Polityka Prywatności Cookies

Jakie definicje są zawarte w Informacji / Regulaminie strony ?

Admi­ni­stra­tor — to Arka­diusz Zubo­wicz świad­czą­cy usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną z prze­cho­wy­wa­niem i uzy­ski­wa­niem dostę­pu do infor­ma­cji z urzą­dzeń Użytkownika. .

Cookies — to infor­ma­cje cyfro­we, czy­li głów­nie nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we, wczy­ty­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne przez urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka korzy­sta­ją­ce­go ze stron inter­ne­to­wych Serwisu.

Cookies Admi­ni­stra­to­ra — to Cookies jakie zamiesz­cza Admi­ni­stra­tor w celu świad­cze­nia usłu­gi przez nie­go dro­ga elek­tro­nicz­ną za pomo­cą Serwisu.

Cookies Zewnętrz­ne — to Cookies umiesz­czo­ne przez part­ne­rów Admi­ni­stra­to­ra, za pomo­cą stro­ny inter­ne­to­wej Serwisu.

Ser­wis — to stro­na inter­ne­to­wa i/lub apli­ka­cja pro­wa­dzo­na przez Admi­ni­stra­to­ra jako ser­wis inter­ne­to­wy w dome­nie http://dom-projekty.pl

Urzą­dze­nie — to urzą­dze­nie cyfro­we za pomo­cą któ­re­go Użyt­kow­nik korzy­sta z dostę­pu do Serwisu.

Użyt­kow­nik — to pod­miot któ­ry zgod­nie z niniej­szą Infor­ma­cją i prze­pi­sa­mi pra­wa mogą być świad­czo­ne usłu­gi dro­gą elek­tro­nicz­ną i/lub z któ­rym mogą być zawar­te Umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elektroniczną.

Jakie rodzaje Cookies wykorzystuje strona ?

Admi­ni­stra­tor sto­su­je bez­piecz­ne Cookies dla Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ka. Dro­gą Cookies nie jest moż­li­we prze­do­sta­nie się do Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka wiru­sów lub inne­go nie­chcia­ne­go opro­gra­mo­wa­nia tak­że zło­śli­we­go. Pli­ki te pozwa­la­ją na iden­ty­fi­ka­cję opro­gra­mo­wa­nia Użyt­kow­ni­ka i dosto­so­wa­nie Ser­wi­su dla Użyt­kow­ni­ków. Cookies naj­czę­ściej zawie­ra­ją nazwę dome­ny i czas prze­cho­wy­wa­nia w Urządzeniu.

Admi­ni­stra­tor korzy­sta z Cookies sesji. Cookies sesji prze­cho­wy­wa­ne są w Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka i pozo­sta­ją w nim do cza­su zakoń­cze­nia sesji prze­glą­dar­ki. Infor­ma­cje po sesji są trwa­le usu­wa­ne z pamię­ci Urzą­dze­nia. Cookies sesyj­ny nie pobie­ra jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych lub innych infor­ma­cji pouf­nych z Urzą­dze­nia Użytkownika.

Dodat­ko­wo Admi­ni­stra­tor korzy­sta ze sta­łych Cookies. Sta­łe Cookies prze­cho­wy­wa­ne są w Urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka do cza­su ska­so­wa­nia ich. Wyłączenie/ zakoń­cze­nie dzia­ła­nia prze­glą­dar­ki nie powo­du­je usu­nię­cia pli­ków Cookies z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Mecha­ni­zmy unie­moż­li­wia pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych oso­bo­wych lub innych pouf­nych z Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość ogra­ni­cze­nia lub wyłą­cze­nia dostę­pu do pli­ków Urzą­dze­nia. Ograniczenie/wyłączenie cookies pozwo­li na korzy­sta­nie z ser­wi­su ale bez funk­cji któ­re wyma­ga­ją tych cookies z powo­dów natu­ry informatycznej.

Jak wykorzystywane są Cookies ?

1) Administrator korzysta z Własnych Cookies do następujących celów:

- Konfiguracja Serwisu i dostosowanie w zakresie :

- zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych wg pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka i opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia z Serwisu.

