Wybór projekt gotowego.

 

Jakie decy­zje trze­ba pod­jąć na tym eta­pie pro­jek­tu goto­we­go, a któ­re na eta­pie pro­jek­tu adap­ta­cji ? Decy­zję co do wybo­ru pro­jek­tu goto­we­go doku­nuj z upraw­nio­nym archi­tek­tem, pamię­taj że osta­te­czy wybór będzie zale­żeć od pro­jek­tan­ta adap­ta­cji do warun­ków miejscowych.

Wytyczne w zakresie funkcji i kosztorysu

Jeże­li posia­dasz hamo­nor­gram wstęp­ny, o któ­rym tyle pisli­smy w rodzia­le 2 możesz przejść do lek­tu­ry dalej. Jeże­li nie jeste­śmy w posia­da­niu dział­ki pole­ca­my prze­czy­tać roz­dział 2 a jeże­li ją masz a nie­masz bilan­su to tak­że wróć do roz­dzią­łu 2. Nato­miast jeże­li już posia­da­my dział­kę i bilans i prze­czy­ta­ne wcze­sniej­sze roz­dzia­ły to zaora­sza­my do lek­tu­ry dalej.

Na poczat­ku zapa­mię­taj że to co wybie­rzesz prze­ło­ży się na budo­wę i kosz­ty z tym zwią­za­ne. Dla­te­go wybór bo spodo­bał się Tobie np. łazien­ka o powierzch­ni 12,0 m² w domu 100,0 m² to jeże­li nie masz “nad­zwy­czaj­nych potrzeb” jest irra­cjo­nal­ne zaje­cie 12% powierzch­ni na funk­cję łazien­ki. Dla­te­go pamię­taj żeby odno­sić do cało­ści powierzch­ni domu co da Tobie obraz bar­dziej obiek­tyw­ny niż się spo­dzie­wasz. W pro­jek­cie wszyst­ko moż­na prze­pro­jek­to­wać ale czy za wszyst­ko będziesz chciał zapła­cić w cza­sie budo­wy ? Oczy­wi­ście nie mozna demo­ni­zo­wać pro­ble­mów, ale zby two­je wybo­ry były racjo­nal­ne słu­chaj archi­tek­ta któ­ry będzie doko­ny­wa­ła adaptacji.

Czę­sto do pro­jek­tu goto­we­go dosta­niesz kosz­to­rys, cza­sem coś na kształt kosz­to­ry­su, a cza­sem sam przed­miar ilo­ścio­wy pod­sta­wo­wych mate­ria­łów. Nale­ży pamię­tać, że jeże­li będziesz posił­ko­wał się kre­dy­tem bank zarzą­da kosz­to­ry­su pod­pi­sa­ne­go przez pro­jek­tan­ta. Pro­jek­tant będzie posił­ko­wał się kosztorysem/przedmiarem z pro­jek­tu goto­we­go oraz infor­ma­cja­mi od Cie­bie. Dla­te­go przyj­rzyj się dokład­nie i co ozna­cza cena w kosz­to­ry­sie a co będzie koniecz­ne do doda­nia z bra­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z uwa­run­ko­wań miej­sco­wych, wykoń­cze­nia domu oraz czy wyce­na sca­lo­na nie pomi­ja powierzch­ni. W szcze­gól­nej sytu­acji może być tak że koszt wybu­do­wa­nia domu będzie 250 000 zł koszt przy­łą­czy 50 000 zł a pra­ce wykoń­cze­nio­we oklej­ne 100 000zł oraz dodat­ki ele­wa­cyj­ne 50 000zł co spo­wo­du­je zwięk­sze­nie kosz­tów do pier­wot­nych wyli­czeń o pra­wie 100%.
Ten etap roz­wa­żań wstep­nych jest waż­ny bo jak na tym eta­pie pod­jmiesz wła­sci­we kro­ki to resz­tę przej­dziesz jak po maśle ponie­waż zmie­ścisz się z budże­tem. Doat­ko­wo wszyst­ko zapla­nu­jesz zgod­nie z har­mo­no­gra­mem, bez nad­zwy­czaj­nych nie­spo­dzia­nej. Mimo wie­dzy i zaan­ga­żo­wa­nia innych ludzi nic nie zasta­pi two­jej czuj­no­ści na tym eta­pie. NIe ozna­cza to że nie będziesz mógł doko­ny­wać póź­niej ale naj­czę­ściej spo­wo­du­ją kolej­ne wydatki.

