Your con­tent goes here. Edit or rem

Dokumenty do pozwolenia na budowę, Projektowanie Domów — Słupsk powiat słupski.

Dokumenty do pozwolenia na budowę, Projektowanie Domów — Słupsk powiat słupski.

Wspo­mo­że­my Cie­bie w pozwo­le­niu na budo­wę budyn­ku, adap­ta­cji poddasza/strychu, pro­jekt zago­spo­da­ro­wa­nia dział­ki i wszyst­kich doku­men­tach pozwo­le­nia na budowę.

Zadzwoń lub wyślij zapy­ta­nie, a przy­go­tu­je­my dla cie­bie spe­cjal­ną cenę na tani projekt.Jesteśmy eks­per­ta­mi, zna­my się na zago­spo­da­ro­wa­niu tere­nu, wszyst­kie papie­ry urzę­do­we przej­mu­je­my na sie­bie.
Odpo­wie­my na wszel­kie pyta­nia :Jakie jest pozwo­le­nie na budo­wę budyn­ku gospo­dar­czy, wnio­sek o wyda­nie pozwo­le­nia na budo­wę. W jaki spo­sób dostać pozwo­le­nie na budo­wę? Zna­my odpo­wiedź jak uzy­skać pozwo­le­nie na budo­wę dokumenty.Załatwimy przy­go­to­wy­wa­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu, w tym uzgad­nia­nie pro­jek­tów decy­zji o warun­kach zabu­do­wy i zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu z urzę­da­mi i insty­tu­cja­mi wska­za­ny­mi w prze­pi­sach pra­wa.
W Urzę­dzie otrzy­masz, a my możesz załatwić:

- Prze­ka­za­nie decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę na inny podmiot.

- Decy­zja o pozwo­le­nia na budowę.

- Sprze­ciw zmia­nie spo­so­bu użyt­ko­wa­nia obiek­tu budow­la­ne­go ‚z powo­du zagro­że­nia bez­pie­czeń­stwa ludzi lub mie­nia, nad­bu­do­wy, pogor­sze­nie sta­nu śro­do­wi­ska lub sta­nu zacho­wa­nia zabyt­ków, prze­bu­do­wy, pogor­sze­nie warun­ków zdro­wot­no sanitarnych.

- Zgło­sze­nia o zamia­rze budo­wy lub wyko­na­nia robót budow­la­nych, nie wyma­ga­ją­cych pozwo­le­nia na budowę.

- Decy­zje o zmia­nie spo­so­bu użyt­ko­wa­nia funk­cji oraz z robo­ta­mi budow­la­ny­mi i w spra­wie roz­bu­do­wy obiektów.przyjmowanie zgło­szeń zmia­ny spo­so­bu użytkowania

- Ogła­sza­nie decy­zji o zmia­nie decy­zji pozwo­le­nia na budowę.

- Decy­zja o usta­le­niu loka­li­za­cji celu publicznego;

- Doku­ment posta­no­wie­nia w spra­wie udzie­la­nia akcep­ta­cji na odstęp­stwo od prze­pi­sów techniczno-budowlanych.

- Naru­sza usta­le­nia miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go-Zgod­ność budo­wy z usta­le­nia­mi miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go- Decy­zja obo­wiąz­ku uzy­ska­nia pozwo­le­nia na roz­biór­kę obiektów.

Dla Cie­bie pra­co­wać będzie pro­fe­sjo­nal­ne archi­tek­ci i przy­go­tu­ją każ­dy pro­jekt domu z budo­wą domu.

Słupsk

W urzę­dzie do zała­twie­nia : wyda­wa­nie pozwo­leń na budo­wę, zmia­na Inwe­sto­ra w decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę, zgła­sza­nie robót budow­la­nych, decy­zje o warun­kach zabu­do­wy, zaświad­cze­nia i opi­nie urba­ni­stycz­ne, wyda­wa­nie wypi­sów i wyry­sów, zmia­na decy­zji o warun­kach zabu­do­wy, Pla­styk Miejski

Dam­ni­ca, Dęb­ni­ca Kaszub­ska, Głów­czy­ce, Kobyl­ni­ca, Potę­go­wo, Słupsk, Smoł­dzi­no i Ust­ka Kępi­ce Kępi­ce i Ustka,

 

 

 

 

Wydział Urbanistyki , Architektury i Budownictwa

Plac Zwy­cię­stwa 1
Słupsk, 76–200 

Get Direc­tions

 

Websi­te

(59) 848 83 23

wuab@um.slupsk.pl

 

ove this text inli­ne or in the modu­le Con­tent set­tings. You can also sty­le eve­ry aspect of this con­tent in the modu­le Design set­tings and even apply custom CSS to this text in the modu­le Advan­ced settings.

Share This