Legalizacja samowoli budowlanej

Samo­wo­la budow­la­na — co to jest i kie­dy powstaje ?
Samo­wo­la budow­la­na to stan praw­ny któ­ry okre­śla wyko­ny­wa­nie prac budow­la­nych któ­re wyma­ga­ją zgło­sze­nia orga­no­wi lub wyma­ga­ją pozwo­le­nia na budo­wę. Inwe­sto­rzy dopro­wa­dza­ją do takie­go sta­nu praw­ne­go z kil­ku pod­sta­wo­wych powodów :
— brak wie­dzy budow­la­nej i wpro­wa­dze­nie w błąd przez wykonawcę;
— pre­sja cza­su, któ­ra wg kal­ku­la­cji Inwe­sto­ra jest niższa,tańsza od kosz­tów legalizacji;
— potrze­ba “chwi­li”, non­sza­lan­cja praw­na że jakoś to będzie, nikt nie zauwa­ży etc;

Nie­za­leż­nie od przy­czyn z jakich powsta­ła samo­wo­la, to o isto­cie samo­wo­li budow­la­nej stwier­dza sta­no­wi­sko orga­nu nad­zo­ru budow­la­ne­go. Organ ten w for­mie posta­no­wie­nia wzy­wa do przy­wró­ce­nia sta­nu pier­wot­ne­go tere­nu, budo­wy czy budyn­ku. Organ dopusz­cza moż­li­wość dopro­wa­dze­nie samo­wol­nej budo­wy do sta­nu legal­ne­go ale wią­że się to z karą legalizacyjną.

Skutki Samowoli budowlanej.

Aby wyjść z eta­pu samo­wo­li budow­la­nej, naj­waż­niej­sze jest osza­co­wa­nie jej skut­ków. Cho­dzi o to czy samo­wo­la nie zamknę­ła dro­gi do legal­nej lega­li­za­cji lub czy kosz­ty lega­li­za­cyj­ne nie prze­kro­czą znacz­nie kosz­tów wstęp­nie szacowanych.

Samo­wol­ne wyko­na­nie prac budow­la­nych np budo­wy ele­men­tów ścian , stro­pów, ogro­dze­nie etc ( o budyn­ku mówi­my po odbio­rze ) może skutkować :

wyko­na­ne pra­ce budow­la­ne są nie­zgod­ne z pla­nem miej­sco­wym lub decy­zją o warun­kach zabudowy
Takiej sytu­acji praw­nej prze­pi­sy nie dopusz­cza­ją i dla­te­go z pew­no­ścią wcze­śnie czy powin­na nastą­pić roz­biór­ka obiek­tu budow­la­ne­go któ­ry sta­no­wi samo­wo­lę budow­la­ną. W takiej sytu­acji nie mają zna­cze­nia prze­pi­sy doty­czą­ce warun­ków jakim powin­ny odpo­wia­dać budyn­ki. Nale­ży tu pod­kre­ślić, że takiej sytu­acji nie moż­na zale­ga­li­zo­wać i nie jest ona podob­na do nie­zgod­no­ści z roz­po­rzą­dze­niem w spra­wie warun­ków tech­nicz­nych jakim powin­ny odpo­wia­dać budyn­ki. Jeże­li jesteś w sytu­acji czę­ścio­wej nie­zgod­no­ści z pla­nem to tę część nale­ży roze­brać i przejść od kolej­ne­go punk­tu roz­wa­żań lega­li­za­cyj­nych. Bez zgod­no­ści z pla­nem miej­sco­wym nie otrzy­masz pozwo­le­nia na budo­wę i każ­dy organ wyda decy­zję nega­tyw­ną. W tej spra­wie osta­tecz­ną decy­zję będzie podej­mo­wać urząd gmi­ny i to tam roz­wiej wszel­kie wąt­pli­wo­ści co Two­ich zamie­rzeń inwestycyjnych.

wyko­na­ne pra­ce budow­la­ne są zgod­ne z pla­nem miej­sco­wym lub decy­zją o warun­kach zabudowy
Wszyst­ko co zosta­ło wyko­na­ne nie zgod­nie z pla­nem musi­my prze­wi­dzieć do roz­biór­ki i dopro­wa­dzić do zgod­no­ści z pla­nem. Jeże­li dopro­wa­dzi­łeś swo­ją budo­wę do sta­nu zgod­ne­go z pla­nem miej­sco­wym to czas na speł­nie­nie warun­ków tech­nicz­nych jakim powin­ny odpo­wia­dać budyn­ki. W tej sytu­acji zawsze będziesz potrze­bo­wał pozwo­le­nia na budo­wę. Zawsze cho­dzi o to że każ­da budo­wa musi być zgło­szo­na lub mieć pozwo­le­nia na budo­wę oraz odda­nie do użytkowania.

