Co powinien zawierać projekt budowlany i czego Ty potrzebujesz w projekcie ?

Kupi­łeś pro­jekt goto­wy ? Sprawdź czy wszyst­ko dosta­łeś w pro­jek­cie goto­wym ?
Tu tak­że dowiesz się cze­go nie dosta­niesz w pro­jek­cie goto­wym. Na koń­cu poka­że Tobie jakie roz­wią­za­nia są pre­fe­ro­wa­ne w budow­nic­twie tradycyjnym.

Na skró­ty możesz prze­sko­czyć :
- Co w pro­jek­cie goto­wym
- Cze­go nie dosta­niesz w pro­jek­cie goto­wym
- Jakich roz­wią­zań tra­dy­cyj­nych możesz ocze­ki­wać od pro­jek­tu gotowego?

Dokumentacja Projektu Gotowego “Dom Projekty” składa się z 4 egz. i zawiera :

1.Projekt architektoniczny :

opis tech­nicz­ny ( dane licz­bo­we , przy­ję­te roz­wią­za­nia tech­nicz­ne etc ), rzu­ty kon­dy­gna­cji ( rzu­ty pio­no­we kon­dy­gna­cji użyt­ko­wych z uwzględ­nie­niem ścian kon­struk­cyj­nych , dzia­ło­wych, komi­nów scho­dów, sto­lar­ki okien­nej i drzwio­wej, opis pomiesz­czeń oraz wymia­ro­wa­nie, dodat­ko­wo rzut dachu ), prze­kro­je ( rysu­nek rzu­tu pozio­me­go z uwzględ­nie­niem uwar­stwień stro­pów , dachu i pod­ło­gi na grun­cie, z okre­śle­niem wyso­ko­ści oraz infor­ma­cją o ele­men­tach żel­be­to­wych ), ele­wa­cje ( rzu­ty pozio­me ścian zewnętrz­nych budyn­ku z poda­niem kolo­ry­sty­ki) oraz zesta­wie­nie stolarki.

2. Projekt konstrukcji :

opis tech­nicz­ny ( obli­cze­nia sta­tycz­ne oraz dobór tech­no­lo­gi przy­ję­ty do obli­czeń z opi­sem jej), rzut fun­da­men­tów ( rzut i prze­kro­je frag­men­tów), rzut strop ( uwzględ­nie­nie zbro­je­nia z dołu i z góry ), rzut więź­by dacho­wej, wykaz sta­li dla ele­men­tów żel­be­to­wych i drew­na dla kon­struk­cji drewnianych;

3. Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych :

opis tech­nicz­ny ( dane opis tech­no­lo­gi i nie­zbęd­ne obli­cze­nia ) oraz rysun­ki ( sche­ma­ty, tra­sy roz­pro­wa­dze­nia, punk­ty poboru )

4. Projekt wewnętrznych instalacji wodociągowych :

opis tech­nicz­ny ( dane opis tech­no­lo­gi i nie­zbęd­ne obli­cze­nia ) oraz rysun­ki ( sche­ma­ty, tra­sy roz­pro­wa­dze­nia, punk­ty poboru )

5. Projekt wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania :

opis tech­nicz­ny ( dane opis tech­no­lo­gi i nie­zbęd­ne obli­cze­nia ) oraz rysun­ki ( sche­ma­ty, tra­sy roz­pro­wa­dze­nia, punk­ty poboru )

6. Projekt wewnętrznych instalacji gazowych :

opis tech­nicz­ny ( dane opis tech­no­lo­gi i nie­zbęd­ne obli­cze­nia ) oraz rysun­ki ( sche­ma­ty, tra­sy roz­pro­wa­dze­nia, punk­ty poboru )

7. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych :

opis tech­nicz­ny ( dane opis tech­no­lo­gi i nie­zbęd­ne obli­cze­nia ) oraz rysaun­ki ( sche­ma­ty, tra­sy roz­pro­wa­dze­nia, punk­ty poboru )

8. Charakterystyka energetyczna

9. Uprawnienia projektantów

10. Informacja BiOZ

11. Zgoda autorów na zmiany projektu gotowego

Zgo­da doty­czy zmian ścian, okien tak­że tech­no­lo­gii wykonania.

