Legalizacja samowoli budowlanej

Samowola budowlana – co to jest i kiedy powstaje ?
Samowola budowlana to stan prawny który określa wykonywanie prac budowlanych które wymagają zgłoszenia organowi lub wymagają pozwolenia na budowę. Inwestorzy doprowadzają do takiego stanu prawnego z kilku podstawowych powodów :
– brak wiedzy budowlanej i wprowadzenie w błąd przez wykonawcę;
– presja czasu, która wg kalkulacji Inwestora jest niższa,tańsza od kosztów legalizacji;
– potrzeba „chwili”, nonszalancja prawna że jakoś to będzie, nikt nie zauważy etc;

Niezależnie od przyczyn z jakich powstała samowola, to o istocie samowoli budowlanej stwierdza stanowisko organu nadzoru budowlanego. Organ ten w formie postanowienia wzywa do przywrócenia stanu pierwotnego terenu, budowy czy budynku. Organ dopuszcza możliwość doprowadzenie samowolnej budowy do stanu legalnego ale wiąże się to z karą legalizacyjną.

Skutki Samowoli budowlanej.

Aby wyjść z etapu samowoli budowlanej, najważniejsze jest oszacowanie jej skutków. Chodzi o to czy samowola nie zamknęła drogi do legalnej legalizacji lub czy koszty legalizacyjne nie przekroczą znacznie kosztów wstępnie szacowanych.

Samowolne wykonanie prac budowlanych np budowy elementów ścian , stropów, ogrodzenie etc ( o budynku mówimy po odbiorze ) może skutkować :

wykonane prace budowlane są niezgodne z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy
Takiej sytuacji prawnej przepisy nie dopuszczają i dlatego z pewnością wcześnie czy powinna nastąpić rozbiórka obiektu budowlanego który stanowi samowolę budowlaną. W takiej sytuacji nie mają znaczenia przepisy dotyczące warunków jakim powinny odpowiadać budynki. Należy tu podkreślić, że takiej sytuacji nie można zalegalizować i nie jest ona podobna do niezgodności z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. Jeżeli jesteś w sytuacji częściowej niezgodności z planem to tę część należy rozebrać i przejść od kolejnego punktu rozważań legalizacyjnych. Bez zgodności z planem miejscowym nie otrzymasz pozwolenia na budowę i każdy organ wyda decyzję negatywną. W tej sprawie ostateczną decyzję będzie podejmować urząd gminy i to tam rozwiej wszelkie wątpliwości co Twoich zamierzeń inwestycyjnych.

wykonane prace budowlane są zgodne z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy
Wszystko co zostało wykonane nie zgodnie z planem musimy przewidzieć do rozbiórki i doprowadzić do zgodności z planem. Jeżeli doprowadziłeś swoją budowę do stanu zgodnego z planem miejscowym to czas na spełnienie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki. W tej sytuacji zawsze będziesz potrzebował pozwolenia na budowę. Zawsze chodzi o to że każda budowa musi być zgłoszona lub mieć pozwolenia na budowę oraz oddanie do użytkowania.

Najprostsze rozwiązanie problemu samowoli budowlanej

Najprościej sprawę rozwiązać to rozebrać samowolę i doprowadzić do stanu pierwotnego. To powinno spowodować odstąpienie organu od kary. … i rozpocząć przygotowanie projektu budowlanego z wystąpieniem o pozwolenie na budowę.

Legalizacja Samowoli Budowlanej – krok po kroku.

Legalizację rozpocznij od kontaktu z architektem który będzie prowadził projekt legalizacyjny, tj występował o pozwolenie na budowę (nowe lub zamienne). Ustal z architektem koszty projektu legalizacyjnego.

Projekt legalizacyjne będzie składał się z :
– ekspertyz lub ekspertyz – z zawartością stwierdzającą spełnienie norm i przepisów dla elementów lub budynku samowoli;
– projekt zmian dostosowania do planu – określający jakie zmiany należy wykonać aby doprowadzić samowolę do zgodności z planem miejscowym;
– projekt zmian dostosowania do warunków technicznych – określający jakie zmiany należy wykonać aby doprowadzić samowolę do zgodności z przepisami i warunkami technicznymi;
– projekt budowlanym dla całego obiektu budowlanego jako całości;

Projekt budowlany tzw legalizacji należy złożyć do pozwolenia na budowę.

Zgłosić budowę, dziennik i „wybudować” nowy obiekt.

Na końcu kierownik budowy zgłasza do do nadzoru budowlanego gotowość do odbioru.

Koszty i zyski legalizacji samowoli budowlanej.

Koszty legalizacji samowoli, która dotyczy zgłoszenia to obecnie od 2500zł do 5000 zł.

Koszty legalizacji samowoli wymagającej pozwolenia na budowę to koszt od 50000zł (w zależności od typu budynku wg tabeli).

Koszty projektu budowlanego razem z ekspertyzą do legalizacji dla budynków typu dom jednorodzinny koszt ok. 4000-8000zł.

Czy zyski powstałe w wyniku czasu zaoszczędzonego na samowoli budowlanej pokryją koszty legalizacyjne ? W moim odczuciu nie będzie warte ponoszenia ryzyka przez Inwestora domu jednorodzinnego… Ale przy inwestycjach z powodu harmonogramu budowy może okazać się rozwiązaniem które zaoszczędzi czasz.

Każde podjęcie decyzji o samowoli radzę dobrze rozważyć czy aby na pewno będzie się kalkulować.

Czy są domy bez pozwolenia na budowę – tj. legalna samowola budowlana?

Wg naszej wiedzy nie ma możliwości budowy obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę. W wypadku legalizacji zawsze kończy się ona pozwoleniem na budowę z oddaniem do użytkowania przy udziale nadzoru budowlanego.

Share This