takt do mnie Jakie defi­ni­cje są zawar­te w Infor­ma­cji / Regu­la­mi­nie strony ? Admi­ni­stra­tor — to Arka­diusz Zubo­wicz świad­czą­cy usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną z prze­cho­wy­wa­niem i uzy­ski­wa­niem...