Projekty Hal Przemysłowych i Warsztatowych — Trójmiasto woj. pomorskie

Czy chcesz wybudować Halę przemysłową lub Warsztat ?

Jeże­li nie chcesz zaj­mo­wać się pro­wa­dze­niem inwe­sty­cji hali i potrze­bu­jesz doświad­czo­ne­go projektanta.

Nie wiesz, od czego zacząć przygotowanie Budowy Hali Magazynu ?

Przy­go­to­wa­nie Budo­wy Hali roz­pocz­nij od roz­mo­wy z architektem.

Naj­więk­szy pro­blem z pla­no­wa­niem to tema­ty obostrzeń prze­pi­sów, któ­re wpły­wa­ją na kosz­ty budo­wy Hali Produkcyjnej.

Pod­sta­wo­we infor­ma­cje o Two­jej hali to :
- wymo­gi ochro­ny śro­do­wi­ska i zabez­pie­cze­nia, któ­re są nie­zbęd­ne dla Two­jej Inwe­sty­cji,
- wymo­gi ochro­ny poża­ro­wej, któ­re mogą skut­ko­wać roz­bu­do­wą insta­la­cji wod­nych lub dróg poża­ro­wych,
- wymo­gi higie­nicz­no-sani­tar­ne, wpły­wa­ją­ce na dobór urzą­dzeń i roz­wią­zań dla dane­go pro­ce­su pro­duk­cji lub warsztatu.

Od począt­ku musisz wie­dzieć, któ­re wymo­gi są koniecz­ne, a z któ­rych możesz rezy­gno­wać lub zastę­po­wać inny­mi.
Tyl­ko szcze­gó­ło­we roz­pa­try­wa­nie wymo­gów, uchro­ni Two­ją budo­wę przed zbęd­ny­mi kosz­ta­mi zwią­za­ny­mi z ochro­ną śro­do­wi­ska i urzą­dze­nia­mi wyni­ka­ją­cy­mi z obostrzeń ochro­ny poża­ro­wej i sanitarnej.

Zamów projekt budowy warsztatu lub hali przemysłowej :

  • pro­jek­ty sto­lar­nia, tartaku
  • hala do wyro­bu płyt pilśniowych,
  • warsz­tat samochodowy,
  • sta­cje obsłu­gi sprzę­tu budowlanego
  • sta­cje kon­tro­li pojaz­dów , myjnie,

Poproś o wycenę projektu lub wyślij maila : biuro@dom-projekty.pl
lub zadzwoń tel.  501–799-240

13 + 10 =

Share This