Adaptacja projektu gotowego.

 

Kupi­łeś dział­kę, masz wybra­ny pro­jekt goto­wy, kon­cep­cję zmian w posta­ci rzu­tów oraz har­mo­no­gram przy­szłe­go domu, więc jesteś goto­wy pod­pi­sy­wać umo­wę z archi­tek­tem na pro­jekt budow­la­ny. Nie­za­leż­nie od rodza­ju współ­pra­cy będziesz musiał zaan­ga­żo­wać swój czas w przy­go­to­wa­nie mate­ria­łów wyj­ścio­wych oraz okre­śle­nie swo­ich wyma­gań co do pro­jek­tu i jego zakresu.

Umowa z architektem

To jest ostat­ni moment na uzgod­nie­nie umo­wy z archi­tek­tem, bez niej nie wyko­na­my pro­jek­tu budow­la­ne­go. Wszyst­ko na temat umo­wy i współ­pra­cy znaj­du­je się w czę­ści doty­czą­cej wybo­ru pro­jek­tu. Moim zda­niem pro­jek­tant adap­ta­cji z pew­no­ścią będzie mniej się czuł zwią­za­ny z pro­jek­tem jeże­li w jego zaku­pie nie uczest­ni­czył, dla­te­go archi­tek­ta wybierz wcze­śniej nie na ostat­ni moment. Oczy­wi­ście nic nie stoi na prze­szko­dzie aby po zaku­pie zatrud­nić pro­jek­tan­ta adap­ta­cji. Taka sytu­acja z pew­no­ścią wie­le razy zasko­czy was tym, że cze­goś nie wie­dzie­li­ście na eta­pie zaku­pu. Tak samo będzie jeże­li kto inny będzie dora­dzał w zaku­pie niż archi­tekt adop­tu­ją­cy, ponie­waż za każ­dym razem będą to róż­ne oso­by któ­re mają róż­ne krót­ko ter­mi­no­we cele. Dla­te­go nama­wia­my do zaku­pu pro­jek­tu goto­we­go z archi­tek­tem adaptującym.

Naj­czę­ściej umo­wę pod­pi­sy­wać będziesz z Jed­nost­ką pro­jek­to­wą czy­li fir­mą współ­pra­cu­ją­cą z upraw­nio­ny­mi pro­jek­tan­ta­mi. Upew­nij się czy wła­ści­ciel jest archi­tek­tem, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać ryzy­ko nie­po­ro­zu­mień zwią­za­nych z przy­go­to­wa­niem pro­jek­tu. Zadbaj o treść umo­wy a w niej były poda­ne ter­mi­ny, kwo­ty, spo­sób wno­sze­nie zmian do pro­jek­tu, kary umow­ne oraz koszy, któ­re pono­si Inwe­stor, a jakie projektant/jednostka pro­jek­to­wa. Cza­sa­mi uda się Tobie zosta­wić część zapła­ty 5–10% po pozwo­le­niu na budowę.

Materiały wyjściowe do przygotowania Inwestycji

Zawsze począt­kiem, każ­de­go pro­jek­tu są mate­ria­ły wyj­ścio­we, mate­ria­ły te przy­go­to­wu­je Inwe­stor. Mate­ria­ła­mi wyj­ścio­wy­mi będzie wszyst­ko co nie­ru­cho­mo­ści i wymo­gi przy­szłe­go domu. Dla­te­go zgro­madź nastę­pu­ją­ce dokumenty :