 

Wielkość domu i jego funkcja na działce

Wiel­kość

Koncepcyjne zagospodarowanie terenu

Naj­waż­niej­sze co powin­no wami kie­ro­wać przy wybo­rze pro­jek­tu to:

- Wile­kość dział­ki i jej ukszta­ło­to­wa­nie wraz kie­run­ka­mi świa­ta, dojaz­dem etc
— Wiel­kośc domu tj. gaba­ryt sze­ro­kość i głę­bo­kość zabu­do­wy. W tym miej­scu przy­po­mi­na­my że odle­gło­ści mini­mal­ne od gra­nic dział­ki budow­la­nej to zasad­ni­czo 4,0m. Odle­głośc od gra­ni­cy dział­ki dro­go­wej wg zgod­nie z prze­pi­sa­mi lub wg wyma­gań zarząd­cy dro­gi — naj­czę­ściej 6,0m. Odle­gło­ści mniej­sze niż4,0 i 6,0 m muszą mieć potwier­dze­nie w prze­pi­sach i speł­niać warun­ki pla­nu miej­sco­we­go lub decy­zji o warun. zabud.
— Prze­gląd pla­nu miej­sco­we­go i jego wyma­gań to nie­zbęd­na lek­tu­ra szcze­gól­nie doty­czy to kar­ty terenu.

Przed wybo­rem pro­jek­tu, nale­ży się zasta­no­wić jakie są nasze fak­tycz­ne potrze­by miesz­ka­nio­we. Roz­kład funk­cjo­nal­ny powi­ni­ne być dosto­so­wa­ny do sche­ma­tu funk­cjo­no­wa­nia rodzi­ny, któ­ra bedzie w nim miesz­ka­ła. Wygląd zewnętrz­ny budyn­ku też jest istot­ny, ale też jest prost­szy do ewen­tu­al­nych mody­fi­ka­cji w prze­ci­wień­stwie do póź­niej­szych zmian w ukła­dzie funk­cjo­nal­nym domu. Klient pla­nu­ja­cy budo­wę domu powie­nien znać swój budżet (nale­ży przy­jąć dodat­ko­we kil­ka pro­cent zapa­su), uwa­run­ko­wa­nia dział­ki któ­rą zamie­rza zabu­do­wać ( wyni­ka­ją­ce z decy­zji o warun­kach zabu­do­wy lub pla­nu miej­sco­we­go), potrze­by funk­cjo­nal­ne rodzi­ny mają­cej w przy­szło­ści miesz­kać w nowym domu. Ewen­tu­al­ne zmia­ny i popraw­ki nale­ży uwzględ­nić w pro­ce­sie pro­jek­to­wym ( na eta­pie adap­ta­cji pro­jek­tu) ponie­waż póź­niej­sze zmia­ny są o wie­le bar­dziej kosztowne.

Elementy budynku wpływające na koszt.

Budowa

 

Ukształtowanie terenu i piwnica -

Jeże­li masz dział­ke któ­ra nie jest skar­pą lub ma inne spe­cy­ficz­ne wyma­ga­nia tere­no­we, powierzch­nio­we zre­zy­gnuj z piw­ni­cy. Koszt wybu­do­wa­nia piw­ni­cy w nakła­dła­dzie fian­so­wym na 1 metr kwa­dra­to­wy nie­wie­le róż­nie się od powierzch­ni nor­mal­nej użyt­ko­wej. Więc za piw­ni­cę zapła­cisz tyle samo co za nor­mal­ną kody­gna­cję a dodat­kow będziesz miał pro­blem z doświe­tle­niem jej. Potrze­bu­jesz wię­cej powierzch­ni ? Decy­duj się na pod­da­sze użyt­ko­we wyko­rzy­stasz strop nad par­te­rem i doświe­tlisz pomieszczenia.

- Bryła budynku i funkcja -

zwar­ta bry­ła budyn­ku to mniej­sza powierzch­nia ścian i dachu co poten­cjal­nie mniej­sze kosz­ty reali­za­cji i ogrze­wa­nia przy­szłe­go domu. Domy prze­kom­bi­no­wa­ne to dodat­ko­we kosz­ty reali­za­cyj­ne i eks­plo­ata­cyj­ne, dla­te­go jeże­li nie sta­wiasz rezy­den­cji wybie­raj roz­sąd­nie. Od stro­ny pól­noc­nej loka­li­zuj­my pomiesz­cze­nia któ­re nie wyma­ga­ją dużej ilo­ści cie­pła do ogrze­wa­nia jak, gara­że, kotłow­nia, spiżarnie.

