Podsumowanie roku 2014
“Budowa Domu od Podstaw”

Wiek witry­ny dom-projekty.pl to już pra­wie rok, dla­te­go czas na pierw­sze pod­su­mo­wa­nie.

Naj­więk­szy suk­ces dom-projekty.pl to uda­ne pozy­cjo­no­wa­nie w wyszu­ki­war­kach, mimo incy­den­tu z ręcz­nym fil­trem Google ( odra­dzam pozy­cjo­no­wa­nia przy­pad­ko­wym ludziom i fir­mom ).

Naj­więk­sza poraż­ka dom-projekty.pl to i naj­więk­sze nadzie­je zwią­za­ne ze skle­pem z pro­jek­ta­mi goto­wy­mi … temat odło­ży­łem w cza­sie.

Naj­cięż­sza pra­ca dom-projekty.pl to admi­ni­stra­cją stro­ny, SEO, SEM, webma­ste­ring, copyw­ri­ting, rekla­ma, adwords, php, html, css, seo, pre­sta­shop, trans­for­mer i kil­ka­na­ście upgra­dów oraz opa­no­wa­nie cha­osu na stro­nie.

Budowa Domu od Podstaw”

Jeże­li chcesz brać udział w przy­go­to­wa­niu arty­ku­łów doty­czą­cych “Budo­wa Domu od Pod­staw” dla ama­to­rów, to zapra­szam do wspól­ne­go pisa­nia i wymie­nia­nia się arty­ku­ła­mi.

Arty­ku­ły doty­czą­ce budo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia mimo, że są “w budo­wie” cie­szą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Ponie­waż są “w budo­wie” dla­te­go w naj­bliż­szej przy­szło­ści poświę­cę im wię­cej cza­su celem w upo­rząd­ko­wa­nie tego cha­osu tre­ści.

Kon­ku­ren­cja nie śpi dla­te­go naj­bliż­szy czas to wyścig z kon­ku­ren­cją o miej­sce w inter­ne­cie i “wal­ka” o Klien­ta.

Zareklamuj się tutaj

Jeże­li chcesz rekla­mo­wać się wal­czyć o spro­fi­lo­wa­ne­go Klien­ta zwią­za­ne­go z budow­nic­twem to :

- mie­sięcz­ne wej­ścia na stro­nę waha­ją się w zakre­sie 600 — 900

- mie­sięcz­nie klik­nię­cia z wyszu­ki­war­ki google ok. 100–150 klik­nięć

Szcze­gó­ły doty­czą­ce rekla­mo­wa­nia się znaj­dziesz na stro­nie “Zare­kla­muj się”.

Plany do września 2015 :

Jeże­li Two­je pla­ny są zbież­ne z moimi to zapra­szam do współ­pra­cy przy two­rze­niu wspól­nych dzia­łań, któ­re dadzą nam więk­szą siłę w inter­ne­cie .

Sklep internetowy z projektami gotowymi tanimi w budowie

Sklep z pro­jek­ta­mi goto­wy­mi to od począt­ku cel całej wypra­wy w inter­net.

Obec­nie ten cel odda­la się, ale prze­kształ­ca się w usłu­gi archi­tek­to­nicz­ne. Rok 2015 zde­cy­du­je co do przy­szło­ści skle­pu.

Dla­te­go temat skle­pu Tanich domów w budo­wie w Pro­jek­tach Goto­wych wró­ci w roku 2015.

Blog budowlany.

Pierw­sze pora­dy budow­la­ne poja­wi­ły się, ale wyma­ga­ją cią­głe­go dosko­na­le­nia.

Dla­te­go naj­bliż­szy czas to korek­ta tek­stów i uzu­peł­nia­nie blo­gu o nowe tek­sty.

Blog architektoniczny o tematyce architektów ich twórczości i sprawach zawodowych

Pierw­sze pora­dy archi­tek­to­nicz­ne i pro­jek­to­we poja­wi­ły się, ale wyma­ga­ją cią­głe­go dosko­na­le­nia.

Ten temat jest podob­nie jak Blog Budow­la­ny jest cią­gle w fazie roz­wo­ju.

Ilość tre­ści pisa­nia, korek­ty cią­gle przy­tła­cza mnie cza­so­wo. Obie­cu­ję sko­ry­go­wać więk­szość stron do koń­ca 2015 roku.

Dodat­ko­wo wpro­wa­dzam do Blo­gu moje dzia­ła­nia mają­ce popra­wić ochro­nę praw auto­rów.

Prognoza do końca 2014 roku

Prze­wi­dy­wa­nia roku 2014 to kon­ty­nu­acja ten­den­cji pasyw­nej budow­nic­twa, czy­li sta­gna­cja i utrzy­ma­nie nie­pew­no­ści ryn­ku budow­la­ne­go.

W budow­nic­twie głów­ne skrzyp­ce to dru­ga usta­wa dewe­lo­per­ska, czy­li sprze­daż nad­wyż­ki loka­li przez dewe­lo­pe­rów i “cze­ka­nie” na roz­wój gospo­dar­ki. Obec­ne zaku­py grun­tów pod budo­wy to “cze­ka­nie”, czy­li kumu­la­cja środ­ków. Nale­ży pamię­tać, że Dewe­lo­pe­rzy nie kupu­ją grun­tów “na zapas”. A takie zaku­py to kumu­la­cja środ­ków finan­so­wych i cze­ka­nie na “cza­su budo­wy” w okre­sie kry­zy­su lub sta­gna­cji w budow­nic­twie.

Dla­te­go obec­ne zaku­py grun­tów nale­ży odczy­ty­wać jako ciąg dal­szy sta­gna­cji w budow­nic­twie.

Pierw­sza usta­wa dewe­lo­per­ska doko­na­ła wie­le złe­go na wol­nym ryn­ku gospo­dar­czym. Jej wyni­kiem jest zni­ka­ją­ce fir­my małych dewe­lo­pe­rów. Z pew­no­ścią ta ten­den­cja utrzy­ma się do cza­su zmia­ny tej usta­wy. Chy­ba, że “ktoś” zmie­ni usta­wę. Być może już pierw­sze gło­sy narze­kań dużych dewe­lo­pe­rów są sły­szal­ne. W całej spra­wie cho­dzi o zabez­pie­cze­nia ban­ko­we pod inwe­sty­cje.

Zmia­na pierw­szej usta­wy dewe­lo­per­skiej, z pew­no­ścią oży­wi rynek małe­go.

PS.Dlaczego zde­cy­do­wa­no się przy­jąć pierw­szą usta­wę dewe­lo­per­ską ? Czy tym powo­dem była upa­dłość jed­ne­go dewe­lo­pe­ra w roku ? Czy ta usta­wa zmie­ni­ła upa­dło­ści firm i zabez­pie­czy­ła ludzi przed skut­ka­mi nie­uczci­wych przed­się­bior­ców ?
Wg mnie pozor­na ochro­na Kon­su­men­ta spo­wo­do­wał spo­wol­nie­nie małe­go budow­nic­twa i umoż­li­wi­ła mono­pol dużych dewe­lo­pe­rów.

autor : arch. Arka­diusz Zubo­wicz

Share This