- Wypis sądo­wy z księ­gi wie­czy­stej — uzy­skasz z sądu ksiąg wie­czy­stych. Nie zawsze będzie koniecz­ny ale z zaopatrz się w nie­go ponie­waż war­to wie­dzieć czy w są jakieś obcią­że­nia na nieruchomości;
— Wypis i wyrys z ewi­den­cji grun­tów uzy­skasz z wydzia­łu geo­de­zji gmin­nej. Zawsze będzie potrzeb­ny, jeże­li od nie­daw­na jesteś wła­ści­cie­lem dział­ki to w sytu­acji nie prze­ka­za­nia doku­men­tów przez nota­riu­sza do wydzia­łu geo­de­zji na wypi­sie nie będziesz wła­ści­cie­lem, dla­te­go sprawdź i dopil­nuj tej spra­wy w wydzia­le geo­de­zji. Wyrys z ewi­den­cji przy­da się pro­jek­tan­to­wi dla­te­go nie zapo­mnij o nim.
— Mapa do celów infor­ma­cyj­nych uzy­ska­my w wydzia­le geo­de­zji gmi­ny. Nie myl­my z mapa do celów pro­jek­to­wych, któ­ra powin­na być aktu­al­na w prze­ci­wień­stwie do mapy do celów informacyjnych.
— Plan miej­sco­wy lub wyrys naj­le­piej w cało­ści uzy­ska­my z internetu
— Decy­zja o warun­kach zabu­do­wy ( jeże­li nie ma pla­nu miej­sco­we­go ) na tym eta­pie powi­nie­neś ją mieć. Jeże­li nie masz tego doku­men­tu to archi­tekt nie przy­go­tu­je pro­jek­tu budow­la­ne­go, a ty nie prze­czy­ta­łeś roz­dzia­łu doty­czą­ce­go zaku­pu dział­ki budowlanej.

Materiały wyjściowe do przygotowania Projektu.

Mate­ria­ły jakie potrze­bu­je­cie zgro­ma­dzić aby przy­go­to­wać Inwe­sty­cje Domu na począt­ku prac pro­jek­to­wych to warun­ki tech­nicz­ne. We wszyst­kich pra­cach przy­go­to­waw­czych powi­nien pomóc wam pro­jek­tant i nie­jed­no­krot­nie przej­mie na sie­bie całość spraw. Nie mając doświad­cze­nia może­cie mieć trud­ność w wypeł­nie­niu wnio­sku np zakład ener­ge­tycz­ny wyma­ga pod­pi­su pro­jek­tan­ta insta­la­cji pod wnio­skiem. Poni­żej naj­waż­niej­sze mate­ria­ły jakie powi­nie­neś zgro­ma­dzić, a jeże­li cenisz swój czas to prze­każ to archi­tek­to­wi do zrobienia.

Dostęp do drogi publicznej

- baga­te­li­zo­wa­ny doku­ment przez Inwe­sto­rów i pro­jek­tan­tów, a potra­fią­cy wstrzy­mać pozwo­le­nie na lata. Dla­te­go nie zapo­mnij o tym, że dostęp do dro­gi publicz­nej to wła­ści­we połą­cze­nie dzia­łek ale zarząd­ca dro­gi potra­fi wpro­wa­dzić wie­le pro­ble­mów. dla­te­go pamię­taj o warun­kach loka­li­za­cji zjaz­du oraz o ewen­tu­al­nym uzgod­nie­niu pro­jek­tu zjaz­du. Upew­nij się też czy będziesz budo­wał zjazd, bo jeże­li tak to będziesz miał oddziel­ne pozwo­le­nia na budowę.

Warunki techniczne oraz zapewnienie dostaw energii elektrycznej

- Ener­gia elek­trycz­na chy­ba naj­waż­niej­sze medium, któ­re będzie Tobie dostar­cza­ne. Zakła­dy ener­ge­tycz­ne pod­le­ga­ją pod usta­wę ener­ge­tycz­ną i są przed­się­bior­stwa­mi z więk­szo­ścio­wym udzia­łem skar­bu pań­stwa. Zgod­nie z wła­ści­wo­ścią musi­my wypeł­nić dru­ki zakła­du ener­ge­tycz­ne­go i zło­żyć do dane­go rejo­nu. Oddziel­nie wypeł­nia­my druk na zasi­la­nie tym­cza­so­we na czas budo­wy. Warun­ki okre­ślą gdzie, jakie para­me­try i jak roz­licz­na będzie dosta­wa ener­gii. W więk­szo­ści wypad­ków warun­ki okre­ślą że złą­cze kablo­we z opo­mia­ro­wa­niem ma przy­le­gać do gra­ni­cy nie­ru­cho­mo­ści dal domów jednorodzinnych.

Warunki techniczne oraz zapewnienie dostaw wodociągowe

- Wodo­ciąg to dru­gie pod wzglę­dem waż­no­ści medium ( poza sytu­acją pobo­ru wody z wła­sne­go uję­cia ). Dostar­cza­niem usta­wo­wo wody obcią­żo­na jest gmi­na i naj­czę­ściej zarząd­cą ich obo­wiąz­ków jest przed­się­bior­stwo z udzia­łem gmin­nym. Podob­nie jak dla innych gesto­rów na dru­kach zakła­du wodo­cią­go­we­go nale­ży wystą­pić o warun­ki tech­nicz­ne. Nie zapo­mnij, że w wypad­ku pod­łą­cze­nie tym­cza­so­we­go trze­ba wystą­pić o kolej­ne warun­ki techniczne.