- Technologia realizacji budowy -

W pro­jek­tach pro­po­nu­je­my roz­wią­za­nia spraw­dzo­ne w tzw. tech­no­lo­gi tra­dy­cyj­nej. Oczy­wi­ście wol­no zmie­niać dowol­nie roz­wią­za­nia w pro­jek­cie zgod­nie z tym co akcep­tu­je pro­jek­tant. Nato­miast pamię­taj­cie że nowe tech­no­lo­gie czę­sto bez ugrun­to­wa­nej prak­ty­ki poka­zu­ją pazu­ry w naszej szer­ko­ści geo­gra­ficz­nej. Naj­nie­zbez­piecz­niej­sze w naszym kli­ma­cie to cią­głe sko­ki punkt rosy ska­czą­ce tem­pa­re­tu­ry mię­dzy dodat­ni­mi i ujem­ny­mi któ­re powo­du­ją skra­pla­nie wody. NIe poró­nuj­cie swo­ich roz­wią­zań z skan­dy­na­wi. Tam zima wcho­dzi raz i raz wychdzi, a u nas przez 20 lat nie było jed­nej zimy z jed­ną tem­pe­ra­tu­ją ujem­ną tyl­ko w cza­sie zimy docho­dzi do 20–30 poważ­ny­mi sko­ka­mi temperatur.

- Instalacje -

kosz­ty insta­la­cji czę­so róż­nią się kil­ku­krot­nie, dla­te­go war­to prze­li­czyć tzw amor­ty­za­cję po ilu latach zwró­ci się róż­ni­ca w cenie, czy po 5–10 lat cza­sem 15–20 nie trze­ba będzie doko­nać cał­ko­wi­tej wymiany.

Eksploatacja

- Bryła -

ską­pli­ko­wa­na bry­ła będzie zacho­wy­wać się jak rada­tor czy­li im więk­sza powierzch­nia ele­men­tów zewnętrz­nych tym dom ma wiek­szą powierzch­nię odda­wa­nie cie­pła, a tym samym szyb­ciej ochła­dza się zimą.

- Przeszklenia -

radzi­my sto­so­wa­nie ich w miej­scach gdzie jest to nie­zbęd­ne z powo­du funk­cji czy­li głów­nie jako doświe­tle­nie poko­ju dzien­ne­go i naj­le­piej od stro­ny połu­dnio­wej. W lecie taka loka­li­za­cja przy­spo­rzy nam wie­le pro­ble­mów z powo­du duże­go nagrza­nia dla­te­go war­to zamon­to­wać jako mini­mum role­ty lub markizy.

- Technologie -

- Wentylacja -

- Enegooszczędność -

insta­la­cje dodat­ko­we jak pom­pa cie­pła, sola­ry , płaszcz kom­ni­ko­wy wspo­mo­gą obni­ża­nie kosz­tów zwią­za­nych z ogrze­wa­niem. Gene­ral­nie w każ­dym domu moż­na zapro­jek­to­wać roz­wią­za­nia ener­go­osz­częd­ne. Naj­waż­niej­sze są głów­ne ele­men­ty tj. czy znaj­dzie się kuba­tu­ra pod dane roz­ią­za­nie dla­te­go war­to głów­ne ele­men­ty wstęp­nie roz­mie­ścić na eta­pie adap­ta­cji. Wg nas roz­wią­za­nia na eta­pie pro­jek­tu goto­we­go to za wcze­śnie, ponie­waż Naj­czę­ściej kuba­tu­ra tych urzą­dzeń nie wpły­wa na budy­nek a na zago­spo­da­ro­wa­nie terenu.

Energooszczędność i wpływ na projekt.

