Budowa domu i odbiór domu

Po zaku­pie pro­jek­tu i adap­ta­cji przy­cho­dzi czas na pozwo­le­nie na budo­wę, budo­wę i zamiesz­ka­nie. W mojej oce­nie to naj­trud­niej­szy etap do przej­ścia dla cie­bie, ponie­waż w tym cza­sie two­je wyobra­że­nia zwe­ry­fi­ko­wa­ne będą przez rze­czy­wi­stość. Z pew­no­ścią naj­le­piej zapla­no­wa­na budo­wa ma nie­spo­dzian­ki tj. bra­ki mate­ria­łów, opóź­nie­nia, zmia­ny wyko­naw­cy. W tym cza­sie będziesz szedł do przo­du i z pew­no­ścią roz­wią­żesz wszyst­kie problemy,a kwe­stie cier­pli­wo­ści i ner­wów będzie ci łatwiej prze­cho­dzisz jak prze­czy­tasz że Ty nie jesteś jedy­ny któ­ry to prze­ży­wa. Albo poczu­jesz się dziec­kiem szczę­ścia jeże­li nic nie spo­tka co niżej napi­sa­ne. Pamię­taj, że uzy­ska­nie decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę nie upo­waż­nia do budo­wy, szcze­gó­ły w tre­ści ( część z Czy­tel­ni­ków jak nie wie­rzy, pro­szę zadzwoń do gminy ).

Pozwolenie na budowę

Aby uzy­skać pozwo­le­nie na budo­wę, musi­cie wystą­pić z Wnio­skiem o pozwo­le­nie na budo­wę do wła­ści­we­go orga­nu czy­li gmi­ny. Wnio­sek skła­da się : oświad­cze­nia o posia­da­nym pra­wie do dys­po­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią na cele budow­la­ne, uzgod­nie­nia, doku­men­ty np decy­zja o warun­kach zabu­do­wy oraz pro­jekt budow­la­ny 4 egz. W gmi­nie naj­częst­sza nazwa wła­ści­we­go urzę­du to wydział budow­nic­twa lub archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ny lub archi­tek­tu­ry zgod­nie z lokal­nym nazew­nic­twem. Urząd powi­nien wydać pozwo­le­nie na budo­wę w cią­gu 65 dni. Uzu­peł­nie­nia zło­żo­ne­go wnio­sku zda­rza­ją prak­tycz­nie za każ­dym razem dla­te­go przyj­mij­my to jako punkt spo­tka­nie z urzęd­ni­kiem i omó­wie­nie co uzu­peł­nić lub zmie­nić we wnio­sku. W pro­stych spra­wach archi­tekt sam poje­dzie na spo­tka­nie z urzęd­ni­kiem. Nato­miast w spra­wach skom­pli­ko­wa­nych czy waż­nych Inwe­stor czy­li to Ty powi­nie­neś udać się na spo­tka­nie z naczel­ni­kiem wydzia­łu ( nie z refe­ren­tem ). Po otrzy­ma­niu decy­zji o pozwo­le­niu na budo­wę trze­ba pocze­kać jesz­cze 14 dni na upra­wo­moc­nie­nie sie jej. Nie­ste­ty, decy­zja ta nie upo­waż­nia Was jesz­cze do budo­wy domu, a jest jedy­nie sta­no­wi doku­ment na pod­sta­wie któ­re­go, może­cie roz­po­cząć budo­wę. Pozwo­le­nie na budo­wę waż­ne jest 3 lata. Jeże­li w tym cza­sie nie roz­pocz­niesz budo­wy, nale­ży ponow­nie wystą­pić o pozwo­le­nie na budowę.
Bar­dzo czę­sto pozwo­le­nie na budo­wę nie będzie obej­mo­wać pozwo­le­nia na budo­wę przy­łą­cza gazo­we­go, wewnętrz­nej insta­la­cji gazu, ener­gii elek­trycz­nej, wodo­cią­go­we­go etc. Wszyst­kie takie niu­an­se powin­ni­ście dowie­dzieć się od archi­tek­ta. Dodat­ko­we­go pozwo­le­nia na budo­wę będzie wyma­ga­ne dla wyko­na­nie zjaz­du przed waszą dział­ką. Czę­sto mylo­ne jest uzgod­nie­nie loka­li­za­cji zjaz­du ze zgo­dą na budo­wę i włą­cze­nie do dro­gi publicz­nej przed Waszą dział­ką. W każ­dej takiej sytu­acji trze­ba zło­żyć sto­sow­ny pro­jekt bran­żo­wy i uzy­skać pozwo­le­nie na budo­wę. Wg mojej oce­ny przy wybo­rze jed­nost­ki pro­jek­to­wej kie­ruj się jaka ilość pro­jek­tów i spraw będzie zała­twio­na, a nie czy otrzy­masz tabli­cę na budo­wę za 20zł, a póź­niej będziesz za tysią­ce doku­py­wał kolej­ne pro­jek­ty zmian i bran­żo­we. Jest to o tyle waż­ne, że nie otrzy­masz pozwo­le­nia na użyt­ko­wa­nie bez pozwo­le­nie na budo­wę i wybu­do­wa­nia wodo­cią­gu, gazu, sani­tar­ki etc przed odda­niem do użyt­ko­wa­nia. Zosta­wia­jąc pro­jek­ty bran­żo­we na póź­niej nic nie zaosz­czę­dzi­cie tyl­ko zapła­ci­cie wię­cej ponie­waż naj­czę­ściej będzie koniecz­na nowa mapa do celów pro­jek­to­wych, któ­ra będzie aktu­al­na oraz na nowo musi­cie zebrać część doku­men­tów do nowe­go pozwo­le­nia na budo­wę z nowym projektantem.

