Projekty Budowlane Wielobranżowe Dokumentacje
Biuro Projektowe — Gdańsk, Gdańsk, Kartuzy woj. pomorskie

Budynki Usługowe Budynki Biurowe Szeregówki, Bliźniaki Hotele, Pensjonaty

Planujesz nową budowę budynku, nową siedzibę ?
Będziesz Budował Sklep, Hotel i nie masz Projektu Budowlanego ?
Potrzebujesz Architekta, który poprowadzi pozwolenie na budowę ?

Od nas otrzy­masz ana­li­zę pra­wa miej­sco­we­go, spraw­dzi­my czy gmi­na zgod­ni się na Two­ją Inwe­sty­cję.
Na eta­pie kon­cep­cji przy­go­tu­je­my warun­ki tech­nicz­ne i wystą­pi­my o nie­zbęd­ne doku­men­ty i uzgod­nie­nia.
Pro­jekt Budow­la­ny jaki otrzy­masz na koń­cu zosta­je przy­go­to­wy­wa­ny rów­no­le­gle z koncepcją,co gwa­ran­tu­je naj­szyb­sze wyko­na­nie pro­jek­tu koń­co­we­go.
Ty z naszej pra­cy będziesz Za Cie­bie przy­go­tu­je­my pisma prze­wod­nie, bo wie­my jak cen­ny jest Twój czas.
Nasza pra­ca to tak­że har­mo­no­gram, któ­ry ty wyko­rzy­stasz w pro­wa­dze­niu przez Cie­bie biznesu.

Przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu budow­la­ne­go roz­kła­da­my na 4 eta­py
- etap kon­cep­cji — kon­cep­cja
- etap wstęp­ny — pro­jekt wstęp­ny budow­la­ny
- etap budow­la­ny — pro­jekt budow­la­ny
- etap decy­zji — pozwo­le­nia na budo­wę
- etap budo­wy — pro­jek­ty wyko­naw­cze, przed­mia­ry, kosztorysy

Z naszych pro­jek­tów korzy­sta­ją oso­by fizycz­ne i fir­my. Ceny dosto­so­wu­je­my do zakre­su prac oraz do wyma­gań indy­wi­du­al­nych Klien­ta.
Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą dys­po­nu­je­my dla Cie­bie naszy­mi refe­ren­cja­mi Inwe­sto­rów z któ­ry­mi współpracowaliśmy.

Za tymi pro­jek­ta­mi sto­ją doświad­cze­ni archi­tek­ci i biu­ra pro­jek­to­we. Sam możesz wybrać z kim chcesz pra­co­wać. Nie narzu­ca­my wybo­ru. Dane tele­adre­so­we znaj­du­ją się w czę­ści kon­tak­tów. Jeże­li potrze­bu­jesz spe­cja­li­stę wska­że­my, kto wyjąt­ko­wo ma doświad­cze­nie i pre­dys­po­zy­cje dla danej budo­wy.
Dla małych Inwe­sty­cji do ok. 1500- 2500 m² z powo­du na cenę suge­ru­je­my poje­dyn­cze­go archi­tek­ta.
Nato­miast dla więk­szych zało­żeń suge­ru­je­my biu­ro, zespół pro­jek­tan­tów z powo­dów logi­stycz­nych i ilo­ści informacji.

Ceny dosto­su­je­my do Two­jej Inwe­sty­cji uwzględ­nia­jąc loka­li­za­cję oraz Twój budżet.
Zawsze sta­ra­my się aby nasze ceny były konkurencyjne.

Chcesz popro­sić o wyce­ną przejdź na koniec stro­ny, wyślij maila lub zadzwoń.

Osiedla Mieszkaniowe Budynki Wielorodzinne Zabudowa Jednorodzinna Szeregówki, Bliźniaki

Panujesz Budowę małego Osiedla Mieszkalnego ?
Potrzebujesz Projektu Budynku Wielorodzinnego ?
Zamierzasz Budować Szeregówkę lub Bliźniaki ?

 

Tu znaj­dziesz biu­ro pro­jek­to­we i archi­tek­ta, któ­rzy popro­wa­dzą każ­dy pro­jekt osie­dla miesz­kal­ne­go. Zapew­nia­my pro­jek­tan­tów bran­żo­wych i ich koor­dy­na­cję.
Pro­jekt to tak­że warun­ki tech­nicz­ne, uzgod­nie­nia i umo­wy z gesto­rem sie­ci i dro­gi. Wszyst­ko to otrzy­masz w projekcie.