- roz­po­zna­nia Urzą­dze­nia Użyt­kow­ni­ka, jego loka­li­za­cję i spo­sób wyświe­tle­nia stro­ny inter­ne­to­wej wraz z dosto­so­wa­niem do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;

- zapa­mię­ta­nia usta­wień i per­so­na­li­za­cji Użyt­kow­ni­ka takich jak np. wybór języ­ka, regio­nu pocho­dze­nia Użyt­kow­ni­ka, histo­ria odwie­dza­nych stron Ser­wi­su w celu reko­men­da­cji treści;

- dobo­ru wiel­ko­ści czcion­ki, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej etc

- Uwierzytelnienia Użytkownika w trakcie sesji w Serwisie

Po zalo­go­wa­niu Użyt­kow­nik Ser­wi­su mając otwar­tą sesję nie musi na każ­dej pod­stro­nie wpi­sy­wać login i hasło;

Kon­fi­gu­ra­cja funk­cji Ser­wi­su wraz z wery­fi­ka­cją auten­tycz­no­ści sesji przeglądarki,

Wydaj­ność i opty­ma­li­za­cja usług świad­czo­nych dro­gą elektroniczną.

- Wykonania procesów niezbędnych dla funkcjonalności stron internetowych

Dosto­so­wa­nie zawar­to­ści stron Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka i opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia z Ser­wi­su. Pli­ki te potra­fią roz­po­znać Urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka i odpo­wied­nio wyświe­tlać stro­ny inter­ne­to­we wg indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Obsłu­ga pro­gra­mu part­ner­skie­go z wery­fi­ka­cją źró­deł prze­kie­ro­wa­nia Użyt­kow­ni­ka na stro­nach Serwisu.

- Zapisywania lokalizacji użytkownik

Kon­fi­gu­ra­cja funk­cji Ser­wi­su z dostar­cze­niem infor­ma­cji do Użyt­kow­ni­ka z jego lokalizacją.

- Analiz, badań oraz informacji o oglądalności

Przy­go­to­wy­wa­nie ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją w ulep­sza­niu serwisu.

- Usług reklam

 Dosto­so­wa­nie Ser­wi­su do reklam i usług firm trzecich.

- Bezpieczeństwo i niezawodność Serwisu.

2) Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne do :

- Pre­zen­to­wa­nie tre­ści w Ser­wi­sie, któ­re są pobie­ra­ne z zewnętrz­nych serwisów.

- Zbie­ra­nia ano­ni­mo­wych danych sta­ty­stycz­nych za pomo­cą pro­gra­mów dostar­czo­nych przez Google Ana­ly­tics — admi­ni­stra­tor Google inc w USA oraz Awstat- admi­ni­stra­tor Serveradmin.pl S.C. w Warszawie.

- Rekla­ma dosto­so­wa­na do Użyt­kow­ni­ka z wyko­rzy­sta­niem opro­gra­mo­wa­nia cyfro­we­go Google AdSens — admi­ni­stra­tor Google inc. w USA.

- Zalo­go­wa­nie się do ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych Face­bo­ok, Google+ Lin­ke­dIn, Twetter.

- Funk­cja inte­rak­tyw­ne­go popu­la­ry­za­cji ser­wi­su za pomo­cą stron spo­łecz­no­ścio­wych twit­ter, plus.google.com, facebook.com, linkedin.

- Opi­nii i pre­zen­to­wa­nie ich w ser­wi­sach zewnętrz­nych plus.google.com, opinie.pl

- Funk­cji zewnętrz­nych za pośred­nic­twem Ser­wi­su jak skype.com

Jakie są możliwości określania warunków przechowywania i/lub uzyskiwania plików Cookies?

 Użyt­kow­nik samo­dziel­nie zawsze może zmie­nić usta­wie­nia pli­ków Cookies z okre­śle­niem warun­ków prze­cho­wy­wa­nia oraz dostę­pu do Urzą­dzeń Użyt­kow­ni­ka. Zmian tych może doko­ny­wać za pomo­cą prze­glą­dar­ki lub kon­fi­gu­ra­cji usłu­gi ser­wi­su. Usta­wić moż­na auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków Cookies w prze­glą­dar­ce lub infor­mo­wać o każ­dym korzy­sta­niu z pli­ku Cookies Urzą­dze­nie. Szcze­gó­ły pro­szę szu­kać w prze­glą­dar­ce Użytkownika.

W każ­dej chwi­li Użyt­kow­nik może wyczy­ścić pli­ki Cookies za pomo­cą prze­glą­dar­ki któ­rej używa.

Funk­cjo­nal­ność ser­wi­su może być ogra­ni­czo­na w wypad­ku ogra­ni­cze­nia dzia­ła­nia pli­ków Cookies.

Dzię­ku­ję za Two­je zaufanie !

Arka­diusz Zubowicz

wła­ści­ciel dom-projekty.pl

Share This