Zakres projektu budowlanego

oraz dokumenty urzędowe Inwestora

Doku­men­ty Inwe­sto­ra to pro­jek­ty, mapy, uzgod­nie­nia, warun­ki, rachun­ki etc — cała masa papier­ków w któ­re obro­śniesz budu­jąc dom. Pod­po­wie­my Tobie jak upo­rząd­ko­wać te doku­men­ty. Dowiesz się rów­nież co zawie­ra pro­jekt budow­la­ny, gdzie w nim zawar­ty jest pro­jekt goto­wy. Jed­no­cze­śnie będziesz wie­dział co powi­nien przy­go­to­wać Pro­jek­tant Adap­ta­cji Pro­jek­tu Goto­we­go. Spis doku­men­ta­cji domu pozwo­li Tobie na kon­tro­lę aktu­al­ne­go sta­nu for­mal­no-praw­ne­go aktu­al­ne­go sta­nu pro­jek­tu i budo­wy. Pamię­taj, że w tych realiach praw­nych taki spis doku­men­tów nigdy się nie koń­czy i zale­ży od szcze­gó­ło­wej sytu­acji danej budowy.

Z powo­du orga­ni­za­cyj­ne­go war­to podzie­lić doku­men­ty na trzy gru­py :
— doku­men­ty urzę­do­we — to warun­ki tech­nicz­ne, posta­no­wie­nia, mate­ria­ły wyj­ścio­we,
— doku­men­ty Inwe­sto­ra — to umo­wy, decy­zje, praw­ne zobo­wią­za­nia,
— pro­jekt budow­la­ny — to decy­zja o pozwo­le­niu na budo­wę wraz z załącznikami.

Podział jest umow­ny, Ty powi­nie­neś segre­go­wać wg two­jej spe­cy­fi­ki budowy.

Dokumenty urzędowe

Doku­men­ty Urzę­do­we to wszyst­kie wnio­ski, posta­no­wie­nia, kore­spon­den­cja z urzę­da­mi, opra­co­wa­nia, uzgod­nie­nia potrzeb­ne do uzy­ska­nia decy­zji, umów etc ina­czej mówiąc doku­men­ty wstęp­ne, przy­go­to­waw­cze. Bez tych doku­men­tów nie uzy­skasz pozwo­le­nie na budo­wę, umo­wy na dosta­wę mediów etc. Naj­waż­niej­sze doku­men­ty urzę­do­we to :

Dokument własności akt notarialny i wypis sądowy

Akt nota­rial­ny naj­waż­niej­szy doku­ment zwią­za­ny z wła­sno­ścią nie­ru­cho­mo­ści, zawsze miej jakąś kopię przy­da się do wszel­kich wnio­sków o warun­ki tech­nicz­ne. Akt nota­rial­ny i jego kopie otrzy­masz od nota­riu­sza któ­ry spo­rzą­dzał akt nota­rial­ny, a wypis sądo­wy z wydzia­łu ksiąg wie­czy­stych sądu.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Wyrys z map­ką kupisz w wydzia­le geo­de­zji gmi­ny. Powi­nie­neś mieć pod ręką sto­sow­ną kopię do załą­cza­nia do wnio­sków o warun­ki tech­nicz­ne. Z tych doku­men­tów dowiesz się jak wyglą­da prze­bieg gra­nic nie­ru­cho­mo­ści, a cza­sem prze­zna­cze­nie sąsied­nich dzia­łek i kto jest właścicielem.

Mapa do celów informacyjnych

Mapy infor­ma­cyj­ne znaj­du­ją się w wydzia­le geo­de­zji gmi­ny. przy­da się jeże­li nie masz mapy do celów pro­jek­to­wych. War­to kupić map­kę infor­ma­cyj­ną cho­ciaż­by bo moż­na na niej okre­ślić jaki zakres ma być mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych

Taką mapę może przy­go­to­wać wyłącz­nie upraw­nio­ny geo­de­ta, któ­ry ma obo­wią­zek uzgod­nić pomia­ry z wydzia­łem geo­de­zji gmi­ny. Zakres mapy do celów pro­jek­to­wych zawsze musi być więk­szy od przed­mio­to­wej dział­ki. Jeże­li pla­nu­jesz dłuż­szy odci­nek przy­łą­cza lub sie­ci zasta­nów się czy nie war­to zamó­wić jed­nej mapy. Waż­ność mapy przyj­mu­je się oko­ło 1 roku. Nato­miast prak­ty­ka poka­zu­je, że jeże­li nastą­pi inwe­sty­cja w pobli­żu naszej to może się oka­zać że nasza mapa jest nie aktu­al­na. Dla­te­go po zaku­pie mapy śpiesz­my się z przy­go­to­wa­niem pro­jek­tu aby mapa była mapa była aktu­al­na na czas skła­da­nia do Z.U.D.iP.

Badania geotechniczne gruntu

Bada­ni przy­go­tu­je wam upraw­nio­ny geo­log. Zazwy­czaj trzy odwier­ty pod dom jed­no­ro­dzin­ny są wystar­cza­ją­ce. Nato­miast jeże­li warun­ki grun­to­we są trud­ne odwier­tów może być wie­cej i głęb­sze niż standardowe.

Warunki techniczne dostarczenia energii elektrycznej

Wnio­sek dosta­niesz na stro­nie www zakła­du ener­ge­tycz­ne­go, ale wypeł­nie­nie jego zrób­cie z projektantem.

