Słownik Budowlany Online — czyli A,B,C … budowlane i podstawowe definicje.

A,B,C … budow­la­ne skie­ro­wa­ne jest głów­nie do Cie­bie, któ­ry po raz pierw­szy reali­zu­je lub przy­go­to­wu­je swo­ją inwe­sty­cję budow­la­ną. Nie ma zna­cze­nia czy przy­go­to­wu­jesz budo­wę domu jed­no­ro­dzin­ne­go czy budy­nek biu­ro­wy z halą maga­zy­no­wą. Zawsze będziesz potrze­bo­wał pod­sta­wo­wej wie­dzy w zakre­sie nazew­nic­twa sto­so­wa­ne­go na budo­wie i w urzę­dzie. Bez tego nie będziesz rozu­miał o czym roz­ma­wia archi­tekt, kie­row­nik budo­wy i robotnicy.

Mam nadzie­ję, że lek­tu­ra pomo­że Tobie prze­brnąć “krok po kro­ku” cały pro­ces budo­wy domu jednorodzinnego.

Przed roz­po­czę­ciem wła­ści­wej lek­tu­ry zapo­znaj się ze słow­nic­twem uży­wa­nym w budownictwie.

Pojęcia z zakresu wiedzy o materiałach budowlanych

Spadek

Spa­dek to pochy­le­nie tere­nu, dachu tara­su etc. Pochy­le­nie naj­czę­ściej poda­wa­ne w stop­niach, nato­miast “na budo­wie” oraz spe­cja­li­ści uży­wa­ją pro­cen­tów. Uży­wa­nie ozna­czeń spad­ków w pro­cen­tach łatwo zmie­rzyć i okre­ślić oraz spraw­dzić i w tere­nie, i w pomiesz­cze­niu bez spe­cjal­nych przy­rzą­dów , wyłącz­nie taśmą lub linij­ką. Okre­śle­nie spad­ku w pro­cen­tach to wyso­kość okre­ślo­na jako pro­cent dłu­go­ści. Ina­czej mówiąc 15% to na dłu­go­ści 100cm wyso­kość 15cm ( 15% ), na dłu­go­ści 150cm 22,5cm (15%). Dla kąta 100% kąt w stop­niach 45′ itd.

Spocznik

Spo­cznik to część scho­dów któ­ra sta­no­wi pół­po­ziom mię­dzy kondygnacjami.

Poziom

Poziom to okre­śle­nie wyso­kość wzglę­dem jakie­goś zera. Roz­róż­niam dwa typy pozio­mów : bez­względ­ny, względ­ny. W budow­nic­twie poziom bez­względ­ny to ten któ­ry jest okre­ślo­ny wzglę­dem morza, dla­te­go okre­śle­nie +96,0 ozna­cza, że ele­ment znaj­du­je 96 metrów nad pozio­mem morza. Ozna­cze­nie bez­względ­ne uży­wa­ne jest do ozna­czeń zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu. Poziom względ­ny uży­wa­ny do ozna­czeń lokal­nych budyn­ku. Poziom względ­ny jego począ­tek czy­li +/-0,00 usta­la się na pozio­mie posadz­ki wykoń­czo­nej par­te­ru budynku.

Poziomica

Pozio­mi­ca to przy­rząd do mie­rze­nia pozio­mu lub jego ozna­cza­nie. Naj­czę­ściej jako pozio­mi­cy sto­su­je się linij­kę z bań­ką wody i powie­trzem lub dłu­ga ela­stycz­na rur­ka pcv zakoń­czo­na szkla­ny­mi men­zur­ka­mi z ozna­cze­niem miary.