Model budowania

Pie­nią­dze, któ­re wyda­łeś do tej pory to nic w porów­na­niu do tego co cię cze­ka na eta­pie budo­wy. Ten etap jest naj­waż­niej­szy dla Two­ich finan­sów. Naj­waż­niej­sze oso­by dla Two­ich inte­re­sów to Kie­row­nik Budo­wy i Archi­tekt, a w dru­giej kolej­no­ści wyko­naw­ca. Kie­row­nik budo­wy będzie odda­wał budy­nek do użyt­ko­wa­nia, a nad­zór budow­la­ny będzie badał czy wybu­do­wa­no zgod­ne z pro­jek­tem archi­tek­ta. Dla­te­go od począt­ku nie baga­te­li­zuj roli kie­row­ni­ka budo­wy i archi­tek­ta. Sytu­acje kie­dy budo­wa stoi, a inwe­stor zmie­nia eki­py są bar­dzo czę­ste w prze­ci­wień­stwie do kie­row­ni­ka budo­wy i archi­tek­ta. Musisz wie­dzieć, że kie­row­ni­ka budo­wy zmie­nisz sto­sun­ko­wo łatwo, to tyl­ko doku­men­ty do urzę­du nowe­go kie­row­ni­ka budo­wy, nato­miast zmia­na archi­tek­ta, pro­jek­tan­ta to jed­nak nowe pozwo­le­nie na budo­wę. Poni­żej wymie­ni­łem zasad­ni­cze mode­le budo­wy i nie­za­leż­nie od nich dla Cie­bie korzyst­ne to takie kie­dy ty bez­po­śred­nio zle­casz i pła­cisz oso­bie, któ­ra jest upraw­nio­na i decy­du­je o koń­co­wym efek­cie budo­wy. Mode­le budo­wy zale­żą od tego, kto zatrud­nia kie­row­ni­ka budo­wy i na jakich zasa­dach. Funk­cja kie­row­ni­ka budo­wy okre­śla nastę­pu­ją­ce mode­le budo­wy któ­re będziesz prowadził :

Kierownik budowy — zatrudniony przez Inwestora, obowiązki jego tylko formalne.

