Projektowanie Sklepów — wystrój sklepu
Gdańsk, Gdynia

Otwierasz punkt sklepu z odzieżą ?
Potrzebujesz architekta wnętrz ?

Wynaj­mu­jąc lokal na sklep odzie­żo­wy, musisz wystrój skle­pu uzgod­nić i póź­niej ode­brać z Mar­ką Odzie­żo­wą oraz z Zarząd­cą Budyn­ku. Cza­sa­mi będziesz zmu­szo­ny doko­nać dodat­ko­wych uzgod­nień zwią­za­nych ze zmia­ną użyt­ko­wa­nia.
Zawsze pro­jekt uzgod­nisz z rze­czo­znaw­ca ds. sani­tar­nych i rze­czo­znaw­cą ochro­ny poża­ro­wej.
Dla­te­go zle­ce­nie pro­jek­tu adap­ta­cji skle­pu odzie­żo­we­go, komuś przy­pad­ko­we­mu nie leży w Two­im inte­re­sie.

Szu­kaj archi­tek­ta, któ­ry speł­ni ocze­ki­wa­nia Mar­ki Odzie­żo­wej oraz spro­sta wyma­ga­niom Zarząd­cy Budyn­ku lub Wła­ści­cie­lo­wi Loka­lu.
Dla­te­go do aran­ża­cji wnętrz powierzch­ni mar­ko­we­go skle­pu odzie­żo­we­go, wynaj­mij pro­fe­sjo­nal­ne­go archi­tek­ta z doświad­cze­niem.

Zamó­wie­nie pro­jek­tu  wyma­ga zapo­zna­nia się z Two­imi potrze­ba­mi i sta­nem ist­nie­ją­cym loka­lu.
Cena zale­żeć będzie od ilo­ści dodat­ko­wych pro­jek­tów i uzgod­nień, dla­te­go pre­zen­to­wa­na cena jest orien­ta­cyj­ną i opar­tą na wie­lu latach doświad­czeń przy róż­nych pro­jek­tach.

Cena projektu sklepu odzieżowego już od 79 złotych za metr kwadratowy

Już od 79 złotych za metr kwadratowy powierzchni sklepu

Wyślij zapytanie o projekt wnętrz sklepu odzieżowego

8 + 10 =

Share This