Domy i Projekty Domów Jednorodzinnych Indywidualnych
Architekt — Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Wejherowo woj. pomorskie

Domy Jednorodzinne Technologia Tradycyjna

Czy potrzebujesz Indywidualnego Projektu, który będzie Tani w Budowie ?
Nie wiesz, czy kupić Projekt Gotowy czy zamówić Nowy Indywidualny ?
Potrzebujesz domu taniego w budowie i taniej eksploatacji ?

Niskie Ceny 6 500- 9 500 zł

Wie­my, że budo­wa domu na dział­ce o nie­ty­po­wym kształ­cie lub trud­nych warun­kach grun­to­wych, to “kło­pot z bra­kiem” wybo­ru pro­jek­tów goto­wych.
Rów­nież w sytu­acja cia­snej dział­ki będziesz szu­kał roz­wią­zań goto­wych, któ­re pozwo­lą Tobie zaosz­czę­dzić każ­dy każ­dy metr kwa­dra­to­wy.
W tych sytu­acjach dosto­so­wa­nie pro­jek­tu goto­we­go do roz­wią­zań nie­ty­po­wych pochło­nie Two­je pie­nią­dze i wpro­wa­dzi Cie­bie w fru­stra­cję.
Dla­te­go w powyż­szych sytu­acjach zakup pro­jek­tu goto­we­go to zwy­kła stra­ta Two­je­go czasu.

My przy­go­to­wu­je­my pro­jek­ty indy­wi­du­al­ne w spe­cjal­nej cenie. Myślisz, że ta cena to byle jaki pro­jekt, ale tu się gru­bo mylisz.
Naj­niż­sza Cena to wynik wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia i przy­ję­tych roz­wią­zań naj­czę­ściej sto­so­wa­nych na budo­wach i w pro­jek­tach gotowych.

Wiedz, że Tech­no­lo­gia Tra­dy­cyj­na to wie­lo­let­nie spraw­dza­ne i powta­rzal­ne roz­wią­za­nia na budo­wie i w eks­plo­ata­cji. Waż­ne jest to z powo­du nasze­go zmien­ne­go kli­ma­tu w okre­sie wiosenno/jesiennym cią­głych sko­ków tem­pe­ra­tu­ry i “zabój­czej” wil­go­ci któ­ra jest głów­nym wro­giem każ­dej ścia­ny w Pol­sce.
W tym pro­jek­cie otrzy­masz dom któ­ry będzie mia­ły do 8 ścian zewnętrz­nych, dach sko­śny oraz będzie nie pod­piw­ni­czo­ny.
Takie roz­wią­za­nia to tak­że gwa­ran­cja moż­li­wie naj­niż­szych kosz­tów budo­wy i eks­plo­ata­cji domu.

Cena Pro­jek­tu Indy­wi­du­al­ne­go Tra­dy­cyj­ny = Koszt Adap­ta­cji + Cena za Pro­jekt Gotowy

Domy Jednorodzinne Nietypowa Działka

Masz nietypową działkę dla której żaden projekt “nie pasuje” ?
Potrzebujesz rozwiązań dla działki ze skarpą lub jej kształtu ?
Masz nietypowe problemy z działką i potrzebujesz dobrego projektu ?

Ceny Śred­nie 8 000 — 12 000zł

Roz­wią­za­nia nie­ty­po­we jak domy na skar­pie lub krzy­we dział­ki są nam dosko­na­le zna­ne.
Dosto­so­wu­jąc typo­wy pro­jekt bez piw­ni­cy do skar­py to two­ja stra­ta. Zawsze będziesz roz­wią­zy­wał kom­pro­mi­sy, a metry jakie będziesz budo­wał będziesz pła­cił z wła­snej kieszeni.

Dla­te­go zadbaj aby żadem metr kwa­dra­to­wy nie uciekł z two­jej kie­sze­ni jako pie­niądz wyda­ny na nie­po­trzeb­ną lub nie­za­go­spo­da­ro­wa­ną prze­strzeń domu. 

Domy Indywidualne Rezydencje

Cena Kom­for­tu od 25 000 zł

Potrzebujesz Rezydencji z basenem ?
Twoim celem jest budowa domu marzeń ?
Najważniejszy dla Ciebie jest Design i Komfort bez kompromisu ?

© Depo­sit­pho­to­scom /shippee /jakubcejpek /photographee.eu /epstock

Co otrzymasz w Projekcie Domu ?

Wahasz się przed zaku­pem Pro­jek­tu Goto­we­go, bo musiał­byś go dia­me­tral­nie zmie­nić ? lub Masz Wła­sną Kon­cep­cję Domu i potrze­bu­jesz Pro­jekt Indywidualnego ?

Ofe­ru­je­my Pro­jek­ty Indy­wi­du­al­ne w cenie pro­jek­tów goto­wych z adap­ta­cją. Jedy­ny waru­nek aby móc utrzy­mać cenę to powierzch­nia domu do 200 m², dwie kon­dy­gna­cje oraz tech­no­lo­gia tra­dy­cyj­na ( ścia­ny muro­wa­ne, strop żelbetowy/teriva, dach drew­nia­ny tradycyjny).Projekt

Każ­dy Pro­jekt Indy­wi­du­al­ny w stan­dar­dzie skła­da się z :

Pozwo­le­nie na Budo­wę z Załącz­ni­ka­mi ( w tym upraw­nie­nia pro­jek­tan­tów, oświad­cze­nia o zgod­no­ści pro­jek­tu z prze­pi­sa­mi, BiOZ etc ) i Pro­jek­tem Budow­la­nym.
Pro­jekt Zago­spo­da­ro­wa­nia Tere­nu ( opis + plan )
Pro­jekt Kana­li­za­cji Sani­tar­nej — “Szam­bo”
Pro­jekt Linii Elek­trycz­nej WLZ na dział­ce do Złą­cza Kablo­we­go
Pro­jekt ruro­cią­gu wodo­cią­go­we­go na dział­ce do licz­ni­ka
Pro­jekt ruro­cią­gu gazo­we­go na dział­ce do licz­ni­ka
Pro­jekt Adap­ta­cji czy­li Pro­jekt Archi­tek­to­nicz­no-Budow­la­ny
Każ­dy pro­jek­tant jest czyn­nym człon­kiem Izby Zawo­do­wej, pra­cu­je zawo­do­wo przy pro­jek­to­wa­niu i budo­wie domów.Ty usta­lasz jak ma wyglą­dać Twój Dom
My dopro­wa­dza­my do Pozwo­le­nia na Budo­wę.
Domy jakie pro­jek­tu­je­my za tą cenę są nie pod­piw­ni­czo­ne, par­te­ro­we lub z pod­da­szem i dachy sko­śne — wszyst­ko w tech­no­lo­gi tra­dy­cyj­nej. Inne roz­wią­za­nia muszą być skal­ku­lo­wa­ne od nowa. Przy­nieś kon­cep­cję do Nas, spraw­dzi­my ją i zapro­po­nu­je­my Tobie spe­cjal­ną cenę. 

Poproś o wycenę

6 + 2 =

Share This