Przebudowy, Zmiany Sposobu Użytkowania, Nadbudowy i Dobudowy Domów

Archi­tekt, Biu­ro — Gdy­nia, Sopot, Gdańsk

Zmiana Sposobu Użytkowania, Adaptacja Lokali, Rozbudowa Poddasza Lokale Mieszkalne

Zamierzasz kupić strych i przebudować go ?
Jesteś właścicielem strychu i nie wiesz jak go rozbudować ?
Chcesz przebudować i mieć większy lokal mieszkalny ?

Od nas dosta­jesz przede wszyst­kim doświad­czo­ne­go archi­tek­ta z upraw­nie­nia­mi. Nie obraź się, że zwra­ca­my Tobie uwa­gę na pre­dys­po­zy­cje zawo­do­we pro­jek­tan­ta stry­chu.
Strych szcze­gól­nie w budyn­ku wie­lo­ro­dzin­nym to nie lada wyzwa­nie. Naj­waż­niej­sze jest uzy­ska­nie mak­sy­mal­nej powierzch­ni w kon­struk­cji ist­nie­ją­cej przy zacho­wa­niu czę­ści wspól­nych. Dodat­ko­wo na archi­tek­cie spo­czy­wa nie­pi­sa­ny obo­wią­zek infor­mo­wa­nia Cie­bie przed moż­li­wy­mi pro­ble­ma­mi praw­ny­mi wyni­ka­ją­cy­mi z naru­szeń czę­ści wspólnych.

Jeże­li będziesz chciał prze­bu­do­wać miesz­ka­nie lub roz­bu­do­wać strych będziesz miał zawsze do roz­wią­za­nia spra­wy for­mal­ne ze Wspól­no­tą. Nasze doświad­cze­nie z pew­no­ścią pomo­że Tobie w podej­mo­wa­niu wła­ści­wych kro­ków.
Nasi Klien­ci pisma do uzgod­nień czy urzę­dów dosta­ją tyl­ko do pod­pi­su. Nasze kom­pu­te­ry są peł­ne goto­wych sza­blo­nów i pro­ce­dur. Pisma aktu­ali­zo­wa­ne z aktu­al­nym sta­nem praw­nym słu­żą wła­śnie naszym Klientom.

W Pro­jek­cie Budow­la­nym Adap­ta­cji Pomiesz­czeń Miesz­kal­nych dosta­niesz :
— pozwo­le­nia na budo­wę z pro­jek­tem budow­la­nym;
— pro­jekt loka­li­za­cji — zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu;
— pro­jekt archi­tek­to­nicz­no — budow­la­ny ;
— eks­per­ty­zę sta­nu ist­nie­ją­ce­go ;
— inwen­ta­ry­za­cję ;
— uzgod­nie­nia / uchwa­ły ;
— doku­men­ty, zaświad­cze­nia i oświad­cze­nia projektantów;

Pamię­taj, że o moż­li­wo­ści i zakre­sie adap­ta­cji stry­chu, czy innych pomiesz­czeń zawsze decy­du­ją­cy głos ma wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści. Czy­li ta decy­zja nale­żeć będzie do gło­sów wspól­no­ty miesz­ka­nio­wej, miesz­kań­ców lub wła­ści­cie­la więk­szo­ścio­we­go, a cza­sem gmi­ny. Dla­te­go na wstę­pie ustal pisem­nie z wła­ści­cie­lem adap­ta­cję pod­da­sza czy lokalu. 

Przebudowa Lokali Użytkowych
Sklepy, Puby, Biura,
Restauracje, Kawiarnie
Gastronomia

Zmieniasz pomieszczenia na Sklep, Restaurację, Lokal Biurowy ?
Potrzebujesz Projektu siedziby Firmy w nowych pomieszczeniach ?
Potrzebujesz Technologię Kuchni lub Przychodni ?

Pro­wa­dzisz Dzia­łal­ność Gospo­dar­czą nie masz cza­su na spra­wy papie­ro­we zwią­za­ne z pro­jek­tem i zgo­da­mi na budo­wę.
Oprócz pro­jek­tu od nas dosta­niesz nie­zbęd­ne pisma i nas czas w przy­go­to­wa­niu sto­sow­nych uzgod­nień. Nie zosta­niesz sam lub nie będziesz się mar­twił, kto co ma zała­twić lub czy bra­ku­je jakie­goś “świst­ka”.
Dla nas Pro­jekt to tak­że “papie­ry” bo to prze­cież pozwo­le­nia na budo­wę lub zgod­na na zgło­sze­nie.
Wie­my, że otwar­cie w Ter­mi­nie Pubu czy Biu­ra to rzecz prio­ry­te­to­wa. Wie­my, że Ter­min to pod­sta­wa biz­ne­su, dla­te­go zawsze wpi­su­je­my w umo­wie kary za zwłokę.

Przy­go­to­wu­jesz Biu­ro Fir­mo­we, będziesz potrze­bo­wał uzgod­nień z Zarząd­cą Budyn­ku. Posia­da­my sto­sow­ne doświad­cze­nie i dys­po­nu­je­my upraw­nio­ny­mi pro­jek­tan­ta­mi i rze­czo­znaw­ca­mi, któ­rzy przygotowują“skomplikowane” pro­jek­ty w biu­row­cach o naj­wyż­szych wyma­ga­niach teletechnicznych. 