W tym mode­lu kie­row­nik budo­wy nie inte­re­su­je się za dużo budo­wą, a ty samo­dziel­nie wynaj­mu­jesz fir­my i pro­wa­dzisz budo­wę. Zastę­pu­jesz kie­row­ni­ka budo­wy, sam budu­jesz etc. Kie­row­nik budo­wy jedy­nie akcep­tu­je i przy­go­to­wu­je doku­men­ty pod two­je dyk­tan­do. Jego czuj­ność oczy­wi­ście z powo­du swo­jej pozy­cji jest ogra­ni­czo­na, wyjąt­ko­wo coś ci pod­po­wie. Czę­sto jest to oso­ba sła­bo opła­ca­na lub ktoś ze zna­jo­mych, rodzi­ny. To tzw sys­tem gospo­dar­czy wbrew pozo­rom jeże­li cho­dzi o oszczęd­no­ści to w naszym odczu­ciu naj­kosz­tow­niej­szy jeże­li cho­dzi o koszt zwią­za­ny z wyna­ję­ciem “nor­mal­ne­go” kie­row­ni­ka budo­wy lub Inspek­to­ra nadzoru.

Kierownik budowy — zatrudniony przez Inwestora, obowiązki jego to odbiór robót przez różne firmy wykonawcze.

Ten model naj­czę­ściej spo­ty­ka­ny na budo­wach. Two­je inte­re­sy na budo­wie zabez­pie­cza kie­row­nik budo­wy i poza tym że jego funk­cja powin­na wystar­czyć przy budo­wie domu jed­no­ro­dzin­ne­go. Tym któ­rzy mają bar­dzo mało cza­su i nie chcą roz­strzy­gać wszyst­kie­go na budo­wie pro­po­nu­je­my jed­nak inspek­to­ra nad­zo­ru inwe­stor­skie­go, któ­ry zabez­pie­czy two­je inte­re­sy na budo­wie ale tak­że finan­so­wa­nie budowy.

Kierownik budowy — zatrudniony przez Inwestora, obowiązki jego to odbiór robót przez generalnego wykonawcę tj. jedną główną firmę.

Zasad­ni­czo nie róż­ni się niczym od mode­lu poprzed­nie­go, poza tym że jeden wyko­naw­ca wyko­na wszyst­ko pod klucz. W tym mode­lu uwa­żam, że inspek­tor nad­zo­ru inwe­stor­skie­go jest o tyle waż­ny, że co dwie gło­wy to nie jed­na. Gene­ral­ny wyko­naw­ca ozna­cza szyb­kie wyko­ny­wa­nie prac, szyb­kie podej­mo­wa­nie decy­zji inne spo­sób wyko­ny­wa­nia budo­wy przez głów­ne­go wyko­naw­cę będzie kosz­tow­ny dla Inwe­sto­ra z powo­du na prze­sto­je. Dla­te­go kie­row­nik budo­wy powi­nien mieć nad­zór z powo­du że w krót­kim cza­sie kie­row­nik budo­wy będzie miał natłok pra­cy na budo­wie, że nie znaj­dzie cza­su na pomoc Tobie w roz­wią­zy­wa­niu czę­sto pro­stych, ale dla Two­je­go inte­re­su waż­nych decy­zji jak wykoń­cze­nie wnętrz któ­re musi być odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ne na eta­pie budowlanym.

Kierownik budowy — zatrudniony przez Generalnego Wykonawcę

model do przy­ję­cia jedy­nie w wypad­ku kie­dy na budo­wie repre­zen­tu­je nas inspek­tor nad­zo­ru inwe­stor­skie­go, a umo­wę z gene­ral­nym wyko­naw­cą pod­pi­sa­li­śmy z pomo­cą praw­ni­ka. W innym wypad­ku ( bez inspek­to­ra nad­zo­ru inwe­stor­skie­go) taki model jest nie do przy­ję­cia, tj. kie­dy ta sama osoba,“firma” wyko­nu­je i odbie­ra pra­ce budowlane.