Warunki techniczne dostarczenia wody

Wnio­sek dosta­niesz w sie­dzi­bie lub na stro­nie www zakła­du ener­ge­tycz­ne­go, ale wypeł­nie­nie jego zrób­cie z projektantem.

Warunki techniczne dostarczenia gazu

Wnio­sek dosta­niesz w sie­dzi­bie lub na stro­nie www zakła­du ener­ge­tycz­ne­go, ale wypeł­nie­nie jego zrób­cie z projektantem.

Warunki techniczne odbioru ścieków bytowych

Wnio­sek w sie­dzi­bie lub dosta­niesz na stro­nie www zakła­du ener­ge­tycz­ne­go, ale wypeł­nie­nie jego zrób­cie z projektantem.

Warunki techniczne odbioru wód deszczowych

Wnio­sek dosta­niesz na stro­nie www zakła­du ener­ge­tycz­ne­go, ale wypeł­nie­nie jego zrób­cie z projektantem.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Oświad­cze­nie o posia­da­nym pra­wie dys­po­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią na cele budow­la­ne;- Wnio­sek o zgło­sze­niu do Użytkowania.

Dokumenty Inwestora

Do gru­py tych doku­men­tów zakwa­li­fi­ko­wa­łem doku­men­ty mają­cy natu­rę zobo­wią­zań cywil­no-praw­nych oraz wła­sne doku­men­ty i notatki :

Umowa na dostawy energii elektrycznej

Zakład ener­ge­tycz­ny wzór umo­wy dołą­cza do warun­ków tech­nicz­nych. Umo­wę na dosta­wy ener­gii pod­pi­szesz dopie­ro po pozwo­le­niu na budo­wę (wcze­śniej nie ma potrze­by żebyś podpisywał ).

Umowa na dostarczenie wody

Zakład wodo­cią­go­wy wzór umo­wy dołą­cza do warun­ków tech­nicz­nych. Umo­wę na dosta­wę wody pod­pi­szesz dopie­ro po pozwo­le­niu na budo­wę (wcze­śniej nie ma potrze­by żebyś podpisywał ).

Umo­wa na dosta­wy gazu

Zakład gazow­ni­czy wzór umo­wy dołą­cza do warun­ków tech­nicz­nych. Umo­wę na dosta­wę gazu pod­pi­szesz dopie­ro po pozwo­le­niu na budo­wę (wcze­śniej nie ma potrze­by żebyś podpisywał ).

Pozwo­le­nie na budowę

Decy­zja o pzow­le­niu na budo­wę to doku­ment gwa­ran­tu­ją­cy nam legal­ność budowy.

Pozwolenie na budowę

Oświad­cze­nie o posia­da­nym pra­wie dys­po­no­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią na cele budow­la­ne;- Wnio­sek o zgłosz

Umowa z wykonawcą

Umo­wa i gwa­ran­cja na wyko­na­ne roboty.

Kosztorys i harmonogram

Umo­wa i gwa­ran­cja na wyko­na­ne roboty.

Oferty wykonawców

ofer­ty wyko­naw­ców i producentów

Projekt Budowlany

Pro­jekt Budow­la­ny to pro­jekt przy­go­to­wa­ny zgod­nie z usta­wą pra­wo budow­la­ne przez oso­bę upraw­nio­ną. W skład pro­jek­tu budow­la­ne­go wchodzi :

tom 1 Projektu Zagospodarowania Terenu ( Wykonuje w całości od początku projektant adaptacji )

Zago­spo­da­ro­wa­nie Tere­nu w ska­li 1:500 wraz z Opi­sie do zago­spo­da­ro­wa­nia Terenu

Pro­jek­ty Bran­żo­we — Przy­łą­cza, Sie­ci, Szam­bo etc

Załącz­ni­ki do Pro­jek­tu Budowlanego

upraw­nie­nia pro­jek­tan­tów adap­ta­cji ( kopie );
aktu­al­ne doku­men­ty z izb zawo­do­wych pro­jek­tan­tów;
BiOZ — link do roz­po­rzą­dze­nia http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031201126 ;

tom 2 Projekt Architektoniczno — Budowlany ( Projekt Gotowy z informacjami projektanta adoptacji )

Pro­jekt Goto­wy ( z nanie­sio­ny­mi infor­ma­cja­mi doty­czą­cy­mi adaptacji )

Pro­jekt Archi­tek­to­nicz­ny ( opis oraz rzu­ty budyn­ku, przekroje )

Pro­jekt Kon­struk­cji (opis oraz wyciąg z obli­czeń konstrukcji)

Pro­jekt Insta­la­cji ( opis oraz rzu­ty z instalacjami )

Pro­jekt insta­la­cji elek­trycz­nych
Pro­jekt insta­la­cji wodo­cią­go­wych i sani­tar­nych
Pro­jekt insta­la­cji grzew­czej
Pro­jekt insta­la­cji gazo­wej
Cha­rak­te­ry­sty­ka energetyczna

Doku­men­ty dodatkowe

Upraw­nie­nia pro­jek­tan­tów pro­jek­tu goto­we­go ( kopie )

Zgo­da na wpro­wa­dza­nie zmian w pro­jek­cie przez pro­jek­tan­ta adaptacji

Część Pro­jek­tan­ta Adap­ta­cji ( jeże­li jest koniecz­na z powo­dów zmian w pro­jek­cie gotowym )

Share This