Gestorzy mediów

Gestor to przed­się­bior­stwa dostar­cza­ją­ce róż­ne­go rodza­ju media np gesto­rem ener­gii elek­trycz­nej jest zakład ener­ge­tycz­ny, gesto­rem wodo­cią­gów jest przed­się­bior­stwo wodo­cią­go­we itd Sło­wo media uży­te tu w kon­tek­ście dostar­cza­nia jakiejś usłu­gi i nie koniecz­nie tele­wi­zyj­ne­go sygnału:)

Obiekt malej architektury

Mała archi­tek­tu­ra to obiek­ty budow­la­ne, dla­te­go dokład­ną defi­ni­cję naj­le­piej prze­czy­tać z pra­wa budow­la­ne­go. Gene­ral­nie nie wpły­wa­ją one na pozwo­le­nie na budo­wę poza sytu­acją kie­dy znaj­du­ją się na tere­nie lub bez­po­śred­nio przy­le­ga­ją do tere­nów publicznych.

Podciąg

Pod­ciąg to pozio­my ele­ment kon­struk­cji budyn­ku roz­par­ty mię­dzy dwie­ma pod­po­ra­mi, a na nim leży/ą stropy.

Treger

Tre­ger to dwu­te­ow­nik w żar­go­nie sta­rej daty budowlańców.

Siding

Siding to okre­śle­nie na pane­le zewnętrz­ne naj­czę­ściej pcv.

Nosek / kapinos

Kapi­nos to zakoń­cze­nie wysta­ją­cej pły­ty, gzym­su. Dobrze wyko­na­ny nosek/kapinos nie będzie powo­do­wał zacie­ka­nia wody po ścia­nie lub pły­cie od spodu, a woda gra­wi­ta­cyj­nie będzie kapać z zakoń­cze­nia czy­li noska.

Max

Maks to pustak ceramiczny.

Więźba

Więź­ba dacho­wa to układ kon­struk­cji drew­na, two­rzą­cy układ nośny dachu.

Ława i stopnie kominiarskie

Ława i stop­nie komi­niar­skie to układ ele­men­tów sta­lo­wych po któ­rych moż­na poru­szać się po dachu aby dotrzeć naj­czę­ściej do komina.

Rynna i rura spustowa

Ryn­na i rura spu­sto­wa to ele­men­ty odpro­wa­dze­nia wód opa­do­wych z dachu. Ryn­na jest pozio­ma ze spad­kiem w kie­run­ku wpu­stów, a rura pio­no­wy ele­ment od wpu­stu dacho­we­go do rzy­ga­cza lub do stud­ni deszczowej.

Ościeżnica

Oścież­ni­ca to wymiar naj­więk­szy zewnętrz­ny sto­lar­ki, zawsze mniej­szy od ościeży.

Ościeża

Oście­ża to wymiar otwo­ru w murze, prze­zna­czo­ne­go do osa­dze­nia stolarki.

Dach kopertowy, dwuspadowy

Dach koper­to­wy to nazew­nic­two dachów jest umow­ne. Nie ma ofi­cjal­ne­go nazew­nic­twem poza okre­śle­nia­mi powszech­nie zasły­sza­ny­mi lub róż­ny­mi defi­ni­cja­mi w inter­ne­cie. Koper­to­wy to dach czte­ro­spa­do­wy, bez kale­ni­cy a z jed­nym punk­tem naj­wyż­szym dachu. Dach dwu­spa­do­wy to dwie poła­cie połą­czo­ne jed­ną kalenicą.

Suchy tynk g‑k, g‑k-i, g‑k-f

ścian­ki gip­so­we to potocz­ne nazwy dla sys­te­mów płyt gip­so­wych tzw gip­so-kar­to­no­wych i ich prze­zna­cze­nie izo­la­cyj­ne wil­go­cio­we oraz prze­ciw­o­gnio­we czy­li “fire”.

Wieniec

Wie­niec to ele­ment w ścia­nach oka­la­ją­cy cały budy­nek na każ­dej kon­dy­gna­cji. Cza­sa­mi będzie to waż­niej­szy ele­ment niż słup w budyn­ku czy ścia­na, szcze­gól­nie na ostat­niej kondygnacji.

