Dokumenty potrzebne do budowy i pozwolenie na budowę.

Lista podstawowych Dokumentów potrzebnych w poszczególnych fazach projektu i budowy.

Dokumenty potrzebne do budowy to z pewnością ważna lista dokumentów, które będziesz potrzebował do pozwolenia na budowę i do budowy domu. Przygotowanie kompletnej listy dokumentów jest niemożliwe, ponieważ przepisy, plany miejscowe, przepisy gminne narzucają „nieskończoną” ilość pomysłów na realizację zabudowy na ich terenach. Dlatego moja lista ma służyć jako lista do porównania, a nie obowiązkowa lub powtarzalna.
Listę podzieliłem na części :

I. Dokumenty wyjściowe

II. Przygotowanie projektu budowlanego

III. Pozwolenie na budowę

IV. Budowa i Użytkowanie

I. Rozpoczynamy Inwestycję – Dokumenty podstawowe

Dokumenty dotyczące działki nieruchomości

dp-wniosek-pozwolenie-na-budowe-v1

Akt notarialny zakupu, sądowy wypis z ksiąg wieczystych – dokumenty własnościowe wystawione przez notariusza i wpisane w sądzie ksiąg wieczystych.

Pełnomocnictwo – Inwestor wystawi taki dokument do spraw związanych bezpośrednio z Inwestycją np decyzje administracyjne, dokumenty właścicielskie.

Upoważnienie – Inwestor wystawi taki dokument do spraw mniejszej wagi ale związanych bezpośrednio z Inwestycją np odbieranie i uzupełnianie dokumentów w trakcie postępowań w urzędach.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów – za niewielką opłatą dokumenty te uzyskasz w urzędzie wydział geodezji,

Mapa do celów informacyjnych – za niewielką opłatą dokumenty te uzyskasz w urzędzie wydział geodezji,

Plan miejscowy – do odbioru ze strony internetowej gminy/starostwa lub uzyskanie z gminy/starostwa

Decyzja o warunkach zabudowy – jeżeli na danym terenie nie ma planu miejscowego należy wystąpić do gminy o decyzję o warunki zabudowy, czyli o dokument który określi w jaki sposób można budować się na danej działce, niezbędne będzie podanie we wniosku planowany sposób i cel budowy.

inne dokumenty :

„Segregator / Terminarz Budowy” Namawiam Ciebie, żebyś założył „Segregator / Terminarz Budowy” w którym będziesz miał terminy oraz listę najważniejszych spraw do ujęcia w projekcie i przy budowie domu. Na liście nie zapomnij wpisać informacji o ilość kondygnacji, programie funkcjonalnym, metry kwadratowe, technologia ścian, izolacje dachu, producentów, informacje o przyłączach i wykonawcach itp. Terminy wyznaczaj w jednostce czasowej 2 tygodni z zaznaczeniem w nim najważniejszych punktów jak : pozwolenie na budowę, stan surowy, zakończenie budowy itp
Najmniejsza inwestycja od projektu do oddania budynku to kilkanaście miesięcy, dlatego warto mieć własną listę która określi priorytety na każdym etapie budowy i inwestycji.

 przykładowe dokumenty ze strony miasta Gdańsk

II. Przygotowanie Projektu Budowlanego – uzgodnienia, opinie, warunki, postanowienia i decyzje

Spis pomieszczeń w Twoim przyszłym domu.

Twoje wybory projektu rozpocznij od spisania jakie pomieszczenia mają być w Twoim domu. Budynek nie jest z „gumy” dlatego roztropnie jest mieć spis z metrażem każdego pomieszczenia. Skrupulatne liczenie powierzchni podstawowych pomieszczeń zaowocuje na każdym etapie projektu i budowy.

Zebranie ofert na projekt budowlany indywidualny lub adaptacji

Po zakupie działki, Twoje pierwsze działania będą skierowane na wybór architekta i wycenę projektu.
Dlatego pamiętaj o przygotowaniu : adresu, mapy do celów informacyjnych, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, akt własności, spis własnych oczekiwań co do budowy domu.
Jeżeli chcesz nas zapytać o wycenę wystarczy, że dokumenty załączysz do maila architekt@dom-projekty.pl, a my przejrzymy je i prześlemy Tobie ofertę.