Jesz­cze dwa poję­cia mylo­ne z mode­lem budo­wy, tj. funk­cja inspek­to­ra nad­zo­ru inwe­stor­skie­go oraz inwe­sto­ra zastęp­cze­go. W obu wypad­kach są to funk­cje zwią­za­ne z Two­ją repre­zen­ta­cją na budo­wie, a nie z mode­lem budo­wa­nia. Model budo­wa­nia narzu­ca usta­wo­daw­ca tj. kie­row­ni­ka budo­wy, a więc funk­cje pomocnicze/zastępcze dla inwe­sto­ra to:

Inspektora nadzoru inwestorskiego

to oso­ba, któ­ra zgod­nie z pra­wem budow­la­nym repre­zen­tu­je Inwe­sto­ra na budo­wie i dba o jego inte­res. Nale­ży pamię­tać że łącze­nie tej funk­cji z funk­cją kie­row­ni­ka budo­wy pra­wo zabra­nia. Z inspek­to­ra nad­zo­ru inwe­stor­skie­go korzy­sta się w wypad­ku kon­flik­tu lub bra­ku zaufa­nia z kie­row­ni­kiem budo­wy oraz kie­dy na budo­wie jest model z gene­ral­nym wyko­naw­cą i jego kie­row­ni­kiem budowy.

Inwestor zastępczy

to oso­ba fizycz­na lub praw­na któ­ra na pod­sta­wie umo­wy cywil­nej w cało­ści bie­rze na sie­bie odpo­wie­dzial­ność całej inwe­sty­cji. Taka for­ma prze­ję­cia cał­ko­wi­tej odpo­wie­dzial­no­ści w wypad­ku domów jed­no­ro­dzin­nych zda­rza się rzad­ko, dla­te­go pomi­nę ten temat jako mało istotny.

Wybór kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy

W zależ­no­ści od mode­lu budo­wy jaki wybra­łeś, będziesz szu­kał osób i firm któ­re będziesz potrze­bo­wał na budo­wie. Naj­czę­ściej pierw­sze zapy­ta­nia skie­ru­jesz do archi­tek­ta, któ­ry adop­tu­je pro­jekt, czę­sto pod­po­wie kto w oko­li­cy budu­je lub jest “spraw­dzo­ny” ( choć i z tym róż­nie bywa ). Sprawdź na sąsied­nich budo­wach, popy­taj zna­jo­mych, z pew­no­ścią sprawdź co wiesz na temat fir­my i jej wła­ści­cie­la. Dowiedz się o warun­kach jaki sta­wia przy­szły wyko­naw­ca np czy chcą zalicz­ki, czy korzy­sta z pod­wy­ko­naw­ców, jak nastę­pu­je roz­li­cze­nie mate­ria­łów i spo­sób zaku­pu ich, wzo­ry umów oraz ter­mi­ny. Oczy­wi­ście tak­że jak wyli­cza cenę i co wcho­dzi w jej zakres. Dowiedz się też czy wyce­ny doty­czą powierzch­ni użyt­ko­wej, czy jed­nak powierzch­ni cał­ko­wi­tej czy­li ze wszyst­ki­mi mura­mi co wpły­nie zasad­ni­czą cenę — róż­ni­ca w prze­li­cza­niu powierzch­ni już decy­du­je o cenie nawet do 30–40%. Kie­row­ni­ka budo­wy i inspek­to­ra nad­zo­ru szu­kaj wła­sny­mi nie kana­ła­mi zwią­za­ny­mi z wyko­naw­cą. Zawsze ist­nie­je poten­cjal­ne ryzy­ko nie wła­ści­wej współ­pra­cy. W prze­ci­wień­stwie do wyko­naw­ców kie­row­ni­ka budo­wy, czy inspek­to­ra nad­zo­ru inwe­stor­skie­go możesz zaufać każ­dej oso­bie któ­ra jest człon­kiem izby zawo­do­wej. Osób z upraw­nie­nia­mi jest zde­cy­do­wa­nie mniej i są po spe­cjal­nych egza­mi­nach, a przy­na­leż­ność do izby daje Ci dodat­ko­wą ochro­nę. Nie ma spe­cjal­nych wymo­gów, któ­re musi speł­niać wyko­naw­ca budow­la­ny dla­te­go z ich wybo­rem bądź cier­pli­wy i nie śpiesz się.