Słup

Słup to ele­ment pio­no­wy kon­struk­cji na któ­rym pod­par­ty jest strop.

Chudy beton

Chu­dy beton to ina­czej “mlecz­ko” beto­no­we, któ­re sto­su­je się jako pod­kład wyrów­naw­czy np pod fun­da­men­ty czy pły­ty posadzkowe.

Podkład betonowy

Pod­kład beto­no­wy to nazwa na tzw chu­dzia­ka patrz wyżej.

Stopa

Sto­pa to ele­ment dol­ny koń­czą­cy ele­ment słu­pa. Sto­pa to fun­da­ment słu­pa opar­ta na gruncie.

Ława

Ława to głów­na część na któ­rej sto­ją ścia­ny budynku.

Ekofiber

Eko­fi­ber to eko­lo­gicz­ny mate­riał izo­lu­ją­cy z ceulozy.

Fibrobeton

Fibro beton to beton ze zbro­je­niem rozproszonym.

Strop stalowy

Strop sta­lo­wy to strop w któ­rym ele­men­ta­mi nośny­mi są ele­men­ty stalowe.

Strop stalowo-drewniany

Strop sta­lo­wo-drew­nia­ny to strop mie­sza­ny gdzie ele­men­ty nośne to pod­cią­gi sta­lo­we, a wypeł­nie­nie i posadz­ka drewniana.

Strop kanałowy

Strop kana­ło­wy to strop z pre­fa­bry­ko­wa­nych płyt kana­ło­wych, obec­nie odcho­dzi się od takich rozwiązań.

Strop filigran

Strop fili­gran to płyt­ka stro­po­wa sto­so­wa­na jako sza­lu­nek tra­co­ny pod pły­tę żelbetową.

Technologia tradycyjna

Tech­no­lo­gi tra­dy­cyj­na to okre­śle­nie na tzw roz­wią­za­nia, któ­re są sto­so­wa­ne od lat i naj­bar­dziej spraw­dzo­ne w naszym regio­nie. Roz­wią­za­nia te to : ścia­ny kon­struk­cyj­ne muro­wa­ne z bloczków/pustaków na ławach żel­be­to­wych, strop beto­no­wy z pusta­ków lub żel­be­to­wy całość zakoń­czo­na “cięż­ką” więź­bą dacho­wą pod dachów­kę betonową.

Technologia murowana

Tech­no­lo­gia muro­wa­nia to okre­śle­nie na muro­wa­nie ścian z blocz­ków lub pustaków.

Technologia szkieletowa

Tech­no­lo­gia szkie­le­to­wa to roz­wią­za­nia na szkie­le­cie gęsto roz­miesz­czo­nym któ­ry sta­no­wi kon­struk­cję ścian. Roz­róż­nia­my szkie­le­ty drew­nia­ne i sta­lo­we. O szkie­le­cie żel­be­to­wym mówi­my dla kon­struk­cji słu­po­wo ryglo­wej ale nie w kon­tek­ście domów jednorodzinnych.

Stan Zero

Stan zero to wyko­na­ny budy­nek do pozio­mu +/-0,00, a tak napraw­dę do pozio­mu kon­struk­cji posadz­ki posadz­ki ( czy­li minus gru­bość posadz­ki i izo­la­cji ). Wyko­na­nie tego eta­pu to wyko­na­ne fun­da­men­ty, ścia­ny fun­da­men­to­we, strop lub podbudowa.konstrukcja posadz­ki par­te­ru bez warstw wykoń­cze­nio­wych jak wylew­ka. Zakres prac to :
— wykop i fun­da­men­ty z izo­la­cją budyn­ku;
— zasy­pa­nie wyko­pu zaizo­lo­wa­nych ścian fun­da­men­to­wych i przy­go­to­wa­ne prze­pu­sty przy­łą­czy oraz utwar­dze­nie tere­nu wyko­pu;
— wypro­wa­dze­nie do pio­nów insta­la­cji kana­li­za­cyj­nej w grun­cie pod pod­ło­gą wraz z ponow­nym utwar­dze­niem grun­tu nad rura­mi;
— wyko­na­nie pod posadz­ką insta­la­cji jak np grun­to­we­go wymien­ni­ka cie­pła, kana­łów powie­trza do pale­ni­ska w komin­ku itp;
— zala­nie utwar­dzo­ne­go grun­tu beto­nem pod­kła­do­wym tzw. chu­dzia­kiem ewen­tu­al­nie wyko­na­nie stro­pu jeże­li jest piw­ni­ca lub pły­ta fun­da­men­to­wa dla roz­wią­za­nia z płytą;

