Dokumenty potrzebne do budowy i pozwolenie na budowę.

Lista podstawowych Dokumentów potrzebnych w poszczególnych fazach projektu i budowy.

Doku­men­ty potrzeb­ne do budo­wy to z pew­no­ścią waż­na lista doku­men­tów, któ­re będziesz potrze­bo­wał do pozwo­le­nia na budo­wę i do budo­wy domu. Przy­go­to­wa­nie kom­plet­nej listy doku­men­tów jest nie­moż­li­we, ponie­waż prze­pi­sy, pla­ny miej­sco­we, prze­pi­sy gmin­ne narzu­ca­ją “nie­skoń­czo­ną” ilość pomy­słów na reali­za­cję zabu­do­wy na ich tere­nach. Dla­te­go moja lista ma słu­żyć jako lista do porów­na­nia, a nie obo­wiąz­ko­wa lub powta­rzal­na.
Listę podzie­li­łem na części :

I. Doku­men­ty wyjściowe

II. Przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu budowlanego

III. Pozwo­le­nie na budowę

IV. Budo­wa i Użytkowanie

I. Rozpoczynamy Inwestycję — Dokumenty podstawowe

Dokumenty dotyczące działki nieruchomości

dp-wniosek-pozwolenie-na-budowe-v1

- Akt nota­rial­ny zaku­pu, sądo­wy wypis z ksiąg wie­czy­stych — doku­men­ty wła­sno­ścio­we wysta­wio­ne przez nota­riu­sza i wpi­sa­ne w sądzie ksiąg wieczystych.

- Peł­no­moc­nic­two — Inwe­stor wysta­wi taki doku­ment do spraw zwią­za­nych bez­po­śred­nio z Inwe­sty­cją np decy­zje admi­ni­stra­cyj­ne, doku­men­ty właścicielskie.

- Upo­waż­nie­nie — Inwe­stor wysta­wi taki doku­ment do spraw mniej­szej wagi ale zwią­za­nych bez­po­śred­nio z Inwe­sty­cją np odbie­ra­nie i uzu­peł­nia­nie doku­men­tów w trak­cie postę­po­wań w urzędach.

- Wypis i wyrys z reje­stru grun­tów — za nie­wiel­ką opła­tą doku­men­ty te uzy­skasz w urzę­dzie wydział geodezji,

- Mapa do celów infor­ma­cyj­nych — za nie­wiel­ką opła­tą doku­men­ty te uzy­skasz w urzę­dzie wydział geodezji,

- Plan miej­sco­wy — do odbio­ru ze stro­ny inter­ne­to­wej gminy/starostwa lub uzy­ska­nie z gminy/starostwa

- Decy­zja o warun­kach zabu­do­wy — jeże­li na danym tere­nie nie ma pla­nu miej­sco­we­go nale­ży wystą­pić do gmi­ny o decy­zję o warun­ki zabu­do­wy, czy­li o doku­ment któ­ry okre­śli w jaki spo­sób moż­na budo­wać się na danej dział­ce, nie­zbęd­ne będzie poda­nie we wnio­sku pla­no­wa­ny spo­sób i cel budowy.

- inne doku­men­ty :

Segre­ga­tor / Ter­mi­narz Budo­wy” Nama­wiam Cie­bie, żebyś zało­żył “Segre­ga­tor / Ter­mi­narz Budo­wy” w któ­rym będziesz miał ter­mi­ny oraz listę naj­waż­niej­szych spraw do uję­cia w pro­jek­cie i przy budo­wie domu. Na liście nie zapo­mnij wpi­sać infor­ma­cji o ilość kon­dy­gna­cji, pro­gra­mie funk­cjo­nal­nym, metry kwa­dra­to­we, tech­no­lo­gia ścian, izo­la­cje dachu, pro­du­cen­tów, infor­ma­cje o przy­łą­czach i wyko­naw­cach itp. Ter­mi­ny wyzna­czaj w jed­no­st­ce cza­so­wej 2 tygo­dni z zazna­cze­niem w nim naj­waż­niej­szych punk­tów jak : pozwo­le­nie na budo­wę, stan suro­wy, zakoń­cze­nie budo­wy itp
Naj­mniej­sza inwe­sty­cja od pro­jek­tu do odda­nia budyn­ku to kil­ka­na­ście mie­się­cy, dla­te­go war­to mieć wła­sną listę któ­ra okre­śli prio­ry­te­ty na każ­dym eta­pie budo­wy i inwestycji.

 przy­kła­do­we doku­men­ty ze stro­ny mia­sta Gdańsk

II. Przygotowanie Projektu Budowlanego — uzgodnienia, opinie, warunki, postanowienia i decyzje

Spis pomieszczeń w Twoim przyszłym domu.

