Projektowanie i wizualizacja elewacji — docieplenie budynku

Czy szu­kasz archi­tek­ta, któ­ry zapro­jek­tu­je ele­wa­cję Two­je­go domu ?
Potrze­bu­jesz wizu­ali­za­cji domu, gara­żu, wia­ty, tara­su lub zago­spo­da­ro­wa­nia ogrodu ?

Wybudowałeś dom i nie masz pomysłu na elewację.

Naj­częst­szy pro­blem “domów gotowych/typowych” to, że wizu­ali­za­cja z pro­jek­tu nie odpo­wia­da temu co wybu­do­wa­no. Dru­gi pro­blem este­ty­ki domu jed­no­ro­dzin­ne­go to duża ilo­ści prze­ró­bek w trak­cie budo­wy oraz “dłu­gi czas budowy”.

Jeże­li już wiesz, że Twój dom wyma­ga napra­wy este­tycz­nej, to czas na reflek­sję. Wiec że zda­nie się na “este­ty­kę” fir­my budow­la­nej, któ­ra dobie­rze far­by do ele­wa­cji oraz wyło­ży Tobie taras sza­rą kost­ką beto­no­wą, to “dro­ga donikąd”.

Większość ludzi postrzega dom jako elewację, ogród i taras.

Nie­ste­ty, Klien­ci skar­żą się, że kupu­jąc pro­jekt goto­wy sku­pia­ją się na wybo­rze wizu­ali­za­cji, a nie na roz­wią­za­niu skąd zdo­być pie­nią­dze aby wybu­do­wać dom któ­ry będzie wyglą­dał jak z obraz­ka wizu­ali­za­cji. Obec­nie na ryn­ku panu­je moda “wycze­sa­ne wizu­ali­za­cje”, któ­re pre­zen­tu­ją : prze­szko­lo­ne ścia­ny w naj­droż­szych sys­te­mach alu­mi­nio­wych, eko­lo­gicz­ne dachy mon­to­wa­ne indy­wi­du­al­nie, drew­no ele­wa­cyj­ne odpor­ne na wodę i słoń­ce, kamie­nie, granity.

Czy “ekipa budowlana” lub “rodzina” rozwiążą problem ładnej elewacji ?

Nie raz widzia­łem i sły­sza­łem jak eki­pa budow­la­na powie­dzia­ła “dobie­rze­my kolor i jakoś się doga­da­my”.
Czy Ty na pew­no chcesz następ­ne 20–30 lat miesz­kać w domu, któ­ry zapro­jek­to­wa­ła “eki­pa budowlana” ?

Kolo­ry­sty­kę dobrać może rów­nież ktoś z rodzi­ny, prze­cież każ­dy zna się na kolo­rach i jak wybu­do­wać ład­ny taras z drew­na.
Czy jesteś pew­ny, że “ktoś” z rodzi­ny dobie­rze wła­ści­we kolo­ry ele­wa­cji, okła­dzin, wymy­śli kształt tara­su.
Jeże­li tak myślisz, to eks­pe­ry­men­tuj, a człon­ka rodzi­ny namów, aby został architektem.

Od architekta z doświadczeniem dostaniesz estetyczne rozwiązanie Twojej elewacji.

Sta­ną­łeś przed pro­ble­mem, roz­wią­za­nia ele­wa­cji, aby Twój dom nie stra­szył oko­li­cy i był byle jaki, dla­te­go sko­rzy­staj z pro­fe­sjo­nal­ne­go archi­tek­ta z upraw­nie­nia­mi i wie­lo­let­nim doświadczeniem.

Okres środ­ka roku to naj­niż­sze ceny, któ­re może­my zaofe­ro­wać, po waka­cjach ceny powin­ny być wyż­sze.
Dla­te­go war­to pod­jąć teraz decy­zję co do zaku­pu projektu.

Uwa­ga : Każ­dy pro­jekt wyma­ga pod­pi­sa­nia zle­ce­nia, a ceny koń­co­we będą zale­ża­ły od loka­li­za­cji wodo­cią­gu na tere­nie gmi­ny. Poda­ne ceny są cena­mi przy­kła­do­wy­mi, tj cena­mi net­to, do któ­rych nale­ży doli­czyć vat.

To co mamy dla Cie­bie to Wizu­ali­za­cję / Pro­jekt Ele­wa­cji, dzię­ki któ­re­mu bez pro­ble­mów wska­żesz eki­pie budow­la­nej, jak mają wykoń­czyć Twój dom.

