Projekty Hal Magazynowych i Produkcyjnych — woj. pomorskie

Jak skrócić czas pozwolenia na budowę Hali ?

Krót­kie ter­mi­ny wyko­na­nia pro­jek­tu, to nie tyl­ko 100% pozwo­le­nie na budo­wę, ale również :

  • infor­ma­cja o ogra­ni­cze­niach ochro­ny środowiskowa,
  • wyma­ga­nia i ogra­ni­cze­nia pla­nu miej­sco­we­go lub decy­zji o warun­kach zabudowy,
  • wybór tech­no­lo­gi budo­wy i wymo­gi ochro­ny pożarowej,
  • przy­go­to­wa­nie pism urzę­do­wych i ich moni­to­ro­wa­nie w urzędach.

Dla­te­go jeże­li zale­ży Ci na cza­sie, to pro­jekt hali oddaj w ręce doświad­czo­ne­go architekta.

Zamów Projekt Budowlany do Dokumentacji Projektowej.

Stan­dar­dem pro­jek­to­wym są pro­jek­ty budow­la­ne, któ­re mogą być wyko­rzy­sta­ne w doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej z opra­co­wa­nia­mi taki­mi jak kosz­to­ry­so­wy, przed­mia­ry i spe­cy­fi­ka­cje.
Naj­niż­sze ceny zawsze doty­czą Pro­jek­tu Budow­la­ne­go, któ­ry słu­ży wyłącz­nie do pozwo­le­nia na budowę.

Oferujemy Adaptacje Gotowych projektów hal przemysłowych i produkcyjnych.

Jeże­li wybie­rzesz moduł hali 9,0 lub 12,0m możesz ocze­ki­wać nad­zwy­czaj niskiej ceny.
Niska cena na hale modu­ło­we wyni­ka z goto­wych roz­wią­zań dla hal :
- goto­we pro­jek­ty hal o modu­łach sze­ro­ko­ści 9,0 m x dłu­gość od 24,0 m do 36,0 m
- goto­we pro­jek­ty hal o modu­łach sze­ro­ko­ści 12,0 m x dłu­gość od 24,0 m do 36,0 m

Do wybo­ru mamy tech­no­lo­gie sta­lo­we, muro­wa­ne i drewniane.

Pro­jek­ty nasze obej­mu­ją :
- hale maga­zy­no­we,
- hale pro­duk­cyj­ne,
- hale prze­my­sło­we i warsz­ta­to­we,
- hale biu­ro­we i handlowe.

Poproś o wycenę projektu lub wyślij maila : biuro@dom-projekty.pl
lub zadzwoń tel.  501–799-240

9 + 11 =

Share This