sadas

Pytanie “Budowa domu formalności” — Projektowanie Domów — Kartuzy powiat kartuski.

Pomo­że­my w pozwo­le­niu na budo­wę budyn­ku, adap­ta­cji pro­jek­tu, pro­jek­cie zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu i wszyst­kich doku­men­tach do pozwo­le­nia na budowę.

Pomo­że­my w odpo­wie­dziach :Jakie jest pozwo­le­nie na budo­wę budyn­ku gospo­dar­czy, pozwo­le­nie na budo­wę domu jed­no­ro­dzin­ne­go. W jaki spo­sób dostać pozwo­le­nie na budo­wę? Zna­my odpo­wiedź jak prze­nieść pozwo­le­nie na budowę.Zorganizujemy two­rze­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu, w tym uzgad­nia­nie pro­jek­tów decy­zji o warun­kach zabu­do­wy i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu z urzę­da­mi i insty­tu­cja­mi wska­za­ny­mi w prze­pi­sach prawa.

Zaj­mu­je­my się oko­li­ca­mi Kar­tuz, Chmiel­na, Przod­ko­wa, Sie­ra­ko­wic, Somo­ni­na, Stę­ży­cy i Sulęczyna

Link do stro­ny urzę­du http://spow.kartuzy.ibip.pl/public/?id=824

W urzę­dzie zała­twisz wszyst­kie spra­wy doty­czą­ce pozwo­le­nia na budowę :

- Zgło­sze­nia o zamia­rze budo­wy lub wyko­na­nia robót budow­la­nych, nie wyma­ga­ją­cych pozwo­le­nia na budowę.

- Sprze­ciw prze­mia­nie spo­so­bu użyt­ko­wa­nia budyn­ku ‚pogor­sze­nie sta­nu śro­do­wi­ska lub sta­nu zacho­wa­nia zabyt­ków, pogor­sze­nie warun­ków zdro­wot­no sanitarnych.

- Decy­zje o zmia­nie spo­so­bu użyt­ko­wa­nia obiek­tów oraz z robo­ta­mi budow­la­ny­mi i w spra­wie roz­bu­do­wy, nad­bu­do­wy, z powo­du zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa ludzi lub mie­nia, prze­bu­do­wy obiektów.przyjmowanie zgło­szeń zmia­ny spo­so­bu użytkowania

- Wyda­nie decy­zji uzy­ska­nia pozwo­le­nia pro­jek­tu budowlanego.

- Prze­nie­sie­nie decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę na kogoś innego.

Dla Cie­bie pra­co­wać będzie pro­fe­sjo­nal­ne biu­ro archi­tek­to­nicz­ne i przy­go­tu­ją każ­dy pro­jekt domu z budo­wą domu.

- zgło­sze­nie budo­wy obiek­tu tym­cza­so­we­go w miej­scu-Doku­ment zgod­no­ści zamie­rze­nia inwe­sty­cyj­ne­go z usta­le­nia­mi miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia dla decy­zji o uzgod­nie­niu pro­jek­tu budow­la­ne­go i udzie­le­niu pozwo­le­nia na budo­wę.- Decy­zja obo­wiąz­ku uzy­ska­nia pozwo­le­nia na roz­biór­kę obiektów.

- Doku­ment zapla­no­wa­nia w spra­wie udzie­la­nia zgo­dy na odstęp­stwo od naka­zów techniczno-budowlanych.

- Wyda­wa­nie decy­zji o zmia­nie decy­zji zezwo­le­nia na budowę.

Budo­wa domu for­mal­no­ści to spra­wy któ­re pro­wa­dzi­my dla naszych Klien­tów do ponad 20 lat.

Wydział Budownictwa

Dwor­co­wa 1
Kar­tu­zy, 

Get Direc­tions

 

(58)685–33–43

powiat@kartuskipowiat.com.pl

 

Share This