Aranżacje i Projektowanie Wnętrz
Architekt — Gdynia, Sopot, Gdańsk woj. pomorskie

Domy Jednorodzinne Rezydencje

Budujesz Dom Jednorodzinny i potrzebujesz projektanta wnętrz ?
Wybudowałeś dom lub kupiłeś mieszkanie ?
Potrzebujesz Architekta Budynku i Wnętrz ?

Mamy dla Cie­bie Kom­plek­so­we Pro­jek­ty Wnętrz zawie­ra­ją­ce : Kuch­nie, Łazien­ki, Salon, Komi­nek, Sypial­nie.
W pro­jek­cie znaj­dziesz :
— aran­ża­cje pomiesz­czeń,
— pod­ło­gi, ścia­ny — kolo­ry­sty­ka i mate­ria­ły,
— oświe­tle­nie, ele­men­ty wypo­sa­że­nia elek­trycz­ne­go,
— meble sta­łe i rucho­me,
— kuch­nia, łazien­ka, komi­nek — loka­li­za­cja urzą­dzeń, sprzę­tu i cera­mi­ki,
Rysun­ki zawie­rać będą :
— rodza­je i kolor mate­ria­łów posadz­ko­wych,
— roz­pla­no­wa­nie punk­tów przy­łą­czeń insta­la­cji wod-kan, gazu, elek­try­ki, wen­ty­la­cji i komin­ka,
— roz­miesz­cze­nie mebli sta­łych ( kuch­nia, cera­mi­ka łazien­ko­wa, gar­de­ro­ba ) oraz rucho­me
Rysun­ki i przed­mia­ry mate­ria­łów pozwo­lą Tobie, przed roz­po­czę­ciem budo­wy, okre­ślić kosz­ty zmian jakie zamierzasz.

Biura Salony Firmowe Pensjonaty Hotele

Szukasz Architekta Twojego Biura ?
Przebudowujesz Wnętrza i potrzebny Dekorator Wnętrz ?
Przygotowujesz Salon Sklepowy Marki ?

Kom­plek­so­wo przy­go­to­wa­ne pro­jek­ty wnętrz to atut któ­ry, pozwo­li Tobie pro­wa­dzić dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Za Cie­bie zała­twi­my wszyst­kie spra­wy zwią­za­ne z pozwo­le­niem na budowę.

 

Przy­go­to­wu­jesz Biu­ro Fir­mo­we, będziesz potrze­bo­wał uzgod­nień z Zarząd­cą Budyn­ku. Posia­da­my sto­sow­ne doświad­cze­nie i dys­po­nu­je­my upraw­nio­ny­mi pro­jek­tan­ta­mi i rze­czo­znaw­ca­mi, któ­rzy przygotowują“skomplikowane” pro­jek­ty w biu­row­cach o naj­wyż­szych wyma­ga­niach teletechnicznych.

Gastronomia
Restauracje
Puby
Sklepy

Otwierasz Salon, Sklep firmowy, Biuro ?
Restaurację, Kawiarnię ?
Pomieszczenia na Przychodnię Lekarską ?

Zamie­rzasz otwo­rzyć salon, sklep fir­mo­wy, biu­ro — dosto­su­je­my pro­jekt do wyma­gań zwią­za­nych z marką.

Przy­go­to­wu­jesz restau­ra­cję, pub, kawiar­nię lokal gastro­no­micz­ny ? U nasz otrzy­masz pro­jekt z uzgod­nie­niem tech­no­lo­gii przez rze­czo­znaw­cę d/s higieniczno-sanitarnych. 

Zmiany Użytkowania
Przebudowy
Nowe Budynki
Adaptacja Lokali

Zmieniasz aranżacje pomieszczeń Biurowych ?
Adaptujesz Pomieszczenia pod nową działalność ?
Dostosowujesz przestrzeń Biura do nowych aranżacji ?

Pro­jekt w for­mie Budow­la­nej Urzę­do­wej jest koniecz­ny jeże­li Pro­jekt Wnętrz będzie obej­mo­wać : Zmia­nę dotych­cza­so­we­go Użyt­ko­wa­nia, Prze­bu­do­wę Loka­lu, Adap­ta­cję Pomiesz­czeń nie­użyt­ko­wych na użyt­ko­we oraz cza­sa­mi jeże­li lokal jest w nowym budyn­ku i wyma­ga adap­ta­cji.
Pro­jek­ty przy­go­to­wu­ją Archi­tek­ci spe­cja­li­ści, któ­rzy gwa­ran­tu­ją wska­za­nie dro­gi for­mal­no praw­nej.
Pro­jek­ty Urzę­do­we Budow­la­ne są przy­go­to­wa­ne pod potrze­by Klien­ta, a nie w ode­rwa­niu od real­nej potrze­by. U nas uzy­skasz gwa­ran­cję pozwo­le­nia na budowę. 

Co otrzymasz w Projekcie Wnętrz

Ofe­ru­je­my Tobie roz­wią­za­nie pro­ble­mów podej­mo­wa­nia decy­zji przy wybo­rze mebli, roz­wią­zań funk­cjo­nal­nych. Z nami oszczę­dzisz czas, a pro­jekt przy­go­tu­je pro­fe­sjo­nal­ny archi­tekt z wie­lo­let­nią prak­ty­ką zawo­do­wą.
Nasi Klien­ci to : oso­by fizycz­ne, fir­my, biz­nes­me­ni, restau­ra­cje, fir­my etc.
Naszym atu­tem jest wspo­ma­ga­nie archi­tek­ta wnętrz wie­dzą budow­la­ną tak nie­zbęd­ną przy Zmia­nie Spo­so­bu Użyt­ko­wa­nia. Nowy lokal to nowa dzia­łal­ność, któ­ra musi być być osią­gnię­ta w ter­mi­nach oraz bez niespodzianek. 

Poproś o wycenę

14 + 13 =

Share This