12. Dodatki w zależności od sezonu obserwuj na stronie

Dodat­ki to naj­czę­ściej : tabli­ca na budo­wę, Porad­nik Inwe­sto­ra, Kosz­to­rys /Przedmiar, pali­wo sta­łe, ogrze­wa­nie pod­ło­go­we, zbior­nik na nie­czy­sto­ści, pro­jekt pre­fa­bry­ko­wa­ny dom w tech­no­lo­gi drew­nia­nej, tabli­ca infor­ma­cyj­na, sche­mat wen­ty­la­cji mecha­nicz­nej oraz sche­mat grun­to­we­go wymien­ni­ka cie­pła. “Kom­pen­dium budo­wy domu jed­no­ro­dzin­ne­go” autor arch. M.Nowicki — któ­ry popro­wa­dzi Was krok po kor­ku w pro­ce­sie budowy.

13. Dodatkowo płatne

Pro­jekt wnętrz, łazien­ki, świa­dec­two ener­ge­tycz­ne, Kosz­to­rys do banku

Przed kupnem projektu :

- zrób bilans pomiesz­czeń, określ powierzch­nię pod­sta­wo­wą oraz pomoc­ni­czą;
— określ zapo­trze­bo­wa­nie na miej­sca posto­jo­we ( garaż)
— podej­mij decy­zję czy wybie­rasz dom par­te­ro­wy czy z pod­da­szem
— sprawdź plan miej­sco­wy lub decy­zję o warun­kach zabu­do­wy (pod katem dopuszcz­la­nej ilo­ści kon­dy­gna­cji, kąta dachu wyso­ko­ści kale­ni­cy itp.)
— sprawdź wiel­kość dział­ki (powierzch­nia, wymia­ry zewnętrz­ne)
— zapy­taj o pora­dę pro­fe­sjo­nal­ne­go archi­tek­ta z uprawnieniami

Po kupnie projektu pamiętaj że :

- pro­jekt goto­wy to nie pro­jekt budow­la­ny, dopie­ro upraw­nio­ny archi­tekt doko­na adap­ta­cji pro­jek­tu na Pań­stwa dział­ce.
— nasz pro­jekt to zasad­ni­cza część architk­to­nicz­no-budow­la­na czy­li część któ­ra zosta­nie dosto­so­wa­na do warun­ków miej­sco­wych przed wybra­ne­go przez Was archi­tek­ta;
— pro­jekt budow­la­ny może wyko­nać wyłącz­nie upraw­nio­ny pro­jek­tant danej bran­ży.
— pozwo­le­nie na budo­wę otrzy­ma­cie wyłącz­nie po zło­że­niu wnio­sku o pozwo­le­nie na budo­wę we wła­ści­wym wydzia­le budow­nic­twa ( to zawsze trze­ba usta­lić indy­wi­du­al­nie ); pozwo­le­nie w for­mie decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej będzie wyda­wa­ne do 65 dni plus upra­wo­moc­nie­nie 14 dni liczo­ne od otzry­ma­nia ostat­nie­go potwier­dze­nia wysła­nej do stro­ny postę­po­wa­nia kore­spon­den­cji co w sumie daje ok .90 dni czy­li do 3 mie­się­cy; z naszej prak­ty­ki pozwo­le­nie na budo­wę wyda­ne w ter­mi­nie z upra­wo­moc­nie­niem poni­żej 8 tygo­dni tj 2 mie­się­cy zda­rza się napraw­dę rzad­ko.
— żeby roz­po­cząć budo­wę musisz zare­je­stro­wać dzien­nik budo­wy i zgło­sić do urzę­du oswiad­cze­nie kie­row­ni­ka budo­wy o prze­ję­ciu obo­wiąz­ków.
— czę­sto pozwo­le­nie na budo­wę nie będzie zawie­rać waż­nych ele­men­tów czy­li np pozwo­le­nia na budo­wę przy­łą­cza gazo­we­go, wodo­cią­go­we­go, złą­cza kablo­we­go czy zjaz­du — nie zapo­mnij o uzy­ska­niu wszyst­kich wyma­ga­nych pozwo­leń przed wybu­do­wa­niem domu (ich brak może skut­ko­wać nie ode­bra­niem budyn­ku do użytkowania)