Warunki techniczne oraz zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych

- Ście­ki byto­we to waż­ny punkt uzgod­nień dla­te­go sprawdź moż­li­wo­ści w pla­nie miej­sco­wym czy masz mozli­wość szam­ba (jeże­li takie pla­nu­jesz ). Odbio­rem ście­ków usta­wo­wo zaj­mu­je się gmi­na i naj­czę­ściej zarząd­cą ich obo­wiąz­ków jest przed­się­bior­stwo z udzia­łem gmin­nym. Podob­nie jak dla innych gesto­rów na dru­kach zakła­du odbio­ru ście­ków nale­ży wystą­pić o warun­ki techniczne.

Warunki techniczne oraz zapewnienie dostaw gazu

- Przed­się­bior­stwa gazow­ni­cze podob­nie jak dla ener­gii elek­trycz­nej są to przed­się­bior­stwa z udzia­łem pań­stwa. Nale­ży pobrać druk wnio­sku dać do wypeł­nie­nia projektantowi.

Warunki techniczne oraz zapewnienie odbioru wód deszczowych

- Odbio­rem wód opa­do­wych jest gmi­na i to ona ma swo­je przed­się­bior­stwo odbio­ru wód opa­do­wych czę­sto to samo co ście­ków. Nie zapo­mnij wystą­pić o warun­ki zrzu­tu do sie­ci desz­czo­wej, ponie­waż może oka­zać się eta­pie pozwo­le­nia na budo­wę że bez tych warun­ków nie dosta­niesz pozwo­le­nia nie­za­leż­nie jakie roz­wią­za­nie przy­ją­łeś w pro­jek­cie. Zda­rza­ją się gmi­ny któ­re żąda­ją w okre­ślo­ny spo­sób tech­nicz­ny odbiór ście­ków deszczowych.

Przygotowanie projektu budowlanego — udział Inwestora i architekta.

Poni­żej przed­sta­wia­my w for­mie pro­ce­du­ry, oczy­wi­ście że taka współ­prac ukła­da się tak aby Inwe­stor i archi­tek mogli pora­dzić sobie z pra­cą urzę­dów któa nie nale­ży do naj­szyb­szych i tym bar­dziej prze­wi­dy­wal­nych. Roz­dział ten też ma okre­ślić rolę pro­jek­tan­ta w przy­go­to­wa­niu kom­plet­ne­go pro­jek­tu budow­la­ne­go do pozwo­le­nia na budo­wę wraz z okre­śle­niem roli pro­jek­tan­tów bran­żo­wych adap­ta­cji oraz doku­men­tów uzupełniających.

1. Inwestor przekazuje materiały wyjściowe projektantowi adaptacji tj. architektowi, składające się z :

- okre­śle­nie zmian jakie prze­wi­du­je wpro­wa­dzić Inwe­stor do pro­jek­tu, naj­le­piej w for­mie szki­cu lub bilan­su albo opi­su tzw “pro­gram Inwestora”,
— pro­jek­tu goto­we­go 4 egz.,
— mapę do celów informacyjnych,
— bada­nia gruntu;
— warun­ki tech­nicz­ne, zapewnienia;

2. Projektant adaptacji przygotuje koncepcję zagospodarowania terenu, składającego się z :

- spraw­dze­nie zgod­no­ści pro­jek­tu goto­we­go z pla­nem miej­sco­wym lub decy­zją o warun­kach zabudowy;
— przy­go­to­wu­je wstęp­ne zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu w ska­li 1:500 z budyn­kiem oraz infrastrukturą;
— okre­śli moż­li­wo­ści wyko­na­nia zmian zgod­nie z “pro­gra­mem Inwestora”
— przy­go­to­wu­je wstęp­nie rysun­ki doty­cząc zmian z “pro­gra­mem Inwestora”

3. Inwestor i architekt uzgadniają, następujące kwestie :

- zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu w ska­li 1:500;
— zmia­ny jakie będą jako uzu­peł­nie­nie do pro­jek­tu gotowego;
— zakres i kolej­ność opra­co­wań dodatkowych;
— czyn­no­ści urzę­do­wych przed wyko­na­niem pro­jek­tu budowlanego;