Ener­go­osz­częd­ność to przede wszyst­kim niż­sze kosz­ty ogrze­wa­nia. W tej czę­sci opi­szę naj­waż­niej­sze czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na co jest waż­ne i jak wpły­wa na pro­jekt. Obec­nie wyścig pro­du­cen­tów, prze­pi­sów pra­wa , rekla­my mody etc na życie eko i zwią­za­ne z nim czę­sto dopła­ty z UE poprzez gmi­ny powo­du­ją że chwi­lo­we decy­zje mogą odbyć się na eta­pie budo­wy a nie przy­go­to­wań. Mało jest rze­czy nie prze­wi­dy­wal­nych jak wła­śniue roz­wią­za­nia insta­la­cji, dobo­ru okien izo­la­cji, mate­ria­łow i para­me­trów ich na eta­pie budo­wy dla Inwe­sto­ra domu jed­no­ror­dzin­ne­goi. Jed­ną ze zmian któ­rą będziesz chciał wpro­wa­dzać to wsdzyst­ko co doy­czy eks­plo­ata­cji czy­li opłat doty­czą­cych ener­go­osz­częd­no­ści. Obec­nie to tak zmie­nia­ją­ce się tren­dy i roz­wią­za­nia tech­nicz­ne że nie spo­sób jed­no­znacz­nei okre­ślić w co tak napraw­dę inwe­sto­wać. Tak, bo chy­ba nikt nie chce powie­dzieć że inwe­sty­cja na 20 lat to pew­ny inte­re­es, szcze­gól­nie że oto­cze­ie tak szy­bo się zmie­nia. Sam pod­cho­dzę z rezer­wą oglą­da­jąc roz­wią­za­nia któ­re wcho­dzi­ły przez ostat­nie 20 lat. — powierzch­nia prze­szkleń tj. prze­górd o innych współ­czyn­ni­kach niż zwy­kłe ścia­ny; — orie­nat­cja wzglę­dem stron świa­ta; Obec­nie domy któ­re budu­je się posia­da­ją stan­dardt od 20kWh/m2rok do 150kWh/m2 rok gdzie im mniej ener­gi rocz­nie zuży­wa­my tym mniej­sze kosz­ty utrzy­ma­nia metra kwa­dra­to­we­go. Ale nie­za­po­mi­naj­my że jeże­li wybu­du­je­my dom z dodat­ko­wy­mi metra­mi sze­ścien­ny­miu do ogrze­nia to zapła­ci­my na eta­pie reali­za­cji ale tak­że na eta­pie ksplo­ata­cji, gbla­te­go naj­wa­zniej­sza jest była budyn­ku. Jak widać koszt ogrze­wa­nia może róż­nić się sied­mio­krot­nie ale czy to mało czy dużo. Sza­cun­ko­wo może­my podać że obec­nie róż­ni­ca w cenie przy ogrze­wa­niu gazem ziem­nym domu 150 m² będzie ok,. 7000zł na korzyść domu 50w/m2 w stso­un­ku do 150W/m2. Więc bio­rąc pod uwa­gę 20 lat użyt­ko­wa­nia da to kwo­tę 140 000 zł czy nakła­dy na oszczęd­no­ści będą niż­sze to to z pew­no­ścią będą opła­cal­ne na prze­strze­ni lat. Ale pom­pa cie­pła da oszczęd­no­ści rzę­du 5000zł i zysk 100 000zł czy­li nakła­dy nie powin­ny prze­kro­czyć tej sumy. Waż­na jest cał­ko­wi­ta kal­ku­la­cja ze szcze­gól­nym zwró­ce­niem na cał­ko­wi­tą kuba­tu­rę ogrze­wa­ną przy­szłe­go domu.
Z pew­no­ścią war­to budo­wać w spo­sób ener­go­osz­częd­ny, ale moim dza­niem w spo­sób tzw. ogra­ni­czo­ne­go zaufa­nia. Bo nie każ­de roz­wią­za­nie będzie naj­lep­sze dla nas. Aby­śmy mogli uzy­skać budy­nek oszczęd­ny ener­ge­tycz­nie jego zapo­trze­bo­wa­nie na ener­gię powin­no być miniej­sze niż 80 kWh/m2rok.

- bry­ła budyn­ku i kie­run­ki świata

- kształt budyn­ku oraz funk­cje w nim wzgle­dem stron świata

- izo­la­cja ter­micz­na prze­gód budowlanych

- gru­bość i jakość izo­la­cji ter­micz­nej w ścia­nach, dachu i podłodze
— gru­bość i jakość izo­la­cji ter­micz­nej w dachu i podłodze
— gru­bość i jakość izo­la­cji ter­micz­nej w podłodze
— sto­so­wa­nie sto­lar­ki okien­nej i drzwiowej
— współ­czy­nik A/V czy­li juba­tu­ra do powierzchni

- mini­ma­li­za­cja most­ków termicznych

- roz­wią­za­nie ścian fun­da­men­to­wych i łącze­nia z gruntem
— moco­wa­nie drzwi okien z mura­mi zewnętrznymi,
— bal­ko­ny ze spe­cjal­ny­mi łącze­nia­mi konstrukcji,

- cen­tral­ne ogrze­wa­nie i cie­pła woda użytkowa

- nowo­cze­sne kotły grzew­cze kon­den­sa­cyj­ne z zamknię­tą komo­rą spalania
— kolek­to­ry słoneczne

- wen­ty­la­cja

- odzysk cie­płe­go powie­trza do ogrza­nia sświe­że­go tj. reku­pe­ra­cja powie­trza w budyn­ku. naj­mniej­sze oru­ro­wa­nie to 120mm zbior­cze docho­dzą­ce do 250mm

- inte­li­gent­ny dom

- Jeże­li wszyst­kie ele­men­ty elek­trycz­ne domu pode­pnie­my do wspól­nej cen­tra­li ste­ro­wa­ia to może­my uzy­skać oszczęd­no­ści na racjo­nal­nym prze­łą­cza­niu urzą­dzeń i oszczęd­no­ści na ener­gi elek­try­acz­nej, poczy­na­jąc od kotła koń­cząć na bra­mie wjazdowej.

- opty­ma­li­za­cja kosztów

waż­ne aby zawsze prze­li­czyć po jakim cza­sie poten­cjal­ny nakład się zwró­ci i oce­nić jego realność.

Wybieramy projekt.

Wybór pro­jek­tu

Share This