Informacje prawne dotyczące dokumentacji projektu gotowego i użytych pojęć.

Doku­men­ta­cja pro­jek­tu goto­we­go spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie Roz­po­rzą­dze­nia Misni­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w zakre­sie szcze­gó­ło­we­go zakre­su i for­my pro­jek­tu budowlanego.

Uwaga :

Pozwo­le­nie na budo­wę moż­na uzy­skać wyłącz­nie po adap­ta­cji pro­jek­tu i włą­cze­niu go do pro­jek­tu budow­la­ne­go skła­da­ją­ce­go sięz zago­spo­dar­tow­nia dział­ki, pro­jek­tu domu oraz pro­jek­tów przy­łą­czy. Czyn­ność adap­ta­cji pole­ga na dosto­so­wa­niu pro­jek­tu do prze­pi­sów i warun­ków miej­sco­wych przez upraw­nio­ne­go projektanta.

Adap­ta­cji doko­ny­wać może wyłącz­nie pro­jek­tant upraw­nio­ny i w zakres jego pod­sta­wo­wych czyn­no­ści wcho­dzi :
— adap­ta­cja do pla­nu miej­sco­we­go lub decy­zji o warun­kach zabu­do­wy;
— spo­rzą­dze­nie pro­jek­tu na mapie do celów pro­jek­to­wych;
— wpro­wa­dze­niu ewen­tu­al­nych zmian kon­struk­cji wyni­ka­ją­cych z warun­ków obcią­że­niem wia­trem, śnie­giem etc
— wpro­wa­dze­niu ewen­tu­al­nych zmian kon­struk­cji wyni­ka­ją­cych z warun­ków grun­to­wych etc
— zebra­nie wszyst­kich nie­zbęd­nych doku­men­tów;
— prze­ję­cie obo­wiąz­ków pro­jek­tan­ta budo­wy;
oraz dodat­ko­we zmia­ny i wytycz­ne Inwestora.

Auto­rzy pro­jek­tu goto­we­go zezwa­la­ją na naste­pu­ją­ce zmia­ny w pro­jek­tach zaku­pio­nych , Zakres zmian w pro­jek­cie goto­wym nie wyma­ga­ją­cych pisem­nej zgo­dy auto­ra projektu:

- zmia­na obry­su budyn­ku w zakre­sie 5%

- zmia­na wyso­ko­ści pomiesz­czeń w zakre­sie 2,5–3,3m

- zmia­na fun­da­men­tów;
— zmia­na wiel­ko­ści i ilo­ści otwo­rów okien­nych i drzwio­wych;
— zmia­na kąta dachu w prze­dzia­le od 30 do 50 ’
— zmia­ny ścian dzia­ło­wych;
— zmia­ny scho­dów
— zmia­ny tech­no­lo­gi wyko­na­nia
— zmia­ny ogrze­wa­nia i insta­la­cji
Powyż­sza bez­płat­na zgo­da dołą­cza­na jest do projektu.

Zgo­dy na zmia­ny w pro­jek­cie wyda­wa­ne są bezpłatnie.

