Dekorator Wnętrz — Trójmiasto

Gdy­nia Pro­jek­to­wa­nie wnętrz w Trój­mie­ście Pro­wa­dzi pra­cow­nie archi­tek­to­nicz­ną

mgr. inż. arch Maja Mar­kie­wicz

Stro­na to krót­ka pre­zen­ta­cja mojej pra­cy któ­rą codzien­nie wyko­nu­ję przy aran­ża­cji i deko­ra­cji wnętrz.Tu dowiesz się czym się zaj­mu­je i jakie korzy­ści możesz mieć z tego. Do cze­go moja wie­dza i pra­ca może być Tobie przy­dat­na Pro­jek­to­wa­niem wnętrz zaj­mu­ję się od 10 lat. Spe­cy­fi­ka pro­jek­to­wa­nia i deko­ra­cji wnętrz wyma­ga ode mnie cią­głej zna­jo­mo­ści ryn­ku mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych. Ponie­waż ta pra­ca to tak­że hob­by, dla­te­go każ­dy wol­ny czas spę­dzam na wizy­ty w skle­pach i pro­du­cen­tów oraz dodat­ko­wo odby­wam szko­le­nia z mate­ria­łów. Moje doświad­cze­nie z pew­no­ścią z korzy­ścią wpły­wa na sto­su­nek koń­co­wej ceny do wymo­gów este­tycz­nych Klien­ta. Obec­nie pra­cu­ję rysu­jąc poszcze­gól­ne pomiesz­cze­nia, aran­ża­cje mebli i urzą­dzeń, dobie­ram kolo­ry, fak­tu­ry oraz roz­wią­za­nia prze­strzen­ne pomiesz­czeń. Dużo zale­ży od klien­ta jego wybo­rów este­tycz­nych. Moją rolą jest dosto­so­wa­nie się do wybo­rów klien­ta i kory­go­wa­nie jeże­li te wybo­ry nie są spój­ne lub się kłó­cą kolo­ry­stycz­nie z cało­ścią. Rzad­ko ale cza­sem zda­rza się że klient zda­je się na mnie i wte­dy Klient ocze­ku­je efek­tów i trzy­ma­nia się jedy­nie budże­tu prze­zna­czo­ne­go na wnę­trza. Zawsze prze­wi­du­jąc ewen­tu­al­ne pro­ble­my korzy­stam z pomo­cy pro­jek­tan­tów bran­żo­wych i archi­tek­ta budow­la­ne­go.
Kto u mnie zama­wia pro­jek­ty? Głów­nie moimi klien­ta­mi są Klien­ci któ­rzy budu­ją domy jed­no­ro­dzin­ne i potrze­bu­ją kom­plek­so­we­go pro­jek­tu wnętrz. Współ­pra­cu­ję nie tyl­ko z Klien­ta­mi, ale rów­nież z Biu­ra­mi Pro­jek­tów któ­re zazwy­czaj nie posia­da­ją na sta­łe archi­tek­ta wnętrz. Dzię­ki takiej współ­pra­cy, Ostat­nie 6 mie­się­cy to wnę­trza rezy­den­cji pod Ber­li­nem oraz pro­jekt deko­ra­tor­ski restau­ra­cji w Gdań­sku. Kim jestem Nazy­wam się Maja Mar­kie­wicz-Faust, jestem absol­went­ką wydzia­łu archi­tek­tu­ry na Poli­tech­ni­ce Gdań­skiej. Miesz­kam w Gdy­ni, posia­dam męża oraz cór­kę. W pra­cy jestem ter­mi­no­wa i słow­na. Jestem pasjo­nat­ką wnętrz i deko­ra­tor­stwa, i wszyst­ko co z tym zwią­za­ne. Dla­te­go spe­cja­li­zu­ję się w pro­jek­tach typo­wo wnę­trzar­skich głów­nie dla Klien­tów indy­wi­du­al­nych ale rów­nież insty­tu­cjo­nal­nych.
Ile kosz­tu­je pro­jekt, jak zamó­wić i jak dostać ofer­tę? Pro­jek­ty jakie przy­go­to­wu­ję trud­no jest wyce­nić od metra kwa­dra­to­we­go. Oczy­wi­ście moż­na było­by tak podać ale taka cena nie odzwier­cie­dla mojej pra­cy, a daje ogól­ny pogląd. Trud­no porów­ny­wać pra­cy przy wnę­trzach biu­ra open­spa­ce , a wnę­trza zabyt­ko­we­go dwor­ku z wypo­sa­że­niem i mebla­mi sty­lu Ludwi­ka XV. Ten sam pro­jekt może róż­nić się dzie­się­cio­krot­nie ilo­ścią punk­tów świetl­nych. Wpływ na cenę ma np. tak­że ilość wyjaz­dów z klien­tem. Zawsze trze­ba pamię­tać, że jeże­li pro­jekt ma obej­mo­wać pro­jekt mebli indy­wi­du­al­nych ( nie zesta­wów pro­du­cen­ta ) to cena idzie szyb­ko do góry. Potrze­bu­jesz szyb­kiej pora­dy dzwoń lub umów się na spo­tka­nie. Możesz wysłać zapy­ta­nie o ofer­tę to będzie zna­na przy­bli­żo­na cena i zakres spo­tka­nia. Potrze­bu­jesz pro­jek­tu to już grub­sza spra­wa dla­te­go sko­rzy­staj z sza­blo­nu któ­ry znaj­du­je się tu ofer­ta pro­jek­tu wnętrz. Zadzwoń lub wyślij maila. Wyślij maila z zapy­ta­niem maja.markiewicz@dom-projekty.pl Posta­raj się załą­czyć do maile infor­ma­cje o dział­ce, loka­li­za­cje oraz co zamie­rzasz budo­wać.
Share This