Projekty Hal Produkcyjnych
technologia stalowe i murowane — Gdańsk, Gdynia

Czy planujesz budowę Hali pod Instalację Produkcyjną ?

Czy wiesz, że główny koszt budowy hali produkcyjnej to spełnienie wymogów zabezpieczeń ?

Tech­no­lo­gia budo­wa hali ( sta­lo­wej czy muro­wa­na) nie wpły­wa istot­nie na koszt budo­wy hali produkcyjnej.

Głów­ny koszt budo­wy hali pro­duk­cyj­nej to wybór Tech­no­lo­gi Pro­duk­cji i jej roz­wią­za­nia. Okre­ślo­na tech­no­lo­gia wyma­ga roz­wią­zań zgod­nych z koń­co­wy­mi odbio­ra­mi w zakre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska, ochro­ny poża­ro­wej i wymo­ga­mi sanitarnymi.

Dla­te­go budo­wę hali nale­ży dosto­so­wać ści­śle do okre­ślo­nej tech­no­lo­gi produkcji,bez zbęd­nych zabez­pie­czeń i nie­po­trzeb­nych rozwiązań.

Jakie wsparcie i jakie projekty możesz dostać :

Projekty Hal Instalacji :

 • insta­la­cje wytwa­rza­nia pro­duk­tów chemicznych,
 • insta­la­cje do obrób­ki meta­li, kuź­nie, odlew­nie, wal­cow­nie, powłok meta­licz­nych oraz insta­la­cje kotłów
 • insta­la­cje gar­bo­wa­nia, skó­ry oraz insta­la­cji ceu­lo­zy, papie­ru, tektury
 • insta­la­cje czysz­czą­ce w produkcji
 • insta­la­cje pako­wa­nia, pusz­ko­wa­nia, brykietowania,
 • insta­la­cje prze­twór­stwa owo­ców, roślin, mle­ka, wyro­bów spo­żyw­czych, tłuszczów

Projekty Hal Produkcyjnych :

 • pro­duk­cja betonu,
 • pro­duk­cja mas bitumicznych,
 • pro­duk­cja włó­kien mineralnych,
 • pro­duk­cja szkła, wyro­by cera­micz­ne, klinkieru
 • Pro­duk­cja jak bro­wa­ry, sło­wo­dow­nie, cukrow­nie, gorzelnie

Każ­da Hala pro­duk­cyj­na będzie wyma­ga­ła zaple­cza socjal­ne­go dla pra­cow­ni­ków pro­duk­cji. dla­te­go zawsze weź ich pod uwa­gę i nie zapo­mnij o wydzie­le­niu miej­sca w hali czę­ści socjalnej.

Poproś o wycenę projektu lub wyślij maila : biuro@dom-projekty.pl
lub zadzwoń tel.  501–799-240

3 + 1 =

Share This