Najprostsze rozwiązanie problemu samowoli budowlanej

Naj­pro­ściej spra­wę roz­wią­zać to roze­brać samo­wo­lę i dopro­wa­dzić do sta­nu pier­wot­ne­go. To powin­no spo­wo­do­wać odstą­pie­nie orga­nu od kary. … i roz­po­cząć przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu budow­la­ne­go z wystą­pie­niem o pozwo­le­nie na budowę.

Legalizacja Samowoli Budowlanej — krok po kroku.

Lega­li­za­cję roz­pocz­nij od kon­tak­tu z archi­tek­tem któ­ry będzie pro­wa­dził pro­jekt lega­li­za­cyj­ny, tj wystę­po­wał o pozwo­le­nie na budo­wę (nowe lub zamien­ne). Ustal z archi­tek­tem kosz­ty pro­jek­tu legalizacyjnego.

Pro­jekt lega­li­za­cyj­ne będzie skła­dał się z :
— eks­per­tyz lub eks­per­tyz — z zawar­to­ścią stwier­dza­ją­cą speł­nie­nie norm i prze­pi­sów dla ele­men­tów lub budyn­ku samowoli;
— pro­jekt zmian dosto­so­wa­nia do pla­nu — okre­śla­ją­cy jakie zmia­ny nale­ży wyko­nać aby dopro­wa­dzić samo­wo­lę do zgod­no­ści z pla­nem miejscowym;
— pro­jekt zmian dosto­so­wa­nia do warun­ków tech­nicz­nych — okre­śla­ją­cy jakie zmia­ny nale­ży wyko­nać aby dopro­wa­dzić samo­wo­lę do zgod­no­ści z prze­pi­sa­mi i warun­ka­mi technicznymi;
— pro­jekt budow­la­nym dla całe­go obiek­tu budow­la­ne­go jako całości;

Pro­jekt budow­la­ny tzw lega­li­za­cji nale­ży zło­żyć do pozwo­le­nia na budowę.

Zgło­sić budo­wę, dzien­nik i “wybu­do­wać” nowy obiekt.

Na koń­cu kie­row­nik budo­wy zgła­sza do do nad­zo­ru budow­la­ne­go goto­wość do odbioru.

Koszty i zyski legalizacji samowoli budowlanej.

Kosz­ty lega­li­za­cji samo­wo­li, któ­ra doty­czy zgło­sze­nia to obec­nie od 2500zł do 5000 zł.

Kosz­ty lega­li­za­cji samo­wo­li wyma­ga­ją­cej pozwo­le­nia na budo­wę to koszt od 50000zł (w zależ­no­ści od typu budyn­ku wg tabeli).

Kosz­ty pro­jek­tu budow­la­ne­go razem z eks­per­ty­zą do lega­li­za­cji dla budyn­ków typu dom jed­no­ro­dzin­ny koszt ok. 4000–8000zł.

Czy zyski powsta­łe w wyni­ku cza­su zaosz­czę­dzo­ne­go na samo­wo­li budow­la­nej pokry­ją kosz­ty lega­li­za­cyj­ne ? W moim odczu­ciu nie będzie war­te pono­sze­nia ryzy­ka przez Inwe­sto­ra domu jed­no­ro­dzin­ne­go… Ale przy inwe­sty­cjach z powo­du har­mo­no­gra­mu budo­wy może oka­zać się roz­wią­za­niem któ­re zaosz­czę­dzi czasz.

Każ­de pod­ję­cie decy­zji o samo­wo­li radzę dobrze roz­wa­żyć czy aby na pew­no będzie się kalkulować.

Czy są domy bez pozwolenia na budowę — tj. legalna samowola budowlana?

Wg naszej wie­dzy nie ma moż­li­wo­ści budo­wy obiek­tu budow­la­ne­go bez pozwo­le­nia na budo­wę. W wypad­ku lega­li­za­cji zawsze koń­czy się ona pozwo­le­niem na budo­wę z odda­niem do użyt­ko­wa­nia przy udzia­le nad­zo­ru budowlanego.

Share This