Two­je wybo­ry pro­jek­tu roz­pocz­nij od spi­sa­nia jakie pomiesz­cze­nia mają być w Two­im domu. Budy­nek nie jest z “gumy” dla­te­go roz­trop­nie jest mieć spis z metra­żem każ­de­go pomiesz­cze­nia. Skru­pu­lat­ne licze­nie powierzch­ni pod­sta­wo­wych pomiesz­czeń zaowo­cu­je na każ­dym eta­pie pro­jek­tu i budowy.

Zebranie ofert na projekt budowlany indywidualny lub adaptacji

Po zaku­pie dział­ki, Two­je pierw­sze dzia­ła­nia będą skie­ro­wa­ne na wybór archi­tek­ta i wyce­nę pro­jek­tu.
Dla­te­go pamię­taj o przy­go­to­wa­niu : adre­su, mapy do celów infor­ma­cyj­nych, wypi­su i wyry­su z reje­stru grun­tów, akt wła­sno­ści, spis wła­snych ocze­ki­wań co do budo­wy domu.
Jeże­li chcesz nas zapy­tać o wyce­nę wystar­czy, że doku­men­ty załą­czysz do maila architekt@dom-projekty.pl, a my przej­rzy­my je i prze­śle­my Tobie ofertę.

Doku­men­ty “Warun­ków tech­nicz­nych”
Roz­po­czę­cie pro­jek­tu zago­spo­da­ro­wa­nie pro­jek­tu roz­po­cząć nale­ży od uzy­ska­nia zapew­nie­nia dostę­pu do dro­gi publicz­nej i warun­ków tech­nicz­nych, czy­li moż­li­wo­ści pod­łą­cze­nia się do dane­go medium i jakie warun­ki sta­wia zarząd­ca ina­czej gestor sieci.

- warun­ki zarząd­cy dro­gi — jeże­li Two­ja dział­ka bez­po­śred­nio sąsia­du­je z dro­gą gmin­ną to będziesz zmu­szo­ny do uzy­ska­nia sto­sow­nych doku­men­tów zgod­nie z pro­ce­du­rą “loka­li­za­cji zjaz­du”. Nato­miast jeże­li jest to dro­ga wewnętrz­na to naj­czę­ściej żad­ne­go doku­men­tu nie będziesz potrze­bo­wał. Ale jeże­li wła­ści­cie­lem dro­gi wewnętrz­nej jest gmi­na to mimo wszyst­ko wystąp do gmi­ny o doku­ment loka­li­za­cyj­ny, dzię­ki któ­re­mu nie będziesz miał nie­spo­dzia­nek przy wyda­wa­nym pozwo­le­niu na budowę.

- warun­ki tech­nicz­ne na zasi­la­nie elek­tro­ener­ge­tycz­ne — tymi media zaj­mu­ją się spół­ki z udzia­łem skar­bu pań­stwa czy­li “usta­wo­we” zakład ener­ge­tycz­ny np. Ene­ga , Enea etc. Otrzy­ma­nie warun­ków odby­wa się po wcze­śniej­szym zło­że­niu wnio­sku z załą­czo­nym aktem wła­sno­ści, pla­nem, oraz zapo­trze­bo­wa­niem na prąd. Wyda­nie warun­ków tech­nicz­nych odby­wa się w cza­sie 2–4 tygo­dni. W odpo­wie­dzi otrzy­masz warun­ki tech­nicz­ne oraz umo­wę do pod­pi­sa­nia. Jeże­li nie chcesz pod­pi­sać umo­wy poproś o dodat­ko­wy doku­ment zapew­nia­nia dostaw ener­gii — bez “zapew­nie­nia ener­gii” nie otrzy­masz pozwo­le­nia na budowę.

- woda i kana­li­za­cja sani­tar­na — usta­wa nakła­da obo­wią­zek zarzą­du wodą i odpa­da­mi na gmi­nę, dla­te­go tymi media­mi zarzą­dza­ją spół­ki wybra­ne przez gmi­nę lub z udzia­łem gmi­ny. Każ­da gmi­na mając swo­je­go gesto­ra wpro­wa­dzi­ła róż­ne wyma­ga­nia i wnio­ski.
Co do zasa­dy naj­pierw wypi­su­jesz wnio­sek o zapo­trze­bo­wa­nie na wodę i wnio­sek o zrzut nie­czy­sto­ści do kana­li­za­cji. Wnio­sek oczy­wi­ście “wzbo­ga­casz” o doku­ment wła­sno­ści, mapę loka­li­za­cyj­ną oraz krót­kie obli­cze­nia . Po 2–4 tygo­dniach uzy­skasz pismo z tzw. warun­ka­mi tech­nicz­ny­mi. W wypad­ku tych warun­ków ten doku­ment jest też doku­men­tem zapew­nie­nia pod­łą­cze­nia do sie­ci wodo­cią­go­wej i odbio­ru ścieków.