Rozbudowy, Przebudowy
Nadbudowy Budynków

Jesteś właścicielem budynku i musisz go rozbudować o kolejne funkcje ?
Wybudowałeś dom i chcesz go nadbudować lub zmienić dach ?
Otwierasz lokalny biznes i potrzebujesz projektu na przebudowę ?

Od nas otrzy­masz wyczer­pu­ją­cą odpo­wiedź jakie pro­jek­ty będą nie­zbęd­ne do zgło­sze­nia lub pozwo­le­nia na budo­wę.
Wie­my jak czy­tać plan miej­sco­wy i jak zała­twić spra­wy w urzę­dzie abyś miał pew­ność pozwo­le­nia na budo­wę.
Z nami zapla­nu­jesz wydat­ki i dro­gę Two­jej budo­wy, a to gwa­ran­tu­je Tobie spraw­ne pra­ce budow­la­ne, bez zbęd­nych prze­sto­jów czy pro­ble­mów.
Z naszych pro­jek­tów korzy­sta­ją Klien­ci od 20 lat. W każ­dym zakąt­ku pomor­skie­go znaj­dą się budyn­ki któ­re powsta­ły przy naszej pomocy.

Wie­my jak dużo potrze­ba wysił­ku wło­żyć w eta­po­wa­nie i przy­go­to­wa­nie prze­bu­do­wy, roz­bu­do­wy czy nad­bu­do­wy. Dla­te­go słu­ży­my pomo­cą i radą. Nasza pomoc to doświad­cze­nie upraw­nio­nych archi­tek­tów i pro­jek­tan­tów. Oczy­wi­ście zawsze przy roz­wią­za­niach spe­cja­li­stycz­nych pra­cu­je­my z rze­czo­znaw­ca­mi, któ­rzy są gwa­ran­tem wła­ści­wych roz­wią­zań pro­jek­to­wych i budowlanych. 

Legalizacje oraz
Ekspertyzy Budowlane

Masz postanowienie Nadzoru Budowlanego i nie wiesz co z tym zrobić ?
Potrzebujesz Ekspertyzę Budowlaną do zgłoszenia robót budowlanych ?
Zauważyłeś że prowadzisz budowę bez pozwolenia na budowę ?

© Depo­sit­pho­to­scom / Hase­non­kel / luna­ma­ri­na / vicnt2815

Wie­my, że w nie­któ­rych sytu­acjach potrze­bu­jesz dys­kre­cji, a my ją gwa­ran­tu­je­my.
Spra­wy “trud­ne” z zakre­su samo­wo­li budow­la­nej zna­my od pod­szew­ki, dla­te­go możesz sko­rzy­stać z naszych doświad­czeń.
Budo­wa bez zezwo­le­nia to czę­sto “koniecz­ność”, podyk­to­wa­na rachun­kiem eko­no­micz­nym. Dla­te­go będziesz potrze­bo­wał “facho­wej” pomo­cy przed Nad­zo­rem Budowlanym.

Zna­my pro­ce­du­ry admi­ni­stra­cyj­ne któ­re wyni­ka­ją z pra­wa budow­la­ne­go, a to pomo­że Tobie pla­no­wać samo­wo­lę budowlaną.

Pro­szę pamię­tać, że nie jeste­śmy zwo­len­ni­ka­mi łama­nia pra­wa i nie nama­wia­my do łama­nia pra­wa. Nie nama­wia­my do samo­wo­li budow­la­nej bo wie­my, że takie dzia­ła­nie jest nie­zgod­ne z pra­wem i koń­czy się nie małą opła­tą lega­li­za­cyj­ną.
Jeste­śmy Pro­jek­tan­ta­mi, któ­rzy potra­fią przy­go­to­wać doku­men­ty wyma­ga­ne prze­pi­sa­mi pra­wa, aby uznać samo­wo­lę jako budy­nek speł­nia­ją­cy przepisy. 

Co otrzymasz w Projekcie Przebudowy

Wszyst­kie pro­jek­ty budow­la­ne prze­bu­do­wy, roz­bu­do­wy czy to adap­ta­cji muszą być posze­rzo­ne o inwen­ta­ry­za­cję i eks­per­ty­zę sta­nu ist­nie­ją­ce­go.
Dodat­ko­wo nale­ży prze­wi­dzieć pro­jekt zmian w czę­ściach wspól­nych, któ­ry musi być wyróż­nio­ny w pro­jek­cie.
Stan­dard pro­jek­tu budow­la­ne­go prze­bu­do­wy, zmia­ny użyt­ko­wa­nia etc zawie­ra :
— zgło­sze­nie zmia­ny spo­so­bu użyt­ko­wa­nia ( jeże­li zmie­nia­my tyl­ko funk­cję ) z pro­jek­tem budow­la­nym;
— pozwo­le­nie na budo­wę z budow­la­nym;
— pro­jekt archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ny;
— inwen­ta­ry­za­cję;
— eks­per­ty­zę sta­nu ist­nie­ją­ce­go;
— uzgod­nie­nia uchwa­ły;
— doku­men­ty zaświad­cze­nia i oświad­cze­nia projektantów;

Powyż­sze zesta­wie­nie jest orien­ta­cyj­ne, ale wiedz że zawsze dosta­niesz pro­jekt z pozwo­le­niem na budo­wę. A Ty masz okre­ślić jakie są Two­je potrzeby. 

Poproś o wycenę

3 + 4 =

Share This