Kosz­to­ry­so­wa war­tość budo­wy domu to sza­cun­ko­we kosz­ty wybu­do­wa­nia budyn­ku. Koszt jest prze­mno­żo­ny przez wska­xnik ceno­wy zł/m2 przez metr kwa­drat z powierzch­nia­mi gara­żu i tech­nicz­ny­mi. Wszyst­kie ceny poda­no net­to bez vat i zało­żo­no wyko­na­nie prze fir­my budow­la­ne. Nie poda­no kosz­tów jakie wyni­ka­ją z pod­pi­sa­nia jed­nej umo­wy z gene­ral­nym wyko­naw­cą. Dla­te­go nale­ży pamię­tać o tym że jest koniecz­ne zaan­ga­zo­wa­nie Inwe­sto­ra w prces budo­wy , cze­go nie ma przy gene­ral­nym wyko­naw­cy. Dane szcun­ko­we mogą róż­nić się od kosz­to­ry­su , a tak­że na prze­strze­ni mie­cię­cy a tym bar­dziej roku dwuch co czę­sto się zda­rza tj czas od pro­jek­tu do zamknię­cia budo­wy. Zasad­ni­cze kosz­ty zosta­ły podzie­lo­ne na 2 eta­py budo­wy :
Stan suro­wy zamknię­ty :
‑robo­ty ziem­ne
— ścia­ny nośne
— stro­py, słu­py, komi­ny
— kon­struk­cja dachu
— okna, drzwi zewnętrz­ne
Stan wykończ­ny :
— ele­wa­cja
— scho­dy wewnętrz­ne
— ścian­ki dzia­ło­we, tyn­ki, posadz­ki
— malo­wa­nie , okła­dzi­ny, posadz­ki
— drzwi
— insty­ala­cje co, woda, ście­ko­wa, gazo­wa, elektryczna ,

Powierzch­nia mieszkalna/użytkowa — powierzch­nia pomiesz­czeń miesz­kal­nych w świe­tle ścian, kory­ta­rzy ale bez kla­tek scho­do­wych, czy­li ta prze­strzeń któ­rą moż­na nazwać miesz­kal­ną. Wg nor­my któ­ra obo­wią­zu­je powierzch­nię scho­dów nale­ży zali­czyć do powierzch­ni ruchu dla­te­go nie jest ona uwzględ­nio­na w tej.

Powierzch­nia gara­żu — powierzch­nia wyłącz­nie gra­żu któ­ry jest budyn­kiem czę­ścią budyn­ku któ­ry jest ogrzewany.

Powierzch­ni posadz­ki miesz­kań — wszyst­ko po obry­sie posa­dzek , ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w wypad­ku pomiesz­czeń pod­da­szy kie­dy wiel­kość posa­dzek nie zawsze będzie mia­ła zna­cze­nie uży­to­we ale z pew­no­ścią jako powierzch­nia dodat­ko­wa do ogrze­wa­nia i wybudowania.

Powierzch­nia zabu­do­wy — rzut budyn­ku bez jego ele­men­tów wszyst­kich kon­dy­gna­cji na teren,

Kuba­tu­ra — dzie­li­my na kuba­tu­rę pomieszczń oraz kuba­tu­rę budynku

Wiel­kość budyn­ku — okre­śle­nie na potrze­by dopa­so­wa­nia budyn­ku do dział­ki, przy­ję­to mak­szy­mal­ny obrys budyn­ku w zewnętrz­nym świe­tle wykoń­czo­nych murów. Aby dopa­so­wać do dział­ki nale­ży znać szcze­gó­ło­we infor­ma­cje z pla­nu miej­sco­we­go lub decy­zji o warun­kach zabudowy.

Wyso­kość budyn­ku — od pozio­mu wej­ścia do budyn­ku na naj­wyż­szej czę­ści dachu

Ściank kolan­ko­wa — od pozio­mu posadz­ki do góry wieńca

Kąt dachu — kąt zawar­ty mię­dzy pozio­mem a poła­cią dachu.