Stan Surowy Otwarty

Stan suro­wy otwar­ty to faza budo­wy budyn­ku z wymu­ro­wa­ny­mi ścia­na­mi nośny­mi oraz komi­na­mi, stro­pem nad par­te­rem, scho­da­mi wewnętrz­ny­mi (żel­be­to­wy­mi) oraz więź­bą i pokry­ciem dachu. Brak drzwi, okien, wyle­wek i ścia­nek dzia­ło­wych. Do cza­su zamknię­cia otwo­rów sto­lar­ką otwo­ry zamy­ka się deskowaniem.

Stan Surowy Zamknięty

Stan suro­wy zamknię­ty to faza budo­wy budyn­ku ze sto­lar­ką zewnętrz­ną, a do zakoń­cze­nia zosta­ją ewen­tu­al­ne pra­ce ele­wa­cyj­ne oraz pra­ce wykończeniowe.

Pojęcia i słownictwo opisujące budynek

Powierzchnia zabudowy

Powierzch­nia zabu­do­wy to powierzch­nia obry­su budyn­ku na wszyst­kich kon­dy­gna­cjach rzu­co­na na teren, szcze­gó­ły w normie.

Szerokość x głębokość domu

to wymia­ry pro­sto­ką­ta jaki zaj­mu­je dom z uwzględ­nie­niem ścian i okła­dzin. Sze­ro­kość to mniej­szy wymiar.Ta wiel­kość przy­da się do spraw­dza­nie loka­li­za­cji i miej­sca na działce.

Wielkość działki pod dom

w prak­ty­ce bez wie­dzy facho­wej nie jesteś w sta­nie okre­ślić czy budy­nek się zmie­ści na dział­ce czy też nie. Wpływ na wiel­kość dział­ki mają takie czyn­ni­ki jak : plan miejscowy/decyzja o warun­kach zabu­do­wy, prze­zna­cze­nie dzia­łek sąsied­nich, zacie­nia­nie, ścia­ny budyn­ku, wiel­kość dział­ki, dostęp do dro­gi publicz­nej etc.

Powierzchnia całkowita

to powierzch­nia po zewnętrz­nym obry­sie wszyst­kich kon­dy­gna­cji tj. ich suma, oczy­wi­ście moż­na mówić np o powierzch­ni cał­ko­wi­tej danej kon­dy­gna­cji (np par­te­ru), szcze­gó­ły w normie.

Powierzchnia netto

to powierzch­nia ta to suma wszyst­kich powierzch­ni, któ­re są w budyn­ku ( Pow. net­to = Pow. cał­ko­wi­ta — Pow. kon­struk­cji ), szcze­gó­ły w normie.

Powierzchnia mieszkalna

to poję­cie typo­we dla umów cywil­nych czy­li okre­śle­nie to co stro­ny razem uzgod­ni­ły a nie to co w prze­pi­sach. Dla­te­go nie ma jasnej defi­ni­cji, nato­miast poja­wia się ona w róż­nych opra­co­wa­niach i umo­wach cywil­nych. Dla­te­go jej zna­cze­nie znaj­dzie­my zawsze róż­ne w zależ­no­ści od kon­tek­stu. W prze­pi­sach znaj­dziesz takie okre­śle­nia jak budy­nek miesz­kal­ny, pomiesz­cze­nie miesz­kal­ne czy lokal loka­lu mieszkalny.