Rozpoczęcie budowy

Budo­wę za roz­po­czę­tą uzna­ję się dopie­ro po zło­że­niu oświad­cze­niu kie­row­ni­ka budo­wy o prze­ję­ciu obo­wiąz­ków kie­row­ni­ka budo­wy oraz ode­bra­niu pod­pie­czę­to­wa­ne­go dzien­ni­ka budo­wy. Jeże­li wcze­śniej roz­pocz­nie­my budo­wę nale­ży uznać takie dzia­ła­nie za samo­wo­lę budow­la­ną. Od tego momen­tu, Wszyst­kie spraw przej­mu­je kie­row­nik budo­wy i to on winien zabez­pie­czać całość doku­men­tów budo­wy. Uczest­ni­ka­mi pro­ce­su budow­la­ne­go są : Inwe­stor, Inspek­tor Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go, kie­row­nik budo­wy oraz pro­jek­tant — w pra­wie budow­la­nym uszcze­gó­ło­wio­no pra­wa i obo­wiąz­ki wszyst­kich uczest­ni­ków. Dla Inwe­sto­ra waż­ną oso­bą może być Inspek­tor nad­zo­ru inwe­stor­skie­go, któ­ry to zastę­pu­je Inwe­sto­ra na budo­wie, ale takie roz­wią­za­nie jest rzad­ko sto­so­wa­ne Inwestorów.

Budowa

Sys­tem budo­wa­nia, jaki wybie­rze­cie będzie zale­żał głów­nie od finan­so­wa­nia, któ­re prze­wi­du­je­cie do budo­wy domu. Zwróć uwa­gę, że model budo­wy, to zależ­no­ści for­mal­no-praw­ne, a sys­tem budo­wy to Two­je roz­wią­za­nie któ­re nie zawsze będzie pokry­wać się z mode­lem for­mal­no-praw­nym, ale dla Two­jej stra­te­gi budo­wy będzie naj­waż­niej­sze. Powszech­nie sto­su­je się trzy systemy :

System budowy pod klucz

to poten­cjal­nie naj­lep­szy sys­tem budo­wy, któ­ry uła­twia nam uzy­ska­nie kre­dy­tu ban­ko­we­go. Dodat­ko­wo mamy jed­ną umo­wę, jed­ną gwa­ran­cje, ubez­pie­cze­nie etc. Oczy­wi­ście taki sys­tem ma też wady z powo­du “uza­leż­nie­niem się” od jed­nej fir­my. Przy­kła­do­wo jeże­li gene­ral­ny wyko­naw­ca ma “prze­cięt­ne­go” bru­ka­rza, a Ty chcia­łeś wzo­ry na bru­ku to z pew­no­ścią zre­zy­gnu­jesz z pew­nych rozwiązań.

System etapowania

to naj­czę­ściej sto­so­wa­ny sys­tem budo­wy. Eta­po­wa­nie budo­wy i wybór naj­lep­szej ofer­ty dla każ­de­go eta­pu — to wła­śnie to co lubią Inwe­sto­rzy domów jed­no­ro­dzin­nych. Wią­że się to z mądrym podzia­łem na eta­py budo­wy i wybo­rem naj­lep­szej fir­my dla dane­go eta­pu. Naj­więk­szą wadą tego sys­te­mu jest har­mo­no­gram budo­wy, ponie­waż prze­ni­ka­ją­ce się robo­ty róż­nych wyko­naw­ców i ich nie­prze­wi­dy­wal­ność, czę­sto pro­wa­dzą do 2–4 tygo­dnio­wych przerw w trak­cie reali­za­cji. Dla­te­go zawsze miej po 2–3 eki­py na każ­dy etap.

System sposób gospodarczy

był mod­ny 20 lat temu, obec­nie odcho­dzi się od nie­go z powo­du kre­dy­tu ban­ko­wych i tępa życia.Ten sys­tem nazwał­bym “moja budo­wa”, ponie­waż taki spo­sób budo­wy wyma­ga zapa­łu, wie­dzy i cza­su oraz bo trze­ba się liczyć że wyko­nu­jąc pra­ce na budo­wie same­mu budo­wa będzie trwa­ła latami.