4. Projektant adaptacji przygotowuje projekt budowlany, zawierający :

Adap­ta­cja pro­jek­tu typo­we­go (archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne­go) pole­ga na wpro­wa­dze­niu zmian do pro­jek­tu typo­we­go do potrzeb i wyma­gań Inwe­sto­ra oraz do wymo­gów urzę­do­wych. Wpro­wa­dze­nie zmian w pro­jek­cie odby­wa się w zakre­sie rysun­ko­wym i tek­sto­wym. Zmia­ny muszą być nanie­sio­ne na ory­gi­na­le pro­jek­tu goto­we­go trwa­łą tech­ni­ką gra­ficz­ną w kolo­rze czerwonym.
Adap­ta­cję pro­jek­tu typo­we­go może wyko­nać archi­tekt z uprawnieniami.

- zago­spo­da­ro­wa­nie terenu

w ska­li 1:500 / 1:1000 — wry­so­wa­nie budyn­ku z przy­łą­cza­mi na mapę do celów pro­jek­to­wych wraz z opi­sem i bilansem

Opra­co­wa­nie MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH przez upraw­nio­ne­go geodetę
Wry­so­wa­nie pro­jek­tu zago­spo­da­ro­wa­nia dział­ki na mapie do celów projektowych.
Zapro­jek­to­wa­nie tras przy­łą­czy mediów zewnętrz­nych – pro­jekt przy­łą­czy wg odręb­nej wyceny.
Uzgod­nie­nie pro­jek­tu zago­spo­da­ro­wa­nia dział­ki z pro­jek­tem przy­łą­czy z wla­ści­wy­mi gesto­ra­mi mediów i zaka­dem uzgad­nia­nia doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej (ZUDP)
Zapro­jek­to­wa­nie wjaz­du na dział­kę i uzgod­nie­nie go z wła­ści­wym gesto­rem drogi.

- załącz­nik

i czy­li skom­ple­to­wa­nie doku­men­tów urzę­dów i gesto­rów wyma­ga­nych w pro­jek­cie np skom­ple­to­wa­nie upraw­nień i przy­na­leż­no­ści do izb zawo­do­wych pro­jek­tan­tów, infor­ma­cję bioz etc, oświad­cze­nie pro­jek­tan­tów doty­czą­ce­go zgod­no­ści z przepisami;

- pro­jekt archi­tek­to­nicz­no — budowlany

- uzu­peł­nie­nie pro­jek­tu goto­we­go o pod­pi­sy i datę oraz dosto­so­wa­nia do warun­ków miej­sco­wych pro­jek­tu goto­we­go, spraw­dze­nie roz­wią­zań pro­jek­to­wych i uzy­ska­nie odpo­wied­nich opinii;

1. ADAPTACJĘ KONSTRUKCJI BUDYNKU, na któ­ry skła­da się:
Adap­ta­cja pro­jek­tu do indy­wi­du­al­nych potrzeb i wymo­gów Inwestora.
Adap­ta­cja pro­jek­tu do warun­ków Miej­sco­we­go Pla­nu Zago­spo­da­ro­wa­nia Prze­strzen­ne­go lub Warun­ków Zabudowy.
Adap­ta­cja fun­da­men­tów budyn­ku do warun­ków gruntowo-wodnych.
Spraw­dze­nie kon­struk­cji całe­go budyn­ku w zakre­sie jej dosto­so­wa­nia do lokal­nych warun­ków grun­to­wych i obcią­żeń nor­ma­tyw­nych wyni­ka­ją­cych ze stre­fy klimatycznej.
Pod­pi­sa­nie pro­jek­tu przez auto­ra adap­ta­cji domu do kon­kret­nej lokalizacji.
Spraw­dze­nie pro­jek­tu ory­gi­nal­ne­go i wyko­na­nie adap­ta­cji dosto­so­wu­ją­cej doku­men­ta­cję do zmian, jakie wpro­wa­dzo­no po dacie wyko­na­nia pro­jek­tu goto­we­go w aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach i normach.
Wpro­wa­dze­nie zmian do kon­struk­cji budynku

5. Architekt przekazuje Inwestorowi projekt budowlany do złożenia do pozwolenia na budowę.

Zło­że­nie do urzę­du to począ­tek budo­wy, dla­te­go wszyst­ko zwią­za­ne z tym zosta­ło zawar­te w następ­nej części.