- gaz — tymi media zaj­mu­ją się spół­ki z udzia­łem skar­bu pań­stwa, czy­li usta­wo­we zakła­dy gazow­nic­twa naj­czę­ściej na tere­nie Pol­ski spół­ka “mat­ka” PGiNG.

- cen­tral­ne ogrze­wa­nie — jeże­li miesz­kasz poza mia­stem to cen­tral­ne ogrze­wa­nie zapew­ni Tobie piec / kocioł grzew­czy. Ale jeże­li miesz­kasz w mie­ście i masz moż­li­wość pod­łą­cze­nia się do sie­ci miej­skiej to roz­waż takie roz­wią­za­nie. Takie pod­łą­cze­nie będzie odby­wać się na podob­nych zasa­dach jak pod­łą­cze­nie przy­łą­cza wody.

- desz­czów­ka — w przy­pad­ku domów jed­no­ro­dzin­nych typo­wym roz­wią­za­niem jest zrzut wód opa­do­wych po tere­nie. W nie­licz­nych wypad­kach zbie­ra się te wody do stud­ni chłon­nych lub zbior­ni­ków do powtór­ne­go wykorzystania.

Dokumenty do zagospodarowania działki ( część zagospodarowanie terenu )

Zagospodarowanie działki w projekcie budowlanym zawierać będzie :

Uzgod­nie­nie mediów budyn­ku na dział­ce i w drodze

Doku­men­ty Uzgod­nień Pro­jek­tów Branżowych

Doku­ment ZUDiP

Załączniki i Dokumenty do Projektu Budynku ( część architektoniczno-budowlana )

Pro­jekt budow­la­ny zawie­ra załącz­ni­ki w któ­rych znajdziesz :

- Infor­ma­cję BIOZ, czy­li prze­wi­dy­wa­ne zagro­że­nia pod­czas budo­wy z zakre­su bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny zdrowia

- oświad­cze­nia pro­jek­tan­tów o zgod­no­ści wyko­na­nia pro­jek­tu z przepisami

- upraw­nie­nia i izby

III. Pozwolenie na Budowę — decyzja o pozwoleniu na budowę

Wnio­sek o pozwo­le­niu na budo­wę i doku­men­ty potrzeb­ne do budo­wy.
Oświad­cze­nie o pra­wie dys­po­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią na cele budowlane

Projekt Budowlany

- Zgro­ma­dze­nie wszyst­kich nie­zbęd­nych doku­men­tów.
Inwe­stor i/lub Pro­jek­tant do wyko­na­nia pro­jek­tu budow­la­ne­go lub adap­ta­cji zbie­ra­ją: Mapa do celów pro­jek­to­wych; bada­nia geo­tech­nicz­ne, wypis i wyrys z ewi­den­cji grun­tów; Wypis i Uchwa­łę pla­nu miej­sco­we­go lub decy­zję o warun­kach zabu­do­wy; Warun­ki tech­nicz­ne dla pod­łą­cze­nia się do sie­ci wodo­cią­go­wej; do sie­ci elek­trycz­ne; do sie­ci sani­tar­nej ( jeże­li nie będzie szam­ba) do sie­ci gazo­wej; Warun­ki tech­nicz­ne loka­li­za­cji zjaz­du; Decy­zja odrol­nie­nia grun­tu; — pro­jekt goto­wy w 4 egzem­pla­rzach; Inne moż­li­we doku­men­ty waż­ne dla budo­wy domu a wyni­ka­ją­ce z pla­nu miej­sco­we­go lub prze­pi­sów gminnych;

- Przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu budow­la­ne­go / Adap­ta­cja Pro­jek­tu Goto­we­go.
Przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu budow­la­ne­go zawie­ra­ją­ce­go Pro­jekt Zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu wraz z Załącz­ni­ka­mi oraz Pro­jekt Archi­tek­to­nicz­no-Budow­la­ny. Inwe­stor pod­pi­su­je oświad­cze­nie o pra­wie wła­da­nia nie­ru­cho­mo­ścią na cele budow­la­ne oraz wnio­sek o pozwo­le­nie na budowę.

