Projekty Magazynów Hale murowane, stalowe, drewniane — Gdańsk, Gdynia

Jeżeli rozbudowujesz firmę o Halę Magazynową,
zacznij od pozwolenia na budowę.

Dlaczego zakup Hali Magazynowej, przed pozwoleniem na budowę to wyrzucone pieniądze ?

Sprze­daw­cy goto­wych Hal nama­wia­ją Inwe­sto­rów do zaku­pu goto­wych hal maga­zy­no­wych.
Nie daj się zwieść ! Bez pozwo­le­nia na budo­wę hali maga­zy­no­wej zapła­cisz za samo­wo­lę budow­la­ną i może Tobie uda się unik­nąć roz­biór­ki, Ale nie unik­niesz zabez­pie­czeń poża­ro­wych i wymo­gów ochro­ny środowiska.

Budo­wa na Two­jej dział­ce to zawsze pozwo­le­nie na budo­wę, tak­że jeże­li będzie to tyl­ko zada­sze­nie.
Zanim przy­stą­pisz do kro­ków Inwe­sty­cyj­nych, zapy­taj archi­tek­ta z doświad­cze­niem o ogra­ni­cze­nia pla­nu miej­sco­we­go lub decy­zji oraz dowiedz się od nie­go jakie zabez­pie­cze­nia poża­ro­we będą nie­zbęd­ne dla Two­jej hali magazynowej.

Służymy pomocą Inwestorom na etapie wstępnych przygotowań do Inwestycji.

Duży wybór w roz­wią­za­niach goto­wych hal i pro­jek­tów, nie roz­wią­zu­je zasad­ni­cze­go pro­ble­mu Pozwo­le­nia na Budo­wę.
Pozwo­le­nie na Budo­wę wraz z zawar­to­ścią pro­jek­tu okre­śli koszt jaki będziesz musiał ponieść przy budo­wie hali.
Prze­strze­ga­my przed zle­ce­niem kom­plek­so­wej usłu­gi pro­jek­tu hali wraz z budo­wą hali. Taka umo­wa nara­ża Inwe­sto­ra na stra­ty, z powo­du “zwią­za­nia się z jed­nym wyko­naw­cą”, któ­ry nad­zo­ru­je cały pro­ces Inwestycyjny.

Dla­te­go z powo­du na kosz­ty budo­wy pro­jekt oddaj w ręce doświad­czo­ne­go archi­tek­ta, a budo­wę hali w ręce spraw­dzo­ne­go pro­du­cen­ta lub fir­my budow­la­nej, pod nad­zo­rem inspek­to­ra nad­zo­ru inwestorskiego.

Projekty Hal Magazynowych i przygotowanie Inwestycji

Kupu­jąc pro­jekt otrzy­masz tak­że pomoc w przy­go­to­wa­niu budo­wy Two­jej hali magazynowej.

Pro­jekt budow­la­ny to wspól­na pra­ca z Inwe­sto­rem, aby wybrać opty­mal­ne roz­wią­za­nia kosz­to­wo-funk­cjo­nal­ne oraz este­tycz­ne Inwe­sty­cji. Pro­jekt dosta­niesz w 3 etapach :

 • kon­cep­cja pro­gra­mo­wo-prze­strzen­na to naj­waż­niej­sza część pro­jek­tu, któ­ra okre­śla wstęp­ne zało­że­nia dla całej Inwe­sty­cji i jej poten­cjal­ne pro­ble­my na póź­niej­szych eta­pach przy­go­to­wa­nia i budowy,
 • wstęp­ny budow­la­ny to “ubra­nie” kon­cep­cji w kon­kret­ne roz­wią­za­nia budow­la­ne i moż­li­wość real­ne­go okre­śle­nia kosztów,
 • pozwo­le­nie na budo­wę z pro­jek­tem budow­la­nym to koń­co­we uzgod­nie­nia i uzy­ski­wa­nie pozwo­le­nia na budowę.

 

Projekty zadaszenia placów i składowisk :

 • plac maga­zy­no­wy towarów
 • skła­do­wisk odpadów,
 • sta­cjach demon­ta­żo­wych np pojazdów,
 • zakła­dów prze­twa­rza­nia sprzę­tu elektronicznego,

Projekty Hal Magazynowych produktów :

 • hur­tow­nie mate­ria­łów i produktów,
 • zaple­cze producenta,
 • zaple­cze producenta,
 • maga­zy­ny sklepowe,

Poproś o wycenę projektu lub wyślij maila : biuro@dom-projekty.pl
lub zadzwoń tel.  501–799-240

8 + 10 =

Share This