Projekty dodatkowe

To czas aby już mieć moż­li­wość roz­wią­zań zapew­nio­ną w pro­jek­cie, ale nie jest to koniecz­ne, ponie­waż etap budo­wy jesz­cze przed Tobą. Dla­te­go poproś archi­tek­ta aby uwa­ględ­nił for­mal­nie takie roz­wią­za­nia w pro­jek­cie ale koń­co­we zostaw na etap budo­wy. Poni­żej wska­zu­je­my co ewen­tu­al­nie może być wazne dla pro­jek­tu budow­la­ne­go ale zawsze nale­zy to skon­sul­to­wać i wpro­wa­dzać z archi­tek­tem adaptacji.

Solary — ciepła woda użytkowa i/lub grzewcza

roz­wią­za­nie to wspo­mo­że ci ogrze­wa­nie wody cie­płej w Two­jej insta­la­cji domo­wej. Pamię­taj że w naszych warun­kach kli­ma­tycz­nych nie przej­mie ono cał­ko­wi­te­go pod­grza­nia wody. Roz­wią­za­nie zesta­wu sola­rów wią­że się z nie­wiel­ką roz­bu­do­wą kotłow­ni oraz naj­waż­niej­sze to miej­sce na dachu lub w ogro­dzie na wymien­ni­ki cie­pła. Kolek­to­ry będą zaj­mo­wać ok. 4–10 m² , potrzeb­ne będzie naczy­nie pod­grze­wa­cza o pojem­no­ści do 0,5 m³, insta­la­cja popm­py i ste­ro­wa­nia wraz z pod­łą­cze­niem do ukła­du cie­płej wody. Wspo­ma­ga­nie sto­so­wa­ne w Pol­sce doty­czy cie­płej wody użyt­ko­wej i cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia. Dzię­ki pra­cy pane­lom powin­ni­śmy wg zapew­nień pro­du­cen­tów móc zaosz­czę­dzić do 50% na ogrze­wa­niu wody użytkowej.
Pro­jekt sola­rów zawie­ra : loka­li­za­cję pane­li na tere­nie lub dachu ( pamię­taj­my żeby kon­struk­cja dachu wytrzy­ma­ła a w tere­nie były fun­da­men­ty), sche­mat oru­ro­wa­nia do budyn­ku oraz rysun­ki z roz­miesz­cze­niem urządzeń.

Ogrzewanie kominkiem — grzanie powietrza

Komi­nek to w isto­cie źró­dło cie­pła któ­re samo­iste­nie ogrze­wa nasz dom, pod warun­kiem że będziesz nim palić. Z powo­du zaan­ga­żo­wa­nia w pale­nie w komin­ku to roz­wią­za­nie nie jest bra­ne jako samo­dziel­ne ale jako wspo­ma­ga­ją­ce i insta­la­cje tak­że powin­ny być tak skon­stu­owa­ne aby to umoż­li­wiać. W roli samo­dziel­ne­go urzą­dze­ia do ogrze­wa­nia naj­le­piej spraw­dza się “koza” któ­ra peł­ną mocą ogrze­wa powie­trze wszyst­ko na oko­ło w pomiesz­cze­niu. Nato­miast komin­ki wmu­ro­wa­ne już nie mają takiej spraw­no­ści jak koza z powo­du obmu­ro­wa­nia ich.
Pro­jekt ten to jeden z naj­waż­niej­szych pro­jek­tów z uwa­gi na bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia, z powo­dy moż­li­wo­ści poża­ru nawet nie przez komi­nek ale przez komin czy­li odpro­wa­dze­nie spa­lin. Dla­te­go nie zosta­wiaj­my tego pro­jek­tu oso­bie nie upraw­nio­nej, ponie­waż to nasze bez­pie­czeń­stwo. Uwa­ga ta doty­czy tak­że wyko­naw­cy z odpo­wied­ni­mi upraw­nie­nia­mi do robót budowlanych.
Pro­jekt komin­ka win­nien zawierać :