- Pozwo­le­nie na budo­wę
Na eta­pie pozwo­le­nia na budo­wę Pro­jek­tant i Inwe­stor wyja­śnia­ją oraz w razie potrze­by uzu­peł­nia­ją doku­men­ty we wnio­sku o pozwo­le­niu na budo­wę. Ten etap zakoń­czo­ny pozwo­le­niem na budowę.

Roz­po­czę­cie Budo­wy
Uwa­ga :
1. Nie zapo­mnij, że Decy­zja o pozwo­le­niu na budo­wę nie upo­waż­nia do roz­po­czę­cia robót budow­la­nych.
2. Roz­po­cząć robo­ty budow­la­ne możesz dopie­ro po zare­je­stro­wa­niu Dzien­ni­ka Budo­wy i oświad­cze­niu prze­ję­cia obo­wiąz­ków przez Kie­row­ni­ka Budowy.

- Oświad­cze­nie Kie­row­ni­ka budo­wy i Inspek­to­ra Nad­zo­ru Inwe­stor­skie­go
te funk­cje na budo­wie mogą być spra­wo­wa­ne jedy­nie przez oso­by, któ­re ofi­cjal­nie prze­ję­ły odpo­wie­dzial­ność za budo­wę. For­mal­nie oso­by te wypeł­nia­ją for­mu­larz i z kopią upraw­nień Inwe­stor skła­da do urzę­du z dzien­ni­kiem budo­wy lub póź­niej przy zmia­nie kie­row­nic­twa budowy.

- Dzien­nik Budo­wy jako doku­men­ty budowy

- Czy jest doku­ment Roz­po­czę­cie budo­wy ?
Doku­men­tem roz­po­czę­cia robót budow­la­nych jest zare­je­stro­wa­ny dzien­nik budo­wy. Dzien­nik budo­wy jest aktu­al­ny jeże­li wpi­sy w nim są częst­sze niż 3 lata, w innym wypad­ku prze­sta­je obo­wią­zy­wać decy­zja o pozwo­le­niu na budo­wę i budo­wa sta­je się bezprzedmiotowa.

IV. Budowa, zmiany i jej zakończenie.

- Zmia­ny pod­czas budo­wy i doku­men­ty potrzeb­ne do budo­wy.
Doku­ment kla­sy­fi­ka­cji pro­jek­tan­ta o zmia­nie nie istot­nej — to wpis w pro­jek­cie lub załą­czo­ny opis z rysun­ka­mi przez pro­jek­tan­ta. Nie zapo­mnij tego przed zło­że­niem doku­men­tów do Nad­zo­ru przez Kie­row­ni­ka Budo­wy. Bar­dzo czę­sto Inwe­sto­rzy i Kie­row­ni­cy baga­te­li­zu­ją ten doku­ment, co skut­ku­je wydłu­żo­ną pro­ce­du­ją zakoń­cze­nia budowy.

- Zgło­sze­nie Zakoń­cze­nia Budo­wy
For­mal­nie zgło­sze­nia o zakoń­cze­niu budo­wy doko­nu­je Kie­row­nik Budo­wy. Naj­praw­do­po­dob­niej będziesz musiał mu pomóc zebrać wszyst­kie doku­ment­ny do zgło­sze­nie. W wypad­ku domów jed­no­ro­dzin­nych orga­na nad­zo­ru budow­la­ne­go nie przy­je­dzie na obiekt. Ale z pew­no­ścią porów­na co było w pro­jek­cie i co “wybu­do­wał” Kie­row­nik Budo­wy na zakoń­cze­niu budo­wy.
Naj­częst­szą przy­czy­ną pro­ble­mów na tym eta­pie jest nie dopeł­nie­nie obo­wiąz­ku przed­ło­że­nia “Doku­men­tu kla­sy­fi­ka­cji pro­jek­tan­ta o zmia­nie nieistotnej”.

- Zgło­sze­nie od Użyt­ko­wa­nia Obiek­tu Budow­la­ne­go
W wypad­ku domu jed­no­ro­dzin­ne­go zgło­sze­nie do użyt­ko­wa­nia jest wyłącz­nie czyn­no­ścią infor­ma­cyj­ną tj. pismo do nad­zo­ru i po 4 tygo­dniach na tym zamy­kasz spra­wę budo­wy. Tak się sta­nie jeże­li wcze­śniej nie było żad­nych “samo­wo­li” lub cią­gną­ce­go się posta­no­wie­nia wyni­ka­ją­ce­go z zakoń­cze­nia budowy.

Share This