Na stro­nie znaj­dziesz infor­ma­cje pomoc­ni­cze przy zała­twia­niu pozwo­le­nia na budo­wę, czy­li gdzie uzy­skać: decy­zję, posta­no­wie­nie, uzgod­nie­nie, opi­nie czy warun­ki techniczne.

Wszyst­kie infor­ma­cje dobra­li­śmy subiek­tyw­nie wg wła­snych potrzeb nad któ­ry­mi pra­cu­je­my przy pro­jek­tach na tere­nie woj. pomor­skie­go. Z powo­du tego że w pro­jek­cie budow­la­nym uczest­ni­czy kil­ka­na­ście osób, firm dla­te­go infor­ma­cje tu zawar­te mogą być czy­sto cha­otycz­ne, ale są pomoc­ne przy wyszu­ki­wa­niu infor­ma­cji gdzie co zała­twia­my pod­czas wyko­ny­wa­niu projektu.

 

 

Share This