Ogrzewanie kominkiem — rozprowadzeni ciepłego powietrza

Roz­po­ro­wa­dze­nie cie­po­łe­go powie­trza z komin­ka wyma­ga zasto­so­wa­nia spe­cjal­nej obu­do­wy gór­nej czę­ści komin­ka z izo­la­cją. Obu­do­wa ( tzw dys­try­bu­tor powie­trza ) ta two­rzy komo­rę powietrz­ną z któ­rej jest ropro­wa­dza­nie cie­pło do poszcze­gól­nych pomiesz­czeń. Roz­wią­za­nie to wią­że się ze sto­so­wa­niem komin­ków prze­zna­czo­nych do zabu­do­wy oraz więk­szą kuba­tu­rę zabu­do­wy. Doat­ko­wo nale­zy prze­wi­dzieć oru­ro­wa­nie o min. śred­ni­cy 200mm na roz­pro­wadz­nie powie­trza. Pomiesz­cze­nia prócz nawie­wu cie­płe­go powie­trza win­ny mieć dopro­wa­dze­nie napływ świe­że­go powie­trza, szcze­gól­nie doty­czy to sypial­ni. Oso­bi­ście nie jestem zwo­le­ni­kiem dogrze­wa­nia sypial­ni ale czę­ści wspól­nych czy łazie­nek jak najbardzej.
Pro­jekt komi­nak z roz­pro­wadz­niem powie­trza winien zawierać :

Ogrzewanie kominkiem — ciepła woda użytkowa i/lub grzewcza

Mecha­nizm wymia­ny cie­pła komin­ka na cie­płą wodę jest dość pro­sty. Po pierw­sze naj­waż­niej­sza jest oru­ro­wa­nie z wodą obie­go­wą kła­dzio­ne na powierzch­ni komin­ka z tyłu lub na górze komin­ka. Woda ta wymie­nia się w ukła­dzie z wodą w kotłow­nie za pomo­cą urzą­dzeń i zawo­rów z wodą grzew­czą lub pod­grze­wa­czem cie­płej wody. Chy­ba naj­waż­niej­szym ele­men­ty­em tej insta­la­cji są naczy­nia wzbior­cze i zawo­ry bez­pie­czeń­stwa któ­re zabez­pie­czą insta­la­cję prze wybuchem.
Pro­jekt komi­na­ka z prze­kształ­ce­niem cie­pła na cie­płą wodę winien zawierać :

Pompy ciepła

Do zasto­so­wa­nia pom­py cie­pła ( tzw układ wymien­ni­ka grun­to­we­go ). Na insta­la­cje potrze­bu­jesz miej­sca nadział­ce jeże­li będzie roz­kła­da­ny w pozio­mie lub koniecz­ne będzie wyko­na­nie odwier­tów geo­tech­nicz­nych docho­dzą­cych do wód grun­to­wych ( naj­czę­ściej potrzeb­ne pozwo­le­nie wod­no praw­ne ). Pamię­taj­my, że insta­la­cje pomy cie­pła są nisko tem­pe­ra­tu­ro­we co powo­du­je zasto­so­wa­nia wiek­szych grzej­ni­ków z powdu niż­szych tem­pe­ra­tur w nich pły­ną­cych czy­li więk­szej powierzch­ni któ­ra będzie ogrze­wać pomiesz­cze­nie. Z pew­no­ścią jest to chy­ba naj­bar­dziej spraw­ny układ odzy­sku cie­pła natu­ral­nych. Potrze­bu­jesz To cze­go potrze­bu­jesz aby cią­gle pra­co­wa­ła pom­pa cie­pła to ener­gia elektryczna.
Pro­jekt pom­py cie­pła zawie­rać będzie : insta­la­cje cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia, dobór urzą­dzeń grun­to­wych pozio­mych lub głę­bi­no­wych, zasob­ni­ka cie­płej wody z pod­grze­wa­czem insta­la­cje ziem­ne. Dla insta­la­cji pio­no­wych zczę­sto z powo­du głę­bo­kich odwier­tów nawet do 100m potrzeb­ne bedzie pozxo­le­nie wodno-prawne.