Standardowy Projekt / Wizualizacja Elewacji zawiera :

 • pro­jekt — opis + rysunki
 • uzgod­nie­nie z zarząd­cą sie­ci wodociągowej
 • uzgod­nie­nia dodat­ko­we w urzędach
 • reje­stra­cję Geodezji
 • doku­ment zgło­sze­nia do pozwo­le­nia na budowę

Dzięki projektowi zyskujesz :

 • pro­jekt, któ­ry zosta­nie uzgod­nio­ny i bez­piecz­nie będziesz mógł korzy­stać z wody wodo­cią­go­wej, bez pro­ble­mów odbioru,
 • pozbę­dziesz się wąt­pli­wo­ści czy pro­jekt przy­go­tu­ją wła­ści­wi projektanci
 • jeże­li potrze­bu­jesz krót­kich ter­mi­nów, dosta­niesz naj­krót­sze z możliwych,

ale to nie wszystko

Dodat­ko­wo mamy dla Ciebie :

 • pakiet pro­jek­to­wy z uzgod­nie­niem Geo­de­zji w Pań­stwo­wym Zaso­bie sta­ra nazwa ZUD
 • uzgod­nie­nie koli­zji z inny­mi sie­cia­mi i właścicielami
 • obsłu­ga doku­men­tów i przy­go­to­wa­nie ich do Two­je­go podpisu

Jeżeli zamówisz Projekt przez internet, bez użycia telefonu dostaniesz obniżkę ceny o 10%.

Nie zapo­mnij, że przed usta­le­niem ceny pro­jek­tu Nie Dzwo­nić. Nie dziw się tej for­mu­le, ponie­waż każ­da każ­da roz­mo­wa tele­fo­nicz­na to czas, któ­ry “kosz­tu­je” naszych Klientów.

Masz wątpliwości, czy projekt spełni Twoje oczekiwania ?

W ramach pro­jek­tu dostar­cza­my 3 warian­ty kolo­ry­stycz­ne, któ­re są usta­lo­ne z Tobą.

Czy kolory będą dobrane, a projekt będzie możliwy do budowy ?

Pro­jekt przy­go­to­wu­je pro­fe­sjo­nal­ny archi­tekt z 20 let­nim doświad­cze­niem. Dodat­ko­wo, każ­dy pro­jekt kon­sul­tu­je­my ze spe­cja­li­stą od deko­ra­cji wnętrz.

Szu­ka­łam, kogoś kto potra­fi roz­wią­zać nie­do­koń­czo­ny ogród, zago­spo­da­ro­wa­nie przed domem i dobrać kolor domu.
Fir­ma budow­la­na wyko­na­ła pra­ca zgod­nie z pro­jek­tem archi­tek­ta, co dało efekt bar­dzo dobrze dobra­nych kolo­rów i prze­strze­ni, a taras wyszedł jak w luk­su­so­wym hotelu.

Architekci z wieloletnim dorobkiem zawodowym !

znaj­dziesz nas w loka­li­za­cjach :
ul. Ryce­rza Bli­zbo­ra, Gdańsk-Jasień
ul. Józe­fa Bema, Gdynia

Jeże­li chcesz zamó­wić pro­jekt wizu­ali­za­cji ele­wa­cji lub docie­ple­nia domu to przejdź do for­mu­la­rza zamó­wień.

Tak! Zamawiam “Wizualizację Domu” lub “Projekt Docieplenia” lub proszę o Wycenę mailem

P.S. Z powo­du cyklicz­no­ści okre­su budow­la­ne­go, ter­mi­ny usta­la­my indy­wi­du­al­nie. Cza­sa­mi jeste­śmy zmu­sze­ni prze­su­nąć pro­jekt o 1–2 mie­sią­ce, z powo­du dużej ilo­ści pra­cy. Jeże­li szczę­ście Tobie dopi­sze, to może przy­stą­pi­my do pra­cy nad Two­im domem w cią­gu 7 dni. Nie zapo­mnij zebrać nie­zbęd­nych mate­ria­łów doty­czą­cych domu jak zdję­cia budyn­ku, czy pro­jekt pier­wot­ny domu.

zapraszam do Współpracy

mgr inż. arch. Arka­diusz Zubowicz

Share This