Wybie­ra­jąc wyko­naw­cę posta­raj się zro­bić mały wywiad z wcze­śniej­szy­mi jego klien­ta­mi. Nego­cjuj cenę, ter­mi­ny i kary umow­ne ( one zawsze dzia­ła­ją ). Waż­ne jest byś okre­ślił jakie pra­ce i w jakim zakre­sie będzie wyko­ny­wał wyko­naw­ca. Popro­śmy o ofer­tę w for­mie pisem­nej z ter­mi­na­mi, okre­śle­niem mate­ria­łów oraz zakre­sem prac. Oczy­wi­ście uni­kaj­my pła­ce­nia zali­czek lub innych form pła­ce­nia przed zakoń­cze­niem prac. Odbio­ra­mi od wyko­naw­cy powi­nien zaj­mo­wać się inspek­tor nad­zo­ru inwe­stor­skie­go od kie­row­ni­ka budo­wy lub kie­row­nik budo­wy od wykonawcy.

Nie­za­leż­nie od sys­te­mu jakim budu­je­my przy­go­tuj­my wła­sny har­mo­no­gram budo­wy domu jed­no­ro­dzin­ne­go i uma­wiaj się z wyko­naw­ca­mi pod ten har­mo­no­gram. Pod­sta­wo­wy­mi punk­ta­mi har­mo­no­gra­mu jakie zawrzesz to :

Plac budo­wy

( zazwy­czaj 4- 6 tygo­dni ) teren budo­wy nale­ży uprząt­nąć i ogro­dzić. Budo­wa musi być zaopa­trzo­na w ener­gię elek­trycz­ną , wodę urzą­dze­nia higie­nicz­ne i socjal­ne. Kie­row­nik budo­wy zamó­wi geo­de­tę któ­ry wyzna­czy obrys ław, ścian budyn­ku. Jeże­li nie posia­dasz przy­łą­cza elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go lub wodo­cią­go­we­go to wystąp do gesto­rów o pod­łą­cze­nie tym­cza­so­we na czas budowy.

Stan zero budynku

( zazwy­czaj 6–12 tygo­dni ) to całość prac pro­wa­dzą­ca do wyko­na­nia posadz­ki “głów­nej” par­te­ru czy­li tzw. pozio­mu +/- 0,00 stąd nazwa. W prak­ty­ce jest to poziom kon­struk­cji par­te­ru, ponie­waż wykoń­cze­nie posadz­ki czy­li izo­la­cja i wykoń­cze­nie poja­wi się zde­cy­do­wa­nie na póź­niej­szym etapie.

Stan surowy

( naj­czę­ściej 12–16 tygo­dni ) to wybu­do­wa­ne wszyst­kie ele­men­ty kon­struk­cji budyn­ku : ścia­ny, stro­py, więź­ba dacho­wa i pod­sta­wo­we zamknię­cie dachu. Myślę, że jeże­li tyl­ko sły­sza­łeś o tra­dy­cji “wie­chy” na budyn­ku to wła­śnie przy­szedł czas na wie­sza­nie wie­chy i wbi­ja­nie gwoź­dzia w dach przez Inwe­sto­ra. Kwe­stia czy kon­struk­cja dachu i przy­kry­cie jego jest eta­pem czę­ści suro­wej czy zamknię­tej to już kwe­stia umow­na, ale waż­ne co masz w umo­wie z wykonawcą.

Stan surowy otwarty i zamknięty

( zazwy­czaj 12–16 tygo­dni ) roz­róż­nia­my wyłącz­nie po tzw zamknię­ciu otwo­rów okien­nych i drzwio­wych czy jest zamknię­cie tym­cza­so­we (otwar­ty) czy sto­lar­ka wła­ści­wa (zamknię­ty). W sta­nie otwar­tym nie zawsze będzie koń­co­we pokry­cie dachu, ale w sta­nie zamknię­tym będzie i pokry­cie i koń­co­wa sto­lar­ka i stan budyn­ku będzie nada­wał się do racjo­nal­ne­go ogrzewania.