Dokumenty „Warunków technicznych”
Rozpoczęcie projektu zagospodarowanie projektu rozpocząć należy od uzyskania zapewnienia dostępu do drogi publicznej i warunków technicznych, czyli możliwości podłączenia się do danego medium i jakie warunki stawia zarządca inaczej gestor sieci.

warunki zarządcy drogi – jeżeli Twoja działka bezpośrednio sąsiaduje z drogą gminną to będziesz zmuszony do uzyskania stosownych dokumentów zgodnie z procedurą „lokalizacji zjazdu”. Natomiast jeżeli jest to droga wewnętrzna to najczęściej żadnego dokumentu nie będziesz potrzebował. Ale jeżeli właścicielem drogi wewnętrznej jest gmina to mimo wszystko wystąp do gminy o dokument lokalizacyjny, dzięki któremu nie będziesz miał niespodzianek przy wydawanym pozwoleniu na budowę.

warunki techniczne na zasilanie elektroenergetyczne – tymi media zajmują się spółki z udziałem skarbu państwa czyli „ustawowe” zakład energetyczny np. Enega , Enea etc. Otrzymanie warunków odbywa się po wcześniejszym złożeniu wniosku z załączonym aktem własności, planem, oraz zapotrzebowaniem na prąd. Wydanie warunków technicznych odbywa się w czasie 2-4 tygodni. W odpowiedzi otrzymasz warunki techniczne oraz umowę do podpisania. Jeżeli nie chcesz podpisać umowy poproś o dodatkowy dokument zapewniania dostaw energii – bez „zapewnienia energii” nie otrzymasz pozwolenia na budowę.

woda i kanalizacja sanitarna – ustawa nakłada obowiązek zarządu wodą i odpadami na gminę, dlatego tymi mediami zarządzają spółki wybrane przez gminę lub z udziałem gminy. Każda gmina mając swojego gestora wprowadziła różne wymagania i wnioski.
Co do zasady najpierw wypisujesz wniosek o zapotrzebowanie na wodę i wniosek o zrzut nieczystości do kanalizacji. Wniosek oczywiście „wzbogacasz” o dokument własności, mapę lokalizacyjną oraz krótkie obliczenia . Po 2-4 tygodniach uzyskasz pismo z tzw. warunkami technicznymi. W wypadku tych warunków ten dokument jest też dokumentem zapewnienia podłączenia do sieci wodociągowej i odbioru ścieków.

gaz – tymi media zajmują się spółki z udziałem skarbu państwa, czyli ustawowe zakłady gazownictwa najczęściej na terenie Polski spółka „matka” PGiNG.

centralne ogrzewanie – jeżeli mieszkasz poza miastem to centralne ogrzewanie zapewni Tobie piec / kocioł grzewczy. Ale jeżeli mieszkasz w mieście i masz możliwość podłączenia się do sieci miejskiej to rozważ takie rozwiązanie. Takie podłączenie będzie odbywać się na podobnych zasadach jak podłączenie przyłącza wody.

deszczówka – w przypadku domów jednorodzinnych typowym rozwiązaniem jest zrzut wód opadowych po terenie. W nielicznych wypadkach zbiera się te wody do studni chłonnych lub zbiorników do powtórnego wykorzystania.

Dokumenty do zagospodarowania działki ( część zagospodarowanie terenu )

Zagospodarowanie działki w projekcie budowlanym zawierać będzie :

Uzgodnienie mediów budynku na działce i w drodze

Dokumenty Uzgodnień Projektów Branżowych

Dokument ZUDiP

Załączniki i Dokumenty do Projektu Budynku ( część architektoniczno-budowlana )

Projekt budowlany zawiera załączniki w których znajdziesz :

– Informację BIOZ, czyli przewidywane zagrożenia podczas budowy z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

– oświadczenia projektantów o zgodności wykonania projektu z przepisami

– uprawnienia i izby

III. Pozwolenie na Budowę – decyzja o pozwoleniu na budowę

Wniosek o pozwoleniu na budowę i dokumenty potrzebne do budowy.
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Projekt Budowlany

– Zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów.
Inwestor i/lub Projektant do wykonania projektu budowlanego lub adaptacji zbierają: Mapa do celów projektowych; badania geotechniczne, wypis i wyrys z ewidencji gruntów; Wypis i Uchwałę planu miejscowego lub decyzję o warunkach zabudowy; Warunki techniczne dla podłączenia się do sieci wodociągowej; do sieci elektryczne; do sieci sanitarnej ( jeżeli nie będzie szamba) do sieci gazowej; Warunki techniczne lokalizacji zjazdu; Decyzja odrolnienia gruntu; – projekt gotowy w 4 egzemplarzach; Inne możliwe dokumenty ważne dla budowy domu a wynikające z planu miejscowego lub przepisów gminnych;

– Przygotowanie projektu budowlanego / Adaptacja Projektu Gotowego.
Przygotowanie projektu budowlanego zawierającego Projekt Zagospodarowania terenu wraz z Załącznikami oraz Projekt Architektoniczno-Budowlany. Inwestor podpisuje oświadczenie o prawie władania nieruchomością na cele budowlane oraz wniosek o pozwolenie na budowę.

– Pozwolenie na budowę
Na etapie pozwolenia na budowę Projektant i Inwestor wyjaśniają oraz w razie potrzeby uzupełniają dokumenty we wniosku o pozwoleniu na budowę. Ten etap zakończony pozwoleniem na budowę.

Rozpoczęcie Budowy
Uwaga :
1. Nie zapomnij, że Decyzja o pozwoleniu na budowę nie upoważnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
2. Rozpocząć roboty budowlane możesz dopiero po zarejestrowaniu Dziennika Budowy i oświadczeniu przejęcia obowiązków przez Kierownika Budowy.

– Oświadczenie Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
te funkcje na budowie mogą być sprawowane jedynie przez osoby, które oficjalnie przejęły odpowiedzialność za budowę. Formalnie osoby te wypełniają formularz i z kopią uprawnień Inwestor składa do urzędu z dziennikiem budowy lub później przy zmianie kierownictwa budowy.

– Dziennik Budowy jako dokumenty budowy

– Czy jest dokument Rozpoczęcie budowy ?
Dokumentem rozpoczęcia robót budowlanych jest zarejestrowany dziennik budowy. Dziennik budowy jest aktualny jeżeli wpisy w nim są częstsze niż 3 lata, w innym wypadku przestaje obowiązywać decyzja o pozwoleniu na budowę i budowa staje się bezprzedmiotowa.

IV. Budowa, zmiany i jej zakończenie.

– Zmiany podczas budowy i dokumenty potrzebne do budowy.
Dokument klasyfikacji projektanta o zmianie nie istotnej – to wpis w projekcie lub załączony opis z rysunkami przez projektanta. Nie zapomnij tego przed złożeniem dokumentów do Nadzoru przez Kierownika Budowy. Bardzo często Inwestorzy i Kierownicy bagatelizują ten dokument, co skutkuje wydłużoną procedują zakończenia budowy.

– Zgłoszenie Zakończenia Budowy
Formalnie zgłoszenia o zakończeniu budowy dokonuje Kierownik Budowy. Najprawdopodobniej będziesz musiał mu pomóc zebrać wszystkie dokumentny do zgłoszenie. W wypadku domów jednorodzinnych organa nadzoru budowlanego nie przyjedzie na obiekt. Ale z pewnością porówna co było w projekcie i co „wybudował” Kierownik Budowy na zakończeniu budowy.
Najczęstszą przyczyną problemów na tym etapie jest nie dopełnienie obowiązku przedłożenia „Dokumentu klasyfikacji projektanta o zmianie nieistotnej”.

– Zgłoszenie od Użytkowania Obiektu Budowlanego
W wypadku domu jednorodzinnego zgłoszenie do użytkowania jest wyłącznie czynnością informacyjną tj. pismo do nadzoru i po 4 tygodniach na tym zamykasz sprawę budowy. Tak się stanie jeżeli wcześniej nie było żadnych „samowoli” lub ciągnącego się postanowienia wynikającego z zakończenia budowy.

Share This