Projekty Wnętrz Domów
aranżacja domu — Gdynia, Gdańsk

Budujesz Dom i potrzebujesz architekta wnętrz ?

Jeste­śmy archi­tek­ta­mi i wie­my jak Tobie zapro­jek­to­wać ład­ne i funk­cjo­nal­ne wnętrza.

Pro­jekt wnętrz to nie tyl­ko kolo­ry, ale tak­że funk­cjo­nal­ność i kom­fort życia w domu jed­no­ro­dzin­nym. Kolor zapew­ni Tobie dobre samo­po­czu­cie, ale nie roz­wią­że nie­funk­cjo­nal­nej kuch­ni, prze­cież tysią­ce posił­ków w kuch­ni to Twój czas i kom­fort życia.
Dla­te­go jeże­li zle­cisz pro­jekt “fachow­co­wi” bez przy­go­to­wa­nia zawo­do­we­go, będzie­cie zmu­sze­ni miesz­kać lata­mi w prze­strze­ni domu, któ­ra będzie codzien­nie o tym przy­po­mi­nać przez wszyst­kie lata użyt­ko­wa­nia domu.

Wybór archi­tek­ta wnętrz nie zostaw przy­pad­ko­wi, dowiedz się jaką szko­łę skoń­czył, czy posia­da odpo­wied­nią wie­dzę, jakie reali­za­cje ma za sobą, czy posia­da jakieś opi­nie, referencje. .

TY wyda­jesz pie­nią­dze i masz mieć pew­ność zatrud­nie­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go archi­tek­ta, z doświad­cze­niem, wie­dzą i odpo­wied­ni­mi referencjami.

Nor­mal­nie cena za pro­jekt poje­dyn­czych pomiesz­czeń mie­ści się w kwo­cie ok.150zł/m2 — 200zł/m2 w związ­ku z tym że wcho­dzi­my z nowy­mi usłu­ga­mi na rynek tj. kom­plek­so­we­go pro­jek­tu domu, nie zapła­cisz 200zł/m2, czy 150zł/m2 ale zapła­cisz tylko :

80 — 120zł zł / m2

Zła wia­do­mość jest tak­że. Po okre­sie świą­tecz­nym Bożo­na­ro­dze­nio­wym zamie­rza­my pod­nieść ceny, dla­te­go war­to pod­jąć szyb­ką decy­zję już dziś i zapla­no­wać pro­jekt wnętrz.

Zamów Teraz

Tylko 80 — 120 zł/m2

kon­takt biuro@dom-projekty.pl

archi­tekt Arka­diusz Zubowicz

ps. Weź pod uwa­gę, że cią­gle przy­go­to­wu­je­my nowe pro­jek­ty wnętrz dla nowych Klien­tów. Dla­te­go war­to się pośpie­szyć i zapla­no­wać pro­jekt wnętrz. Pamię­taj, że przy­go­to­wa­nie wspól­nej umo­wy będzie wyma­gać cza­su z uwa­gi na nie­zbęd­ne spo­tka­nie, roz­mo­wy, usta­le­nie zakre­su pro­jek­tu czy wizję lokalną.

Share This