Roboty budowlane wykończeniowe

to wszyst­kie pra­ce zwią­za­ne z wykoń­cze­niem wewnętrz­nym ( nie mylić z ume­blo­wa­niem pomiesz­czeń ) czy­li pra­ce posadz­kar­skie, tyn­kar­skie, insta­la­cyj­ne jak kotłow­nia, skrzyn­ka elek­trycz­na , roz­pro­wa­dze­nie rur, kabli etc.

Prace wykończenia wnętrz

to tzw. pane­le, meble, zabu­do­wy, kafel­ki, gre­sy etc.

Prace wykończenia zewnętrzne

to wykoń­cze­nie tara­su ‚ogro­du, ogro­dze­nie etc.

Zmiany w trakcie budowy

Jeże­li jesteś per­fek­cjo­ni­stą to budo­wa zasko­czy cię tym, że jest na swój spo­sób nie prze­wi­dy­wal­na. Czę­sto oka­zu­je się, że pro­du­cent zmie­nił nazwę pro­duk­tu, hur­tow­nia nie zama­wia tego towa­ru od pół roku, w czerwcu/lipcu fabry­ka nie pro­du­ku­je, poja­wi­ła się nowość na ryn­ku lub sam coś wymy­śli­łeś na budo­wie. To z pew­no­ścią nor­mal­ne dla­te­go waż­ne żebyś nie popa­dał w pani­kę tyl­ko skru­pu­lat­nie roz­wią­zy­wa­ła pro­ble­mi­ki, tak aby nie uro­sły do lawi­ny. Zmia­ny te są nie do unik­nię­cia, ponie­waż pro­ces pro­jek­to­wy jest odda­lo­ny od pro­ce­su budo­wy o rok do dwóch. Dla­te­go trud­no być jasno­wi­dzem. Przy­kła­do­wo roz­wią­za­nia z ener­ge­ty­ki domów potra­fią zmie­niać się co 2–3 mie­sią­ce więc pamię­taj­my, że nie­uchron­ne jest roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów w trak­cie budowy.

Oddanie do użytkowania

Odda­nie do użyt­ko­wa­nie z doku­men­ta­mi zgła­sza kie­row­nik budo­wy. To on kom­ple­tu­je całość doku­men­ta­cji powy­ko­naw­czej i ze swo­im oświad­cze­niem zgła­sza do nad­zo­ru budow­la­ne­go. Nad­zo­ry w dużych gmi­nach czę­sto nie przy­jeż­dża­ją na odbiór na miej­sce, w zupeł­no­ści wystar­cza­ją im doku­men­ty zło­żo­ne przez kie­row­ni­ka budo­wy. Ale cza­sa­mi nie zdziw­my się jeże­li poja­wią się. Dla nad­zo­ru budow­la­ne­go naj­waż­niej­sze jest czy budy­nek został zbu­do­wa­ny zgod­nie z pro­jek­tem i w tym zakre­sie bada­ją doku­men­ty. Jeże­li doko­na­no zmian w trak­cie budo­wy to nad­zór wzy­wa o uzu­peł­nie­nie doku­men­tów o oświad­cze­nie pro­jek­tan­ta. W innym wypad­ku trak­tu­je takie odstęp­stwo jako samo­wo­lę budowlaną.

Użytkowanie

Jeże­li pro­ce­du­rę odda­nia do użyt­ko­wa­nia masz za sobą to masz szan­sę na kre­dyt hipo­tecz­ny. Ina­czej mówiąc jeże­li na budo­wę domu wyda­łeś wszyst­kie pie­nią­dze to możesz ubie­gać się o kre­dyt pod budy­nek któ­ry wła­śnie wybu­do­wa­łeś. Z pew­no­ścią wysi­łek jaki wło­ży­łeś w budo­wę domu, zwró­ci ci się doświad­cze­niem życio­wym. Przed tobą zakoń­cze­nie wnętrz jak łazien­ka, kuch­nia, meble do salo­nu, ogród, pod­da­sza , gara­żu obrazków.

Share This