Wetylacja

- gra­wia­ta­cyj­na — stan­dardt wyma­ga­ny przez usta­wy doty­czą­cy wpro­wa­dza­nia powie­trza do pomiesz­czeń i wypro­wa­dza­nia zgod­nie z siła­mi “gra­wi­ta­cji”;
— mecha­nicz­na nawie­wan / wyaiew­na — to wen­ty­la­cja dla nawiew­nej wdmu­chi­wa­nie powie­trza do pomiesz­czeń a wyrzu­ca­nie gra­wi­ta­cyj­nie lub zasy­sa­nie powie­trza z powo­du wydmu­chu powie­etrza mechanicznie.
— mecha­nicz­na z reku­pe­ra­cją — to wen­ty­la­cja któ­rą roz­wia­za­no na dwa spo­so­by : naj­prost­szy to mie­sza­nie zuży­te­go powie­trza ze świe­zym oraz dru­gi to wymia­na wyłącz­nie cie­pło­ty powie­trza zuży­te­go ze świe­żym. W domu jed­no­ro­dzin­nym naj­czę­ś­cej sto­so­wa­na jest pierw­sza co może powo­do­wać w skraj­nyc hsy­tu­acjach nawie­wa­nie powie­trza “obce­go” do pomiesz­czeń czy­stych. Cał­ko­wi­te roz­dzie­le­nie wyma­ga dwuch odręb­nych ukła­dów wen­ty­la­cji co dla domu jed­no­ro­dzin­ne­go naj­czę­ściej jest nie opła­cal­ne. Wadą sys­te­mu gra­wi­ta­cyj­ne­go jest ucu­eka­nie cie­pła zabra­ne­go z pomiesz­czeń odzysk cie­pła zapew­nia reku­pe­ra­tor czy­li meta­lo­wy wymien­nik cie­pła któ­ry mieszcz powie­trze chłodne=świeże z ciepłym=zużyteym w mizmie w lecie nale­ży prze­sta­wiać jedy­nie na zacią­ga­nie powie­trza ochło­dzo­ne­go naj­le­piej z pod­zie­mi z ogro­du. Dzię­ki tzw cią­głe­mu dogrze­wa­niu powie­trza i wol­niej­zej wymia­nie zuży­te­go powie­trza oszczę­dza­my na grza­niu pomiesz­częń. Grun­to­wy wymien­nik cie­pła spraw­dza się tak­że zimą ponie­waż jeże­li został popro­wa­dzo­ny poni­żej ok. 1,0m powie­trze będzie dogrze­wa­ne zie­mią co przy­czy­ni się tak­że do zmiej­sze­nia opłat za ogrze­wa­nie. Pro­jekt reku­pe­ra­cji powi­nien być opra­co­wa­ny przed tzw. budo­wą z powo­du dużej ilo­ści oru­ro­wań i znacz­nej wiel­ko­ści reku­pe­ra­to­ra któ­ry zabie­rze spo­ro miej­sca z doj­ściem nawet w pod­da­szu jeże­li tam będzie zaprojektowany.

Teletechnika, internet, automatyka, inteligentny dom

Bar­dzo waż­nym, ele­men­tem jest auto­ma­ty­ka ste­ro­wa­ma pro­ce­so­rem. Pro­ce­sor będzie ste­ro­wać kolek­to­rem zbior­czym ogrze­wa­nia i będzie prze­łą­czał spo­sób zasi­le­nia cie­płą wodą w zale­zno­ści od urzą­dzeń któ­re będą działać.
Dodat­ko­wo war­to pomy­śleć o dodat­ko­wych roz­wią­za­nich któ­re popra­wią Twój kom­fort lub zaosz­czę­dzą ener­gię elektryczną.
Inte­li­gen­nt­ny budy­nek — zapew­nia ste­ro­wa­nie ogrze­wa­na­em, oświe­tle­niem, żalu­zja­mi, czuj­ni­ka­mi pogo­dy, gara­żem, domo­fo­nem, alar­mem — pro­jekt zawie­rać będzie skrzyn­ki insta­la­cji i oka­blo­wa­nie w domu.
Sieć inter­ne­to­wa — obe­ce­nie naj­le­piej zain­sta­lo­wać tzw router któ­ry zapew­ni nam kom­lek­so­we roz­wią­za­nie tj. UMTS ( tele­fon gsm ), WLAN ( inter­net kablo­wy ), wi-fi ( inter­net bez­prze­wo­do­wy ), voip ( tele­fon internetowy ).
Tele­wi­zja — do wybo­ru tra­dy­cyj­na, z ante­ny dacho­wej, sate­li­tar­na oraz kablowa.

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze to takie które zapewnią rozwiązania szczegółowe.