Kom­plek­so­wo przy­go­to­wa­ne pro­jek­ty to atut któ­ry, pozwo­li Tobie pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Za Cie­bie zała­twi­my wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z pozwo­le­niem na budowę.

Przy­go­to­wu­jesz Biu­ro Fir­mo­we, będziesz potrze­bo­wał uzgod­nień z Zarząd­cą Budyn­ku. Posia­da­my sto­sow­ne doświad­cze­nie i dys­po­nu­je­my upraw­nio­ny­mi pro­jek­tan­ta­mi i rze­czo­znaw­ca­mi, któ­rzy przygotowują“skomplikowane” pro­jek­ty w biu­row­cach o naj­wyż­szych wyma­ga­niach teletechnicznych. 

Budynki Przemysłowe Wielkogabarytowe Hale Magazynowe z Biurami

Planujesz Budowę Hali Magazynowej i Biur ?
Potrzebujesz Projektu Technologicznego do Twojej Hali ?
Musisz rozbudować istniejące budynki ?

© Depo­sit­pho­to­scom /aleksask / gemenacom/ hansenn

Na dole stro­ny otrzy­masz ana­li­zę i wyce­nę Two­jej Inwe­sty­cji. Mając ana­li­zę i wyce­nę, póź­niej wybie­rzesz biu­ro pro­jek­to­we lub archi­tek­ta do budo­wy Two­jej hali.

Ana­li­za pomo­że Tobie w przy­go­to­wa­niu budo­wy i har­mo­no­gra­mie eta­po­wa­nia Inwe­sty­cji. Będziesz mógł łatwo wystą­pić o decy­zję o pozwo­le­niu na budowę.

Wszyst­kie ana­li­zy, pro­jek­ty przy­go­to­wu­ją doświad­cze­ni pro­jek­tan­ci z upraw­nie­nia­mi budow­la­ny­mi bez ograniczeń.

Kosz­ty pro­jek­tów obiek­tów prze­my­sło­wych, maga­zy­no­wych, halo­wych nale­żą do naj­tań­szych. Naj­więk­szą część ceny sta­no­wi pro­jekt konstrukcji.

Zadzwoń, wyślij maila — skon­tak­tu­je­my się z Tobą i przy­go­tu­je­my dla Cie­bie ana­li­zę warian­to­wą Two­jej Inwestycji. 

Co otrzymasz w Projekcie Budowlanym

Nasze pro­jek­ty zawie­ra­ją wszyst­ko co jest wyma­ga­ne pra­wem do pozwo­le­nia na budo­wę oraz w zależ­no­ści od spe­cy­fi­ki i wyma­gań Inwe­sto­ra pro­jek­ty wyko­na­wa­cze i doku­men­ta­cje pro­jek­to­we z kosztorysami.

Ofe­ru­je­my pro­jek­ty obiek­tów miesz­kal­nych , uży­tecz­no­ści publicz­nej, prze­my­sło­wej i służ­by zdrowia.Wieloletnie doświad­cze­ni pozwa­la nam poru­szać się bie­gle po prze­pi­sach i roz­wią­zy­wać szyb­ko i sku­tecz­nie pro­ble­my zwią­za­ne z pla­na­mi miejscowymi.Przygotowujemy pro­jek­ty speł­nia­ją­ce warun­ki sta­wia­ne przez urzę­dy budow­la­ne, wszyst­kie pro­jek­ty wyko­nu­ją oso­by upraw­nio­ne z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem zawodowym.Po zapo­zna­niu się z wszyst­ki­mi doku­men­ta­mi jeste­śmy w sta­nie okre­ślić zawar­tość pro­jek­tu budow­la­ne­go prze­bu­do­wy. Doświad­cze­nie w pro­jek­to­wa­niu pozwo­li na spraw­ne okre­śle­nie pro­ble­mu i zna­le­zie­nie jego roz­wią­za­nia, któ­re będzie zwień­czo­ne pozwo­le­niem na budowę. 

Poproś o wycenę

2 + 10 =

Share This