Your con­tent goes here. Edit or remo­ve this te

 

Budowa domu formalności — Biuro architektoniczne — Wejherowo.

Wspo­mo­że­my Cie­bie w pozwo­le­niu na budo­wę domu, adap­ta­cji pro­jek­tów, zago­spo­da­ro­wa­nie dział­ki i wszyst­kich doku­men­tach pozwo­le­nia na budowę.Zadzwoń lub wyślij zapy­ta­nie, a przy­go­tu­je­my dla cie­bie spe­cjal­ną ofer­tę na tani projekt.Jesteśmy pro­fe­sjo­na­li­sta­mi, zna­my się na decy­zji o warun­kach zabu­do­wy, przej­mu­je­my “papie­ro­lo­gię” urzę­do­wą na sie­bie.
Pomo­że­my w odpo­wie­dziach :Jakie jest pozwo­le­nie na budo­wę budyn­ku gospo­dar­czy, doku­men­ty potrzeb­ne do budo­wy domu. Jak dostać pozwo­le­nie na budo­wę? Wie­my odpo­wiedź jak  wyko­nać pro­jekt budow­la­ny zamienny.Zorganizujemy two­rze­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu, w tym uzgad­nia­nie pro­jek­tów decy­zji o warun­kach zabu­do­wy i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu z urzę­da­mi i insty­tu­cja­mi wska­za­ny­mi w prze­pi­sach prawa.

W tut. Organie administracji dostaniesz, a my pomożemy przygotować:

- Wyda­nie decy­zji zatwier­dze­niu na budowę.

- Wyda­wa­nie decy­zji o zmia­nie decy­zji zezwo­le­nia na budowę.

- Decy­zja o usta­le­niu inwe­sty­cji celu publicznego;

- Decy­zje o zmia­nie spo­so­bu użyt­ko­wa­nia obiek­tów wraz z robo­ta­mi budow­la­ny­mi i w spra­wie roz­bu­do­wy, nad­bu­do­wy, prze­bu­do­wy obiektów.przyjmowanie zgło­szeń zmia­ny spo­so­bu użytkowania

- zgło­sze­nie budo­wy obiek­tu tym­cza­so­we­go w miej­scu-Zgod­ność zamie­rzo­nej zmia­ny spo­so­bu użyt­ko­wa­nia z usta­le­nia­mi miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go- Decy­zja obo­wiąz­ku uzy­ska­nia pozwo­le­nia na roz­biór­kę obiektów.

- Sprze­ciw zmia­nie spo­so­bu użyt­ko­wa­nia obiek­tu budow­la­ne­go ‚z powo­du zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa ludzi lub mie­nia, pogor­sze­nie sta­nu śro­do­wi­ska lub sta­nu zacho­wa­nia zabyt­ków, pogor­sze­nie warun­ków zdro­wot­no sanitarnych.

- Prze­ka­za­nie decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę na kogoś innego.

- Zgło­sze­nia o zamia­rze budo­wy lub prze­pro­wa­dze­nia robót budow­la­nych, nie wyma­ga­ją­cych dopusz­cze­nia na budowę.

- Pismo posta­no­wie­nia w spra­wie udzie­la­nia akcep­ta­cji na odstęp­stwo od naka­zów techniczno-budowlanych.

 

Dla Cie­bie pra­co­wać będzie pro­fe­sjo­nal­ne biu­ro archi­tek­to­nicz­ne i przy­go­tu­ją każ­dy pro­jekt domów z pozwo­le­niem na budo­wę.
W urzę­dzie pomo­że­my zała­twić budo­wę domu for­mal­no­ści. Dzwoń do biu­ra archi­tek­to­nicz­ne­go lub wyślij maila.

www:dom-projekty.pl mailto:biuro@dom-projekty.pl tel. (58)742–04–01

Wej­he­ro­wo

http://www.powiat.wejherowo.pl/index.php?kate=22&men1=75&menu=75

http://e.powiat.wejherowo.pl/sprawy/sprawy.html#!w,AB

Reda, Rumia i Wejherowo, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud i Wejherowo

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. 3 maja 4
Wej­he­ro­wo, 84–200 

 

Websi­te

(58)572–94–00

58–572–94–47

 

 

xt inli­ne or in the modu­le Con­tent set­tings. You can also sty­le eve­ry aspect of this con­tent in the modu­le Design set­tings and even apply custom CSS to this text in the modu­le Advan­ced settings.

Share This