Tech­no­lo­gie w pro­jek­cie — wszyst­kie roz­wią­za­nia moż­na sto­so­wać zamien­nie. Oczy­wi­ście Inwe­stor z pro­jek­tan­tem adap­ta­cji może doko­nać kolej­nych zmian, któ­re będą dla nie­go najkorzystniejsze.

lp Tech­no­lo­gia Tech­no­lo­gia tradycyjna Tech­no­lo­gia Energooszczędna Tech­no­lo­gi Pasywna
1 prze­gro­da zewnętrz­ne­część konstrukcyjna zasto­so­wa­li­śmy ścia­ny gr.24/25cm- blocz­ki silikatowe

- blocz­ki gazobetonowe

- blocz­ki wapienno-piaskowe

- blocz­ki keramzytobetonowe

zasto­so­wa­li­śmy ścia­ny gr.24/25cm- blocz­ki silikatowe

- blocz­ki gazobetonowe

- blocz­ki wapienno-piaskowe

- blocz­ki keramzytobetonowe

- ścian izo­lo­wa­na ter­micz­nie od fun­da­men­tów blocz­ka­mi izolacyjmnymi

zasto­so­wa­li­śmy ścia­ny gr.24/25cm- blocz­ki silikatowe

- blocz­ki gazobetonowe

- blocz­ki wapienno-piaskowe

- ścian izo­lo­wa­na ter­micz­nie od fun­da­men­tów blocz­ka­mi izolacyjmnymi

3 ele­wa­cja - cokół okła­dzi­ny scien­ne, pod­mrów­ki- ele­wa­cja tyn­ki mine­ral­ne, silikonowe

- okła­dzi­ny deskowanie,

2 stro­py Teri­va / żel­be­to­wy, dla domó par­te­ro­wych patrz kon­struk­cja dachu Teri­va / żel­be­to­wy, dla domó par­te­ro­wych patrz kon­struk­cja dachu Teri­va / żel­be­to­wy, dla domó par­te­ro­wych patrz kon­struk­cja dachu
3 dach kon­struk­cja i pokrycie - kon­struk­cja drew­nia­na z sufi­tem pod­wie­sza­nym płyt g‑k
— pokry­cie dachów­ka cemen­to­wa , cera­micz­na lub blachodachówka
4 ścia­ny wewnętrzne - ścia­ny nośne — jak ścia­ny zewnętrz­ne
— dzia­ło­we w sys­te­mie szkie­le­to­wym g‑k
ścia­ny nośne — jak ścia­ny zewnętrz­ne
— dzia­ło­we w sys­te­mie szkie­le­to­wym g‑k
- ścia­ny nośne — jak ścia­ny zewnętrz­ne
— dzia­ło­we w sys­te­mie szkie­le­to­wym g‑k
5 scho­dy - scho­dy drewniane
6 prze­gro­da zewnętrz­ne­izo­la­cja termiczna - ścia­na zew. sty­ro­pian gr. 14cm - ścia­na zew. sty­ro­pian gr. 20cm - ścia­na zew. sty­ro­pian gr. 30cm
7 insta­la­cje grzewcze - kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny,
— grzejniki
- kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny
— grzejniki
- kocioł gazo­wy kon­den­sa­cyj­ny
— grzej­ni­ki
— grun­to­wy wymien­nik
— rekuperator
8 insta­la­cje elektryczne ogrze­wa­nie pod­ło­go­we ( łazienki ) ogrze­wa­nie pod­ło­go­we ( łazienki ) ogrze­wa­nie pod­ło­go­we ( łazien­ki )
oświe­tle­nie energooszczędne
9 komin i kominek muro­wa­ne pre­fa­bry­ko­wa­ne nie zale­ca­ne
10 sto­lar­ka okien­na i drzwiowa - okna pcv, drew­nia­ne
— okan poła­cio­we ( tak­że z mozli­wo­ścią wyła­zu)
— drzwi zewnętrz­ne
— drzwi wewnętrz­ne
— brama/y garażowa/e
- okna o obni­żo­nym U
— okna poła­cio­we
— drzwi zewnętrz­ne
— bra­ma garażowa
- okna pcv o naj­niż­szym U dostęp­ne na ryn­ku
— drzwi zewnetrz­ne
— bra­my garażowe
Share This