Powierzchnia użytkowa

Powierzch­nia prze­zna­czo­na do celu zwią­za­ne­go z prze­zna­cze­niem budyn­ku, szcze­gó­ły w normie.

Powierzchnia ruchu

to powierzch­nia prze­zna­czo­na do komu­ni­ka­cji w budyn­ku. Czę­sto rodza­jem nie­do­mó­wie­nia sta­no­wią wewnętrz­ny bieg scho­do­wy w loka­lu miesz­kal­nym czy w budyn­ku jed­no­ro­dzin­nym. Wg mnie powierzch­nię scho­dów nie nale­ży wli­czać do powierzch­ni loka­lu czy budyn­ku — na obu kon­dy­gna­cjach ( mam na myśli jedy­ne lub pierw­sze któ­re łączą kon­dy­gna­cje ). Nale­ży taką powierzch­nię wydzie­lić jako ruchu, ponie­waż jest ona nie­zbęd­na dla komu­ni­ka­cji a nigdy nie może stać się powierzch­nią zasad­ni­czo prze­zna­czo­ną do użyt­ko­wa­nia. Dodat­ko­wo uwa­żam, że wli­cza­nie scho­dów do powierzch­ni użyt­ko­wej miesz­ka­nia, domu nie powin­no mieć miej­sca, ponie­waż prze­strzeń scho­dów jest tra­co­na dwa razy poprzez otwór w stro­pie pię­tra i zabu­do­wę nimi. Nato­miast powierzch­nię pod scho­da­mi nale­ży jak naj­bar­dziej wli­czać do powierzch­ni użyt­ko­wej. Szcze­gó­ły doty­czą­ce defi­ni­cji znaj­du­ją się normie.

Powierzchnia usługowa

Powierzch­nia usłu­go­wa to ta któ­rą zaj­mu­ją urzą­dze­nia tech­nicz­ne, lub inne podob­ne jak np win­da , komi­ny etc . Szcze­gó­ły doty­czą­ce defi­ni­cji znaj­du­ją się normie.

Kubatura netto

to kuba­tu­ra prze­strze­ni pomiesz­czeń, ten wskaź­nik jest potrzeb­ny do infor­ma­cji o ogrzewaniu.

Kubatura brutto

to kuba­tu­ra budyn­ku, ina­czej mówiąc jaką prze­strzeń zaj­mu­je budy­nek, może­my mówić o kuba­tu­rze pod­ziem­nej i nadziemnej.

Kondygnacja

to prze­strzeń mię­dzy stro­pa­mi i roz­róż­nia­my, roz­róż­nia­my kon­dy­gna­cje pod­ziem­ne i nad­ziem­ne. Przez lata skom­pli­ko­wa­no defi­ni­cję kon­dy­gna­cji pod­ziem­nej i kon­dy­gna­cji nad­ziem­nej. Pozo­sta­wiam bez komen­tarz tę defi­ni­cję, dla­te­go jeże­li masz mieć budy­nek pod­ziem­ny zawsze zapy­taj u archi­tek­ta lub/i w urzę­dzie czy będziesz mógł zre­ali­zo­wać piw­ni­cę. Tak aby nie oka­za­ło się że two­ja piw­ni­ca to par­ter mimo, że kon­dy­gna­cja będzie zasy­pa­na z każ­dej stro­ny, co na koń­cu może skut­ko­wać za dużą ilo­ścią kon­dy­gna­cji co nie pokry­je się z zapi­sa­mi planu/decyzji.

Powierzchnia Zabudowy

powierzch­nia zabu­do­wy to zrzu­to­wa­ny obrys zewnętrz­ny-nad­ziem­nych  budyn­ku na teren działki.

 
Share This