Kosz­to­rys
Po zakoń­cze­niu pro­jek­tu budow­la­ne­go, cza­sem pro­jek­tu wyko­naw­cze­go ( czy czę­ści ), przy­cho­dzi czas na kosz­to­rys. Na tym eta­pie na temat Inwe­sty­cji wie­my wszyst­ko, no może poza decy­zją o pozwo­le­niu na budo­wę ( ona też w nie­któ­rych wypad­kach może wpły­nąć na kosz­to­ry). Zasad­ni­czo przy­go­tuj­my kosz­to­rys przed przy­sta­pie­niem do prac budow­la­nych jedy­nie zaak­tu­ali­zu­je­my go. Gene­ral­nie roz­róż­nia­my nastę­pu­ją­ce typy kosztorysów :

- Kosztorys inwestorski

- to wyli­cze­nia cen na pod­sta­wie danych z ryn­ku, infor­ma­cji wła­snych wycen róż­nych etc całość zakoń­czo­na ceną dają­ca obraz Inwe­sto­ro­wi o przy­bli­żo­nym kosz­cie budowy;

- Kosztorys “ślepy”

- to wyli­cze­nia bez ceny koń­co­wej tzw puste rubry­ki prze­wi­dzia­ne do uzu­peł­nie­nia przez oferentów

- Kosztorys ofertowy

- to wypeł­nio­ny kosz­to­rys śle­py przez wyko­naw­ców, oferentów

- Kosztorys powykonawczy

- oblicz­nay na pod­sta­wie róbót wyko­na­nych celem okre­śle­nia ceny głów­nie doty­czy robót dodatkowych

Każ­dy z tych kosz­to­ry­sów będzie miał pozy­cje albo sca­lo­ne lub szcze­gó­ło­we i w zależ­no­ści od tego mówi­my o licze­niu szcze­gó­ło­wym dla cen szcze­gó­ło­wych lub licze­niu cen sca­lo­nych . Ceny do obli­czeń kosz­to­ry­sów kosz­to­ry­sant naj­czę­ściej przyj­mu­je szcze­gó­ło­we z tabel za każ­dym razem roz­pa­tru­jąc mate­riał i robo­ci­znę z roz­bi­ciem na każ­dą część. Żeby tą meto­dą dobrze poli­czyć trze­ba mieć doświad­cze­nie. Ceny sca­lo­ne to nic inne­go meto­da uprosz­czo­na pole­ga­ją­ca przy­kła­do­wo na zamiast dla ścia­ny war­stwo­wej liczyć każ­dą war­stw­wę osob­no z róż­ny­mi tech­no­lo­gia­mi co zaję­ło­by pew­nie nawet do 20 pozy­cji zamie­nia­my na jedą cenę scaloną.

Kosztorys Inwestorski / Bankowy

- jeże­li zamie­rzasz ubie­gać się o kre­dyt naj­praw­do­po­dob­niej będziesz musiał zle­cić wyko­na­nie kolej­ne­go kosz­to­ry­su, kótry będzie dopa­so­wa­ny do two­jej inwe­sty­cji zwią­za­nej z warun­ka­mi miej­co­wy­mi. Taki kosz­to­rys przy­go­tu­je pro­jek­tant adop­tu­ją­cy pro­jekt. Naj­czę­ściej bank sam dostar­cza for­mu­larz do wypeł­nie­nia przez Inwe­sto­ra i Pro­jek­tant i na pod­sta­wie takie­go kosz­to­ry­su a nie pro­jek­tu goto­we­go zosta­je wyda­na decy­zja kre­dy­to­wa. Tak więc nie ma potrze­by zama­wia­nia kolej­nych kosz­to­ry­sów, a spu­kić się na kosz­to­ry­sie ban­ko­wym któ­ry będzie od razu two­rzył har­mo­no­gram wła­sny inwe­sty­cji. Jeże­li nie bie­rze­cie kre­dy­tu to zleć­cie kosz­to­rys ale we współ­pra­cy z archi­tek­tem adop­tu­ją­cym aby mieć mozli­wie naj­biż­sze praw­dy ceny. NIe wol­no zapo­mi­nać że kosz­to­rys to pro­gno­zo­wa­ne kosz­ty, a one zawsze sę wacha­ją w zakre­sie i cen ale tak­że spo­so­bu wykoń­cze­nia i wyma­gań Inwestora.

Share This